ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 003 Handelsanställdas förbund, Stockholm ./. Stockholms Slussenbageri aktiebolag, Stockholm angående skadestånd för otillåten uppsägning. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av arbetsdomstolens dom. Den är tillagd för att det skall vara lättare att manövrera sig i domen på webben. Tryck på det färgade avsnittet i förteckningen så kommer du till den delen av domen.

I övrigt har domen HTML-kodats så att den skall ta mindre plats, rubrikerna och texten har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen och känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s fulltextsdom.

Innehållsförteckning. 1

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 2

Förbundet 2

Bolaget 4

Domskäl 5

Tvisten m.m. 5

Har bolaget haft saklig grund för att säga upp Jenny R?. 6

Skadestånd m.m. 8

Rättegångskostnader 8

Domslut 8

05, 2007-01-17  Handelsanställdas förbund, Stockholm ./. Stockholms Slussenbageri Aktiebolag, Stockholm angående skadestånd för otillåten uppsägning.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

 ARBETSDOMSTOLEN                                    DOM                           Dom nr 3/07

                                                                              2007-01-17                 Mål nr A 263/05

Stockholm

KÄRANDE

Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Jakob Broman, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 STOCKHOLM

SVARANDE

Stockholms Slussenbageri Aktiebolag, 556467-4330, Box 15011, 104 65 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Pia Wiséen Wernblom, Box 55555, 102 04 STOCKHOLM

SAKEN

skadestånd för otillåten uppsägning

______________________

Jenny R är medlem i Handelsanställdas förbund (förbundet).

Jenny R arbetade under två år som konditorsbiträde hos Stockholms Slussenbageri Aktiebolag (bolaget). Bolaget bedriver verksamhet inom bageribranschen, dels genom egen tillverkning, dels genom en servering i anslutning till bageriet. Olaf E äger och driver verksamheten sedan år 1991. I verksamheten finns fem anställda. Mellan bolaget och förbundet gäller kollektivavtal.

Den 29 september 2005 lämnade Jenny R arbetsplatsen med hänvisning till att hon var sjuk. Den 13 oktober 2005 sades Jenny R upp av personliga skäl. Tvist har uppkommit mellan parterna om saklig grund för uppsägningen har förelegat. Tvisteförhandlingar har hållits mellan parterna utan att de har kunnat enas.

Förbundet har väckt talan och yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget att till Jenny R betala

1.  allmänt skadestånd för brott mot 7 § anställningsskyddslagen med 100 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 17 december 2005, tills betalning sker,

2.  allmänt skadestånd för brott mot 8 § anställningsskyddslagen med 10 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 7 mars 2006 tills betalning sker och

3.  uppsägningslön och ekonomiskt skadestånd med sammanlagt 54 007 kr 50 öre inklusive semesterersättning, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 24 828 kr 50 öre från den 17 december 2005, på 8 774 kr från den 31 december 2005, på 6 085 kr från den 31 januari 2006, på 5 989 kr från den 28 februari 2006, samt på 8 331 kr från den 31 mars 2006, allt till dess betalning sker.

Förbundet har vidare yrkat förbehåll för förbundet att inkomma med yrkande om ersättning för eventuell ytterligare ekonomisk skada för Jenny R för tiden efter huvudförhandling i målet.

Bolaget har bestritt yrkandena. Bolaget har inte vitsordat något allmänt skadestånd såsom skäligt. De yrkade beloppen avseende uppsägningslön och ekonomiskt skadestånd samt sättet att beräkna räntan har vitsordats som skäliga i och för sig. Bolaget har, för det fall Arbetsdomstolen skulle anse att bolaget på något sätt agerat felaktigt, yrkat att ett eventuellt allmänt skadestånd skall jämkas till noll eller till det lägre belopp som Arbetsdomstolen finner skäligt.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Jenny R var anställd som konditorsbiträde hos bolaget under cirka två år. Arbetet som konditorsbiträde bestod i att betjäna kunder vid kassan och att servera. Vid tidpunkten för uppsägningen arbetade även Olaf Es mor Birgit E, hans bror Steffen E och ytterligare några konditorsbiträden i verksamheten.

