ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2006 nr 108 Dom nr 108/06, mål nr A 221/05, 2006-11-22  Fastighetsanställdas förbund och Jonas A ./. Bo Kedjan AB, Hisings Backa angående lönefordran m.m . Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av arbetsdomstolens dom. Den är tillagd för att det skall vara lättare att manövrera sig i domen på webben. Tryck på det färgade avsnittet i förteckningen så kommer du till den delen av domen.

I övrigt har domen HTML-kodats så att den skall ta mindre plats, rubrikerna och texten har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen och känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s fulltextsdom.acka angående löne

Innehållsförteckning. 1

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 2

Förbundet och   Jonas A.. 2

Lön för mars 2005. 3

Jonas As rätt till lön m.m. under uppsägningstiden. 3

Semesterersättning avseende januari – april 2005. 4

Förhandlingsvägran. 4

Bolaget 5

Grunder för bestridandet av   Jonas As talan. 7

Grunder för bestridandet av förbundets talan. 7

Domskäl 8

Jonas As rätt till lön för arbete som utförts i mars 2005. 8

Jonas As rätt till uppsägningslön m.m. 9

Jonas As rätt till semesterersättning för tiden januari – april 2005. 10

Har bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran?. 10

Rättegångskostnader 11

Domslut 12

fordran m.m.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Dom nr 108/06, mål nr A 221/05, 2006-11-22  Fastighetsanställdas förbund och Jonas A ./. Bo Kedjan AB, Hisings Backa angående lönefordran m.m

 ARBETSDOMSTOLEN                                    DOM                           Dom nr 108/06

                                                                              2006-11-22                 Mål nr A 221/05

Stockholm

KÄRANDE

1.  Fastighetsanställdas förbund, Box 70446, 107 25 STOCKHOLM

2.  Jonas A,

Ombud för båda: förbundsjuristen Lena Israelsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 STOCKHOLM

SVARANDE

Bo Kedjan AB, 556267-6238, Backebogatan 12, 422 43 HISINGS BACKA

Ombud: advokaten Yvette Rosén Oldenstam,

Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Box 2523, 403 17 GÖTEBORG

SAKEN

lönefordran m.m.

______________________

Det föreligger inget kollektivavtal mellan Fastighetsanställdas förbund och Bo Kedjan AB.   Jonas A är medlem i förbundet.

Jonas A anställdes år 2003 hos Bo Kedjan AB. Vid en förhandling den 25 april 2005 träffade   Jonas A och bolaget en överenskommelse som innebar bl.a. att   Jonas A skulle sägas upp den 1 maj 2005 med en uppsägningstid om tre månader.

Tvist har därefter uppstått mellan parterna i olika frågor.   Jonas A har gjort gällande att han är berättigad till lön och semesterersättning samt att bolaget har gjort sig skyldigt till brott mot semesterlagen. Förbundet har gjort gällande att bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

Jonas A har yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget att till honom betala

1.  ekonomiskt skadestånd med 48 750 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen 750 kr fr.o.m. den 25 mars 2005, på 16 000 kr fr.o.m. den 25 juni 2005, på 16 000 kr fr.o.m. den 25 juli 2005 och på 16 000 kr fr.o.m. den 25 augusti 2005, allt till dess betalning sker,

2.  semesterersättning med 12 960 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 augusti 2005 till dess betalning sker, samt

3.  allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen med 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 november 2005 till dess betalning sker.

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget att till förbundet utge allmänt skadestånd för brott mot medbestämmandelagen med 75 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 november 2005 till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt samtliga yrkanden. När det gäller de allmänna skadestånden har bolaget inte vitsordat något belopp som skäligt. Beträffande yrkandet om lön (punkten 1) har bolaget vitsordat 750 kr samt ett lönebelopp om 15 000 kr per månad under uppsägningstiden. Beträffande yrkandet om semesterersättning (punkten 2) har bolaget vitsordat ett sammanlagt belopp om 12 600 kr, varav 7 405 kr avser perioden januari – april 2005 och 5 195 kr avser perioden maj – juli 2005.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Bolaget har därvid yrkat att ersättningen för dess rättegångskostnader skall utges solidariskt av arbetstagarparterna.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet och   Jonas A

Jonas As talan avser yrkanden om lön för ett antal arbetade dagar i mars 2005 samt uppsägningslön i enlighet med den överenskommelse som träffades mellan parterna i april 2005.   Jonas A har även yrkat semesterersättning beräknat på hans inkomster under år 2005. Förbundets talan avser enbart förhandlingsvägran.

