Domar och yttranden från EG-domstolen; Konkurrensrätt

Jag har delat in domarna i ämnesområden där det finns en kort sammanfattning av varje dom och möjlighet att läsa domen i fulltext. Vill du istället läsa den på EG-domstolens hemsida så finns det en länk på länkregistret. Målnumret är då unikt sökbegrepp. Skriver du in målnumret i den sida du får upp genom länksidan får Du, om du gjort rätt upp två dokument generaladvokatens yttrande som är förslag till domen och innehåller mycket nyttig information och domen. Gäller endast senare domar. Tidigare domar finns endast på betalbaser, tex Celex.

 

Kort kommentar

  

Domstolens sammanfattning .  

C-222/98

Tvisten rör ett kollektivavtal om sjuklön. Avtalet innebär att arbetsgivaren betalar hälften och arbetstagaren hälften. En arbetstagare ansåg att detta system stred mot konkurrensrätten. Han ville ha hälften av försäkringspengarna och själv välja försäkringsbolag.

En kollektivavtalad försäkring bygger i regel på tre principer,

den är solidarisk,

billig genom masshantering och

arbetstagaren har genom kollektivavtalet ett bestämmande inflytande över utformning och tillämpning.

Domstolen slog fast de ställningstaganden som fanns i Albanydomen. (se ovan) Det innebär i princip att ett kollektivavtal om förmåner för arbetstagaren inte kan angripas genom konkurrensrätten. Det är en seger för den facklga rörelsen i Europa. I USA använder man fortfarande konkurrensrätten som ett sätt att bekämpa kollektivavtalet trots att det ska undantas från konkurrensrätten enligt den federala lagstiftningen.

 

Bestämmelserna i ett kollektivavtal vilka avser de avtalsanslutna arbetstagarnas sjukförsäkring, enligt vilka den del av avgifterna som arbetsgivaren är skyldig att betala endast betalas ut för de försäkringar som tecknas med den eller de försäkringsgivare som har valts ut inom ramen för genomförandet av detta kollektivavtal, är förenliga med artiklarna 85 och 86 i fördraget (nu artiklarna 81 EG och 82 EG). Domen konfirmerar de ställningstaganden domstolen gjorde i målet Albany

Även i denna tvist var LO aktiv liksom många fackförbund i Europa, framörallt de nordiska. LO:s yttrande här!

C-222/98

Hendrik van der Woude

och

Stichting Beatrixoord,

angående tolkningen av artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (nu artiklarna 81 EG och 82 EG),

Den omständigheten att den aktuella försäkringsverksamheten har lämnats ut på entreprenad påverkar inte att man för ett sådant kollektivavtal som är föremål för tvisten vid den nationella domstolen tillämpar det undantag från förbudet i artikel 85 i fördraget som slogs fast i domarna i de ovannämnda målen Albany, Brentjens’ och Drijvende Bokken. Om man skulle tillåta en sådan begränsning, skulle detta utgöra en oberättigad inskränkning av friheten för arbetsmarknadens parter, vilka, när de ingår ett avtal om en av aspekterna av arbetsvillkoren, även måste kunna komma överens om att inrätta ett särskilt organ för att genomföra kollektivavtalet och att detta organ kan vända sig till en annan försäkringsgivare.

27. Det avtal som är föremål för tvisten vid den nationella domstolen omfattas således på grund av dess beskaffenhet och syfte inte av artikel 85.1 i fördraget .

28. Hendrik van der Woude har, beträffande artikel 86 i fördraget, angett att den relevanta geografiska marknaden utgjordes av Nederländerna och att den relevanta produktmarknaden utgjordes av marknaden för tillhandahållande och tecknande av privata sjukförsäkringar för arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet. Han anser att artikel 32 i kollektivavtalet har lett till att en delmarknad har skapats, eftersom de ordinarie sjukförsäkringarna inte - för de kollektivavtalsanslutna arbetstagarna - kan ersätta de försäkringar som tillhandahålls av IZZ/VGZ. Dessa försäkringsgivare innehar således en dominerande ställning i den mening som avses i artikel 86 i fördraget. Eftersom arbetsgivarna betalar 50 procent av avgiften, kan IZZ/VGZ dessutom agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter.

29. Hendrik van der Woude har dessutom gjort gällande att IZZ/VGZ missbrukar sin dominerande ställning genom att tillämpa priser och andra avtalsvillkor som är oskäliga. Han har angett att IZZ/VGZ, trots de fördelar som dessa åtnjuter vad gäller de kostnader som följer av de omtvistade bestämmelserna i kollektivavtalet, erbjuder villkor som är mindre förmånliga än de potentiella konkurrenternas villkor, vilket framgår av de uppgifter som det redogjorts för i punkt 14 i denna dom. Han har vidare hänvisat till artikel 2.1 A i Reglement Ziektekostenvoorziening IZZ, enligt vilken en arbetstagare som av personliga skäl inte ansluter sig, eller upphör att vara ansluten, till IZZ/VGZ inte kan återgå till IZZ-systemet. Denna bestämmelse förstärker ytterligare sambandet mellan IZZ/VGZ och försäkringstagarna.

30. Domstolen anser i detta hänseende att det varken framgår av de handlingar som inlämnats av den nationella domstolen eller av de skriftliga och muntliga yttrandena att det företag som i enlighet med kollektivavtalet ansvarar för förvaltningen av den i målet aktuella försäkringen har missbrukat sin eventuellt dominerande ställning eller att de tillhandahållna förmånerna inte motsvarar de berörda arbetstagarnas behov.

