Integritetsförslag hot mot integriteten?

En idrottslärare har alkoholproblem. Arbetsgivaren säger att han ska genomgå regelbundna läkarundersökningar. Han kommer att ”avstängas från arbetsplatsen om alkoholtestet var positivt eller om han vägrar att genomföra provet.” Han vill inte, men känner sig tvingad att delta. Senare för hans fackliga organisation tvisten till arbetsdomstolen (AD) och säger att han i strid mot avtalet tvingats genomgå läkarundersökningen.

Men det är väl inte mycket att gråta över. Alla som jobbar med alkoholister vet att de är oerhört duktiga på att på alla möjliga sätt dölja sitt missbruk. Och eleverna ska väl inte tvingas ha en berusad lärare. Att i ett sådant läge tvinga fram en kontroll är väl bra.

Nej så enkelt är det inte. Lagen om offentlig anställning (LOA) som gällde för den kommunalanställde läraren tillåter endast tvångsvisa läkarundersökningar av personal där ohälsa kan vara en säkerhetsrisk, t.ex. synundersökning för lokförare. Och då endast periodiska undersökningar, t.ex. var tredje år. Bakgrunden till den regeln är de s.k. rättsröteskandalerna i slutet av 40- och början av 50-talet. Då tvingades obekväma statstjänstemän, och även ett mycket stort antal lärare att genomgå tvångsvis läkarundersökning för att utreda den mentala hälsan. Det var samma system som stalinisterna begagnade för att undanröja obekväma regimkritiker i Sovjetunionen. Skyddet mot tvångsvisa läkarundersökningar är alltså ett skydd för en oberoende kommunal- och statsförvaltning.

Enligt grundlagen krävs det lagstöd för att tvinga en offentliganställd att genomgå läkarundersökning. Och hot om avstängning är tvång. Men det kommunala avtalet har en dålig regel som säger att ”Övriga hälsoundersökningar ” (alltså utöver periodiska) "ska genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren." AD sade att arbetsgivaren enligt den här regeln hade rätt att tvinga läraren att genomgå läkarundersökningen. Domen skulle ha varit fel om den dömts enligt LOA, som är tvingande lag. Men lärarnas fack åberopade inte grundlagen och LOA. Det är AD:s skickligaste ordförande som dömt, och han känner väl LOA:s regler. Men i ett tvistemål får domstolen endast döma över det som åberopas av parterna. Så sannolikt har facket fixat den här förlusten alldeles själva. Domen i fulltext finns på min hemsida www.kurt.nu

Senare i år ska en statlig utredning lägga fram ett förslag som ska förstärka skyddet för integriteten för anställda. Men av det som läckt ut från utredningen verkar det nästan som den tagit som uppgift att ta bort mycket av det lilla skydd som i dag finns för arbetstagarnas integritet, i stället för att förstärka det. Just det särskilda skyddet mot tvångsvisa läkarundersökningar för offentliganställda ska mjukas upp så att det nästan försvinner. Blir det också slutförslaget tyder det på en allvarlig historielöshet hos utredningen. Och det är synd. För om det är något som behövs i dag, så är det en förstärkning av skyddet för den personliga integriteten för alla anställda, även privatanställda.

Vi får hoppas att regeringen förbättrar förslaget när det omvandlas till en lag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.