Den 1 oktober 2003 anställdes   Jonas A som vaktmästare vid bolaget. Lönebidrag utgavs under anställningstiden. Fram till år 2005 fungerade allt väl på arbetsplatsen. Den 13 februari 2005 var   Jonas A utsatt för en trafikolycka. Han voltade med sin bil i ett snöoväder. I bilen fanns även hans sambo samt parets dotter som bara var ett par år gammal.   Jonas A erhöll allvarliga skador i rygg och axlar. Måndagen den 14 februari 2005 ringde Jonas A till bolagets företrädare Kerry L och sjukanmälde sig. Eftersom Jonas A inte var återställd efter en vecka sjukskrevs han av läkare från den 21 februari t.o.m. den 27 februari 2005. Av läkarintyg, som gavs in till bolaget, framgår att   Jonas As arbetsförmåga var helt nedsatt under sjukskrivningstiden. Den 28 februari 2005 återgick   Jonas A till sitt arbete trots att ryggsmärtorna inte avtagit helt. Under perioden den 28 februari – 8 mars 2005 utförde   Jonas A arbete på Kerry Ls fastighet i Härryda. På grund av smärtor tvingades   Jonas A att avbryta arbetet den 8 mars. Han sjukanmälde sig samma dag.   Jonas A uppsökte läkare och fick genomgå olika undersökningar varefter han sjukskrevs till den 10 april 2005. Av läkarintyg framgår att   Jonas A varit sjukskriven fr.o.m. den 11 april t.o.m. den 1 maj 2005 och att hans arbetsförmåga varit helt nedsatt.

Lön för mars 2005

Jonas A har inte erhållit lön för sitt arbete under perioden den 28 februari – 8 mars 2005. Att bolaget inte betalat ut lön styrks bl.a. av ett e-postmeddelande, skickat den 22 april 2005 från Kerry L till   Jonas A, i vilket Kerry L anger att han erbjudit   Jonas A en månadslön för mars samt att han står kvar vid att   Jonas A även kan få marslönen som slutlön. E-postmeddelandet utvisar att bolaget så sent som i april 2005 vidgått att det inte hade betalats ut lön för mars 2005. När   Jonas A upptäckte att han inte fått någon lön kontaktade han Kerry L och fick besked om att han inte längre var välkommen tillbaka till sitt arbete. Bolaget ansåg uppenbarligen att   Jonas A var arbetsför trots sin sjukskrivning.

Jonas A är på grund av det anförda berättigad till lön som efter avräkning av vad som utgetts uppgår till 750 kr.

Jonas As rätt till lön m.m. under uppsägningstiden

  Jonas A tog kontakt med Fastighetsanställdas förbund för att få hjälp. Förbundet hade uppfattat bolagets besked som ett avskedande eller en uppsägning av   Jonas As anställning. Förbundet yrkade därför ogiltigförklaring och påkallade förhandling. Förhandling ägde rum den 25 april 2005. Vid förhandlingen deltog   Jonas A, hans sambo Karin K, förbundsombudsmannen Peter F och bolagets representant Kerry L. Vid förhandlingen enades parterna om att   Jonas A skulle sägas upp fr.o.m. den 1 maj 2005 med en uppsägningstid om tre månader. Parterna kom även överens om att   Jonas A skulle vara arbetsbefriad under uppsägningstiden och att bolaget skulle betala uppsägningslön med 16 000 kronor per månad. Vidare avtalade parterna om att bolaget senast den 25 augusti 2005 skulle betala ut övriga intjänade förmåner, såsom semesterersättning till   Jonas A. Vid förhandlingen krävde Kerry L att   Jonas A skulle lämna tillbaka nycklarna till bolagets lokaler. Nycklarna återlämnades samma dag i bolagets låsta brevlåda.

Efter förhandlingen upprättade förbundet ett förhandlingsprotokoll. Av protokollet framgår att parterna hade enats om att   Jonas A skulle vara arbetsbefriad under uppsägningstiden med en lön om 16 000 kronor per månad. Till protokollet bifogades även en skriftlig version av den muntliga överenskommelse som ingåtts vid sammanträdet den 25 april 2005. Protokollet samt bilagan, som hade upprättats av Peter F, skickades till bolaget för underskrift. Bolaget genom Kerry L vägrade dock att justera förhandlingsprotokollet. Vid kontakter med Kerry L förklarade Peter F att skrivningarna i protokollets huvudtext kunde ändras. Peter F klargjorde samtidigt att protokollets bilaga inte kunde skrivas om, eftersom den återspeglade vad parterna redan muntligen hade kommit överens om. Peter F gick med på att upprätta ett reviderat protokoll som Kerry L sedermera undertecknade. Kerry L undertecknade dock inte bilagan till protokollet. Däremot tillfogade han ett antal handskrivna anmärkningar på bilagan.

