ARBETSDOMSTOLENS domar i fulltext AD 2004 nr 72 Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av originaldomen utan har lagts till för att det skall vara lättare att läsa domen på Webben. Tryck på den färgade symbolen så kommer du till det avsnittet i domen. I övrigt är det originaldomen, med den skillnaden att texten har HTML-kodats för att den skall ta mindre utrymme, och att vissa rubriker har formaterats för att kunna skapa innehållsförteckningen. Känsliga namn har dessutom avidentifierats.

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 1

KÄRANDE. 2

Industrifacket, Box 1114, 111 81 STOCKHOLM... 2

SVARANDE. 2

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Förbundet 3

Rättsliga grunder för förbundets talan. 4

Arbetsgivarparterna. 5

Grunder för bestridandet 7

Domskäl 7

Utredningen i målet 8

Föreningsrättskränkning?. 9

Brott mot förtroendemannalagen. 11

Brott mot kollektivavtalet 11

Har bolaget åsidosatt förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen. 12

eller skyldighet att varsla enligt förtroendemannalagen?. 12

Sammanfattning och rättegångskostnader 13

Domslut 13

Ledamöterna Palle Landins, Staffan Holmertz och Bo Almgrens skiljaktiga mening. 14

Sammanfattning

Föreningsrättskränkning? En facklig förtroendeman utsågs till en befattning som medförde visst personalansvar, beordringsrätt och lönetillägg. Arbetsdomstolen har funnit bl.a. att arbetsgivarens senare beslut att inte låta arbetstagaren tillträda befattningen utgjorde en åtgärd i den mening begreppet har i 8 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har emellertid också funnit att arbetstagarsidan inte har lyckats styrka att arbetsgivaren uttalat att åtgärden berott på arbetstagarens fackliga arbete och därigenom inte heller gjort sannolikt att någon föreningsrättskränkning förekommit. Vidare har Arbetsdomstolen funnit bl.a. att arbetsgivaren har åsidosatt skyldighet enligt 5 § förtroendemannalagen att varsla den lokala arbetstagarorganisationen innan beslutet fattades.

ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 72/04

                                                                              2004-08-25                  Mål nr A 195/03

Stockholm

KÄRANDE

Industrifacket, Box 1114, 111 81 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 STOCKHOLM

SVARANDE

1.  Allmänna IndustriGruppen, Box 16362, 103 26 STOCKHOLM

2.  Plastal AB, 556499-3227, c/o Arendal ARS, 405 08 GÖTEBORG

Ombud för båda: Lars Sydolf, Allmänna IndustriGruppen, adress som ovan

SAKEN

föreningsrättskränkning m.m.

                           _____________________

Mellan Allmänna Industri Gruppen samt Industrifacket (hädanefter förbundet) gäller varandra i allmänhet avlösande kollektivavtal för allokemisk industri. Det i målet aktuella kollektivavtalet gällde under tiden den 1 februari 2001 t.o.m. i första hand den 31 mars 2004. Avtalet innehåller bl.a. följande.

§ 18 Arbetets ledning och fördelning m m

Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet och att använda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller inte.

Föreningsrätten ska på ömse sidor lämnas okränkt.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Plastal AB bedriver verksamhet med tillverkning av ytbehandlade formgjutna plastdetaljer till fordonsindustrin och har ca 300 anställda på fabriken i Göteborg. Bolaget är medlem i Allmänna IndustriGruppen och är därigenom bundet av kollektivavtalet.

Maria J är anställd hos bolaget. Hon är medlem i förbundet och är även ledamot i klubbstyrelsen vid bolaget.

Mellan parterna har uppkommit tvist huruvida bolaget har omplacerat Maria J och i samband därmed kränkt hennes föreningsrätt och åsido­satt bestämmelser i medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och kol­lektivavtalet. Tvisten gäller även frågan om bolaget har åsidosatt medbe­stämmandelagen eller förtroendemannalagen genom att omplacera Maria J utan att dessförinnan ha påkallat förhandling eller lämnat varsel.

Tvisten har varit föremål för såväl lokal som central förhandling utan att parterna har kunnat enas.

Förbundet har väckt talan mot arbetsgivarparterna och har därvid yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget

1.  att till Industrifacket utge allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot bestämmelser om före­ningsrätt i medbestämmandelagen och kollektivavtalet,

2. att till Industrifacket utge allmänt skadestånd med 50 000 kr för åsidosät­tande av förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen, alternativt åsidosättande av skyldighet att varsla enligt förtroendemannalagen,

3. att till Industrifacket utge allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot kollek­tivavtalet,

4. att till Maria J utge allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot bestämmelser om föreningsrätt i medbestämmandelagen och kol­lektivavtalet,

5. att till Maria J utge allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot förtroendemannalagen,

6. att till Maria J utge allmänt skadestånd med 100 000 kr för brott mot kollektivavtalet,

7. att till Maria J utge ekonomiskt skadestånd med 750 kr per månad från och med den 1 oktober 2002 till och med den 31 januari 2003, med 1 500 kr per månad från och med den 1 februari 2003 till och med den 31 mars 2004 samt med 1 050 kr från och med den 1 april 2004 till dagen för huvudför­handling i målet, den 21 april 2004,

8. att till Maria J utge lön med 1 500 kr, varav 750 kr avser augusti 2002 och 750 kr september 2002.

Vidare har förbundet yrkat ränta dels på de allmänna skadestånden enligt 4 och 6 §§ räntelagen från dagen för delgiv­ning av stämning, den 22 september 2003, och dels på det ekonomiska skadeståndet och på lönebeloppen enligt 3 och 6 §§ räntelagen fr.o.m. den 25:e respektive månad till dess full betalning sker.

