Stoppa Antistrejklagstiftningen!
Elektrikern nr 10/98

Utredningen Medling och lönebildning har lagt sitt slutbetänkande SOU 1998:141. Förslaget är det allvarligaste hotet mot strejkrätten sedan 1928, då reglerna i den nu gällande lagstiftningen kom. Förslagen innebär i korthet:

Att lönebildningen förstatligas genom att ett ny myndighet inrättas Medlingsinstitutet senast den 1 januari år 2000.

Därutöver föreslås vissa regler om samordning av avtalsförhandlingar, förbättrad lönestatistik, undersökningar om möjlig löneutveckling i Sverige och internationellt mm

Utredningens analys bygger på den felaktiga förutsättningen att facket är för starkt och att större inkomstskillnader gynnar nationen. Det här är inte en utredning för medling utan för en statlig lönebildning genom tvångslagstiftning. Går dessa försämringar igenom under en socialdemokratisk regering kommer vi aldrig att kunna återta den marken.

Alla förslagen innebär kraftiga begränsningar i strejkrätten. Det allvarligaste förslaget är ändå ett om en ny begränsning av rätten att strejka, proportionalitetsprincipen. Där tar utredningen t. o. m. ett exempel från Elektrikerförbundets område, nämligen när verksamheten vid ett atomkraftverk stoppas genom att enstaka tekniker tas ut i strejk. Det är en oproportionell strejk som om utredningen förslag går igenom blir förbjuden. Vad är då proportionalitetsprincipen?

I dag är strejkrätten i Sverige fri under avtalslöst tillstånd. Avsikten med en stridsåtgärd är att med minimal egen insats åsamka motparten maximal ekonomisk skada. Det kan låta rått men det är arbetarens enda verksamma vapen i intressekampen om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivaren har alltid möjligheten att lockouta om han tycker strejken är för billig för facket.

Proportionalitetsprincipen som utredningen föreslår innebär:

Förslaget riktar sig därför mot hela balansen mellan arbetsgivare och arbetare.

Utredningen motiverar sina förslag med att facket genom samhällets ökade sårbarhet fått en alltför stark förhandlingsposition. Det är ett både felaktigt och ensidigt synsätt. Staten och arbetsgivarna har alltid velat inskränka strejkrätten och därvid alltid hittat på olika fiffiga motiv. Utredningens motiv är dock något av det mest felaktiga man kan tänka sig, eftersom arbetstagarnas position p. g. a. ökad arbetslöshet och kapitalets internationalisering har försämrats i hela den industrialiserade världen. Arbetsgivarna däremot har förstärkt sin position.

Strejkrätten är arbetstagarnas enda verksamma vapen för att förbättra anställningsvillkoren. Det vill man nu vrida ur våra händer. Det ska vi inte låta dem göra.

Den tystnad som finns om dessa arbetarfientliga förslag får inte fortsätta att råda. Skriv och protestera! Rikta era brev till Industriminister Björn Rosengren Närings- och Handelsdepartementet 103 33 Stockholm med kännedomskopia till ditt förbund och LO.