 

Det anförda innebär att   Jonas A, trots att han inte utfört arbete för bolagets räkning under den aktuella tiden, är berättigad till lön och semesterersättning avseende perioden maj – juli 2005.

Semesterersättning avseende januari – april 2005

Bolaget har vägrat att betala ut semesterersättning till   Jonas A i samband med anställningens upphörande.   Jonas A har under hela sin anställningstid haft rätt att vara ledig på fredagar. Anledningen till detta var att   Jonas A ville arbeta deltid. Lönebidrag utgår emellertid endast vid heltidsanställning. Parterna träffade därför ett avtal om att   Jonas A endast skulle arbeta fyra dagar per vecka men med full lön. Detta var alltså anställningsavtalets innebörd. Bolaget har i tvisten gjort gällande att   Jonas A träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att han skulle ta ut semester de dagar han inte arbetade.   Jonas A bestrider detta påstående. Det finns inte några noteringar på   Jonas As lönespecifikationer som utvisar att han skulle ha tagit ut semester de dagar då han inte arbetade. Under sommaren 2004 hade   Jonas A dessutom semester under fyra veckor, vilket utvisar att bolagets påstående är felaktigt.

Jonas A är på grund av det anförda berättigad till semesterersättning för de semesterförmåner han intjänat under perioden januari – april 2005. Bolaget är på grund av sitt åsidosättande av semesterlagen skyldigt att utge allmänt skadestånd till honom.

Förhandlingsvägran

I maj 2005 stod det klart att bolaget hade brutit mot överenskommelsen genom att inte betala ut lön och semesterersättning till   Jonas A. I en skriftlig förhandlingsframställan daterad den 17 juni 2005 påkallade förbundet förhandling med bolaget angående avtalsbrott. Därvid angavs att förhandling lämpligen kunde äga rum tisdagen den 26 juli 2005 kl. 11.00. I brev den 28 juni 2005 bestred bolaget att det förelåg avtalsbrott. Det angavs därvid inte att bolaget hade några synpunkter på den föreslagna tidpunkten för förhandling. Brevet innehöll inte heller några uppgifter om att bolaget inte hade för avsikt att inställa sig till förhandling. Någon ytterligare kontakt förekom inte mellan bolaget och förbundet med anledning av förhandlingsframställan. Den 26 juli 2005 infann sig förbundet genom Peter F samt   Jonas A och Karin K i förbundets lokaler. Ingen företrädare för bolaget infann sig till mötet eller hörde av sig till förbundet.

Bolaget underlät alltså att inställa sig till den förhandling som enligt förbundets förhandlingsframställan skulle äga rum den 26 juli 2005. Bolaget har genom sitt agerande brutit mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen och har därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot förbundet.

Bolaget

Bo Kedjan AB bedriver verksamhet med förmedling av bostadsrätter och fastigheter. Bolaget har för närvarande tolv anställda. Bolagets ställföreträdare Kerry L fick kontakt med  Jonas Afredson år 1996. Vid den tidpunkten förvaltade bolaget en fastighet som förhyrdes av en organisation som tog emot ungdomar och gav dem sysselsättning för att förhindra dem att hamna i kriminella gäng eller andra svårigheter.   Jonas A var en av de ungdomar som kom till organisationen. Han sysselsattes där fram till år 2001, då den aktuella fastigheten såldes. Efter år 2001 anlitade bolaget   Jonas A vid enstaka tillfällen. Bolagets ställföreträdare Kerry L ansåg att   Jonas A hade utvecklats bra under de här åren och uppmanade honom att ansöka om lönebidrag. År 2003 beviljades lönebidrag för att   Jonas A skulle arbeta hos bolaget. Bolaget tillskapade en speciell anställning för   Jonas A i syfte att hjälpa honom att komma in på arbetsmarknaden och lämna bidragsberoendet. Tanken var att   Jonas A skulle dels hjälpa fastighetsägare med olika smärre reparationer inför försäljning av deras fastigheter, dels åtgärda fel som påpekats vid besiktning av fastigheter.

  Jonas A ville vara ledig på fredagarna. Partena enades om att han skulle arbeta endast fyra dagar per vecka med full lön. De dagar då   Jonas A inte arbetade skulle enligt överenskommelsen tas ut som semesterdagar. Såväl intjänade som framtida semesterdagar kunde utnyttjas. Under hösten 2004 tog   Jonas A ut sammanlagt 20 semesterdagar, vilket motsvarade de fredagar då han varit ledig samt ytterligare några dagar. Hälften av semesterdagarna avsåg redan intjänade semesterdagar och hälften kommande semesterdagar.

I december 2004 skulle bolaget utföra vissa reparationsarbeten på en fastighet i Härryda. Arbetet beräknades ta mellan fyra och fem veckor att slutföra för en person. Det visade sig emellertid att   Jonas A inte utförde arbetsuppgifterna på det sätt som förväntades av honom och att arbetet tog längre tid än beräknat. Han uppmanades därför att utföra arbete även på fredagarna. När   Jonas A inte gjorde detta valde bolaget att säga upp honom med sista arbetsdag den 1 mars 2005. Uppsägningen skedde muntligen.

Den 13 februari 2005 blev   Jonas A sjukskriven med anledning av en trafikolycka. Vid denna tidpunkt kontaktades bolaget av förbundet, som hade begärt förhandling med anledning av bolagets uppsägning av   Jonas A. Bolaget valde då att låta   Jonas As stanna kvar i arbete i avvaktan på förhandling med förbundet.

  Jonas A var sedan sjukskriven fram till den 27 februari 2005. Förbundets påstående om att   Jonas A skulle ha arbetat under perioden 28 februari – den 4 mars 2005 stämmer inte.   Jonas A var inte på arbetsplatsen denna vecka. Söndagen den 6 mars 2005 tog Kerry Ls hustru kontakt med   Jonas A och frågade när han skulle återgå i arbete.   Jonas A meddelade då att han skulle komma till arbetet på måndagen den 7 mars 2005 vilket han även gjorde. Den 8 mars 2005 lämnade   Jonas A arbetsplatsen redan efter några timmar på grund av ryggbesvär. Efter denna tidpunkt var   Jonas A åter sjukskriven.   Jonas A har haft rätt till lön samt semesterersättning för arbete under en och halv dag. Någon ersättning har emellertid inte utbetalats för dessa dagar i mars. Det är ostridigt mellan parterna att bolaget haft rätt att göra avräkning med för mycket utbetald lön i februari 2005. Efter avräkningen uppstod det i stället ett underskott.

Förhandlingen den 25 april 2005 ägde rum i förbundets lokaler. Till en början satt parterna i samma rum, men de skildes åt efter det att förhandlingarna hade påbörjats.   Jonas A och dennes sambo Karin K satt i ett rum medan Kerry L satt ensam i ett annat rum. Förlikningsdiskussionerna gick till så att förbundets ombudsman Peter F gick mellan rummen och framförde de synpunkter som hade lämnats från respektive sida. Slutligen träffades det en överenskommelse som enligt bolaget gick ut på att   Jonas A skulle sägas upp den 1 maj 2005 med sista anställningsdag den 31 juli 2005, utan arbetsbefrielse under uppsägningstiden.   Jonas A skulle infinna sig på arbetsplatsen så länge bolaget kunde tillhandahålla arbete och lönen skulle även under den tiden uppgå till 15 000 kr per månad. Om arbetsuppgifter saknades skulle bolaget skicka hem   Jonas A från arbetsplatsen. Efter förhandlingen upprättade Peter F ett protokoll som skickades över till bolaget. Kerry L kan inte erinra sig att han sett den skriftliga överenskommelse, som enligt motparten skulle ha fogats till protokollet som en bilaga. Kerry L reagerade emellertid på att protokollet inte återspeglade det som parterna kommit överens om vid förhandlingen. Med anledning härav skickade Kerry L ett brev till Peter F. I brevet krävde Kerry L att texten i protokollet skulle ändras på visst av honom angivet sätt. Förbundet upprättade därefter ett nytt protokoll i vilket det i stort sett bara angavs att   Jonas A sades upp fr.o.m. den 1 maj 2005 med tre månaders uppsägningstid. Kerry L justerade det nya protokollet.

Fastighetsanställdas förbund återkom den 17 juni 2005 med en ny förhandlingsframställan som rörde samma fråga som hade slutförhandlats den 25 april 2005, nämligen frågan om   Jonas A skulle vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Kerry L reagerade omedelbart på förbundets förhandlingsframställan. Han ringde till Peter F och förklarade att   Jonas A hade brutit mot den ingångna överenskommelsen genom att inte infinna sig på arbetsplatsen. Vid telefonsamtalet fick Kerry L även reda på att   Jonas A inte längre var sjukskriven. Detta förvånade Kerry L, eftersom han inte hade erhållit något besked om saken. Kerry L förklarade att han under alla förhållanden inte kunde inställa sig till förhandlingen den 26 juli 2005 eftersom han skulle ta ut semester under juli månad. Det visade sig då att även Peter F skulle ha semester i juli. Peter F föreslog att man skulle höras av efter semestern.

I ett brev av den 28 juni 2005 förklarade bolaget sin inställning till förbundets påstående om avtalsbrott. I brevet anges bl.a. följande ”Jonas har enligt dig varit friskskriven en längre tid vilket är anmärkningsvärt”. Detta är en hänvisning till de uppgifter som Peter F lämnade vid telefonsamtalet med Kerry L strax efter det att denne mottagit förhandlingsframställan. Brevet styrker alltså att det förekommit ett telefonsamtal mellan parterna före den 28 juni 2005. Kerry Ls uppfattning är att parterna vid detta telefonsamtal kommit överens om att ställa in förhandlingen den 26 juli 2005 och att parterna skulle höras av i augusti för att boka en ny tid. Bolaget har därför inte gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

Den 9 augusti 2005 mottog Kerry L från förbundet en tredje version av protokollet från förhandlingen den 25 april 2005. Texten i detta protokoll skiljer sig från tidigare protokoll och återspeglar inte vad som förekom vid förhandlingstillfället. Det framgår inte av protokollet att parterna träffat en överenskommelse vid förhandlingen. I stället anges i protokollet att förbundet kommer att begära central förhandling i ärendet då parterna inte kunnat enas. Det anges även att   Jonas A efter mötet lämnat nycklar i bolagets lokaler. Bolaget bestrider att det nämndes något om nycklar vid förhandlingen den 25 april. Några nycklar har inte heller återlämnats till bolaget.

Grunder för bestridandet av   Jonas As talan

  Jonas A har inte arbetat under perioden den 28 januari – 4 mars 2005 och har därför inte rätt till lön och semesterersättning för denna period. Bolaget har betalat lön och semesterersättning avseende de dagar i mars då   Jonas A arbetade, dvs. den 7 mars och några timmar den 8 mars 2005.

Parterna har inte träffat någon överenskommelse om att   Jonas A skulle vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Han har under den tiden ostridigt inte utfört något arbete. Bolaget är därför inte skyldigt att utge lön och semesterersättning för denna tid. Det bestrids att uppsägningslönen uppgick till 16 000 kr per månad.

Beträffande yrkad semesterersättning avseende perioden januari – april 2005 gör bolaget gällande följande. Bolaget hade träffat en överenskommelse med   Jonas A som innebär att såväl intjänade semesterdagar under år 2004 som de semesterdagar som intjänades under år 2005 skulle utnyttjas för att bereda   Jonas A önskad ledighet under hösten 2004. Överenskommelsen träffades för att tillmötesgå   Jonas As önskemål och särskilda behov av att vara ledig en dag per vecka. Överenskommelsen träffades i god tro att en sådan överenskommelse skulle vara giltig. För den händelse att Arbetsdomstolen skulle finna att överenskommelsen strider mot semesterlagen medger bolaget att utge semesterersättning för den aktuella perioden med 7 405 kr. Det bestrids att det föreligger skadeståndsskyldighet för brott mot semesterlagen med hänsyn till den överenskommelse som träffats mellan parterna. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget brutit mot semesterlagen bör skadeståndet jämkas till noll.

Grunder för bestridandet av förbundets talan

Bolaget gör i första hand gällande att förhandlingsskyldigheten hade fullgjorts genom förhandlingen den 25 april 2005, då parterna inte träffade någon överenskommelse om att Jonas A skulle vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Bolaget anser att det inte har haft skyldighet att träda i förhandling om en fråga som inte längre var tvistig mellan parterna. I varje fall föreligger det inte något brott mot förhandlingsskyldigheten eftersom parterna per telefon hade enats om att inte förhandla på det utsatta datumet, utan ta upp saken senare efter semestrarna.

Domskäl

  Jonas A har varit anställd vid bolaget med lönebidrag. Hans anställning upphörde den 31 juli 2005. Tvist har därefter uppstått om   Jonas A har rätt till lön och semesterersättning samt skadestånd för brott mot semesterlagen. I målet är även tvistigt huruvida bolaget är skyldigt att utge skadestånd till förbundet för brott mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på arbetstagarparternas begäran hållits förhör under sanningsförsäkran med   Jonas A samt vittnesförhör med dennes sambo Karin K och förbundsombudsmannen Peter F. På bolagets begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med bolagets ställföreträdare Kerry L samt vittnesförhör med dennes hustru Lena L. Vidare har på bolagets begäran hållits vittnesförhör med ekonomichefen Henrik L, rörläggaren Robert J och golvläggaren Sören S. Parterna har även åberopat viss skriftlig bevisning.

Jonas As rätt till lön för arbete som utförts i mars 2005

Tvistefrågan i denna del av målet är om bolaget är skyldigt att utge 750 kr, avseende återstående lön, till   Jonas A för perioden den 28 februari – 4 mars 2005.   Jonas A har påstått att han utfört arbete för bolagets räkning under denna period. Bolagets inställning är att   Jonas A inte har rätt till ytterligare lön, eftersom han inte utfört något arbete under dessa dagar.

Jonas A har vid förhöret i Arbetsdomstolen uppgett följande. Han utförde under den aktuella veckan mindre reparationsarbeten på Kerry Ls fastighet i Härryda. Han kopplade in el i fastigheten och gjorde en del mindre reparationer i ett kök som skulle renoveras. Han arbetade ensam i fastigheten och träffade inte några andra personer på arbetsplatsen under denna vecka. Han arbetade alla dagarna mellan kl. 8 och 16.30.

Sören S har inför domstolen berättat att han under den aktuella veckan utförde arbete med golvläggning på den aktuella fastigheten och att han inte vid något tillfälle träffade på   Jonas A på arbetsplatsen trots att han själv befunnit sig där mellan tre och fyra timmar varje dag. Sören S har även berättat att han tvingades att slutföra vissa arbeten som   Jonas A skulle ha utfört. Rörmokaren Robert J har inför domstolen berättat att   Jonas A i varje fall inte varit på arbetsplatsen efter klockan 16.00 på torsdagen den 3 mars 2005. Sören S och Robert J har vidare förklarat att det inte fanns några kvarlämnade verktyg eller annat som hade kunnat utvisa att   Jonas A faktiskt varit i fastigheten och utfört arbete. Lena L har uppgett att hon besökte arbetsplatsen under någon timme för att utföra städarbete och att inte heller hon hade sett till   Jonas A.

Det anförda innebär att   Jonas As ord står mot de berättelser som lämnats av Sören S, Robert J och Lena L. Det saknas anledning att sätta större tilltro till   Jonas As egen berättelse än de övrigas.   Jonas A har därmed inte förmått styrka att han utfört arbete för bolagets räkning under den aktuella perioden. Hans yrkande om lön skall därför avslås.

Jonas As rätt till uppsägningslön m.m.

Jonas A har gjort gällande att bolaget är skyldigt att ersätta honom för utebliven uppsägningslön och semesterersättning för perioden maj – juli 2005. Som grund för yrkandet har han anfört att det träffades en muntlig överenskommelse mellan bolaget och förbundet som innebar att   Jonas A skulle sägas upp den 1 maj 2005 med tre månaders arbetsbefriad uppsägningstid och att lön därvid skulle utges med 16 000 kronor per månad. Bolaget har bestritt att   Jonas A under uppsägningstiden skulle vara arbetsbefriad och har gjort gällande att månadslönen under denna tid liksom tidigare skulle uppgå till 15 000 kr.

Bevisningen i denna del utgörs i huvudsak av de uppgifter som Peter F och Kerry L lämnat vid förhör i Arbetsdomstolen.

Peter F har vid förhöret berättat följande. Större delen av förhandlingen kom att föras enskilt mellan honom och Kerry L.   Jonas A och Karin K var således inte närvarande utan de satt i ett annat rum. Vid förhandlingen kom Peter F och Kerry L överens om att   Jonas A skulle vara arbetsbefriad under en förlängd uppsägningstid och att lönen skulle vara 16 000 kr per månad.

Kerry L har inför domstolen berättat att parterna kom överens om en förlängd uppsägningstid och att   Jonas A skulle arbeta under uppsägningstiden med ordinarie lön, dvs. 15 000 kr per månad.   Jonas A skulle vara arbetsbefriad endast om och i den mån bolaget saknade arbetsuppgifter för honom.

Peter Fs och Kerry Ls uppgifter om vad som förekom vid förhandlingen den 25 april 2005 går isär. Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inte anledning att sätta större tilltro till den enes uppgifter framför den andres. Vad som talar emot att det skulle ha träffats en sådan överenskommelse som påstås från   Jonas As sida är att bolaget efter förhandlingen vägrade att underteckna det första förhandlingsprotokollet med hänvisning till att protokollet inte korrekt återgav vad som hade avtalats vid förhandlingen. Mot bakgrund av vad som framkommit i denna del finner Arbetsdomstolen att det, mot bolagets bestridande, inte kan anses vara styrkt att parterna träffat en sådan överenskommelse som   Jonas A har gjort gällande. Yrkandet om lön och semesterersättning för perioden maj – juli 2005 kan därför inte bifallas.

Jonas As rätt till semesterersättning för tiden januari – april 2005

Parterna är ense om att den del av den totalt yrkade semesterersättningen som belöper på tiden januari – april 2005 uppgår till 7 405 kr.

  Jonas A har till grund för sitt yrkande gjort gällande att han vid anställningens upphörande haft intjänade semesterdagar som berättigar honom till semesterersättning. Bolaget har till grund för bestridandet anfört att   Jonas A under år 2004 varit ledig i sådan omfattning att han vid anställningens upphörande inte hade kvar några innestående semesterdagar eftersom dessa hade avräknats mot lediga fredagar under år 2004 i enlighet med den överenskommelse som parterna enligt bolagets uppfattning träffade under hösten samma år.

Det är ostridigt i målet att   Jonas A under hela sin anställning varit ledig på fredagar. Frågan är emellertid om parterna kommit överens om att de lediga dagarna skulle tas ut som semester.   Jonas As uppfattning är att anställningsavtalet hade den innebörden att han inte skulle arbeta på fredagar. Enligt bolaget hade parterna en överenskommelse om att   Jonas A skulle vara skyldig att avräkna lediga fredagar från semester.   Jonas A har förnekat att det träffats en sådan överenskommelse med bolaget.

Som parterna har bestämt sin talan är domstolens prövning i denna del begränsad till att gälla frågan om vad parterna har överenskommit. Det är bolaget som har bevisbördan för sitt påstående om att det har träffats en överenskommelse innebärande att   Jonas A under år 2004 tog ut sina semesterförmåner avseende framtida intjänad semester. Bolaget har dock inte presenterat någon utredning till styrkande av sitt påstående att   Jonas As ledighet under år 2004 hade karaktären av semester. Så hade kunnat ske exempelvis genom företeende av lönebesked och liknande.

Arbetsdomstolens slutsats blir att bolaget inte mot   Jonas As bestridande har kunnat visa att det träffats en överenskommelse som innebär att han redan erhållit de semesterförmåner som han tjänat in under januari - april 2005. Han har därför rätt till semestersättning avseende denna period. Beloppet är inte tvistigt.

Det anförda innebär att bolaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt semesterlagen och därför är skyldigt att utge allmänt skadestånd till   Jonas A. Bolaget har yrkat att skadeståndet skall jämkas. Arbetsdomstolen anser dock att det av   Jonas A yrkade beloppet är skäligt.

Har bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran?

Bolaget har bestritt förbundets talan i första hand på den grunden att det inte skulle ha förelegat någon förhandlingsskyldighet, eftersom parterna vid förhandlingstillfället den 25 april 2005 redan hade förhandlat i frågorna avseende   Jonas As anställning hos bolaget. Det framgår av utredningen att förbundets förhandlingsframställning motiverats av att bolaget enligt förbundets uppfattning hade brutit mot den överenskommelse som enligt förbundet hade ingåtts mellan parterna vid den angivna förhandlingen. Förbundets förhandlingsframställning avsåg alltså i och för sig samma fråga som redan hade varit föremål för förhandling. Av förhandlingsframställningen kunde bolaget dock dra slutsatsen att parterna hade olika meningar om vad som hade överenskommits vid det tidigare tillfället. Mot den bakgrunden är det uppenbart att bolaget inte hade rätt att neka att träda i förhandling med förbundet.

Förbundet har åberopat en skriftlig förhandlingsframställan daterad den 17 juni 2005. Av denna framgår att förbundet påkallat förhandling med bolaget angående avtalsbrott och att förhandlingen skulle äga rum tisdagen den 26 juli 2005 kl. 11.00 i förbundets lokaler. Det är ostridigt att ingen företrädare för bolaget då infann sig till förhandling.

Bolaget har gjort gällande att det efter förhandlingsframställningen förekom en telefonkontakt mellan parterna som resulterade i att den angivna dagen för förhandling inte längre gällde. Förbundet har bestritt detta påstående. Bevisningen i denna fråga består i uppgifter som lämnats av Kerry L och Peter F samt viss skriftlig bevisning.

Kerry L har inför domstolen uppgett följande. Omedelbart efter det att han mottagit den skriftliga förhandlingsframställningen, tog han kontakt med Peter F per telefon. De bestämde vid detta telefonsamtal att förhandlingen den 26 juli 2005 skulle ställas in och att de skulle ta kontakt med varandra i augusti 2005 för att bestämma en ny tid.

Peter F har vid förhör inför domstolen förnekat att det förekom något telefonsamtal mellan honom och Kerry L efter det att förhandlingsframställningen hade skickats till bolaget.

Som skriftlig bevisning har båda parterna åberopat ett brev den 28 juni 2005 i vilket bolaget förklarade sin inställning till förbundets påstående om avtalsbrott. I brevet anges bl.a.: ”Jonas har enligt dig varit friskskriven en längre tid vilket är anmärkningsvärt”. Uppgiften om att Jonas A var friskskriven lämnades enligt Kerry L vid det telefonsamtal som fördes mellan honom och Peter F kort efter det att han hade mottagit förhandlingsframställan. Brevet får enligt domstolens mening anses visa att det faktiskt förekom ett telefonsamtal mellan dem före den 28 juni 2005. I brevet sägs dock ingenting som utvisar att bolaget hade någon invändning mot den av förbundet föreslagna tidpunkten för förhandling. Till det anförda kommer att det av förhören med Peter F,   Jonas A och Karin K framgår att de inställde sig i förbundets lokaler på den utsatta tidpunkten. Det är svårt att tro att Peter F skulle ha handlat på detta sätt om parterna, som bolaget påstått, hade kommit överens om att skjuta på förhandlingen. Bolagets påstående om en sådan överenskommelse är mot bakgrund av dessa omständigheter inte styrkt. Domstolen finner att bolaget har åsidosatt sin förhandlingsskyldighet. Det allmänna skadeståndet till förbundet bör bestämmas till 30 000 kr.

Rättegångskostnader

Domstolens ställningstaganden innebär att   Jonas As yrkanden skall bifallas endast till en mindre del. Arbetsdomstolen anser att utgången i målet är sådan att bolaget bör vara berättigat till ersättning för rättegångskostnader med ett till hälften jämkat belopp. Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 186 940 kr, varav hälften har angetts belöpa på   Jonas As talan. I det yrkade beloppet ingår ersättning med 19 600 kr för det arbete som Kerry L nedlagt i målet. Förbundet har överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av detta belopp. Arbetsdomstolen anser att bolaget får anses vara skäligen tillgodosett med 9 600 kr i denna del. Det anförda betyder att bolaget är berättigat till ersättning för rättegångskostnader med (0,5 x 176 940=) 88 470 kr. Bolaget har yrkat att ersättningen för rättegångskostnader skall utges solidariskt av arbetstagarparterna. Skyldigheten för flera medparter att ersätta rättegångskostnad skall dock enligt 5 kap. 2 § andra stycket arbetstvistlagen i ett mål som detta alltid fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt med hänsyn till deras förhållande till saken och rättegången. Domstolen finner att skyldigheten att utge ersättning till bolaget bör gälla endast   Jonas A.

Förbundet bör betraktas som helt vinnande part. Detta innebär att bolaget skall förpliktas att ersätta förbundet för dess rättegångskostnader. Förbundets kostnadsräkning upptar krav på ersättning med sammanlagt 122 246 kr. Det angivna beloppet skall minskas med 7 480 kr, som avser   Jonas As kostnader för inställelse vid huvudförhandlingen. Bolaget har inte haft någon erinran mot det belopp som yrkats avseende ombudsarvode. Förbundet har uppgett att 30 procent av detta belopp avser förbundets egen talan. Förbundet är alltså berättigat till ersättning med (0,3 x 114 766=) 34 429 kr.

Domslut

1. Arbetsdomstolen förpliktar Bo Kedjan AB att till   Jonas A utge

a)  semesterersättning med sjutusenfyrahundrafem (7 405) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 augusti 2005 till dess betalning sker, samt

b) allmänt skadestånd med femtontusen (15 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 november 2006 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Bo Kedjan AB att till Fastighetsanställdas förbund utge allmänt skadestånd med trettiotusen (30 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 november 2006 till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Bo Kedjan AB att ersätta Fastighetsanställdas förbund för rättegångskostnader med trettiofyratusenfyrahundratjugonio (34 429) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

4.  Arbetsdomstolen förpliktar   Jonas A att ersätta Bo Kedjan AB för rättegångskostnader med åttioåttatusenfyrahundrasjuttio (88 470) kr, varav 74 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Göran Trogen och Anders Tiderman. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson