Domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Europadomstolen är en domstol som har stor beydelse för hur svensk lagstiftning ska tolkas. Europakonventionen för mänskliga rättigheter
är dels en konvention som Sverige har åtagit sig att följa, dels en svensk lag som har direkt rättsverkan i Sverige. Jag har lagt in domar nedan som har betydelse för svensk rätt. Det är områden som jag är intresserad av. I övrigt följer jag inte europadomstolens praxis särskilt väl. Du kan själv kontrollera rättsutveckligen genom att gå in på europadomstolen hemsida, där alla nyare domar finns i fulltext på engelska. Länk finns på min länksida.

 

Ämesområde

 

Min kommentar

Yttrande- och tryckfrihetfrihet

 

 

Integritet

I Sverige har vi en mycket väl skyddad yttrande och tryckfrihet. Euorpadomstolens praxis ligger lite efter. Men det hindrar inte att man i vissa fall kan utnyttja sig domstolens praxis för at förbättra rättsläget i Sverige.

Rätten till sin integritet, t.ex skydd mot påtvingade kroppsligsa undersöknngar,som drogtest är en viktig del av skyddet för personliga fri- och rättigheter. Tyvärr är skyddet för arbetstagare inte särskilt starkt utvecklat.

Jag har lagt in några domar och beslut.

Föreningsfrihet och kollektivavtalet

Föreningfrihet låter väl egentligen som något som borde skydda fackförningens och de arbetandes intresse Fackföerningen är ju en n ideell förening. Dessutom skyddas dess verksamhet uttryckligen av artikl 11 i europakonventioen. Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar. Den bestämmelse som tilllkommit för att skydda den fackliga verksamheten, har i stället använts för att beskära fackföreningarnas möjlighet att verka. Du har domarna här.

Rätten till en rättvis rättegång

De ärenden där Sverige oftast blivit fälld i Europadomstolen gäller artikel 6 rätten till en just prövning i domstol. Här har jag ännu inte lagt in några domar. Projekt