Den 29 september 2005 arbetade Jenny R tillsammans med Olaf E, Steffen E, Johanna S och ytterligare en person. Under förmiddagen blev Jenny R kallad till ett möte med Olaf E. Under detta möte anklagades Jenny R för att ha stulit pengar ur kassan. Jenny R hade aldrig tagit några pengar ur kassan och blev därför bestört över anklagelsen. På grund av anklagelsen mådde hon dåligt och kände hon att hon inte kunde arbeta vidare under eftermiddagen. Hon beslöt därför att sjukanmäla sig och bad sin kollega Johanna S att meddela Olaf E att hon inte längre var förmögen att arbeta och därför gick hem. Johanna S meddelade också detta till Olaf E. Klockan 13.00 samma dag, efter att Jenny R hade lämnat arbetsplatsen, ringde Steffen E till Jenny Rs mobiltelefon och frågade om hon hade möjlighet att komma tillbaka och arbeta. Hon meddelade då att hon var sjuk och inte kunde arbeta mera den dagen och inte heller de två nästkommande dagarna. Senare under dagen kontaktade Jenny R ombudsmannen Karin F på förbundet per telefon. Samtalet överhördes av Jenny Rs mor Monica R.

Lördagen den 1 oktober 2005 ringde Jenny R till Olaf E och meddelade att hon fortfarande mådde dåligt och därför inte kunde arbeta under perioden den 3 oktober till den 5 oktober 2005. Hon nämnde även att hon hade fått en tid hos läkare under måndagen den 3 oktober 2005. Även detta telefonsamtal hörde Jenny Rs mor.

Måndagen den 3 oktober 2005 besökte Jenny R läkaren och blev då sjukskriven från och med den 3 oktober 2005 till och med den 17 oktober 2005. Eftersom Jenny R kände visst obehag inför att ringa Olaf E bad hon sin moster Rose-Marie F att ringa i hennes ställe. Vid detta telefonsamtal meddelade Rose-Marie F att Jenny R fortfarande var sjuk, att hon hade varit hos läkare under dagen och att ett läkarintyg skulle skickas till bolaget under nästkommande dag. Den 4 oktober 2005 skickade Monica R sjukintyget till bolaget per post.

Tisdagen den 4 oktober 2005 var en förhandling utsatt som förbundet hade påkallat. Förhandlingsframställan gällde avskedande eftersom Karin F, vid kontakten med Jenny R, hade uppfattat situationen som att Jenny R hade blivit avskedad. Den uppfattningen korrigerades dock senare vid förbundets efterföljande kontakter med bolaget. På grund av den uppkomna situationen ansåg förbundet att det ändå var av betydelse för parterna att träffas och prata om det som hade hänt inför att Jenny R skulle återvända till arbetsplatsen. I sista stund avbokade dock Olaf E förhandlingen. Därefter bestämdes ny tid för förhandling till den 13 oktober 2005 klockan 15.00. Förhandlingen skulle hållas i förbundets lokaler.

Den 12 oktober 2005 ringde Olaf E till Karin F och ställde frågor kring begreppet olovlig frånvaro. Karin F svarade att det generellt sett, vid längre tids olovlig frånvaro, kan finnas saklig grund för uppsägning. Hon uttalade sig dock inte i Jenny Rs fall. Karin F blev tillfrågad av Olaf E hur det låg till med Jenny Rs sjukskrivning. Karin F åtog sig att kontrollera detta. Sedan hon hade kontrollerat sjukskrivningen skulle de åter talas vid. Karin F kontaktade Jenny R och fick då kännedom om att Jenny R var sjukskriven enligt ett läkarintyg. Karin F såg då ingen anledning att ringa tillbaka till Olaf E eftersom hon skulle träffa honom nästkommande dag. Karin F har inte sanktionerat någon uppsägning av Jenny R.

Strax före förhandlingstillfället, den 13 oktober 2005, ringde Olaf E till förbundet. Han sade att han inte kunde delta i förhandlingen förrän klockan 18.00 samt att han inte kunde lämna sin arbetsplats och att förhandlingen därför måste hållas hos bolaget. Karin F accepterade detta. En kort stund före den utsatta tidpunkten för förhandlingen ringde Olaf E återigen och begärde att förhandlingen skulle ställas in. Olaf E gav även indikationer på att han inte hade erhållit något läkarintyg. Monica R och Per Holmberg, som är sambo till Jenny Rs syster, gick då samma kväll till bolaget och överlämnade läkarintyget.

Den 14 oktober 2005 fick Jenny R per post en uppsägningshandling daterad den 13 oktober 2005. Av uppsägningshandlingen framgick att hon sades upp med omedelbar verkan och att uppsägningen gällde retroaktivt från den 29 september 2005. Som orsak till uppsägningen angavs att sjukanmälan inte hade gjorts på något lämpligt sätt och att sjukintyg inte tillhandahållits bolaget ens efter 14 dagar. Vidare anfördes att Jenny R under denna tidsperiod inte var nåbar per telefon och att bolaget ansåg att hon hade varit frånvarande olovligen. Det är i och för sig riktigt att Jenny R fick en till två telefonpåringningar från bolaget som hon underlät att svara på.

Initialt ogiltigförklarades uppsägningen av förbundet. Bolaget har betalat sjuklön till Jenny R från och med den 29 september 2005 till och med den 13 oktober 2005, som om arbetsgivaren hade uppfattat henne som korrekt sjukanmäld. Jenny R har haft rätt till en månads uppsägningstid med en månads uppsägningslön. Bolaget har dock inte betalat någon uppsägningslön.

Sammanfattningsvis gör förbundet gällande följande. Jenny R har inte varit olovligen frånvarande och uppsägningen av henne är inte sakligt grundad. Den strider därför mot 7 § anställningsskyddslagen. Jenny R har haft rätt till en månads uppsägningstid med uppsägningslön under perioden från och med den 14 oktober 2005 till och med den 14 november 2005. Vidare innehåller den av bolaget upprättade uppsägningshandlingen inte någon fullföljdshänvisning, vilket strider mot 8 § anställningsskyddslagen. 

Bolaget

Jenny R har under sin anställningstid haft återkommande svårigheter att få kassan att stämma. Hon har fortlöpande fått tillsägelser från Olaf E om att se till så att kassan skulle stämma bättre. När det åter var problem med kassan den 29 september 2005 kallades Jenny R in till bageriet där Olaf E och Steffen E stod och arbetade. Olaf E gav Jenny R en tillsägelse om att hon måste sköta kassaarbetet bättre. Därefter gick Jenny R ut från bageriet och försvann utan att meddela Olaf E eller Steffen E vart hon skulle gå. Efter en och en halv timme gick Steffen E ut från bageriet in till serveringen. Johanna S berättade då att Jenny R troligen hade tagit en halv karensdag och lämnat arbetsplatsen. Senare samma kväll ringde Steffen E upp Jenny R. När hon tillfrågades om varför hon hade lämnat arbetsplatsen tidigare under dagen svarade hon att det berodde på att Olaf E var en dålig chef och att det hade varit ”tjafs” på arbetsplatsen. Hon skrattade sedan och sade att hon kanske skulle sjukskriva sig.

Den 30 september 2005 erhöll bolaget en förhandlingsframställan från förbundet med påstående om att Jenny R skulle ha blivit avskedad. Olaf E tog då omedelbart kontakt med Karin F på förbundet. Han talade om för henne att Jenny R inte hade avskedats och att hon var välkommen tillbaka.

Jenny R ringde aldrig till bolaget den 1 oktober 2005. Det var först några dagar senare som hon ringde och meddelade att hon tänkte besöka en läkare. Hon uppgav även att hon var arg på förbundet som måste ha missuppfattat henne när det gällde påståendet om avskedande. Olaf E kontaktade då återigen Karin F på förbundet och förklarade att Jenny R var välkommen tillbaka så snart hon blivit frisk och att det måste ha skett ett missförstånd, då Jenny R varken hade sagts upp eller avskedats. Karin F uppgav att förbundet ansåg att förhandlingen ändå var nödvändig eftersom det var viktigt att förhandla om under vilka former Jenny R skulle komma tillbaka.

Härefter hörde bolaget inte något från Jenny R. Bolaget fick heller inte något sjukintyg från henne. Olaf E sökte Jenny R på flera olika telefonnummer, men lyckades inte nå henne. Någon person har visserligen ringt och påstått att Jenny R var sjukskriven. Denna person presenterade sig emellertid inte och det kom inte något läkarintyg till bolaget efter samtalet.

Den 12 oktober 2005 kontaktade Olaf E på nytt Karin F. Han frågade henne om han kunde säga upp Jenny R på grund av hennes olovliga frånvaro. Karin F bekräftade att detta var möjligt. Med förbundets rekommendation som stöd skickade Olaf E den 13 oktober 2005 uppsägningshandlingen till Jenny R. Som grund för uppsägningen angavs att Jenny R hade varit olovligen frånvarande. Senare samma eftermiddag kom Jenny Rs mamma och lämnade ett sjukintyg där det framgick att Jenny R hade varit sjukskriven från och med den 3 oktober 2005.

Härefter erhöll bolaget en ny förhandlingsframställan från förbundet, daterad den 21 oktober 2005. Där påstods att uppsägningen skett i strid med anställningsskyddslagen och att förbundet yrkade dels ogiltigförklaring av uppsägningen, dels allmänt skadestånd till Jenny R. Förhandlingen kom att äga rum den 31 oktober 2005 kl. 18.00 och förbundet förde protokollet. Då Olaf Es synpunkter inte noterades skickade han en protokollsanmärkning till förbundet.

Den 9 november 2005 meddelade förbundet att det ensidigt avslutade förhandlingen. Bolaget erhöll sedan ett nytt sjukintyg från Jenny R, som angav att hon var sjukskriven från den 17 oktober 2005 till och med den 25 november 2005. Försäkringskassan har nekat Jenny R sjukersättning eftersom hon inte ansågs berättigad till sådan ersättning.

Sammanfattningsvis gör bolaget gällande följande. Bolaget har inte avskedat Jenny R. Bolaget har haft saklig grund för att skilja Jenny R från anställningen den 13 oktober 2005 på grund av olovlig frånvaro eftersom hon inte sjukanmält sig på riktigt sätt. Hennes eget fackförbund hade bekräftat att en uppsägning kunde vidtas. Bolaget har därför i vart fall haft fog för att uppfatta situationen som att en uppsägning var möjlig. Dessutom har Jenny R genom att inte vara nåbar själv medverkat till den uppkomna situationen. Det är riktigt att uppsägningshandlingen inte innehöll någon fullföljdshänvisning. Ett eventuellt allmänt skadestånd bör jämkas eftersom Jenny R, som anförts, måste anses ha varit medvållande till den uppkomna situationen samt att det med hänsyn till förbundets agerande har varit en svårbedömd situation för bolaget.

Domskäl

Tvisten m.m.

Jenny R har den 13 oktober 2005 sagts upp från sin anställning som konditorsbiträde hos bolaget. Tvisten gäller om det har förelegat saklig grund för uppsägningen. Bolaget har gjort gällande att saklig grund för uppsägning har förelegat med hänsyn till att Jenny R varit olovligen frånvarande genom att inte sjukanmäla sig. Förbundet har gjort gällande att saklig grund för uppsägning inte har förelegat eftersom Jenny R på ett korrekt sätt sjukanmält sig.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets begäran hållits förhör under sanningsförsäkran med Jenny R samt vittnesförhör med Jenny Rs mamma Monica R, Jenny Rs moster Rose-Marie F, ombudsmannen Karin F och Jenny Rs tidigare arbetskamrat Johanna S. På bolagets begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med ställföreträdaren Olaf E samt vittnesförhör med dennes bror Steffen E och mamma Birgit E, vilka båda är anställda hos bolaget. Parterna har även åberopat viss skriftlig bevisning.

Har bolaget haft saklig grund för att säga upp Jenny R?

Upprinnelsen till det händelseförlopp som ledde fram till uppsägningen av Jenny R var att hon den 29 september 2005 blev inkallad till ett samtal med Olaf E. Jenny R och Olaf E har lämnat olika uppgifter i frågan om vad som var innebörden av vad som sades under detta samtal. Jenny R har uppgivit att hon uppfattade Olaf E som att han anklagade henne för att ha stulit ur kassan och att detta hade pågått under en längre tid. Olaf E har på sin sida uppgivit att han alls inte avsåg att anklaga henne för stöld utan enbart att påtala för henne vikten av att se till så att kassan stämde bättre. I denna del står således ord mot ord. Vad som faktiskt sades från Olaf Es sida vid samtalet den 29 september 2005 och hur Jenny R uppfattade detta har emellertid ingen omedelbar betydelse för bedömningen av frågan om uppsägningen var sakligt grundad. Av vad som framkommit genom Jenny Rs egna uppgifter och de uppgifter som lämnats av de förhörspersoner som förbundet åberopat torde dock stå klart att Jenny R hade uppfattningen att hon var anklagad för stöld och att hon, som arbetade i sin första ”riktiga” anställning, tog mycket illa vid sig. Det är vidare utrett att hon efter samtalet lämnade sin arbetsplats med hänvisning till att hon mådde för dåligt för att kunna arbeta och därför ”sjukskrev sig”. Ostridigt är att hon sedan var frånvarande från arbetet och att läkare utfärdat sjukintyg för henne för dels perioden den 3–17 oktober 2005, dels därefter fram till i vart fall den 25 november 2005.

Sjukintygen har inte företetts i målet och det har inte heller lämnats någon närmare redogörelse för innehållet i dem. Bolaget har visserligen framhållit att Försäkringskassan sedermera ansett att Jenny R inte var berättigad till sjukersättning. Bolaget har dock inte ifrågasatt att innehållet i intygen inneburit att i vart fall läkaren bedömt Jenny Rs arbetsförmåga som helt nedsatt under den aktuella perioden. I sammanhanget kan tilläggas att det är ostridigt att bolaget betalat sjuklön till Jenny R för tiden den 29 september–13 oktober 2005. Arbetsdomstolen finner sig mot den här bakgrunden kunna utgå från att läkarintygen utvisat att Jenny Rs arbetsförmåga bedömts vara helt nedsatt på grund av sjukdom. Med hänsyn till det sagda finner Arbetsdomstolen att Jenny R själv får anses ha haft fog för sin uppfattning att hon hade giltigt skäl för sin frånvaro och att detta också skulle godtas av arbetsgivaren.

Som bolaget har formulerat sina skäl för uppsägningen är den egentliga tvistefrågan inte heller det berättigade i sjukfrånvaron som sådan utan om Jenny R brustit i att på ett korrekt sätt underrätta bolaget om anledningen till sin frånvaro och om den därför skall anses som olovlig.

Av utredningen har följande framkommit.

Enligt vad Jenny R har uppgett sjukanmälde hon sig på förmiddagen den 29 september 2005 genom att hon lät arbetskamraten Johanna S meddela arbetsgivaren detta. Johanna S har inför domstolen uppgett att hon, som arbetade i serveringen, gått in till Olaf E och meddelat att Jenny R tagit ut ”en halv karensdag” och gått hem. Olaf E och Steffen E har uppgett att någon av de övriga anställda framfört till Steffen E att Jenny R gått för dagen då hon var sjuk. Jenny R har vidare uppgett att Steffen E ringde henne under eftermiddagen samma dag och att hon då sade till honom att hon antagligen inte skulle komma till arbetsplatsen under de två nästkommande dagarna. Steffen E har bekräftat att Jenny R vid detta samtal uppgett att hon troligen skulle sjukskriva sig. 

Jenny R har vidare uppgett att hon lördagen den 1 oktober 2005 talade med Olaf E i telefon och att hon då meddelade att hon skulle förbli hemma från arbetet under måndagen, tisdagen och onsdagen samt att hon skulle besöka läkare under måndagen. Olaf E har bekräftat att han talade med Jenny R per telefon och har uppgett att det kan stämma att det var under lördagen, men han har inte bekräftat att hon lämnade de påstådda uppgifterna. Emellertid har Monica R, vars uppgifter Arbetsdomstolen saknar skäl att ifrågasätta, uppgett att hon överhörde vad Jenny R sade vid telefonsamtalet. Hon har bekräftat att Jenny R då uppgav att hon fortfarande mådde dåligt och hade för avsikt att vara hemma även måndag, tisdag och onsdag.

I målet är även klarlagt att Jenny R måndagen den 3 oktober 2005 besökte läkare och fick ett läkarintyg. Jenny R och hennes moster Rose-Marie F har bägge uppgett att Rose-Marie F samma dag kontaktade Olaf E per telefon, presenterade sig och sade att Jenny R hade blivit sjukskriven av läkare samt att sjukintyget skulle skickas per post nästa dag. Olaf E har bekräftat att en person ringde under måndagen och framförde dessa uppgifter. Han  har dock framhållit att detta meddelande enligt hans uppfattning inte kunde godtas som en sjukanmälan eftersom Jenny R själv hade bort kontakta honom. Monica R har uppgett att hon dagen efter postade en kopia av sjukintyget. Vidare är klarlagt att Monica R och Jenny Rs systers sambo Per Holmberg lämnade in ytterligare en kopia av sjukintyget till bolaget den 13 oktober 2005. Olaf E har uppgett att detta var första gången han såg detta intyg, som alltså avsåg tiden den 3–17 oktober 2005.

Av utredningen har vidare framkommit att förbundet hade kallat bolaget till förhandling med anledning av att förbundet hade fått det, som det senare visade sig, felaktiga intrycket att Jenny R hade avskedats i samband med händelseförloppet den 29 september 2005. Det är vidare utrett att förbundet ändock vidhållit sin begäran om förhandling med hänvisning till att det fanns skäl att gå igenom det inträffade inför Jenny Rs återgång i arbetet samt att någon sådan förhandling aldrig kom att äga rum sedan den på bolagets initiativ hade ställts in vid tre tillfällen. Det är ostridigt att dessa tre förhandlingstillfällen var den 4 oktober 2005 och den 13 oktober 2005 kl. 15.00 respektive kl. 18.00.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Av den redovisade utredningen finner Arbetsdomstolen klarlagt att Jenny R såväl den 29 september 2005 som den 1 oktober 2005 låtit meddela bolaget att hon var sjuk. Vidare är klarlagt att Rose-Marie F den 3 oktober 2005 framförde att Jenny R hade blivit sjukskriven av läkare samt att sjukintyg skulle skickas per post. Att Jenny R lät sin moster ringa detta samtal saknar enligt Arbetsdomstolens uppfattning betydelse för bedömningen. Olaf E har uppgett att han förgäves försökt kontakta Jenny R per telefon. Jenny R har tillstått att hon under sin frånvaro vid ett par tillfällen undvikit att svara i telefon när hon sett att samtalen kommit från bolaget och förklarat sitt agerande med att hon utgick från att arbetsgivaren visste att hon var sjuk och att hon mådde för dåligt för att förmå sig till att tala med arbetsgivaren. Det är dock inte närmare klarlagt när dessa telefonpåringningar skulle ha ägt rum. Det har vidare från bolagets sida inte heller påståtts att några andra ansträngningar har gjorts för att få kontakt med Jenny R när det aviserade läkarintyget inte kom. Det kan också konstateras att Olaf E för bolagets räkning i mycket sena skeden ställt in överenskomna förhandlingar, de två senaste samma dag som han skrev uppsägningshandlingen, som annars kan synas ha varit naturliga tillfällen för honom att inhämta information om Jenny Rs frånvaro och påtala att bolaget inte hade fått något läkarintyg. Till det sagda kommer att bolaget ostridigt fått del av det första läkarintyget samma dag som uppsägningshandlingen skrevs om än efter det att, enligt vad bolaget hävdat, handlingen då redan hade lämnats för postbefordran. Enligt Arbetsdomstolens mening får Jenny R, vid en samlad bedömning, anses ha fullgjort sina skyldigheter när det gällt att underrätta bolaget om anledningen till sin frånvaro. Hon kan alltså inte anses ha varit olovligen frånvarande.

Bolaget har även gjort gällande att Olaf E hade fått stöd från förbundet för att en uppsägning av Jenny R i den rådande situationen var sakligt grundad. Olaf E har hänvisat till att han vid en telefonkontakt den 12 oktober 2005 med Karin F på förbundet informerat henne om att han inte hade fått något sjukintyg från Jenny R och att Karin F då skulle ha bekräftat att frånvaron var olovlig samt att grund för uppsägning förelåg. Karin F har bestämt tillbakavisat detta. Arbetsdomstolen, som inte finner anledning att ifrågasätta Karin Fs uppgifter, kan därmed konstatera att bolagets påstående i den här delen inte är styrkt. Redan därmed saknas anledning att tillmäta påståendet någon betydelse för bedömningen.

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen alltså att bolaget inte har haft saklig grund för sin uppsägning av Jenny R.

Skadestånd m.m.

Med den bedömning som Arbetsdomstolen har gjort skall bolaget förpliktas att till Jenny R betala uppsägningslön samt skadestånd för brott mot 7 § anställningsskyddslagen. Enligt Arbetsdomstolens mening föreligger inte någon grund för jämkning av det allmänna skadeståndet som domstolen bestämmer till 50 000 kr i den här delen. Om den yrkade uppsägningslönen och det ekonomiska skadeståndet råder inte någon tvist.

Bolaget har vitsordat att det inte fanns någon besvärshänvisning i uppsägningshandlingen. Det har därmed brutit mot bestämmelserna i 8 § anställningsskyddslagen och ådragit sig skyldighet att betala allmänt skadestånd till Jenny R. Inte heller i den här delen föreligger några omständigheter som föranleder jämkning av skadeståndet. Arbetsdomstolen bestämmer skadeståndet i denna del till det av förbundet yrkade beloppet.

Rättegångskostnader

Bolaget har anfört att Arbetsdomstolen, vid bedömningen av fördelningen av rättegångskostnaderna, skall beakta att förbundet genom försumlighet förorsakat den uppkomna situationen. Arbetsdomstolen finner dock inte skäl att göra någon annan bedömning än att bolaget som förlorande part skall förpliktas att ersätta förbundet för dess rättegångskostnader. Bolaget har som skälig ersättning för ombudsarvode vitsordat samma belopp som bolaget har yrkat i den delen, dvs. 70 150 kr exklusive mervärdesskatt. Arbetsdomstolen finner det av förbundet yrkade beloppet skäligt. Det råder inte tvist om den yrkade ersättningen i övrigt.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms Slussenbageri Aktiebolag att till Jenny R betala sextiotusen (60 000) kr i allmänt skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 50 000 kr från den 17 december 2005 och på 10 000 kr från den 7 mars 2006, allt till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms Slussenbageri Aktiebolag att till Jenny R betala femtiofyratusensju (54 007) kr 50 öre jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 24 828 kr 50 öre från den 17 december 2005, på 8 774 kr från den 31 december 2005, på 6 085 kr från den 31 januari 2006, på 5 989 kr från den 28 februari 2006 samt på 8 331 kr från den 31 mars 2006, allt till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Stockholms Slussenbageri Aktiebolag att ersätta Handelsanställdas förbund för dess rättegångskostnader med etthundraartontusenfyrahundrafemtio (118 450) kr, varav 116 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Inga Jerkeman, Agne Werneskog, Ulf Perbeck, Maria Hansson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell