Mänskliga rättigheter

Jag har för avsikt att här förteckna artiklar och domar såväl från svenska domstolar som från Europadomstolen som samtidigt har beröring med mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Det kommer mera.

Artiklar

 

 

Domar från svenska domstolar

Ämnesområde

 

Min kommentar

Yttrande- och tryckfrihet

I Sverige har vi en mycket väl skyddad yttrande och tryckfrihet. Det kommer olika begränsningar där varav det EG-direktiv som den svenska personuppgiftslagen bygger på är en. Jag avser att här bygga upp med fler orginaldokument Nu är det lite tunt

Fri och rättigheter i arbetsdomstolen

Här har jag förtecknat domar som har anknytning till fri- och rättigheter i arbetsdomstolen, yttrandefrihet, personlig integritet, positiv och negativ föreningsfrihet etc. Domarna går längs tillbaka till 1997. Detta är en ganska fullständig förteckning, men eftersom Fri- och rättigheter inte är det sätt som AD förtecknar sina domar på är urvalet även här subjektivt. Har Du synpunkter på att jag missat något, hör gärna av dig.
Fri och rättigheter i Marknadsdomstolen och konkurrensverket Att marknadsdomstolen skulle ha något med mänskliga rättigheter att göra är kanske inte vid första tanken så självklart. Men konkurrensrätten och marknadsförings- och reklamrätten är reglerad i EG-rättslig reglering, som kan medföra att de demokratiska rättsreglerna sätts ur spel. Domstolar ska tillämpa lagar, inte göra dem, då blir det odemokratiskt.

 

 

Domar från Europadomstolen

Europadomstolen är en domstol som har stor betydelse för hur svensk lagstiftning ska tolkas. Europakonventionen för mänskliga rättigheter
är dels en konvention som Sverige har åtagit sig att följa, dels en svensk lag som har direkt rättsverkan i Sverige. Jag har lagt in domar nedan som har betydelse för svensk rätt. Det är områden som jag är intresserad av. I övrigt följer jag inte europadomstolens praxis särskilt väl. Du kan själv kontrollera rättsutvecklingen genom att gå in på europadomstolen hemsida, där alla nyare domar finns i fulltext på engelska. Länk finns på min länksida. I fortsättningen kommer jag endast att lägga in målets nummer och sedan får Du själv plocka upp domen eftersom den är så lätt att få fatt i och kvalitén dessutom blir mycket bättre layoutmässigt än när jag lägger in den i HTML-format.

Ämnesområde

 

Min kommentar

Yttrande- och tryckfrihet

I Sverige har vi en mycket väl skyddad yttrande och tryckfrihet. Europadomstolens praxis ligger lite efter. Men det hindrar inte att man i vissa fall kan utnyttja sig av domstolens praxis för att förbättra rättsläget i Sverige. Jag har lagt in några domar.

Föreningsfrihet och kollektivavtalet

Föreningsfrihet låter väl egentligen som något som borde skydda fackföreningens och de arbetandes intresse Fackföreningen är ju en ideell förening. Dessutom skyddas dess verksamhet uttryckligen av artikel 11 i europakonventionen. Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar. Den bestämmelse som tillkommit för att skydda den fackliga verksamheten, har i stället använts för att beskära fackföreningarnas möjlighet att verka. Du har domarna här.

Rätten till en rättvis rättegång

De ärenden där Sverige oftast blivit fälld i europadomstolen gäller artikel 6, rätten till en just prövning i domstol. Här har jag inte kommit så långt att jag lagt in några domar än.

 

 

Domar från EG-domstolen

EG-domstolen är en domstol som har stor betydelse för hur svensk lagstiftning ska tolkas. Europakonventionen för mänskliga rättigheter
är den kod EG-domstolen ska följa när man dömer i frågor som har anknytning till mänskliga rättigheter och EG-domstolens domar påverkar direkt rättsläget i Sverige. Jag ska lägga in domar nedan som har betydelse för svensk rätt. Det är områden som jag är intresserad av. I övrigt följer jag inte EG-domstolens praxis särskilt väl. Du kan själv kontrollera rättsutvecklingen genom att gå in på EG-domstolens hemsida, där alla nyare domar finns i fulltext på svenska. Länk finns nedan. I fortsättningen kommer jag endast att lägga in målets nummer och sedan får Du själv plocka upp domen eftersom den är så lätt att få fatt i och kvalitén dessutom blir mycket bättre layoutmässigt än när jag lägger in den i HTML-format på min hemsida.

Gör så här. Klicka på den här länken EG-domstolen Rättsfall i fulltext;. Använd målets nummer t.ex. C-94/00 på den plats där man skall lägga in målnumret i sökfälten. Tryck på söknappen eller enter. Du får då två träffar, generaladvokatens uttalande och domen i fulltext. Klicka på det Du väljer och Du får domen eller Generaladvokatens yttrande i fulltext.

 

Ämnesområde

 

Min kommentar

Yttrande- och tryckfrihet och övriga mänskliga rättigheter

I Sverige har vi en mycket väl skyddad yttrande och tryckfrihet. EU har en helt annan inställning till yttrandefrihet. Tjänstemännens i EG-byråkratin ser inte meddelarfrihet som svenska stats och kommunaltjänstemän utan har en lojalitetsplikt mot byråkratin som påminner om den lojalitetsplikt svenska arbetare och tjänstemän har på privata arbetsplatserna kommer att bygga upp med intressanta domar här, men tiden räcker för närvarande inte till.

Föreningsfrihet och konkurrensrätt

 

Arbetsmiljö

 

Jämställdhet