Domar och yttranden från EG-domstolen; arbetsmiljö

Jag har delat in domarna i ämnesområden där det finns en kort sammanfattning av varje dom och möjlighet att läsa domen i fulltext. Vill du istället läsa den på EG-domstolens hemsida så finns det en länk på länkregistret. Målnumret är då unikt sökbegrepp. Skriver du in målnumret i den sida du får upp genom länksidan får Du, om du gjort rätt upp två dokument generaladvokatens yttrande som är förslag till domen och innehåller mycket nyttig information och domen. Gäller endast senare domar. Tidigare domar finns endast på betalbaser, t.ex. Celex.

Kort kommentar

  

Domstolens sammanfattning .  

 

Mål nr C-151/02 Det här domen utvecklar egentligen endast den definition av arbetstid som domstolen redan tidigare slagit fast nämligen att jourtjänst där arbetstagaren är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i arbetstidsdirektivets mening skall anses som arbetstid. Det kan medföra att arbetstidslagens regler om maximal veckoarbetstid kan komma i konflikt med direktivet, eftersom begränsningen om max 48 timmars arbete i genomsnitt per fyramånadersperiod enligt arbetstidsdirektivet även inkluderar övertid.

Mål nr C-151/02 Vill du läsa domen , gå till min länksida,Ställ dig på EG-domstolen Rättsfall i fulltext under rubriken internationella domstolar och tryck på enter för att komma till EG-domstolens hemsida. Skriv sedan bara C-151/02 (just så här kopiera gärna, Markera texten och tryck Ctrl c för att kopiera och sedan Ctrl v för att klistra in) så får du domarna i fulltext. Jag lägger inte in domarna längre här eftersom det blir bättre kvalité på EG-domstolens egen hemsida och de dessutom kräver stort minnesutrymme.

DOMSTOLENS DOM
den 9 september 2003 (1)
Socialpolitik - Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa - Direktiv 93/104/EG - Begreppen arbetstid och viloperiod - Läkares jourtjänstgöring (Bereitschaftsdienst) på sjukhus
I mål C-151/02,
angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan
Landeshauptstadt Kiel
och
Norbert Jaeger,
angående tolkningen av rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, s. 18), särskilt artikel 2.1 och artikel 3 i direktivet,
63. Enligt domstolen är det avgörande kriteriet, för att kunna anse att de karakteristiska dragen i begreppet arbetstid i den mening som avses i direktiv 93/104 föreligger under de perioder med jourtjänstgöring som läkare fullgör på själva sjukhuset, att läkarna är skyldiga att vara fysiskt närvarande på den av arbetsgivaren anvisade platsen och att stå till dennes förfogande för att omedelbart kunna utföra sina arbetsuppgifter vid behov. Såsom framgår av punkt 48 i domen i det ovannämnda målet Simap skall dessa skyldigheter, som gör det omöjligt för de berörda läkarna att välja var de skall uppehålla sig under väntetiden, anses ingå i utförandet av arbetsuppgifterna.
64. Denna slutsats ändras inte endast av det skälet att arbetsgivaren låter läkaren förfoga över en vilosal i vilken denne kan uppehålla sig så länge som hans tjänster inte tas i anspråk

C-2/97 Societa italiana petroli Spa (IP) ./.Borsana Sri   


I Romfördraget 118a finns bestämmelser som ger stöd för att utfärda minimidirektiv på arbetsmiljöns område. Det står också att medlemsstaterna är oförhindrade att utfärda mer skyddande regler än de direktiv som utfärdas med stöd av denna bestämmelse. När därför generaladvokat M.Jean Mischo i ett mål som väckts av ett italienskt oljebolag säger att de bestämmelser som Italien utfärdat med stöd av  direktivet mot cancerogena ämnen strider mot EG-rätten blev hela fackföreningsrörelsen i Europa tagen på sängen. Att varje land fick skydda sin arbetsmiljö  var självklara principer. För svenska fackföreningar var det den lugnande försäkringen som gavs vid inträdet i EG att vi alltid skulle få behålla vår standard på arbetsmiljöns område där denna var bättre. Så som generaladvokaten yttrar sig, så brukar i regel domstolen döma. Men EG-domstolen är en ytterligt politiskt känslig domstol. Den lät sig påverkas av den fackliga opinionen. I domen som kom den 17 december 1998 gick man inte på generaladvokatens linje utan dömde helt efter den text som finns i  Romfördraget, d.v.s. att arbetsmiljöreglerna enligt 118A är minimiregler där  medlemsstaterna har rätt att införa och behålla bättre regler. Domen visar att fackligt opinionsarbete är nödvändigt och  framgångsrikt. 

C-2/97 Societa italiana petroli Spa (IP) ./.Borsana Sri 

”Socialpolitik — Skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet — Användning av arbetsutrustning — Risker vid exponering för carcinogener — Direktiv 89/655/EEG och 90/394/EEG” 
I mål C-2/97, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Tribunale di Genova (Italien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan 
Societā italiana petroli SpA (IP) 
och Borsana Srl, angående tolkningen av artikel 4 i rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, s. 13; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146) och artiklarna 3, 4 och 5 i rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 196, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 208),