31. Vad gäller frågan huruvida bestämmelsen enligt vilken de före detta medlemmarna inte kan återgå till IZZ-systemet och den omständigheten att det i det aktuella fallet tillämpas oskäliga priser och avtalsvillkor innebär missbruk av en dominerande ställning, kan det konstateras att sådana frågor inte omfattas av föremålet för tvisten vid den nationella domstolen, vilken endast rör frågan huruvida det bidrag somarbetsgivarna utger endast för sjukförsäkringar som tecknas i enlighet med reglerna i kollektivavtalet är förenligt med konkurrensreglerna.

Tolkningsfrågan skall således besvaras så, att bestämmelserna i ett kollektivavtal vilka avser de avtalsanslutna arbetstagarnas sjukförsäkring, enligt vilka den del av avgifterna som arbetsgivaren är skyldig att betala endast betalas ut för de försäkringar som tecknas med den eller de försäkringsgivare som har valts ut inom ramen för genomförandet av detta kollektivavtal, är förenliga med artiklarna 85 och 86 i fördraget.

 

 

C-67-69/96 Albany International BV
och Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie mfl.,

Dessa är de första mål där EG-domstolen öppnar upp kollektivatlasrätten för EG-rätten. Konkurrensrätt och kollektivavtalsrätten har alltid stått emot varandra. I USA har konkurrensrätten historiskt  använts och används fortfarande som ett sätt att bekämpa arbetstagarnas rättigheter. 

Dessa mål som i stort handlar om samma sak handlar om pensionsförsäkringar för arbetare i Holland. Staten hade genom lagstiftning gjort att dessa gällde för alla. Arbetsgivare klagade på att kollektivavtalen begränsade rätten för dem att
välja försäkringsbolag, Överenskommelserna
skulle därför strida mot EG:s konkurrensrätt. Domstolen godkände inte det resonemanget. Men man gjorde, vilket framgår av paragraf § 53 i domen EG:s konkurrensrätt tillämplig på svenska kollektivavtal. I förlängningen kan detta få stor betydelse för såväl den svenska strejkrätten som kollektivavtalen. I Sverige kan därför numera den svenska ganska reaktionära Marknadsdomstolen numera pröva om ett
svenskt kollektivavtal är förenligt med konkurrensrätte. Generaladvokat Jacobs yttrande på engelska där han föreslog hur domstolen skulle döma gick emellertid mycket längre. Det visar än tydligare hur EG-rätten kan användas för att begränsa kollektivavtalen och strejkrätten. Svenska staten har agerat på ett fördömligt sätt till försvar för den svenska modellen i yttrande till domstolen. LO:s yttrande som i stort togs av regeringen finner Du här. Det sätter in målet i ett rättsligt sammanhang.


Domen i målet Albany m.fl. rör i praktiken rätten att strejka. Generaladvokat Jacobs förslag till  domstolen skulle ha inneburit mycket stora begränsningar i strejkrätten. Domstolen går inte helt på Jacobs linje. Men domen  begränsar rätten att sluta kollektivavtal. Du kan läsa en snabbanalys av domen Här och domen i sin helhet på svenska här.  Här hittar Du också  tidigare  beslut i samma fråga från det svenska   konkurrensverket,     Här finns  också en  inlaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i protest mot att konkurrensverket har upphävt Transports kollektivavtal . Bakgrunden finner Du i Arbetsorätten 8

Nu (2004-12) har Europa-domstolen givit prövningstillstånd på ett sådant sätt att man kan se att beslutet inte öveenstämmer med kraven på rättsäkerhet enligt artikel 6, vilket innebär att konkurrsverket beslut är olagligtDu hittar Europadomstolens.

Här är beslutet från Europadomstolen i som rör konkurrenverkets upphävande av delar av Transport tidningsutbärarsavtal

SECOND SECTIONDECISIONAS TO THE ADMISSIBILITY OF Application no. 53507/99
by SWEDISH TRANSPORT WORKERS' UNION
against Sweden
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting on 30 November 2004

 

Generaladvokat Jacobs yttrande OPINION OF ADVOCATE GENERAL JACOBS delivered on 28 January 1999 (1) Case C-67/96 är 100 sidor långt, men mycket lärorikt.

I § 68 finner Du frågan. Om du sedan läser §§ 132 - 142 och 160 - 165 samt 179,186 och 194. Så kan Du se inriktning av yttrandet. Vad Jacobs egentligen försöker göra är att han under juridisk täckmantel skapar en ny EG-grundlag där fackliga rättigheter underordnas konkurrensrätten. Domstolen godtog huvudprincipen i yttrandet, att konkurrensrätten är tillämplig i kollektivavtalsrättliga förhållanden men gick inte så långt. Konkurrensrätten omfattade inte  kollektivtal  så länge de förstärkte  arbetstagarens rätt till lön och andra förmåner. En kortfattad analys finner du här och en fyllig bakgrundsbeskrivning i Arbetsorätten 8.

C-67/96DOMSTOLENS DOM

den 21 september 1999 (1)

"Obligatorisk anslutning till en tjänstepensionsfond
— Förenlighet med konkurrensreglerna —
Huruvida en tjänstepensionsfond
skall kvalificeras som ett företag"
I mål C-67/96,
angående en begäran enligt artikel 177 i
EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från
Kantongerecht te Arnhem (Nederländerna), att
domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i
det vid den nationella domstolen anhängiga målet
mellan
Albany International BV
och
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,
angående tolkningen av artiklarna 85, 86 och 90 i
EG-fördraget (nu artiklarna 81 EG, 82 EG och 86
EG, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie Joined Cases C-115/97, C-116/97 and C-117/97 Brentjens' Handelsonderneming BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen and Case C-219/97 BV Maatschappij Drijvende Bokken v Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven