ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 009 Angående undanröjande av stadfästelsedom m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av arbetsdomstolens dom. Den är tillagd för att det skall vara lättare att manövrera sig i domen på webben. Tryck på det färgade avsnittet i förteckningen så kommer du till den delen av domen.

I övrigt har domen HTML-kodats så att den skall ta mindre plats, rubrikerna och texten har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen och känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s fulltextsdom.

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 2

Domslut 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom nr 9/07, mål nr B 63/05, 2007-01-24  Romeo A,./. Britt-Inger S, angående undanröjande av stadfästelsedom m.m.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

 

 

 ARBETSDOMSTOLEN                                    DOM                           Dom nr 9/07

                                                                              2007-01-24                 Mål nr B 63/05

Stockholm

 

KLAGANDE

Romeo A,

Ombud: Bo Olsson, Lexitas Juridiska Byrå AB, Box 254, 341 25 LJUNGBY

MOTPART

Britt-Inger S,

Ombud och rättshjälpsbiträde: jur. kand. Per Dejke,

Advokatfirman Glimstedt, Larmtorget 4, 392 32 KALMAR

 

SAKEN

undanröjande av stadfästelsedom m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Växjö tingsrätts dom 2005-05-24 i mål nr T 4507-04

 

______________________

 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Romeo A har – såsom han slutligen bestämt sin talan – yrkat att Arbetsdomstolen skall undanröja domen vari förlikningen stadfästs och i första hand återförvisa målet till tingsrätten, i andra hand pröva målet i sak.

Britt-Inger S har bestritt ändring.

Britt-Inger S har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Romeo A har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Förlikningsavtalet träffades i samband med muntlig förhandling i ett konkursärende mot honom som motparten hade initierat. Vid förlikningsförhandlingarna, som fördes under tingsrättens ledning, kände sig Romeo A tvingad till en förlikning. Romeo A biträddes under förhandlingarna inte av något ombud. Den rådman som handlade konkursärendet hade nämligen avrått honom från att biträdas av det ombud som han hade anlitat. Rådmannen hade även avrått honom från att erlägga betalning innan den konkursförhandling ägde rum där förlikningsavtalet träffades. Förlikningsavtalet innehåller även en klausul som innebär att parterna åtar sig att återkalla eventuella polisanmälningar gjorda parterna emellan. Ett sådant avtal utgör ett s.k. pactum turpe. Avtalsvillkoren är vidare oskäliga. Det kan även ifrågasättas om domvilla föreligger.

Britt-Inger S har till stöd för sin inställning anfört följande. Parterna har träffat en bindande förlikning som, i enlighet med parternas begäran, har stadfästs genom dom. De omständigheter som har åberopats av Romeo A utgör – oavsett om de skulle vara korrekta – inte grund för att upphäva tingsrättens dom eller återförvisa målet till tingsrätten.

Arbetsdomstolen har i beslut den 12 oktober 2005 avvisat av Romeo A åberopad muntlig bevisning bestående i förhör under sanningsförsäkran med Romeo A och vittnesförhör med Jonny Fohlin samt avslagit en begäran om inhibition. Arbetsdomstolen har vidare i beslut den 24 november 2006 utan ändring omprövat det tidigare beslutet avseende avvisning av åberopad muntlig bevisning samt avslagit Romeo As begäran om muntlig förhandling.

Efter att parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan har Romeo A begärt vittnesförhör med Anita Humble Johansson till styrkande av att uppsägningen av Britt-Inger S skett i enlighet med en instruktion från Hotell- och restaurangfacket. Romeo A har i andra hand åberopat en skrivelse från Anita Humble Johansson med däri bilagda handlingar rörande Britt-Inger Ss anställning.

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling.

Domskäl

Romeo As yrkande i Arbetsdomstolen innebär att domstolen har att pröva enbart frågan om tingsrätten borde ha stadfäst förlikningen. Oberoende av hur den prövningen utfaller är Arbetsdomstolen, med hänsyn till instansordningens princip, förhindrad att pröva målet i sak. Den nu av Romeo A åberopade bevisningen, som har åberopats till styrkande av hur uppsägningen gått till, avser omständigheter utan betydelse för Arbetsdomstolens prövning och skall därför, enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken, inte tillåtas.

Vid ett överklagande av en stadfäst förlikning saknas förutsättningar att undanröja själva förlikningen. Arbetsdomstolens prövning kan således enbart avse förhållanden som hänför sig till själva stadfästelsen. För att få en stadfästelsedom undanröjd efter överklagande med påstående om förlikningens ogiltighet bör det krävas att det görs i vart fall sannolikt att förlikningen är ogiltig (se rättsfallet RH 1998:3 och de hänvisningar som där görs).

Av tingsrättens dom framkommer att parterna har träffat en förlikning och hemställt att tingsrätten stadfäster förlikningen genom dom. Vad Romeo A anfört i målet till stöd för att stadfästelsedomen skall undanröjas innebär inte att han gjort sannolikt att förlikningsavtalet är ogiltigt. Därmed finns det inget som talar för att tingsrätten inte borde ha stadfäst förlikningen. Det saknas alltså anledning för Arbetsdomstolen att undanröja tingsrättens dom. Överklagandet skall därför avslås.

Per Dejke har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning för arbete i tio timmar. Utan att ifrågasätta riktigheten av uppgiften om nedlagt arbete finner Arbetsdomstolen, med hänsyn tagen till målets art och omfattning, att Per Dejke får anses vara skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande arbete under sex timmar.

Med hänsyn till utgången i målet skall Romeo A utge ersättning för Britt-Inger Ss rättshjälpskostnader.

Domslut

1.      Arbetsdomstolen tillåter inte Romeo A att åberopa vittnesförhör med Anita Humble Johansson. Vidare tillåter inte Arbetsdomstolen den skriftliga bevisningen bestående i skrivelse från Anita Humble Johansson och däri bilagda handlingar avseende Britt-Inger Ss anställning (aktbil. 26-30).  

2.      Arbetsdomstolen avslår Romeo As överklagande.

3.      Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Per Dejke med sjutusensjuhundrasjutton (7 717) kr 50 öre för arbete. Av ersättningen utgör 1 543 kr 50 öre mervärdesskatt.

4.      Romeo A skall utge ersättning för Britt-Inger Ss rättshjälpskostnader i Arbetsdomstolen med sjutusensjuhundrasjutton (7 717) kr 50 öre enligt den närmare fördelning som Rättshjälpsmyndigheten bestämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund och Emma Cardell. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell