Arbetsdomstolen Domar i fulltext AD 2004 nr 109 Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning

Innehållsförteckning

Arbetsdomstolens text har kompletterats med en innehållsförteckning för att det ska vara enklare att läsa texten på webben. Klicka på det färgade avsnitt i innehållsförteckningen som du vill komma till. Känsliga namn har avidentifierats. Texten har HTML-kodats för att ta mindre utrymme och formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen. I övrigt är detta domstolens fulltextversion.

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 1

KLAGANDE. 1

Viktor B, 1

MOTPART. 2

SAKEN.. 2

Parterna har utvecklat sin talan enligt följande. 3

Viktor B.. 3

Bolaget 3

Skäl 4

Arbetsdomstolens ställningstagande. 5

Sammanfattning

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts. En anställd har under ordväxling och handgemäng med en arbetskamrat tagit en kniv i handen. I målet är tvistigt bl.a. om den anställde uttalade något hot mot arbetskamraten. Arbetsdomstolen har vid en förhandsprövning av utredningen funnit att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för uppsägning.

ARBETSDOMSTOLEN                                     BESLUT                      Beslut nr 109/04

                                                                              2004-12-22                 Mål nr B 125/04

Stockholm

KLAGANDE

Viktor B,

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Rikard Mauritzon, Advokatfirman Rikard Mauritzon AB, Sundstorget 5, 252 21 HELSINGBORG

MOTPART

Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag, 556187-6342, Box 22111, 250 23 HELSINGBORG

Ombud: chefsjuristen Magnus Weidenhaijn, Arbetsgivarförbundet Livs­medelsföretagen, Box 16347, 103 26 STOCKHOLM

SAKEN

avskedande; nu fråga om interimistiskt förordnande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Helsingborgs tingsrätts beslut den 27 oktober 2004 i mål nr T 3444-04

______________________

Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag bedriver verksamhet inom slakteri- och charkuteribranschen. Viktor B anställdes år 1988 av bolaget.

Den 7 juli 2004 arbetade Viktor B i charkuteriet. Det uppstod ordväxling och handgemäng mellan honom och en arbetskamrat, Magnus Hansson. I samband härmed tog Viktor B upp en kniv som fanns vid arbetsplatsen och höll den i sin hand. Något senare blev det ånyo ordväxling och hand­gemäng mellan de två i personalmatsalen. Viktor B skickades hem samma dag med bibehållen lön. Den 12 juli 2004 gjorde Viktor B en polisanmälan mot Magnus Hansson för misshandel. Viktor B avskedades av bolaget den 15 juli 2004.

Viktor B väckte talan vid Helsingborgs tingsrätt och yrkade bl.a. att avskedandet skulle förklaras ogiltigt. Han yrkade vidare att tingsrätten inte­rimistiskt skulle förordna att hans anställning skulle bestå till dess tvisten slutligt avgjorts.

Bolaget bestred samtliga yrkanden.

Tingsrätten avslog genom det överklagade beslutet Viktor Bs yrkande om interimistiskt förordnande. Tingsrätten anförde därvid följande.

Enligt 35 § LAS skall ett avskedande, som skett under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren. För det fall domstolen på det föreliggande mate­rialet finner att övervägande skäl talar för att omständigheterna varit sådana att saklig grund för uppsägning inte skulle ha funnits, kan domstolen enligt andra stycket i samma bestämmelse besluta att anställningen trots avskedan­det skall bestå till dess tvisten slutligt avgjorts. Kravet på arbetstagarens be­visning får anses väga något tyngre vid tillämpning enligt 35 § 2 st LAS än då det är fråga om 34 § 3 st LAS.

Vid en samlad bedömning av den nuvarande utredningen finner tingsrätten att det inte framkommit tillräckliga skäl för att bifalla det interimistiska yrkandet.

Viktor B har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att Arbetsdomstolen interimistiskt förordnar att hans anställning skall bestå till dess att tvisten är slutligt avgjord.

Bolaget har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Parterna har utvecklat sin talan enligt följande.

Viktor B

Den händelse som utlöste bolagets avskedande utgjorde kulmen på en tids trakasserier från Magnus Hanssons sida gentemot såväl Viktor B som andra arbetskamrater, varvid Magnus Hansson visat ett mycket aggressivt beteende.

Det började med att Magnus Hansson uppträdde aggressivt mot Viktor B, såväl verbalt som genom att upprepade gånger knuffa Viktor B och ta tag i denne. Viktor B försökte flera gånger förgäves att gå ifrån Magnus Hansson. Viktor B blev arg och irriterad. Som för att markera tog han därför en kniv, som fanns vid hans arbetsplats. Viktor B höll kniven i handen och intill kroppen. Händelsen slutade med att Magnus Hansson gick från platsen.

