ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2006 nr 61 Ändring av i tingsrätten stadfäst förlikning . Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning 

Denna innehållsförteckning har infogats för att det ska vara lättare att läsa domen på Webben. Ställ dig på de färgade partierna och klicka med vänsterknappen på musen så kommer du till det markerade avsnittet. Texten har formaterats med rubriker för att kunna göra denna innehållsförteckning och har HTML-kodats för att den ska ta mindre plats på Webben Känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s fulltextversion

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 2

Domslut 3

 Marianne C, Gävle ./. Gävle kommun, Gävle angående skadestånd m.m..

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 61/06

                                                                              2006-05-10                 Mål nr B 35/06

Stockholm

KLAGANDE

Marianne C,

Ombud och rättshjälpsbiträde: jur. kand. Milenko Bjelica,

Juristbyrån Balkan, Adlerfelts väg 1, 213 66 MALMÖ

MOTPART

Gävle kommun, 801 84 GÄVLE

Ombud: arbetsrättsjuristen Göran Söderlöf, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 STOCKHOLM

SAKEN

Skadestånd m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Gävle tingsrätts dom den 14 februari 2006

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Marianne C har överklagat tingsrättens dom och yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens domslut punkten 2 skall förplikta Gävle kommun att till henne betala 200 000 kr i skattefri ersättning. Till stöd för sin talan har hon anfört bl.a. följande. Gävle tingsrätt angav i domslutet att Gävle kommun snarast skall betala 200 000 kr i ersättning till Marianne C. För det fall att kommunen snarast skall betala kommer hela beloppet att betalas ut på en gång. Detta medför att skattesatsen blir betydligt högre än om kommunen får möjlighet att betala ut ersättningen vid flera tillfällen. Förlikningen kom till i ett skede av den muntliga förhandlingen vid tingsrätten då parterna endast hade hunnit behandla det mål som avser allmänt skadestånd på grund av kränkande särbehandling. I vart fall är Marianne Cs yrkanden avseende allmänt skadestånd betydligt högre än hennes yrkande om ekonomiskt skadestånd. Ersättningen härrör därför från en talan avseende ideellt skadestånd och har som sådan en övervägande preventiv funktion. Sådan ersättning är inte skattepliktig som inkomst av tjänst. Marianne C tog också upp frågan om skattskyldighet vid den muntliga förberedelsen vid tingsrätten men fick inget svar, varken från motparten eller från rättens ordförande.

Gävle kommun har bestritt ändring. Till stöd för sin inställning har kommunen anfört följande. Tingsrättens dom återger på ett riktigt sätt innehållet i parternas förlikningsöverenskommelse. Marianne C har inte

heller gjort gällande att domen är felaktig utan synes snarare vara missnöjd med konsekvenserna av domen. Det saknar betydelse hur parterna väljer att benämna en ersättning av förevarande slag eftersom kommunen i allt fall måste följa gällande skattelagstiftning och göra avdrag för preliminär skatt.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Marianne C har yrkat att Arbetsdomstolen skall förordna att vardera parten skall stå sina rättegångskostnader. Kommunen har bestritt att skäl föreligger att kvitta rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen har - efter att parterna beretts tillfälle att slutföra sin talan - avgjort målet utan huvudförhandling.

Domskäl

En stadfäst förlikning innebär att rätten inte gör någon prövning av målet i sak. Den enda prövning som sker är om hinder föreligger att stadfästa den av parterna träffade förlikningen. Rätten måste t.ex. förvissa sig om att texten är klart avfattad och att parterna haft dispositionsrätt.

Ett överklagande av en stadfäst förlikning kan endast avse förhållanden som hänför sig till själva stadfästelsen och inte förlikningen som sådan. Det kan t.ex. vara fråga om att förlikningsavtalet är ogiltigt. En överinstans kan inte undanröja förlikningen men har möjlighet att under vissa förhållanden undanröja underinstansens dom och återförvisa målet för prövning i sak. Den som vill ha en stadfästelsedom undanröjd efter överklagande måste visa att domstolen rätteligen inte hade bort stadfästa förlikningen (se RH 1998:3 och där gjorda hänvisningar).

Marianne C har inte ens påstått att förlikningen är behäftad med någon ogiltighet. Vad Marianne C anfört avseende sin skattskyldighet är inte heller av sådan beskaffenhet att det - enligt Arbetsdomstolens mening - framgår att tingsrätten inte hade bort stadfästa förlikningen. Marianne Cs överklagande skall därför avslås och tingsrättens dom stå fast.

Arbetsdomstolen finner inte skäl att tillämpa den särskilda regel om fördelning av rättegångskostnader som finns i 5 kap. 2 § första stycket lagen om rättegången i arbetstvister. Marianne C skall därför som förlorande part ersätta kommunen för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Det yrkade beloppet får anses skäligt.

Domslut

1. Arbetsdomstolen avslår Marianne Cs överklagande.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Marianne C att ersätta Gävle kommun för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sjutusenfemhundra

(7 500) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen fastställer Milenko Bjelicas ersättning som rättshjälpsbiträde till sextusenfyrahundratrettioen (6 431) kr, avseende arbete i Arbetsdomstolen. Av beloppet utgör 1 286 kr mervärdesskatt.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund och Karin Hellmont. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont