Moderaterna öppnar för svartarbete

17 av 33 statssekreterare i regeringskansliet, över hälften, har köpt svart arbetskraft Av de 17 är 10 moderater. 66 procent av de moderater som i dag utövar den högsta makten i Sverige handlar svart.

När vice statsministern Maud Olofsson i Ekots lördagsintervju bagatelliserar skattefusket med att vissa av skattereglerna är lika onödiga att straffbelägga som regeln att gå mot röd gubbe visar det att hon inte förstår allvaret. Enligt Skatteverket undandras nämligen varje år 120 -155 miljarder kr beskattning genom svartarbete.

Den som får lön svart går miste om sociala förmåner som sjuklön, pension, skydd vid arbetsskador etc. Svart lön drar också ned lönen för hela kollektivet genom lönekonkurrens, och slår i längden ut seriösa företag eller tvingar också dem att köra svart. Det gör dessutom arbetstagaren till medbrottsling, vilket ger en omöjlig situation t.ex. när det gäller att förhandla om lön. Inom vissa branscher är det t.o.m. svårt att få ett jobb utan att ta hela eller en del av lönen svart. Det gäller t.ex restaurangbranschen.

En annan svart bransch är städbranschen. Ekobrottsmyndigheten konstaterar i broschyren Att tänka på när du handlar upp lokalvårdstjänster att till synes seriösa företag med fast anställd personal anlitat svart arbetskraft i lika stor utsträckning som man haft vit. Den svarta arbetskraften har dolts genom underentreprenörer i andra och tredje led och genom inhyrd personal från oseriösa personaluthyrningsföretag.

För över 400 miljarder kronor ca ¼ av Sveriges bruttonationalprodukt, köper stat och kommun genom offentlig upphandling. Ekobrottsmyndigheten rekommenderar därför upphandlaren att använda verktyget Lagen om offentlig upphandling (LOU) för att komma åt den svarta verksamheten. Man ger konkreta råd vilka krav upphandlaren ska ha i avtalet för att undvika oseriösa företag, t.ex:

Personer som städar ska vara föranmälda, bära godkända och synliga ID-kort med foto.

Städningen ska bara utföras med egna anställda.

Om personaluthyrningsföretag undantagsvis anlitas ska det godkännas i förväg med samma krav som på huvudleverantören.

Upphandlaren ska kunna kontrollera villkoren löpande, också genom särskilt kontrollföretag.

Avtalet ska kunna hävas om leverantören inte uppfyller de krav som ställs.

Stockholms stad hade 2004 ­ 2006 en försöksverksamhet, Vita jobb, där man vid upphandlingen ställde bl.a. hade de krav som Ekobrottsmyndigheten nu rekommenderar mot svartarbete. Verksamheten syftade samtidigt till att kontrollera att den anlitade arbetskraften jobbade med rimliga sociala villkor motsvarande kollektivavtalsenlig lön. I de fall staden tyckte det var lämpligt kunde man anlita facket för att kontrollera att företagen följde de uppställda avtalsreglerna.

Det första Moderaterna gjorde när de kom till makten i Stockholm 2006 var att avskaffa denna verksamhet. Stockholm, en av de största offentliga upphandlarna av städtjänster i Sverige, har därefter ingen aktiv kontroll mot svartarbete.

Att låta svartarbete utvecklas fritt, vilket tydligen är Moderaternas dolda politiska linje, kommer snabbt att skapa än större problem med en grogrund för organiserad brottlighet.

Men med fackets hjälp kan du jobba emot denna linje.