Domar och yttranden från EG-domstolen; yttrandefrihet och mänskliga rättigheter

Jag har delat in domarna i ämnesområden där det finns en kort sammanfattning av varje dom och möjlighet att läsa domen i fulltext. Vill du istället läsa den på EG-domstolens hemsida så finns det en länk på länkregistret. Målnumret är då unikt sökbegrepp. Skriver du in målnumret i den sida du får upp genom länksidan får Du, om du gjort rätt upp två dokument generaladvokatens yttrande som är förslag till domen och innehåller mycket nyttig information och domen. Gäller endast senare domar. Tidigare domar finns endast på betalbaser, tex Celex.

 

Kort kommentar

  

Domstolens sammanfattning .  

 

Demokratiska rättigheter är inte EG-domstolens starka sida, det visar denna inte alldeles färska dom som jämställer EG-fördragets rätt till fri rörlighet som ju är en näringspolitisk reglering med demonstrationsfriheten som är en demokrtisk fri- och rättighet. En ganska oroväckande utveckling om man ser till den svenska strejkrätten som ju inte skyddas av europakonventionen. Den här domen har helt gått förbi vakna journalister. Jag skrev en krönika redan om generaldvokatens yttrande, som egentligen domstolen bara fullföljer.

Mål nr C-112/00 Vill du läsa domen , gå till min länksida,Ställ dig på EG-domstolen Rättsfall i fulltext under rubriken internationella domstolar och tryck på enter för att komma till EG-domstolens hemsida. Skriv sedan bara C-112/00 (just så här kopiera gärna, Markera texten och tryck Ctrl c för att kopiera och sedan Ctrl v för att klistra in) så får du domarna i fulltext. Jag lägger inte in domarna längre här eftersom det blir bättre kvalité på EG-domstolens egen hemsida och de dessutom kräver stort minnesutrymme.

DOMSTOLENS DOM
den 12 juni 2003 (1)
Fri rörlighet för varor - Hinder till följd av enskildas handlande - Medlemsstaternas skyldigheter - Beslut att inte förbjuda en sammankomst rörande miljöfrågor vilken ledde till att Brennermotorvägen helt stängdes av under nästan 30 timmar - Skäl - Grundläggande rättigheter - Yttrande- och mötesfriheten - Proportionalitetsprincipen
I mål C-112/00,
angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Oberlandesgericht Innsbruck (Österrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge
och
Republiken Österrike,
angående tolkningen av artiklarna 30, 34 och 36 i EG-fördraget (nu artiklarna 28 EG, 29 EG och 30 EG i ändrad lydelse), jämförda med artikel 5 i EG-fördraget (nu artikel 10 EG), samt om förutsättningarna för att en medlemsstat skall ådra sig skadeståndsansvar för skador som enskilda orsakats på grund av överträdelser av gemenskapsrätten,

C-340/00 P Komissionen ./. Michael Cwik
Här är ett parallellmål till Conolly nedan. Denna tjänsteman vill försiktig uttrycka en uppfattning om en ekonomisk teori, följer alla regler men förhindras detta av EG-komissionen. Han får tillåtelse av domstolen, men då är nog föredraget lite nattståndet för det tar mer än fyra år. Det som fortfarande är anmärknngsvärt i den här domen är att domstolen inte underkänner tjänsteföreskrifternas artikel 17 om förhandscensur som oförenliga med reglerna om yttrandefrihet. Även om Cwik vinner, visar domen med stor tydlighet hur lågt det är i tak i EG-byråkratin.

C-340/00 P Komissionen ./. Michael Cwik den 13 december 2001

Överklagande - Tjänstemän - Artikel 17 andra stycket i tjänsteföreskrifterna -Yttrandefrihet - Gränser - Motivering

C-274/99 P,

Läs det här:

"En tjänsteman skall avstå från varje handling, särskilt från offentliga uttalanden, som kan skada tjänstens anseende."

"En tjänsteman får inte, vare sig ensam eller tillsammans med andra, utan tillstånd från tillsättningsmyndigheten offentliggöra eller låta offentliggöra texter som har samband med gemenskapernas verksamhet. Tillstånd får endast vägras om det planerade offentliggörandet kan skada gemenskapernas intressen."

Ställ dessa dåliga tjänsteföreskrifter som gäller för den av korruption genomsyrade EG-komissionen mot regeln i tryckfrihetsförordningen som gäller svenska stats- och kommunaltjänstemän:

"Någon tryckning föregående granskning av skrift eller något förbud mot tryckning därav får ej förekomma" TF 1:2.

Många hade trott att EG-domstolen skulle upphäva tjänsteföreskrifternas artikel 17 om förhandscensur som oförenliga med reglerna om yttrandefrihet enligt Euoropakonventionens artiklel 10 men EG-domstolen duckar fegt och avskedandet av Conolly för hans bok The Rotten Heart of Europe godkännes. Att svenska media är så tysta om denna dom är anmärkningsvärt.

 

C-274/99 P, Bernard Connolly  ./. Komissionen den 6 mars 2001

Överklagande - Tjänstemän - Disciplinärt förfarande- Artiklarna 11, 12 och 17 i tjänsteföreskrifterna - Yttrandefrihet - Lojalitetsplikt - Skadlig inverkan  på tjänstens anseende

I mål C-274/99 P,

C-404/92 Detta är ett mycket intressant avgörande, även om det inte är alldeles färskt. AD:s praxis när det gäller tvångsvisa §drogtester är kanske trots allt inte så förenlig med europakonvenitonen. X vägrade undergå HIV-test i samband med en nyanställnngsundersökng för arbete vid EG-kommissonen. X vägrades därför tjänsten. EG-domstolen underkänner detta beslut och X erhåller tjänsten eftersom en sådan undersökning skulle kränka hans personliga integritet enligt artikel 8 i Europakonventonen.

C-404/92 P Judgment of the Court of 5 October 1994.      

X v Commission of the European Communities.      

Appeal - Member of the temporary staff - Pre-recruitment           medical examination - Repercussions of a refusal to undergo an Aids test - Breach of the right of secrecy as regards state of health.      

Case C-404/92 P.