EG-DOMSTOLENS DOM

den 17 december 1998

"Socialpolitik — Skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet — Användning av arbetsutrustning — Risker vid exponering för carcinogener — Direktiv 89/655/EEG och 90/394/EEG"

I mål C-2/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Tribunale di Genova (Italien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

angående tolkningen av artikel 4 i rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, s. 13; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146) och artiklarna 3, 4 och 5 i rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 196, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 208), sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch och P. Jann samt domarna G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (referent), D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, R. Schintgen och K.M. Ioannou, med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 3 mars 1998 av: Societā italiana petroli SpA (IP), företrätt av M. Maresca, Frankrikes regering, företrädd av R. Loosli-Surrans, chargé de mission, utrikesministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud, och kommissionen, företrädd av I. Martínez del Peral och P. Stancanelli, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

..." ..." ..." Den andra frågan 1: Rättegångsspråk: italienska.