ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2003 nr 15 Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra tvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av ”arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal” om målet gäller tvister av där angivna slag. Andra arbetstvister än de avses i 1 § skall enligt 2 kap. 2 § samma lag tas upp och avgöras av tingsrätt. Fråga om Arbetsdomstolen eller tingsrätt skall pröva en arbetstvist som väcks av en oorganiserad arbetsgivare som uppges ha blivit bunden av ett kollektivavtal genom förvärv av en verk­samhet från en arbetsgivare som genom medlemskap i en arbetsgivarorgani­sation var bunden av kollektivavtalet.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har lagts till för att det ska vara lättare att läsa den på webben. Klicka på det avsnitt Du vill läsa i domen. I övrigt är det orginaldomen i fulltext med den ändringen att känsliga namn är utbytta, rubrikerna är formaterade                                          och texten är html-kodad för att den ska ta mindre utrymme. 

Sammanfattning. 1

MOTPART. 2

SAKEN.. 2

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. 2

Sollentuna tingsrätts beslut 2002-02-07 i mål nr T 213-01. 2

Skäl 3

Slut 4

Sammanfattning

Enligt 2 kap. 1 § arbetstvistlagen skall Arbetsdomstolen ta upp och avgöra tvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av ”arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal” om målet gäller tvister av där angivna slag. Andra arbetstvister än de avses i 1 § skall enligt 2 kap. 2 § samma lag tas upp och avgöras av tingsrätt. Fråga om Arbetsdomstolen eller tingsrätt skall pröva en arbetstvist som väcks av en oorganiserad arbetsgivare som uppges ha blivit bunden av ett kollektivavtal genom förvärv av en verk­samhet från en arbetsgivare som genom medlemskap i en arbetsgivarorgani­sation var bunden av kollektivavtalet.

ARBETSDOMSTOLEN                                        BESLUT                            Beslut nr 15/03

                                                                                 2003-02-12                       Mål nr B 43/02

Stockholm

KLAGANDE

Bo P,

Ombud: advokaten Peter Kindblom, Box 7315, 103 90 STOCKHOLM

MOTPART

Weicon Engineering Aktiebolag, 556326-6609, Box 5040, 194 05 UPPLANDS VÄSBY

Ombud: advokaten Toivo Öhman, Skeppargatan 13, 114 52 STOCKHOLM

SAKEN

Skadestånd; nu fråga om avvisning p.g.a. rättegångshinder

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Sollentuna tingsrätts beslut 2002-02-07 i mål nr T 213-01

Rörelsen i Lassfolks Plåt & Maskin AB överläts till Weicon Engineering AB, bolaget, genom en inkråmsöverlåtelse. Bolaget är inte bundet av något kollektivavtal. I samband med överlåtelsen namnändrade Lassfolks Plåt & Maskin AB till Johnny Engman Finans AB. Sistnämnda bolag var medlem i Plåtslageriernas Riksförbund och bundet av kollektivavtal mellan nämnda förbund och Byggnadsarbetareförbundet. Bo P, som medföljde vid inkråmsöverlåtelsen, är medlem i Byggnadsarbetareförbundet.

Genom ansökan om stämning, som inkom till tingsrätten den 18 januari 2001 väckte bolaget talan mot Bo P och yrkade förpliktande för honom att till bolaget utge ekonomiskt skadestånd med 162 697 kr jämte ränta och kostnader. Som grund för yrkandet anfördes i huvudsak följande. En av de avgörande förutsättningarna för inkråmsöverlåtelsen var att bolaget kunde försäkra sig om den kontinuitet och expertis som Bo P stod för. Bo P anställdes av bolaget den 23 februari 1999 på en minsta anställningstid av 27 månader; dvs. för en inledande period av 24 månader varefter skulle gälla den uppsägningstid om tre månader som anges i det kollektivavtal mellan SIF och Byggförbundet, vilket det hänvisas till i Bo P anställningsavtal. Enligt kollektivavtalet skall tjänsteman som inte iakttar föreskriven uppsägningstid betala ett skadestånd som minst motsvarar resterande uppsägningstid. Bo P avvek från anställningen den 1 augusti 2000 trots att avtalet tidigast kunde bringas att upphöra den 23 maj 2001. Han är därför skyldig att utge det yrkade skadeståndet till bo­laget.

Bo P yrkade att käromålet skulle avvisas på grund av rättegångs­hinder och anförde bl.a. följande. Inkråmsöverlåtelsen från Johnny Engman Finans AB är en sådan verksamhetsövergång som avses i 28 § medbestäm­mandelagen, vilket innebär att kollektivavtalet mellan Plåtslageriernas Riks­förbund och Byggnadsarbetareförbundet även blev gällande för bolaget.

Bolaget bestred avvisningsyrkandet och anförde i huvudsak följande. I första hand bestreds att inkråmsöverlåtelsen från Johnny Engman Finans AB ut­gjorde en sådan verksamhetsövergång som avses i 28 § medbestämmande­lagen. Bolaget är därför inte bundet av det aktuella kollektivavtalet. I andra hand gjordes gällande att Bo P var anställd som tjänsteman och att han i sitt enskilda anställningsavtal hade överenskommit att kollektiv­avtalet för tjänstemän skulle tillämpas mellan parterna. Även om det åbe­ropade kollektivavtalet skulle anses tillämpligt på bolaget och Bo P gjordes gällande att talan inte skall avvisas utan jämlikt 2 kap. 5 § arbets­tvistlagen på bolagets begäran överlämnas till Arbetsdomstolen. 

Genom det överklagade beslutet lämnade tingsrätten avvisningsyrkandet utan bifall med motiveringen att det kollektivavtal som Bo P gör gällande är tillämpligt mellan parterna inte har träffats av bolaget för egen räk­ning.

Bo P har överklagat beslutet och yrkat, som han får förstås, i första hand att käromålet skall avvisas på grund av rättegångshinder och i andra hand att målet jämlikt 2 kap. 5 § arbetstvistlagen skall överlämnas till Arbetsdomstolen samt yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Bolaget har bestritt ändring samt yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Parterna har i Arbetsdomstolen åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten.

Bo P har därutöver anfört sammanfattningsvis följande. Bestäm­melsen i 2 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen skall tolkas så att talan som väcks av organisation eller enskild arbetsgivare som är bunden av kollektiv­avtal skall väckas hos Arbetsdomstolen i första instans. Som enda undantag från den regeln gäller att arbetsgivare som är medlem i organisation men inte företräds av organisation har att väcka talan vid tingsrätt. Syftet med be­stämmelsen är sålunda att alla kollektivavtalsbundna arbetsgivare skall väcka talan vid Arbetsdomstolen utom i de fall då de inte företräds av den organi­sation de tillhör. Ordalydelsen i 2 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen måste vara grundad på de två huvudalternativ som finns för att åstadkomma kollektivavtalsbundenhet på arbetsgivarsidan. Dessa två alternativ är med­lemskap i en kollektivavtalsbunden arbetsgivarorganisation respektive att teckna hängavtal. Uttrycket ”själv slutit kollektivavtal” kan inte syfta till att från Arbetsdomstolen som första instans utesluta samtliga oorganiserade arbetsgivare som förvärvat en kollektivavtalsbunden verksamhet. Det finns inte något sakligt skäl att särbehandla förvärvare i den aktuella situationen. Vad lagstiftaren velat hänvisa till tingsrätt som första instans har således endast varit arbetsgivare som är kollektivavtalsbundna genom medlemskap i arbetsgivarorganisation, men där organisationen förklarat sig inte vilja före­träda medlemmen.

Skäl

Av bestämmelsen i 2 kap. 1 § arbetstvistlagen följer att enbart arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt arbetsgivare som själva har slutit kollektivavtal får väcka talan direkt hos Arbetsdomstolen. Vidare gäller som en förutsättning för Arbetsdomstolens behörighet som första domstol att målet gäller antingen tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som av­ses i medbestämmandelagen eller arbetstvist i övrigt mellan parter, som är inbördes bundna av kollektivavtal, eller där enskild icke kollektivavtals­bunden arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal av vilket arbetsgivaren är bunden.

Kravet på att den enskilde arbetsgivaren själv har slutit kollektivavtalet inne­bär att arbetsgivaren för egen del skall ha träffat kollektivavtal, ett själv­ständigt kollektivavtal eller ett s.k. hängavtal (se prop. 1976/77:141 s. 44). Andra enskilda arbetsgivare än sådana som har träffat kollektivavtal för egen räkning har således att vända sig till tingsrätt som första domstol, vare sig arbetsgivaren tillhör en arbetsgivarorganisation och då är eller inte är bunden av kollektivavtal som organisationen har träffat eller arbetsgivaren är oorga­niserad och kollektivavtalslös (se Rättegången i arbetstvister s. 78).

Bo P ståndpunkt i målet innebär att Arbetsdomstolen som första domstol skall pröva arbetstvist som väckts av en oorganiserad arbetsgivare, som förvärvat en kollektivavtalsbunden verksamhet. Varken ordalydelsen i 2 kap. 1 § arbetstvistlagen eller förarbetsuttalandena till nämnda lagrum ger, som framgår ovan, stöd för Bo P uppfattning. Det kan vidare konstateras att den aktuella situationen inte behandlades av lagstiftaren i samband med tillkomsten av reglerna om verksamhetsövergång i 28 § med­bestämmandelagen och 6 b § anställningsskyddslagen. Mot den angivna bakgrunden och då det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte heller i övrigt har framkommit några sakliga skäl för att tolka bestämmelsen i 2 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen på sätt som Bo P gör gällande skall överklagandet lämnas utan bifall. Tilläggas kan att det inte heller varit möjligt för det överlåtande bolaget, Johnny Engman Finans AB, att utan biträde av Plåtslageriernas Riksförbund väcka talan vid Arbetsdomstolen som första domstol.

Bo P skall med hänsyn till utgången i målet förpliktas ersätta bo­laget för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Det yrkade beloppet är skäligt.

Slut

1.  Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens beslut.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Bo P att ersätta Weicon Engineering AB för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med trettio­tretusensjuhundrafemtio (33 750) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Ledamöter: Hans Tocklin, Dag Ekman, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Ola Bengtson, Barbro Palmerlund och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Annica Hellström