Strax därefter gick Viktor B till matsalen. Han gick fram till Magnus Hansson och ville att de skulle gå till en tredje person för reda ut det hela. Då angrep Magnus Hansson honom igen och han själv försökte gå till mot­angrepp men en arbetskamrat gick emellan. Under handgemänget skadade han ett finger.

För att få slut på bråket gick Viktor B ut på gården för att lugna ned sig. Efter tio minuter gick han in och fortsatte sitt arbete.

Viktor B uttalade inga hot mot Magnus Hansson. Under tumultet uttala­des det saker från båda parter, men han hade inte för avsikt att hota Magnus Hansson.

Vid den följande utredningen valde bolaget felaktigt att fästa tilltro till Magnus Hanssons uppgift att Viktor B hotat denne. Genom uppgifter till partsombudet från två vittnen har framkommit att Magnus Hansson, efter in­ledande meningsskiljaktigheter, var den som inledde bråket genom att ta tag i Viktor Bs kläder och flera gånger knuffa honom mot en vägg. Viktor B intog däremot en avvaktande position i förhållande till Magnus Hansson. Vittnena har inte hört att Viktor B uttalat något hot mot Magnus Hansson.

Sammantaget bestrider Viktor B att han hotat Magnus Hansson samt att hans agerande inneburit att han åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren på ett sådant sätt att grund för avskedande föreligger. Viktor Bs beteende har inte varit av sådan karaktär att det kunnat motivera ens en uppsägning. Dessutom hade det varit relativt enkelt för bolaget att skilja de båda antago­nisterna från varandra genom att placera dem på olika avdelningar.

För bifall till ett interimistiskt framställt yrkande krävs i princip att arbets­givaren, sedan arbetstagaren visat sannolika skäl för sitt påstående, styrker att skäl för avskedande förelegat. Med hänsyn till vad som hittills framkommit i målet har bolaget inte fullgjort sin bevisbörda. Det finns all anledning att anta att bolaget inte kommer att kunna styrka sina påståenden vid en kommande huvudförhandling.

Bolaget

Den aktuella händelsen utspelade sig enligt följande. Det uppstod menings­skiljaktigheter mellan Viktor B och Magnus Hansson, varvid de började knuffa på varandra. En förman gick emellan och särade på dem. Efter att Magnus Hansson börjat gå från platsen tog Viktor B ned en kniv från ett knivställ på väggen och sa till Magnus Hansson ”Kom nu så skall jag skära dig i ansiktet”. Förmannen blev tvungen att ingripa för att avväpna Viktor B. Strax därefter uppstod återigen bråk mellan Viktor B och Magnus Hansson, denna gång i matsalen. Förmannen måste ånyo ingripa. Sedan för­mannen och ytterligare en arbetskamrat tagit med sig Viktor B ut för att prata underströk Viktor B att han avsåg att döda Magnus Hansson och att han gärna tog ett fängelsestraff för det. Magnus Hansson uppfattade hotet som mycket allvarligt och kände sig rädd. Han vägrade att fortsätta arbeta med Viktor B.

Bolaget hörde samtliga inblandade och alla, utom Viktor B, berättade samstämmigt så som bolaget påstår i målet. Viktor B har, inför en rad vittnen, hotat Magnus Hansson såväl verbalt som genom att dra kniv. Bolaget har efter utredning kommit fram till att uppgifterna från de övriga anställda är korrekta, och har därefter agerat på det enda rimliga sättet, dvs. genom att skilja Viktor B från anställningen.

Viktor B har genom sitt agerande så grovt åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet att allt förtroende för denne är förbrukat. Våld, eller hot om våld, eller hotelser i övrigt hör inte hemma i arbetslivet. Ett beteende som innebär att en arbetstagare hotar en annan till livet kan aldrig accepteras. I detta fall har hotet accentuerats av att Viktor B dragit kniv. Viktor B har också, även efter det att han erhållit möjlighet att lugna och be­sinna sig, upprepat hotet. Saklig grund för avskedande föreligger således. Under alla omständigheter föreligger saklig grund för uppsägning av skäl hänförliga till Viktor B personligen.

För ett bifall till Viktor B interimistiska yrkande krävs att Viktor B visat övervägande skäl för att det inte föreligger ens saklig grund för uppsäg­ning. I förevarande fall har Viktor Bs beteende bevittnats av ett flertal personer, vilket således innebär att bolagets uppgifter kommer att kunna styr­kas, och Viktor Bs på motsvarande sätt vederläggas.

