Angrepp i repris

Svenskt Näringslivs (SN) nye ordförande, Urban Bäckström säger i sin programförklaring att facken är för starka och att strejkrätten därför måste begränsas. Det har varit SAF:s budskap under de senaste 30 åren, så det är ju inget nytt. Det nya greppet är att man genom exempel ska visa hur elakt och oansvarigt facket är. Bäckström hänvisar till en broschyr ”Svenska modellen har kantrat” som kom den 26 april 2005 (du hittar den på SN:s hemsida http://www.svensktnaringsliv.se/.)

 De har måst gräva så djupt i exempelhögen att det ibland blir skrattretande: Vad sägs om det här: ”Teaterförbundet fick bråttom varsla om strejk trots pågående förhandlingar. Förbundet insåg att biopremiären av Harry Potter kunde stoppas. Det skulle orsaka stora skador för motparten. TF skulle snabbt få igenom sina avtalskrav”.

Skulle det förhållandet att en barnfilm fick premiär någon dag senare vara en samhällsfara. De övriga exemplen i SN:s uppräkning är kanske inte lika löjliga, men lika osakliga.

Vad sägs t.ex. om detta: ”Kommunal varslade om konflikt mot Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet sedan förhandlingarna på jordbrukets område strandat, men innan förhandlingarna för avtalsområdena golfbanor, trädgårdsodling och djursjukvård var avslutade. Försommartid är högsäsong för arbetet på golfbanor och i trädgårdsodlingar.”

Menar SN att de i stället ansvarfullt skulle ha varslat om vintern när det inte finns jobb?

SN låtsas glömma att strejken egentligen är arbetarnas enda maktmedel för att uppnå jämvikt med den genom internationalisering allt starkare arbetsgivaren. Och syftet med en stridsåtgärd är och har alltid varit att tillfoga motparten maximal ekonomisk skada. Det var genom sådan utpressning från arbetsgivarens sida som huvudregeln i svensk rätt, att arbetsgivaren har avtalsenlig rätt att vara orättvis kom till genom decemberkompromissen 1906. Alltså arbetsgivarens fria rätt att leda och fördela arbetet, den s.k. § 32.

Elektrikerförbundets försök att ändra denna orättvisa bestämmelse är nämligen ett av exemplen på missbruk av strejkrätten som finns i SN:s broschyr. Där beskrivs SEF krav för en bättre arbetsmiljö som att SEF strejkade för att få mer av arbetsledningsrätten – ett politiskt krav som svetsade samman arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv i hårt motstånd.

 Det gällde Elektrikernas kamp mot pressade byggtider, där förbundet lyckades ta bort en liten del av arbetsgivarens avtalsenliga rätt att vara orättvis, när det gäller brister i arbetsmiljön. Den avtalstext som Elektrikerna lyckades pressa fram innebär att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd om man inte efter påpekande från facket rättar till brister i arbetsmiljön som strider mot lag eller avtal. Genom avtalet flyttas makten över arbetsmiljön från att vara ensidigt bestämd av arbetsgivaren till att bli en avtalsfråga där båda parter har tolkningsrätt och en tvist i sista hand kan gå till Arbetsdomstolen.

Och nu börjar vi komma till pudelns kärna. Under de senaste decennierna har SAF haft en genomtänkt ideologi om hur man ska flytta fram sina positioner och trycka tillbaka facket. Huvudinriktningen har varit en individualisering av anställningsvillkoren. Arbetsgivaren har varit så framgångsrik att t.o.m. ett lågavlönat vårdbiträde i dag sitter i lönesamtal med sin arbetsgivare om sin lön med endast sin övertalningsförmåga som vapen. Hur arbetsgivarens och kommunals strategi – för många fack har ställt upp på arbetsgivarens bluff- lyckats kan vi avläsa på hur vårdpersonalens löner utvecklats, de ligger nu säkrare förankrade än någonsin i botten på löneligan.

När Elektrikerförbundet nu vänder på kuttingen och säger: ”Nu vill vi använda kollektivavtalet som verktyg liksom SN, men i stället för att flytta fram våra medlemmars positioner.” Då kommer som ett brev på posten kraven på strejkförbud. För gå man igenom SN:s förslag på inskränkningar i strejkrätten så medför de i praktiken totalt förbud mot verksamma strejker.

Svenskt näringslivs propaganda är desto mer ihålig mot bakgrund av att

·        Sverige är ett av de länder i EU som har minst konfliktdagar per 1000 arbetstagare/år

·        Sverige har en löneutveckling som ligger under jämförbara länders

·        Sverige har en produktivitetsutveckling som ligger över jämförbara länders,

·        Sverige har en långsiktig vinstnivå för aktier efter skatt som är bäst i världen.

Därför är det viktigt att alla sätter sig in i vad som nu håller på att hända. För Urban Bäckströms vapenskrammel är inte bara tomt hot. Och det är bara du som kan förhindra att hotet blir verklighet.

Vill du läsa mer om det här kan du läsa Arbetsorätten 10 REA på arbetare, som finns på min hemsida www.kurt.nu.

Kurt Junesjö

Arbetsrättsexpert

2005-08-17