DOMSTOLENS DOM

den 21 september 1999 (1)

"Obligatorisk anslutning till en tjänstepensionsfond — Förenlighet med konkurrensreglerna — Huruvida en tjänstepensionsfond skall kvalificeras som ett företag"

I mål C-67/96,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Kantongerecht te Arnhem (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Albany International BV

och

Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,

angående tolkningen av artiklarna 85, 86 och 90 i EG-fördraget (nu artiklarna 81 EG, 82 EG och 86 EG,

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet, G. Hirsch och P. Jann samt domarna J.C. Moitinho de Almeida (referent), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 17 november 1998 av: Albany International BV, företrätt av advokaten T.R. Ottervanger, Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, företrädd av advokaterna E. Lutjens och M.O. Meulenbelt, Nederländernas regering, företrädd av M.A. Fierstra, chef för utrikesministeriets avdelning för europarättsliga frågor, i egenskap av ombud, Frankrikes regering, företrädd av C. Chavance, Sveriges regering, företrädd av departementsrådet A. Kruse, Utrikesdepartementets rättssekretariat för EU-frågor, i egenskap av ombud, och kommissionen, företrädd av W. Wils,

och efter att den 28 januari 1999 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1. Kantongerecht te Arnhem har genom beslut av den 4 mars 1996, som inkom till domstolens kansli den 11 mars 1996, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt tre frågor om tolkningen av artiklarna 85, 86 och 90 i EG-fördraget (nu artiklarna 81 EG, 82 EG och 86 EG).

2. Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Albany International BV (nedan kallat Albany) och Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie (tjänstepensionsfond för textilindustrin, nedan kallad fonden) angående Albanys vägran att erlägga avgifter till fonden för år 1989 på grund av att företaget ansåg att den obligatoriska anslutningen till fonden, som medför skyldighet att erlägga dessa avgifter, strider mot artiklarna 3 g i EG-fördraget (nu artikel 3.1 g EG i ändrad lydelse), 85, 86 och 90 i fördraget.