Borgarnas arbetsrätt

Medbestämmandelagen (MBL) kom 1976. Vi som då var unga och otåliga kallade lagen en antistrejklag. I backspegeln kan det inte förnekas att den trots allt förstärkte arbetstagarnas positioner. Den gav rätt till veto vid oseriösa entreprenader, tolkningsföreträde i lönetvister och arbetsskyldighetstvister, rätt till medbestämmandeförhandlingar, vilka i en medveten lokal facklig organisation kan utnyttja för ökat inflytande, mm.

Denna lag förstärkte alltså i stort sett arbetstagarnas positioner. Trots det togs dessa förstärkningar av arbetstagarens rättsliga ställning av en i stort sett enhällig riksdag. Samma gällde 1974 års anställningsskyddslag (LAS), som är den viktigaste förstärkningen av arbetstagarens ställning sedan den svenska arbetsrättsmodellen infördes 1928. De borgerliga partierna röstade alltså 1973 och 1975 för en arbetsrätt som förstärkte arbetstagarnas positioner.

Hur är det då i dag? Ja det bästa sättet att granska vad borgarna vill i dag är att gå igenom deras partimotioner. Alltså de förslag till arbetsrättsförändringar som de vill att riksdagen ska besluta om.

Går man igenom dessa förslag blir man förskräckt. Av den enighet i arbetsrättsliga förslag som fanns mellan de borgerliga och socialistiska partierna 1973 och 1975 återstår ingenting.

Borgarna förespråkar en arbetsrätt som i princip innebär att arbetsgivaren ska ges full rätt att bestämma och att arbetstagaren glatt ska underkasta sig arbetsgivarens vilja. Här är några exempel. Moderaterna går längst, förstås men framförallt Kristdemokraterna men även Centern och Folkpartiet hänger på:

Moderaterna föreslår:

De lägsta lönerna måste sänkas. Det ska ske genom att man sänker arbetslöshetsersättningen och gör den tidsbegränsad. Då tvingas människor att ta lägre betalda arbeten. Det kallas med ett fint ord att reservationslönerna måste sänkas.

Den lägsta kollektivavtalsenliga lönen för en vuxen, är ca 13 000 kr. Det är denna lön man vill sänka, samtidigt som moderaterna inte ger några förslag mot direktörerna som ger sig själva löneökningar i miljonklassen och pensioner i miljardklassen.

LAS bygger på tre hörnpelare

·        Tillsvidareanställning är huvudregel eftersom tidsbegränsande anställningar automatiskt upphör och därför inte ger anställningsskydd.

·        Uppsägning i turordning, sist in först ut eftersom anställningsskyddet annars försvinner Om arbetsgivaren säger att det är arbetsbrist, är det saklig grund för uppsägning. Tar man bort turordningen försvinner alltså anställningsskyddet eftersom arbetsgivaren kan säga upp vem som helst och säga att det är arbetsbrist.

·        Företrädesrätt till ny anställning, eftersom arbetsgivaren annars kan bluffa och säga att det är arbetsbrist och sedan nyanställa någon annan.

Enligt moderaterna ”bör exempelvis turordningsreglerna slopas helt". Det är alltså bara ett exempel på försämringar. Dessutom ska det bli fritt fram för tidsbegränsade anställningar och företrädesrätten till återanställning ska kortas ytterligare från 9 till 6 månader.

LAS avskaffas alltså i praktiken helt av moderaterna!

Moderaterna vill även slopa arbetstidslagen eftersom staten inte ska reglera människors arbetstid. Den anställde och arbetsgivaren ska fritt kunna komma överens om arbetstidens totala längd och antalet timmar per dag eller vecka.

Utan skyddsregler ska arbetsgivaren alltså kunna tvinga arbetstagarna att jobba 12 timmar och mer om dygnet varje dag hela året runt. Förutom att det för utvecklingen tillbaka till 1800-talet strider det mot EG-rättens minimiregler för arbetstiden.

LO skulle alltså få  damma av sina  gamla paroller från den första kongressen 1889; 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars vila; Förbud mot nattarbete.

Det här är bara ett axplock. Moderaterna vill i princip också avskaffa kollektivavtalets viktigaste rättsverkningar, inskränka  strejkrätten och med fri import av lågavlönad arbetskraft genom lönekonkurrens ytterligare sänka lönen för de lågavlönade.

Att de borgerliga partierna vid en eventuell valseger i stort vill avskaffa det arbetsrättsliga skydd en arbetstagare i dag har i arbetslivet, känner inte särskilt många till. De borgerliga tidningarna skriver inte om det och de få vänstertidningar som finns når antingen inte ut eller har inte resurser att bevaka hur borgarna vill utforma sin arbetsrätt efter en valseger.

Det här är en olycklig utveckling. Den gynnar ingen. Den gynnar självklart inte arbetstagarna, men den gynnar inte heller företagen eller landet. För arbetsrätten är till för att skydda de svaga. En urholkad arbetsrätt skapar på sikt ett fattigproletariat som blir dyrt för landet. Hur många vet t.ex. att det gyllene landet i Väster, USA som borgarna försöker efterlikna, håller mer än 1 % av sin fattiga befolkning i fängelse.

Sverige har ca 7 miljoner röstberättigade. Av dessa är knappt ca 4 miljoner arbetstagare av ett eller annat slag. Enda sättet att lära borgarna att arbetstagarna inte vill ha en sådan här politik är att berätta det för dem. Och det kan ske genom insändare, genom att man pratar med sina lokala borgerliga politiska representanter och sist och slutligen genom att man inte röstar på dem. För det är viktigt att få även de borgerliga partierna in på en linje, där löfte om att förbättra för arbetstagarna är ett bra sätt att få regeringsmakten i Sverige. Men tyvärr är det så i dag, att det säkraste sättet att försämra rättssäkerheten för de anställda är att rösta på borgarna.

Vill du läsa mer om en borgerlig arbetsrätt så har LO gjort en sammanställning av de borgerliga arbetsrättsförslagen som Du kan beställa från LO: s trycksaksdistribution eller hämta ner från LO-TCO Rättskydds hemsida www.fackjuridik.com. Vill Du läsa motionerna i sin helhet så finns det länkar till riksdagen på min hemsida www.kurt.nu.