Skäl

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får avskedande ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I ett sådant fall upphör enligt 4 § fjärde stycket samma lag anställningen omedelbart vid avskedan­det. Har emellertid arbetstagaren blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet enligt 35 § första stycket förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren. Om ett sådant yrkande har framställts, kan domstol enligt andra stycket samma lag­rum besluta att anställningen trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.

Förutsättningen för att en arbetstagare, som blivit avskedad, skall kunna få bifall till ett interimistiskt yrkande enligt 35 § andra stycket anställnings­skyddslagen om att anställningen skall förklaras bestå tills tvisten slutligt av­gjorts är enligt fast praxis i Arbetsdomstolen att övervägande skäl talar för att det inte har förelegat ens saklig grund för uppsägning. Domstolen har därvid att på det föreliggande materialet göra en förhandsprövning i frågan om det har förelegat saklig grund för uppsägning (se bl.a. prop. 1973:129 s. 186 och 280, Lunning m.fl., Anställnings­skydd, 2002, s. 593 och där gjorda hänvis­ningar samt Arbetsdom­stolens avgöranden 1977 nr 197 och 1996 nr 88). Om domstolens förhands­prövning resulterar i att övervägande skäl talar för att det i varje fall har förelegat saklig grund för uppsägning, skall arbetstagarens yrkande om interimis­tiskt förordnande alltså lämnas utan bifall. Resultatet blir detsamma om utredningen inte kan anses ge något försteg för endera parten. Bedömningen bör givetvis göras med utgångspunkt i att det är arbets­givaren som har bevisbördan för att det har förelegat saklig grund för upp­sägning.

I målet är ostridigt att Viktor B i händelseförloppets inledningsskede tog en kniv i handen. Enligt vad bolaget har anfört hotade han därvid att skada Magnus Hansson. Viktor B har för sin del gjort gällande att han endast höll i kniven ”för att markera”. Det kan anmärkas att det inte har gjorts gäl­lande av Viktor B att det i detta skede skulle ha varit fråga om en nöd­värnssituation.

Den utredning som i övrigt föreligger består av parternas uppgifter om vad vissa vittnen skall ha berättat. Den polisanmälan som Viktor B gjort och som åberopas som bevisning består endast av målsägandeförhör med Viktor B. Enligt vad bolaget har gjort gällande finns vittnesuppgifter som styr­ker bolagets version av händelseförloppet. Viktor B har för sin del anfört att det finns vittnesuppgifter som styrker dels att det var Magnus Hansson som efter vissa meningsskiljaktigheter inledde handgemänget under det att Viktor B intog en avvaktande hållning, dels att Viktor B inte har ut­talat något hot.

För den händelse att bolaget vid den slutliga prövningen kan styrka sin ver­sion av händelsen råder det enligt Arbetsdomstolens mening ingen tvekan om att det har förelegat saklig grund för uppsägning. Vad domstolen därmed har att ta ställning till är hur bevisningen bör bedömas på målets nuvarande stadium. Ord står mot ord i flera väsentliga avseenden om vad som inträffade på arbetsplatsen. Som har anförts i det föregående är det emellertid ostridigt att Viktor B under bråket med Magnus Hansson tagit upp en kniv och ”markerat” med denna utan att det har varit fråga om en nödvärnssituation. Denna omständighet bör enligt domstolens mening tillmätas betydande tyngd vid den preliminära bedömning som måste göras på målets nuvarande stadium.

Arbetsdomstolen finner på grundval av den utredning som hittills föreligger i tvis­ten att övervägande skäl inte talar för att avskedandet har vidtagits utan att det har förelegat ens saklig grund för en uppsägning av Viktor B. Hans överklagande skall därför avslås.

Vid denna utgång i målet skall Viktor B ersätta bolaget för dess rätte­gångskostnader i Arbetsdomstolen. Bolaget har yrkat ersättning med 6 000 kr avseende ombudsarvode. Viktor B har som skäligt belopp vitsordat 2 000 kr. Med hänsyn till målets art och omfattning finner Arbetsdomstolen att ersättningen för bolagets ombudskostnader skäligen bör bestämmas till 4 000 kr.

Arbetsdomstolens ställningstagande

1.  Arbetsdomstolen avslår Viktor Bs överklagande.

2.  Viktor B skall ersätta Köttcentralen i Helsingborg Aktiebolag för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med fyratusen (4 000) kr, allt avse­ende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

3.  Rikard Mauritzons ersättning för biträde enligt rättshjälpslagen fastställs till tretusensjuhundrafemtio (3 750) kr avseende arbete. Av beloppet utgör 750 kr mervärdesskatt.

Ledamöter: Michaël Koch, Rolf Hugert och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont