Arbetsdomstolen domar i fulltext AD 2003 nr 64 Fråga om en arbetsgivare brutit mot 13 § medbestämmandelagen genom att fatta ett beslut om viktigare förändring av en arbetstagares anställningsvillkor utan att dessförinnan ta initiativ till förhandling med arbetstagarens organi­sation

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har lagts in för att det skall vara enklare att navigera i domen på Webben. I övrigt är det AD:s orginaldom, med den skillnaden att känsliga namn har avidentifierats, rubriker har formaterats så att det skall gå att göra innehållsförteckning och texten har HTML-kodats för att den skall ta mindre plats på webben.

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 1

SAKEN.. 2

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Finansförbundet 3

Capitalis. 3

Domskäl 5

DOMSLUT. 6

ARBETSDOMSTOLEN                           Dom nr 64/03

                                                                                                                           Mål nr A 182/02

Sammanfattning

Fråga om en arbetsgivare brutit mot 13 § medbestämmandelagen genom att fatta ett beslut om viktigare förändring av en arbetstagares anställningsvillkor utan att dessförinnan ta initiativ till förhandling med arbetstagarens organi­sation.


ARBETSDOMSTOLEN  DOM             Dom nr 64/03

                                                                              2003-09-10                  Mål nr A 182/02

Stockholm

KÄRANDE

Finansförbundet, Box 38151, 100 64 STOCKHOLM

Ombud: arbetsrättsjuristen Anders Filén, samma adress

SVARANDE

Capitalis Försäkringsmäklare AB, 556613-5942, Kungsgatan 33, 111 56 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Pia Nyblaeus, Box 14240, 104 40 STOCKHOLM

SAKEN

Skadestånd för brott mot 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets­livet

______________________

Mellan Finansförbundet och Capitalis Försäkringsmäklare AB (Capitalis) föreligger inget kollektivavtal.

Finansförbundets medlem Joakim L har tidigare varit anställd av Capitalis som regionchef med placering vid Capitalis kontor i Malmö.

Den 28 maj 2002 hölls ett möte mellan Joakim L och Capitals tre ägare, Thomas G, Johan S och Thomas I. Enligt Finansförbundet beslutade Capitalis den dagen eller dagen därpå om en viktigare förändring av Joakim Ls anställningsvillkor.

Under påstående att Capitalis brutit mot 13 § lagen om medbe­stämmande i arbetslivet (MBL) har Finansförbundet yrkat att Arbetsdomstolen skall för­plikta Capitalis att till för­bundet betala 75 000 kr i allmänt skadestånd jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 29 november 2002, tills betalning sker.

Capitalis har bestritt käromålet. Inget belopp har vitsordats som skäligt. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att skadeståndsskyldighet föreligger har Capitalis yrkat att beloppet skall jämkas i första hand till noll och i andra hand till det belopp domstolen finner skäligt.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Finansförbundet

Capitalis har den 28 eller senast den 29 maj 2002 beslutat om en viktigare förändring av Joakim Ls anställningsvillkor utan att dessförinnan ha tagit initiativ till förhandling med Finansförbundet. Förhandlingsskyldighet har uppkommit i vart fall senast den 29 maj 2002.

Joakim L började sin anställning hos Capitalis 1995. Från och med 1998 arbetade han som regionchef för bolagets södra region och som mest ansvarade han för fyra kontor i regionen.

Under Joakim Ls anställning förekom en fortlöpande dialog om bolagets verksamhet mellan honom och ledningen, dvs. Thomas G, Johan S och Thomas I. Diskussionerna avsåg bolagets verksam­het samt anställningsvillkoren för dem som arbetade inom Joakim Ls ansvarsområde. Vid förändringar av anställnings­villkoren för någon anställd har tillvägagångssättet från Capitalis sida varit ens­artat. Capitalis ledning har inte varit intresserad av någon undersökning eller diskussion med den enskilde om en förändring utan man har tagit direkt kontakt med den an­ställde som fått två möjligheter: att acceptera föreslagen förändring eller att lämna anställningen. Capitalis har medvetet valt att hålla fackliga organisa­tioner utanför i sådana sammanhang.

Under 2002 sjönk bolagets intäkter drastiskt på grund av börsens dåliga ut­veckling. Intäkterna i södra regionen var dåliga och det fördes en fortlöpande dialog inom ledningsgruppen, som även Joakim L tillhörde, om vilka åtgärder Capitalis skulle vidta för att ändra utvecklingen. Även Joakim Ls möjlighet att fortsätta som regionchef blev ifrågasatt.

Den 28 maj 2002 blev Joakim L inkallad till Capitalis ledning. Det var fråga om en direktkontakt mellan ledningen och honom utan före­gående kontakt med Finansförbundet. Vid mötet fördes det aldrig någon dis­kussion om Capitalis verksamhet. Ledningen redogjorde bara för vad som skulle gälla fortsättningsvis. Joakim L hade att välja mellan två alterna­tiv, antingen att acceptera en större förändring av sina anställningsvillkor eller att sluta sin anställning. Förslaget var inte förvånande för Joakim L, men med hänsyn till att det rörde sig om en större förändring av anställ­ningen bad han att få förslaget skriftligt.