Slutligen har förbundet yrkat att Maria J skall förbehållas rätten att framdeles ställa krav på ekonomiskt skadestånd avseende tid efter dagen för huvudförhandlingen i målet.

Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet i sin helhet. De yrkade lönebelop­pen och ränteberäkningen har vitsordats som i och för sig korrekta.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Maria J arbetar på en produktionsavdelning i bolaget, på den s.k. lacken. Det är den avdelning som ytbehandlar färdiggjutna plastdetaljer. Arbetet på lacken bedrivs på två plattformar, den nedre och den övre, med i stort sett likartade arbetsuppgifter. Arbetet bedrivs i två skift, dag och kväll. Lacken har två produktionsledare, en för vardera skiftet. Tidigare fanns också en lagledare, som utsetts av respektive produktionsledare, på varje plattform.

Våren 2002 planerade bolaget att införa utvecklingsprogrammet Plastal Growing Together, PGT. Avsikten med PGT är att få all personal att ta större ansvar för bolagets målsättningar. Genom PGT styrs arbetet med att sätta upp och genomföra mål till mindre enheter. Varje produktionsledare får hjälp av team som består av 8-12 personer och som har en s.k. teamledare. För lackens del innebar detta att fem teamledare per skift ersatte de tidigare två lagledarna. Liksom lagledare utses teamledare av produktionsledaren. Det rör sig om fem team, varav fyra på den övre plattformen och ett på den nedre plattformen. En teamledare har en gruppsamordnande funktion. Teamledaren utbildar sina arbetskamrater, har en viss beordringsrätt, ansvar för utrustning och har ett utökat ansvar för att arbetet fungerar. De tidigare lagledarna hade lönetillägg. Avsikten var att även teamledare skulle få detta. Vem som utses till teamledare är en viktigare förändring av verksamheten och frågan skall enligt fackklubbens uppfattning vara föremål för förhandling enligt medbe­stämmandelagen. Förhandling har förekommit i vissa fall, dock inte alltid.

Under våren 2002 arbetade Hernan A som produktionsledare på Maria J skift, dvs. dagskiftet. Han ersattes sedan av skiftchefen Jimmy J till dess att Ann-Charlotte R tillträdde befattningen den 16 september 2002.

Hernan A var biträdd av två lagledare och en ställföreträdande lag­ledare, vilka fungerade väl. Han uppmanades under våren 2002 att utse fem teamledare i enlighet med det nya utvecklingsprogrammet. Eftersom Hernan A avsåg att byta till ett annat arbete inom bolaget efter sommaren tyckte han att det inte var lämpligt att han skulle utse de nya teamledarna. Han menade att det var bättre att de utsågs av hans efterträdare. Det var emellertid viktigt för bolaget att komma igång med PGT, som skulle inledas med ledar- och medarbetarseminarier. Teamledarna skulle delta i ledarseminarierna. Bolagsledningen måste därför i god tid få veta vilka som utsetts till team­ledare. Dessutom ansåg Jimmy J, som gick in som tillförordnad pro­duktionsledare, att det var Hernan A som hade bäst kännedom om per­sonalens kompetens.

Under våren 2002 hade Maria J ansvar för ett projekt, P 28. Projektet innebar att införa en process för att tillverka stötfångare till en ny Volvomodell. Maria J deltog i hela utvecklingsprocessen och utförde detta arbete mycket bra. Hon visade sig ha en pedagogisk ådra. Hernan A ansåg att hon var ett ledarämne och utsåg henne till en av fem teamledare. Som övriga teamledare utsåg han sina tidigare lagledare, inklu­sive den ställföreträdande lagledaren, samt Daniel D.

Maria J började fungera som teamledare redan före sommaren 2002 och kallades sedan till ett ledarseminarium den 15 augusti 2002. Vid seminariet talade Hernan A med sina teamledare och de satte upp ge­mensamma mål.

Den 4 september 2002 hölls en lokal förhandling i frågan om utseende av Ann-Charlotte R till produktionsledare. Vid förhandlingen uppgav bolaget på särskild fråga från de fackliga företrädarna att uttagna teamledare låg fast.

Ann-Charlotte R tillträdde som produktionsledare den 16 september 2002. Omkring två veckor senare kallade hon Maria J till ett möte. Maria J antog att Ann-Charlotte R behövde hennes hjälp med något. Med på mötet var också Charlotte Henriksson. Mötet inleddes med att Ann-Charlotte R berömde Maria J, men därefter förklarade hon att Maria J inte passade som teamledare. Som skäl för detta angav Ann-Charlotte R det fack­liga arbete som utfördes av Marcia Menai Jimenez. Mötet slutade med att Ann-Charlotte R beordrade Maria J tillbaka till sitt tidigare arbete på den övre plattformen.

Maria J blev mycket upprörd över beskedet och gick till klubbexpeditionen. Där träffade hon Anna Udén, som omedelbart lade märke till att något hade hänt. Maria J berättade då för Anna Udén om vad som hänt och uppgav då det skäl för åtgärden som Ann-Charlotte R hade framfört.

Rättsliga grunder för förbundets talan

Genom att frånta Maria J uppgiften att vara teamledare har bolaget enligt förbundets mening åsidosatt flera bestämmelser i lag och avtal. Genom omplaceringen har bolaget vidtagit en särskilt ingripande åtgärd, som berövat Maria J både befogenheter och lön. Om domstolen inte skulle finna att Maria J har börjat utföra arbetsuppgifter som teamledare, görs gällande att hon i varje fall var utsedd till sådan och att bolaget berövade henne möjligheten att arbeta som sådan.

Bolaget har vidtagit åtgärden på grund av Maria J fackliga arbete, vilket innebär en kränkning av hennes föreningsrätt enligt 8 § medbe­stämmandelagen och 18 § kollektivavtalet. Vid bedömningen av förenings­rättsfrågan bör beaktas att bolaget har en negativ inställning till den fackliga organisationen.

Omplaceringen har också inneburit en försämring av Maria J arbetsvillkor, vilket betyder att åtgärden har vidtagits i strid mot 4 § förtroen­demannalagen.

Förbundet gör i målet gällande att bolagets underlåtenhet att varsla eller på­kalla förhandling i frågan om arbetsförhållandena för Maria J har inneburit att förbundet betagits sin rätt till inflytande i denna fråga. För­bundet anser att denna underlåtenhet medför skadeståndsskyldighet för bola­get. Det är förbundets uppfattning att bolagets agerande i denna del utgör ett brott mot någon av reglerna i förtroendemannalagen eller medbestämmande­lagen.

Omplaceringen av Maria J vidtogs av personliga skäl som inte är godtagbara. Åtgärden hade så ingripande verkningar att bolaget måste anses ha brutit mot kollektivavtalet enligt det synsätt som Arbetsdomstolen har utvecklat i domen 1978 nr 89.

Genom att Maria J beordrades tillbaka till sitt tidigare arbete fråntogs hon därigenom arbetsuppgifter och gick miste om lönetillägget. Det var endast på grund av att beloppen avseende teamledarnas lönetillägg inte hade bestämts som Maria J inte redan då fick något sådant lönetillägg. Maria J bör vara berättigad att erhålla den ersätt­ning som senare bestämdes. Ersättningen bör för tiden efter ledarseminariet fram till omplaceringen utgå som lön och för tiden därefter som ekonomiskt skadestånd.

Arbetsgivarparterna

Utvecklingsprogrammet PGT infördes under hösten 2002 i syftet att göra personalen mer delaktig i produktionsprocessen. Det som skiljer en team­ledare i det nya systemet från en tidigare lagledare är gruppens storlek. I övrigt är arbetsuppgifterna samt sättet att utse respektive att frånta någon arbetsuppgiften i fråga desamma. Att vara teamledare är en förtroendeupp­gift. Det är därför naturligt att teamledarna utses av den som vid varje tid­punkt är produktionsledare.

Det finns en funktionsbeskrivning, daterad den 24 mars 2003, avseende teamledares arbetsuppgifter. Den överensstämmer i sak med vad som gällde vid den i målet aktuella tidpunkten. Funktionsbeskrivningen, som skall undertecknas av varje teamledare, innehåller bl.a. följande.

Huvudarbetsuppgifter       - Daglig produktion, drivning/ledning av teamets arbete in­klusive förbättringsarbete.

•            Planera och samordna arbetsuppgifterna inom laget.

•            Personalplanera med hänsyn till närvaro och kompetens, samt aktivt bidra till att tvister i laget blir lösta.

•            Aktivt bidra till att lagets arbete rapporteras i gällande produktsystem.

Ansvar                            - Ansvara för teamets utfall avseende kvalitet, volym och ekonomi.

•                                     Stödja teamet så att rätt förutsättningar finns för att arbe­tet skall kunna utföras.

•                                     Handleda och utbilda teamets medlemmar.

•                                     Leda drivningsmöte PGT.

•                                     Avlösa teammedlemmar.

•                                     Teamets kontaktperson.

•                                     Kunna utföra teamets samtliga uppgifter.

                                     

Befogenheter                  - Att ge teammedlemmar ledighet del av dag i samråd med produktionsledaren.

•                                     Larma produktionsledaren om risk föreligger att produk­tionsstörningar uppstår.

•                                     Rätt att stoppa arbete som riskerar människa, maskin eller miljö.

•                                     Att akut ändra i planer vid förändrade förutsättningar i sam­råd med närmsta chef.

•                                     Enligt företagets ”Attest och delegationsplan”.

Till det anförda bör läggas att det inte är ett permanent uppdrag att vara teamledare. Avsikten är att arbetsuppgiften skall kunna flyttas mellan olika personer om omständigheterna så motiverar. En teamledare har ett visst lönetillägg. Det finns även andra former av ansvarstillägg, t.ex. för kvalitets­ansvar. Ett stort antal anställda har diverse ansvarsområden och motsvarande ansvarstillägg.

Under våren 2002 pratade produktionsledaren Hernan A och skift­chefen Jimmy J om utseendet av teamledare i den nya organisationen. Jimmy J hade uppfattningen att Hernan A skulle föreslå fem per­soner. Hernan A föreslog sedan sina tre tidigare lagledare samt Maria J och Daniel D.

Hernan A hade semester till den 4 augusti 2002 och var sedan sjukskri­ven från den 26 augusti 2002 till dess att han flyttade till en annan avdelning. Under Hernan Aaranos frånvaro sköttes hans uppgifter av Jimmy J. Inte heller Jimmy J utsåg några teamledare.

Som ett led i införandet av det nya utvecklingsprogrammet hölls seminarier för all personal. Det började med ett seminarium för chefer och man fortsatte sedan med övrig personal. Ett seminarium för teamledare hölls i augusti 2002. Det var naturligt att till detta kalla Hernan A och de av honom föreslagna teamledarna, även om dessa ännu inte var utnämnda.

Det var vid denna tidpunkt alltså inte bestämt vilka som skulle vara team­ledare. Det är i och för sig riktigt att det i protokollet från förhandlingen den 4 september 2002 angavs att ”utsedda teamledare ligger fast”. Formuleringen har dock ingen självständig betydelse. Eftersom Ann-Charlotte R ännu inte hade tillträtt som produktionsledare fanns inga andra än de tidigare föreslagna teamledarna. Att frågan över huvud taget ställdes från fackklub­ben visar att det förelåg en osäkerhet om vad som skulle gälla.

Ann-Charlotte R tillträdde arbetet som produktionsledare den 16 september 2002. Hon hade hjälp av Charlotte Henriksson, som tidigare varit lagledare på kvällsskiftet. På grund av sjukdom blev det i praktiken så att Charlotte Henriksson till att börja med arbetade som generell teamledare för båda plattformarna.

Några veckor efter sitt tillträde utsåg Ann-Charlotte R fem team­ledare. Maria J ingick inte i den gruppen. Ann-Charlotte R gjorde därvidlag en annan bedömning än Hernan Aarano. Beslutet att inte ta ut Maria J som teamledare grundades på att hon inte bedömdes ha rätt personliga egenskaper för arbetet.

Det är riktigt att det i detta sammanhang förekom ett samtal mellan Maria J och Ann-Charlotte R, som förklarade varför Maria J inte utsågs till teamledare trots att hon var föreslagen till detta. Under samtalet, som var relativt långvarigt, sades inget om att det var Maria J fackliga uppdrag som var skälet till att Maria J inte fick arbetet som teamledare. Maria J blev ledsen under samtalet, men enligt Ann-Charlotte R uppnåddes ändå ett sam­förstånd mellan dem.

Maria J har aldrig utfört de arbetsuppgifter som framgår av funktionsbeskrivningen, inte heller skrivit under någon sådan eller haft någon beordringsrätt. Hon var inblandad i det omfattande projektet P 28 som en vanlig anställd. Maria J var aldrig definitivt utsedd till team­ledare, och hon hade alltså inte heller tillträtt det arbetet.

Grunder för bestridandet

Bolaget har inte vidtagit någon omplaceringsåtgärd eller annan åtgärd avse­ende Maria J som har sammanhängt med hennes fackliga engagemang. Bolaget har därför inte kränkt hennes föreningsrätt enligt lag eller kollektivavtal.

Maria J har aldrig tillträtt arbetet som teamledare eller ens varit definitivt utsedd att vara teamledare. Hon har alltså inte utfört arbets­uppgifter som teamledare. Man kan inte omplaceras från en befattning som man aldrig har innehaft. Hon var föreslagen att vara teamledare, men fick till slut besked om att hon inte skulle få detta arbete.

Från bolagets sida har inte angetts att orsaken till beskedet skulle vara Maria J fackliga engagemang eller frånvaro för facklig verksamhet. Denna frånvaro var för övrigt mycket begränsad och kunde alltså inte på­verka hennes arbetsinsatser. Det har inte heller varit fråga om en sådan in­gripande omplacering att den skulle kunna prövas med hänvisning till den s.k. bastubadarprincipen, dvs. utgöra ett brott mot kollektivavtalet. Under alla förhållanden har bolaget haft fullt godtagbara skäl för åtgärden. Det var nämligen uteslutande fråga om en bedömning av Maria J per­sonliga lämplighet för arbetet som teamledare.

Av samma skäl har bolaget inte brutit mot 4 § förtroendemannalagen. Om domstolen skulle finna att Maria J har fått vidkännas försäm­rade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor har detta faktum i varje fall inte haft samband med hennes fackliga arbete. Om bolagets handlande skulle anses utgöra en kränkning av föreningsrätten, bör handlingen enligt arbets­givarparternas mening inte samtidigt föranleda ett skadestånd för brott mot förtroendemannalagen.

Eftersom ingen omplacering av Maria J har gjorts har det redan av det skälet inte kunnat föreligga någon skyldighet för bolaget att på­kalla primär förhandling. Även om det skulle anses ha vidtagits en ompla­cering har det inte förelegat någon förhandlingsskyldighet. Varken utseende av teamledare eller fråntagande av samma uppgift är en sådan viktigare för­ändring av verksamheten att det föreligger förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen. Utseende av teamledare bygger på överenskommelse med den anställde. Bolaget har också möjlighet att lyfta bort uppgiften att vara teamledare utan den anställdes samtycke. Vidare har ingen förhandlings­skyldighet förelegat eftersom det finns en överenskommelse med fackklub­ben i frågan. Slutligen skall enligt en uppfattning som har stöd i doktrinen 11 § medbestämmandelagen inte tillämpas parallellt med 5 § förtroendemanna­lagen, vilken gäller skyldighet bl.a. att varsla den fackliga organisationen innan det företas en förändring av en facklig förtroendemans arbetsvillkor. Den sistnämnda regeln har emellertid som arbetsgivarparterna ser saken inte åberopats i målet.

Domskäl

Tvisten i målet gäller i huvudsak vad som förekom vid ett samtal troligen i slutet av september 2002 mellan Maria J och produktions­ledaren Ann-Charlotte R. Enligt förbundet innebar samtalet att Maria J omplacerades från arbetsuppgifter som teamledare av skäl som var hänförliga till hennes fackliga verksamhet som ledamot av klubbstyrelsen. Arbetsgivarparterna har förnekat att det var fråga om någon omplacering eftersom Maria J enligt deras mening inte ens hade blivit utsedd till teamledare. De har dessutom gjort gällande att det be­sked som lämnades Maria J vid samtalet i alla händelser inte berodde på hennes fackliga verksamhet.

I målet uppkommer främst följande frågor:

1.  Är Maria J berättigad till lönetillägg på grund av att hon har utfört arbete som teamledare?

2.  Har bolaget omplacerat Maria J och därigenom brutit mot medbestämmandelagen, kollektivavtalet och förtroendemannalagen?

3.  Har bolaget åsidosatt förtroendemannalagen eller medbestämmandelagen genom att omplacera Maria J utan att dessförinnan varsla eller påkalla förhandling i frågan?

Utredningen i målet

Arbetsdomstolen har hållit huvudförhandling i målet. Vid denna har Maria J hörts under sanningsförsäkran. På förbundets begäran har vittnesförhör hållits med tidigare produktionsledaren Hernan A, vice klubbordföranden Anna Udén och klubbordföranden Ove Förde. På bolagets begäran har vittnesförhör hållits med platschefen Peter E, tidigare pro­duktionsledaren Ann-Charlotte R, produktionsledaren Charlotte H, skiftchefen Jimmy J, teamledaren Daniel D och personalchefen Tomas H. Förbundet har åberopat viss skriftlig be­visning.

Efter huvudförhandlingen i målet har domstolen funnit nödvändigt att enligt 43 kap. 14 § rättegångsbalken komplettera utredningen i frågan om bolagets handlande har inneburit att förbundet har betagits sin rätt till inflytande enligt arbetsrättslig lagstiftning. Domstolen har efter samråd med parterna funnit att tillräcklig komplettering har skett genom den skriftväxling som förekommit efter huvudförhandlingen.

Har Maria J blivit utsedd eller t.o.m. tillrätt som teamledare?

Arbetsdomstolen väljer att först gå in på frågan om Maria J före samtalet med Ann-Charlotte R hade utfört arbete som teamledare eller åtminstone var utsedd att inneha en sådan befattning. Svaret på denna fråga har direkt betydelse endast för förbundets yrkande om lön, men är också av intresse för bedömningen av det fortsatta händelseförloppet.

Arbetsdomstolen kan i denna del först konstatera att det av de i målet hörda personerna endast är Maria J själv som haft uppfattningen att hon faktiskt börjat arbeta som teamledare vid tidpunkten för samtalet med Ann-Charlotte R i slutet av september 2002. Hon har inför domstolen berättat om sitt arbete under slutet av våren fram till september 2002, vilket huvudsakligen gällde ett projekt som hon var sysselsatt med, men hennes uppgifter utvisar inte att hon under den tiden hade en sådan funktion som teamledarna var avsedda att ha. Utredningen i målet ger inget stöd för att det vid denna tidpunkt skulle ha gjorts någon indelning av de anställda i team. Av betydelse är vidare Daniel Ds uppgifter om att han för sin egen del ansåg sig vara utsedd till teamledare först när Ann-Charlotte R, tro­ligen i slutet av september 2002, informerade laget om detta och han började delta i morgonmöten i sin nya egenskap. Sammanfattningsvis vinner Maria J uppgifter inte stöd i den övriga utredningen, och de motsägs direkt av vissa andra uppgifter.

Arbetsdomstolen kommer till slutsatsen att det inte har blivit styrkt i målet att Maria J vid tidpunkten för samtalet med Ann-Charlotte R hade utfört något arbete i egenskap av teamledare eller i någon annan mening hade tillträtt denna syssla.

Frågan blir då om Maria J vid den angivna tidpunkten hade blivit utsedd att vara teamledare eller om hon bara var föreslagen för den be­fattningen. Domstolens bedömning i den frågan får göras mot bakgrund av att det ostridigt var produktionsledaren som hade exklusiv rätt att utse team­ledarna. Hernan Aarano, som under våren 2002 var Maria J produktionsledare, har inför domstolen förklarat att han på begäran av sin chef Jimmy J utsåg bl.a. Maria J att vara teamledare. Uppfattningen att Maria J var utsedd till teamledare vinner stöd av vad som förekom vid en lokal förhandling den 4 september 2002. Enligt protokollet från förhandlingen anfördes från bolagets sida på direkt fråga från fackklubben att ”uttagna teamledare på plattform ligger fast”. Vad som talar i annan riktning är Daniel Ds uppgift om att han för egen del uppfattade sig som endast föreslagen för befattningen. Det är emellertid oklart om han avsåg att göra någon distinktion mellan att vara utsedd och att vara föreslagen.

Arbetsdomstolen kommer till slutsatsen att det är styrkt i målet att Maria J var utsedd att vara teamledare, men inte att hon hade utfört något arbete i denna egenskap vid tidpunkten för samtalet med Ann-Charlotte R, dvs. i slutet av september 2002. Domstolens ställningstagande leder till att Maria J inte är berättigad till den ersättning som yrkats i målet i form av lönetillägg för tiden augusti – september 2002.

Föreningsrättskränkning?

Enligt 8 § första stycket medbestämmandelagen skall föreningsrätten lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtar åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att inte utnyttja sin före­ningsrätt.

En utgångspunkt för domstolens bedömning är att Maria J blivit utsedd till teamledare men inte hade tillträtt som sådan. Ann-Charlotte Rs besked till Maria J att hon inte skulle vara team­ledare innebar mot den bakgrunden utan tvivel en åtgärd i den mening be­greppet har i 8 § medbestämmandelagen. Den avgörande frågan blir därmed i vilket syfte denna åtgärd vidtogs.

Det ligger i sakens natur att det är en svår uppgift för en part att bevisa vilket syfte motparten har haft med en viss åtgärd. Arbetsdomstolen har därför i sin praxis tillämpat en fördelning av bevisbördan mellan parterna. I mål om kränkning av en arbetstagares föreningsrätt innebär denna praxis att det in­ledningsvis ankommer på arbetstagarparten att visa sannolika skäl för att en kränkning av föreningsrätten förekommit. Om arbetstagarparten lyckas med detta är det därefter arbetsgivarens sak att styrka att han har haft ett av före­ningsrättsfrågan oberoende, objektivt godtagbart skäl för sin påtalade åtgärd.

Förbundet har gjort gällande att bolaget har en negativ inställning till den fackliga organisationen. Detta påstående har dock enligt domstolens mening inte något nämnvärt stöd i utredningen. Anna Udén har inför domstolen upp­gett att det har förekommit problem med tillämpningen av medbestämman­delagen vid företaget, men även om denna uppgift skulle vara riktig ger den inte belägg för att bolaget har en negativ inställning till fackligt arbete. Dom­stolen anser att vad förbundet anfört i denna del inte bör tillmätas någon be­tydelse vid bedömningen av föreningsrättsfrågan. Det kan tilläggas att det i fråga om särskilt Maria J förhållanden inte har framkommit något som tyder på att hennes fackliga verksamhet på något sätt var kontro­versiell i förhållandet till bolaget som arbetsgivare. Hennes uppdrag var ju begränsat till att gälla ledamotskap i klubbstyrelsen, och hon har själv lämnat uppgiften att det fackliga uppdraget tog endast omkring två timmar per vecka i anspråk.

Vad förbundet framför allt har grundat sin talan på är vad som enligt förbun­dets mening uttalades från Ann-Charlotte Rs sida vid hennes samtal med Maria J i slutet av september 2002, dvs. det samtal vid vilket det klargjordes att Maria J inte skulle vara teamledare. Enligt förbundet yttrade Ann-Charlotte R att bolagets beslut grunda­des på att Maria J var ledamot av klubbstyrelsen. Om det kan styrkas att Ann-Charlotte R yttrade sig på detta sätt har man som domstolen ser saken att utgå från att det har varit fråga om en förenings­rättskränkning. Vad som sades vid samtalet har alltså en helt avgörande be­tydelse för bedömningen av föreningsrättsfrågan.

Utredningen i målet består i första hand av de uppgifter som Maria J och Ann-Charlotte R har lämnat vid huvudförhandlingen i målet. Det kan inskjutas att det i målet har lämnats olika uppgifter i frågan om även Charlotte Henriksson var närvarande i rummet under samtalet. Maria J har menat att så var fallet, medan Ann-Charlotte R och Charlotte Henriksson har förnekat detta. Frågan har enligt domstolens mening ingen nämnvärd betydelse i sammanhanget och den läm­nas därför därhän i det följande. Maria J och Ann-Charlotte R har vid huvudförhandlingen berättat i huvudsak följande.

Maria J: Ann-Charlotte R sade till henne att hon inte passade som teamledare. När Maria J frågade om skälet fick hon till svar att det berodde på hennes fackliga arbete och att hon på grund därav var borta så mycket från arbetsplatsen. Maria J berät­tade då att det var fråga om endast två timmar per vecka. Ann-Charlotte R gjorde klart att beslutet inte grundades på Maria J personliga egenskaper. Ann-Charlotte R sade tvärtom att Maria J var duktig i sitt arbete. Under samtalet, som varade 10-15 minuter, blev Maria J ledsen och grät.

Ann-Charlotte R: Samtalet kom till stånd med anledning av att Maria J inte skulle utses till teamledare. Beslutet grundade sig i att Ann-Charlotte R hade kommit till slutsatsen att Maria J saknade de nödvändiga ledaregenskaperna. Påståendet om att Ann-Charlotte R skulle ha sagt att beslutet berodde på Maria J fackliga verksamhet är oriktigt. Om det fackliga arbetet berördes vid samtalet, var det i varje fall inte Ann-Charlotte R som tog upp ämnet. Samtalet pågick ganska länge efter det att Maria J fått det negativa beskedet. Totalt varade samtalet 30-45 minuter och handlade bl.a. om Maria J familjesituation.

Av det anförda framgår att ord står mot ord i fråga om vad som sades vid samtalet. Domstolen återkommer i det följande till hur de motstridiga upp­gifterna bör värderas. Det finns anledning att dessförinnan gå in på vad som inträffade under tiden närmast efter samtalet. Maria J har be­rättat om att hon direkt efter samtalet gick till klubbstyrelsens lokal, där hon berättade för Anna Udén om vad som inträffat. Detta ledde i sin tur till att Ove Förde hade ett samtal med Jimmy J. De nu omnämnda perso­nerna har vid huvudförhandlingen berättat bl.a. följande.

Anna Udén: Hon träffade Maria J direkt efter dennas samtal med Ann-Charlotte R. Maria J var mycket upprörd och berättade efter en stund att hon inte skulle få vara teamledare längre och att orsaken var att Maria J fackliga arbete inte passade Ann-Charlotte R. Maria J hade inte förstått att Ann-Charlotte Rs handlande var otillåtet enligt lag, men fick detta klart för sig vid samtalet med Anna Udén. Anna Udén kallade sedan Ove Förde till klubblokalen.

Ove Förde: Efter att ha blivit kontaktad av Anna Udén anslöt han sig till henne och Maria J på klubbexpeditionen. Maria J kände sig orättvist behandlad och berättade att orsaken till bolagets besked var hennes fackliga arbete. Han kontaktade då Ann-Charlotte Rs chef, Jimmy J. Denne återkom efter två dagar och uppgav att beslutet avseende Maria J ”inte bara berodde på det fack­liga arbetet” utan även på hennes höga frånvaro.