Den 29 maj 2002 fick Joakim L per e-post Capitalis förslag till om­reglering av anställningsvillkoren. Han bad om betänketid och kontaktade därefter Finansförbundet som gav honom rådet att hänvisa Capitalis till för­bundet för vidare diskussioner i frågan, vilket Joakim L gjorde. Därefter hände ingenting förrän i slutet av juni då Capitalis begärde förhand­ling om omreglering av Joakim Ls anställningsvillkor.

Förhandlingen inleddes den 10 juli 2002 och den rörde två frågor, dels frågan om omreglering av Joakim Ls anställningsvillkor på grund av arbetsbrist alternativt omplacering dels frågan att Capitalis inte förhandlat i tid. Den 19 juli 2002 förklarades förhandlingen avslutad.

Capitalis

Varken den 28 eller den 29 maj 2002 fattades det något beslut om förändring av Joakim Ls anställningsvillkor. Det förelåg således ingen förhand­lingsskyldighet enligt MBL för Capitalis.

Capitalis driver en mäklarverksamhet med anställda som arbetar på provi­sionsbasis under en gemensam firma. Enligt branschpraxis finns det hos Capi­talis både anställda försäkringsmäklare och mäklare som är franchise­tagare. Capitalis har tre delägare som samtliga har haft en arbetsrelation med Joakim L sedan 1995, först som kollegor och därefter, från 2001, då delägarna övertog den del av verksamheten där Joakim L var an­ställd, en arbetsgivar-arbetstagarrelation. Som framgår av anställningsavtalet övergick Joakim Ls anställning den 1 oktober 2001 till Capitalis och han fortsatte då som regionchef.

Joakim L ingick i ledningsgruppen. Han var dessutom Capitalis ställföreträdare i södra regionen, eftersom samtliga delägare fanns på konto­ret i Stockholm. I ledningsgruppen hade man fortlöpande dialoger om verk­sam­heten och Joakim L deltog bl.a. i nedläggningen av kontoren i Göteborg och Lund.

Den 28 maj 2002 hade Joakim L och delägarna ett möte i Stock­holm. Mötet var av ren beredningskaraktär och delägarna ville bl.a. efterhöra Joakim Ls syn på den fortsatta verksamheten i södra regionen och även på hans egen roll i sammanhanget. Eftersom Joakim L var bolagets ställföreträdare i regionen var detta högst väsentlig information för delägarna. Joakim L bad att få förslaget som diskuterats skriftligt. Delägarna fick inte några synpunkter från honom.

Någon förhandlingsskyldighet enligt MBL förelåg inte vid denna tidpunkt eftersom det inte fanns något att förhandla om.

Capitalis översände till Joakim L ett skriftligt förslag till omregle­ring av avtalet. Enligt förslaget skulle han få provision på allt som såldes på kontoret samt även provision på egen försäljning. Utöver detta skulle han er­hålla en fast ersättning för det administrativa ansvaret. Allt detta gav honom en möjlighet att höja lönen från 42 500 kr till lågt räknat 55 500 kr i måna­den. Det förelåg därför ingen risk för en väsentlig förändring till Joakim Ls nackdel.

Någon ytterligare kontakt rörande Joakim Ls anställningsvillkor förekom inte. Joakim L erhöll den betänketid han önskade. Däremot hade Capitalis och Joakim L fortsatta kontakter i fråga om bolagets löpande verksamhet.

Den 27 juni 2002 begärde Capitalis förhandling med Finansförbundet om uppsägning av Joakim L på grund av arbetsbrist alternativt om­placering. Arbetsgivaren var i detta läge tvingad att agera för att komma vidare i diskussionerna.

Vid förhandlingen som hölls den 10, 11 och 19 juli 2002 var det klart att uppsägning på grund av arbetsbrist måste vidtas. Joakim Ls befatt­ning i dåvarande form skulle försvinna. Han erbjöds i stället en befattning som mäklaraspirant med visst administrativt ansvar. Det var fråga om en mycket lägre befattning med avsevärt lägre inkomster. Lönen skulle bestå av en fast del om 10 000 kr i månaden samt provision enligt ordinarie mäklar­avtal. Den föreslagna omregleringen avsåg alltså en helt annan befattning än den som diskuterats den 28 maj 2002.

Capitalis sade därefter upp Joakim L den 19 juli 2002 på grund av arbetsbrist. Vid ett senare tillfälle avböjde Joakim L er­bjudandet om anställning som mäklaraspirant och han slutade sin anställning i bo­laget den 19 januari 2003.

För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det föreligger ett brott mot MBL skall skadeståndet jämkas till i första hand noll eftersom Capitalis inte av­siktligt åsidosatt någon förhandlingsskyldighet enligt MBL utan tvärtom agerat i enlighet med intentionerna i lagen.

Domskäl

Finansförbundets medlem Joakim L har varit anställd av Capitalis som regionchef med ansvar för bolagets södra region. I regionen fanns som mest fyra kontor och som regionchef ansvarade han bl.a. för att anställa och avveckla personal. Joakim L ingick också i Capitalis ledningsgrupp. Den 28 maj 2002 hölls ett möte mellan Capitalis tre delägare och Joakim L. Den 29 maj 2002 erhöll Joakim L per e-post ett förslag till omreglering av sitt anställningsavtal.

Finansförbundet har gjort gällande att Capitalis brutit mot 13 § MBL och yrkat att Capitalis skall förpliktas att betala allmänt skadestånd till förbundet. I 13 § MBL föreskrivs att, om en fråga särskilt angår arbets- och anställnings­förhållandena för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorgani­sation i för­hållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbets­givaren skyldig att förhandla enligt 11 och 12 §§ med den organisa­tionen. Enligt 11 § skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med arbetstagar­organisationen innan han beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisa­tionen.

Finansförbundet har som grund för yrkandet angett att Capitalis den 28 eller 29 maj 2002 fattat ett beslut om viktigare förändring av Joakim Ls arbets- och anställningsförhållanden utan att dessförinnan ta initiativ till för­handling med förbundet.

Capitalis har bestritt att det fattats något sådant beslut och anfört följande. De diskussioner som fördes i maj var en del i en beredningsprocess för att utreda Capitalis verksamhet i södra regionen. Joakim L var an­svarig för den regionen och den i ledningsgruppen som bäst kände till förhållandena där. Delägarna behövde utröna Joakim Ls inställning till bolagets hela verksamhet i södra regionen. I detta ingick också en eventuell föränd­ring av hans egen anställning.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på Finansför­bundets begäran Joakim L hörts som vittne. På Capitalis begäran har Thomas G och Johan S hörts under sanningsförsäkran. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

Den första fråga Arbetsdomstolen har anledning att ta ställning till är om Capitalis den 28 eller 29 maj 2002 beslutat om en viktigare förändring av Joakim Ls arbets- eller anställningsförhållanden.

Beträffande vad som förekom vid mötet den 28 maj 2002 har Joakim L lämnat uppgifter som i viss mån skiljer sig från dem som lämnats av Thomas G och Johan S. Enligt Joakim L var de tre ägarna inriktade på att förändra hans anställningsvillkor och ovilliga att dis­kutera alternativ till detta. Enligt Thomas G och Johan S be­handlades hela den uppkomna situationen med lönsamhetsproblem i södra regionen och ägarna ville ha Joakim Ls synpunkter på situationen.

Ostridigt och av större betydelse för bedömningen är dock hur mötet den 28 maj 2002 avslutades och vad som sedan skedde. Mötet avslutades med att Joakim L bad att få ett skriftligt erbjudande och betänketid. På­följande dag skickade bolaget med e-post ett förslag till Joakim L. Detta besvarades inte av Joakim L, som i stället vände sig till för­bundet. Joakim L fortsatte att arbeta på oförändrade villkor men blev senare, efter att förhandlingar genomförts, uppsagd på grund av arbets­brist.

Den slutsats som måste dras av vad som framkommit är enligt Arbetsdom­stolens mening att Finansförbundet inte visat att Capitalis den 28 eller 29 maj 2002 fattat något beslut om förändring av Joakim Ls arbets- eller anställningsförhållanden.

Finansförbundet har också velat göra gällande att det inte krävs något ut­tryckligt beslut utan att situationen kan vara sådan att arbetsgivarens hand­lande måste jämställas med ett beslut. Ett sådant resonemang kan ha fog för sig om ett uttryckligt beslut inte kan påvisas men arbetsgivaren faktiskt genomför en sådan förändring som enligt lagen skall föregås av förhandling. Något sådant är det dock inte fråga om i detta fall.

Med avseende på förhållandena i detta fall bör framhållas att det måste finnas ett visst utrymme för en arbetsgivare att diskutera med en arbetstagare och - i synnerhet om denne har en ledande befattning som regionchef och in­går i företagets ledningsgrupp - inhämta dennes åsikter om framtida planer för bo­laget och även om arbetstagarens egen ställning utan att dessförinnan påkalla för­handling.

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att Finansförbundet inte visat att Capitalis har brutit mot MBL. 

Finansförbundet skall som tappande part förpliktas ersätta Capitalis dess rättegångskostnader. Arbetsdomstolen finner det yrkade beloppet skäligt.

DOMSLUT

1.  Arbetsdomstolen avslår Finansförbundets talan.

2.  Finansförbundet förpliktas ersätta Capitalis dess rättegångskostnader med fyrtiotvåtusen (42 000) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta en­ligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess att betalning sker.

Ledamöter:  Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Palle Landin, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Stina Nilsen och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Aneta Blåder