Jimmy J: När Ove Förde frågade honom om utseende av teamledare sade han att detta var produktionsledarens uppgift och att han själv inte skulle lägga sig i dennes val. Maria J fackliga arbete nämndes inte i samtalet.

Mot bakgrund av de nu återgivna uppgifterna gör domstolen följande be­dömning. Som redan har konstaterats står ord mot ord i fråga om vad som sades vid samtalet mellan Maria J och Ann-Charlotte R. Det finns anledning att här erinra om att domstolen i ett föregående avsnitt har kommit till slutsatsen att Maria J uppgifter om sina arbetsuppgifter inte stöds av eller rentav motsägs av den övriga utredningen. Mot den bakgrunden finns det i varje fall inte anledning att betrakta Maria J uppgifter som mer tillförlitliga än Ann-Charlotte Rs.

Det som talar för förbundets version är Anna Udéns och Ove Fördes uppgif­ter om vad Maria J sade till dem kort efter samtalet med Ann-Charlotte R. Både Anna Udén och Ove Förde har under förhören gett ett både trovärdigt och tillförlitligt intryck. Enligt Arbetsdomstolens mening råder det inget tvivel om att Maria J var upprörd och för dem berättade att hon var tvungen att sluta som teamledare på grund av sitt fack­liga arbete. Det betyder dock inte utan vidare att det faktiskt var så som sam­talet med Ann-Charlotte R utspelade sig. Det råder motstridiga upp­gifter om hur länge det samtalet pågick, men det står klart att det inte var helt kort. Enligt Ann-Charlotte R berördes åtskilliga frågor med anknyt­ning till Maria J förhållanden både på arbetet och i det pri­vata, och hon har inte kategoriskt förnekat att Maria J fackliga arbete berördes vid samtalet. Det är därför möjligt och kanske även troligt att Maria J fackliga verksamhet på något sätt nämndes under hennes samtal med Ann-Charlotte R. Men det är likväl oklart hur Ann-Charlotte R i så fall uttryckte sig. Man kan enligt domstolens mening inte bortse från möjligheten att Maria J på något sätt missförstod vad Ann-Charlotte R yttrade i detta sammanhang.

Förbundets ståndpunkt stöds visserligen även av Ove Fördes uppgifter om det senare samtalet med Jimmy J. Även beträffande det samtalet står emellertid ord mot ord. Enligt Arbetsdomstolens mening finns det anledning att sätta tilltro till Ove Fördes uppgifter så till vida att samtalet gällde be­tydelsen i detta sammanhang av Maria J fackliga arbete. Men även om samtalet utspelade sig så som Ove Förde har berättat anser domsto­len att Jimmy Js yttrande - dvs. att det inte ”bara” var Maria J fackliga arbete som var skälet till att hon inte blev teamledare - är alltför indirekt och obestämt för att tillmätas någon nämnvärd betydelse vid bevisvärderingen.

Arbetsdomstolen anser att den nu behandlade bevisfrågan är svårbedömd. Vid ett samlat ställningstagande kommer domstolen dock till slutsatsen att de övriga omständigheter som förbundet har åberopat inte ger tillräckligt stöd för förbundets version av samtalet mellan Maria J och Ann-Charlotte R. Det betyder att förbundet inte har förmått göra sannolikt att bolagets åtgärd har innefattat en kränkning av Maria J föreningsrätt. Yrkandet om skadestånd för brott mot 8 § medbestämmande­lagen skall alltså avslås.

Brott mot förtroendemannalagen

Förbundets yrkande i denna del grundas på bestämmelsen i 4 § förtroende­mannalagen, vilken innebär att en facklig förtroendeman inte med anledning av sitt uppdrag får ges förändrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.

Arbetsdomstolens ställningstagande i det föregående innebär att domstolen har att utgå från att det inte var Maria J fackliga verksamhet som var anledning till att hon inte fick arbeta som teamledare. Detta betyder att bolagets besked till henne inte heller utgjorde något brott mot den angivna bestämmelsen i förtroendemannalagen. Förbundets talan skall således ogillas även i den delen.

Brott mot kollektivavtalet

I domen 1978 nr 89 utvecklade Arbetsdomstolen synsättet att en omplacering i vissa fall kan prövas rättsligt. Detta gäller fall där en omplacering är så in­gripande att den till sina verkningar är att jämställa med en uppsägning eller ett avskedande. När en så ingripande omplacering görs av personliga skäl måste arbetsgivaren visa godtagbara skäl för sin åtgärd. Kan han inte göra detta, föreligger ett brott mot kollektivavtalet.

För Maria J innebar visserligen bolagets beslut att hon gick miste om ett tilltänkt lönetillägg samt det ansvar och vissa särskilda arbets­uppgifter som sammanhänger med att vara teamledare. Det rörde sig emel­lertid om en arbetsuppgift som enligt vad bolaget oemotsagt har anfört var avsedd att rotera bland de anställda i produktionen. Till detta kommer att Maria J inte hade tillträtt befattningen som teamledare. Mot denna bakgrund finner Arbetsdomstolen att bolagets åtgärd inte kan ses som en omplacering av sådant ingripande slag som har angetts i det föregående. Förbundets talan skall därför avslås även i denna del.

Har bolaget åsidosatt förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen

eller skyldighet att varsla enligt förtroendemannalagen?

Genom den skriftväxling som förekommit efter huvudförhandlingen i målet har klarlagts att förbundet till stöd för sin talan i denna del har åberopat att bolaget har beslutat om förändring av Maria J arbetsförhål­landen utan att dessförinnan varsla förbundet enligt förtroendemannalagen, alternativt påkalla förhandling enligt medbestämmandelagen i frågan.

Enligt 11 § första stycket medbestämmandelagen skall arbetsgivare innan han beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kol­lektivavtal. Detsamma gäller innan arbetsgivare beslutar om viktigare föränd­ring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Regeln i medbestämmandelagen kan jämföras med 5 § förtroendemanna­lagen som är tillämplig i fall bl.a. då fråga uppkommer om ändring av facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Arbetsgivaren skall då minst två veckor i förväg bl.a. varsla den lokala arbetstagarorganisa­tionen. Skyldighet att lämna varsel och underrättelse föreligger inte vid sådan ändring som utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och inte för­sämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget. Sedan varsel och underrättelse lämnats har den lokala arbetstagarorganisationen och förtroen­demannen rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Förbundet har som framgår i det föregående lämnat öppet vilken av dessa båda regleringar som är tillämplig i ett fall som det föreliggande. Arbetsdom­stolen gör i den frågan följande bedömning.

Om en lag innehåller en särskild föreskrift som avviker från medbestämman­delagen, skall enligt 3 § medbestämmandelagen den föreskriften gälla. I an­slutning till bestämmelsen uttalas i förarbetena till medbestämmandelagen att lagen utgår från den vedertagna principen att speciallag tar över allmän lag. Som exempel på sådana föreskrifter anges bl.a. förtroendemannalagens regler om överläggning i vissa fall innan arbetsgivare fattar beslut om omplacering av facklig förtroendeman. Dessa särskilda föreskrifter skall enligt förarbetena gälla i stället för de allmänna reglerna om primär förhandlingsskyldighet i medbestämmandelagen (se prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 330, jfr Olof Bergqvist m.fl., Medbestämmandelagen, 1997 s. 96, och Lars Lunning, Facklig förtro­endeman, 7 uppl., 2004, s. 45 f).

Enligt Arbetsdomstolens mening saknas det anledning att i denna fråga frångå det synsätt som kommer till uttryck i motiven till medbestämmande­lagen. I varje fall i en situation som den föreliggande, där det aktuella beslu­tet endast berör en facklig förtroendeman, bör alltså förtroendemannalagens regler om arbetstagarinflytande tillämpas i stället för de motsvarande reglerna i medbestämmandelagen.

I målet är ostridigt att bolaget underlät att varsla den lokala arbetstagarorga­nisationen innan bolaget fattade beslutet att inte låta Maria J tillträda som teamledare sedan hon utsetts därtill. Beslutet bör enligt dom­stolens mening betraktas som en sådan ändring av hennes arbetsförhållanden som avses i 5 § förtroendemannalagen. Arbetsgivarparterna har inte anfört någon omständighet som skulle kunna föranleda att det inte har förelegat skyldighet att lämna varsel innan beslutet fattades. Bolaget har alltså genom sin underlåtenhet åsidosatt den angivna bestämmelsen i förtroendemanna­lagen och är därigenom skyldigt att utge allmänt skadestånd till förbundet. Arbetsdomstolen bestämmer skadeståndet till 30 000 kr.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Domstolens ställningstaganden i det föregående innebär att förbundets talan har avslagits utom såvitt gäller frågan om varsel enligt förtroendemanna­lagen. Arbetsgivarparterna har alltså i allt väsentligt vunnit målet. Målet är av sådan beskaffenhet att kostnaderna för dess olika delar inte kan särskiljas. Vad arbetsgivarparterna tappat får enligt domstolens mening anses vara av endast ringa betydelse. De bör därför tillerkännas full ersättning för sina kostnader i målet.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar Plastal AB att till Industrifacket utge allmänt skadestånd med trettiotusen (30 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 september 2003 till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen ogillar Industrifackets talan i övrigt.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Industrifacket att till Allmänna IndustriGruppen och Plastal AB utge ersättning för rättegångskostnader med etthundraniotusenfemhundratjugotvå (109 522) kr, varav 78 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Maj Johansson, Palle Landin (skiljaktig), Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Bo Almgren  (skiljaktig).

Sekreterare: Karin Hellmont

Domsbilaga

i mål A 195/03

Ledamöterna Palle Landins, Staffan Holmertz och Bo Almgrens skilj­aktiga mening

Vi är oense med majoriteten i frågan om bolaget har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning.  

Det avgörande för denna fråga är vad som förekom vid samtalet mellan Maria J och Ann-Charlotte R. Deras egna uppgifter innebär att ord står mot ord om detta samtal. Det finns enligt vår mening inte anledning att vid bevisvärderingen sätta mer tilltro till den enes uppgifter framför den andres. Däremot anser vi att de uppgifter som lämnats av Anna Udén och Ove Förde ger ett sådant stöd för Maria J version att förbundet får anses ha visat att Ann-Charlotte R i samtalet med Maria J uttalat att orsaken till att Maria J inte skulle få arbeta som teamledare var hennes fackliga verksamhet. Redan genom detta uttalande av Ann-Charlotte R är det styrkt att bolagets åtgärd vidtogs av skäl som kränker Maria J föreningsrätt.

Med den bevisvärdering vi gör anser vi att bolagets handlande även har inne­fattat ett åsidosättande av 4 § förtroendemannalagen.

Överröstade i dessa frågor är vi i övrigt ense med majoriteten.