ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 38 Cathrine W ./. Sirius Rederi AB, Donsö angående fastställelse av att anställning består m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har tillfogats för att det skall vara enklare att läsa domen på Webben. Rubrikerna i domen har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen, och dessutom har texten HTML-kodats. Känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s orginaldom.

Innehållsförteckning. 1

Cathrine W... 4

Bolaget 4

Domskäl 5

Domslut 6

/06, 2007-04-25  Cathrine W , Lund ./. Sirius Rederi AB, Donsö angående fastställelse av att anställning består m.m.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 38/07

                                                                              2007-04-25                 Mål nr B 32/06

                                                                              Stockholm

KLAGANDE

Cathrine W , 710712-3320,  LUND

Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Ulf Kjerulff,

Advokaten Ulf Kjerulff AB, Södergatan 14, 211 34 MALMÖ

MOTPART

Sirius Rederi AB, 556472-2311, Box 39, 430 82 DONSÖ

Ombud: jur. kand. Björn Egerlund, Transportgruppen TGS Service AB, Box 404, 401 26 GÖTEBORG

SAKEN

fastställelse av att anställning består m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 21 februari 2006 i mål nr T 11298-04

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här.

Cathrine W  har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, skall fastställa att hon innehar en tillsvidareanställning hos Sirius Rederi AB (bolaget). Hon har vidare yrkat att Arbetsdomstolen skall befria henne från skyldigheten att betala bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta bolaget att betala hennes rättegångskostnader där. För det fall Arbetsdomstolens dom skulle gå henne emot har hon – med hänvisning till att hon har haft skälig anledning att få sin talan prövad – yrkat att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad enligt 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen.

Bolaget har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har Cathrine W  hörts på nytt under sanningsförsäkran samt förnyat vittnesförhör hållits med Ann-Christin P. Förhören med Daniel B Leif H och Hans G vid tingsrätten har förebringats genom banduppspelning. Förhören med Yngve B och Fredrik H har förebringats genom uppläsning av referaten av förhören i tingsrättens dom. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.


Cathrine W  har i Arbetsdomstolen frånfallit sitt yrkande om lön m.m. och för således endast en fastställelsetalan. Hennes talan här är även beträffande grunderna inskränkt i förhållande till vad som gjordes gällande vid tingsrätten. Hon har i Arbetsdomstolen som grund för sin talan endast åberopat att hon på grund av bolagets konkludenta handlande – eller brist på handlande – haft fog för att anse sig som anställd hos bolaget efter den 8 mars 2003, och att bolaget har underlåtit att för henne klargöra sin uppfattning i fråga om anställningens bestånd.

Bolaget har bestritt att det handlat eller underlåtit att handla på något sätt som skulle kunna medföra att Cathrine W  haft fog för att anse sig som anställd i bolaget efter den 8 mars 2003.

 

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom, med de ändringar som följer av att Cathrine W  inskränkt sin talan på sätt som angetts ovan. De har gjort bl.a. följande tillägg och förtydliganden.

Cathrine W  

Hon har haft fog för att anse sig anställd efter den 8 mars 2003. Den 4 mars 2003 hade hon ett samtal med Hans Gustafsson vid vilket han försäkrade henne om att hon fortfarande var anställd hos bolaget. Under sin sjukskrivning skickade hon läkarintyg till bolaget. Bolaget varken returnerade dessa till henne eller kontaktade henne med anledning av dessa. Hon skickade också ett antal brev till bolaget i vilka hon klargjorde sin uppfattning, nämligen att hon fortfarande var anställd. Breven besvarades inte. Hon fick lönespecifikationer från bolaget t.o.m. september 2003 och hon hade under sin sjukskrivningsperiod tät kontakt med Daniel Backman. Företrädare för bolaget har kontaktat både hennes läkare och försäkringskassan. Bolaget klargjorde inte på något sätt för henne att bolagets uppfattning var att hon inte längre var anställd hos bolaget. Först i oktober 2004 fick hon ett konkret meddelande från bolaget om att hon inte längre var anställd.

Tingsrätten har i sina domskäl uppehållit sig vid hennes trovärdighet, men har inte alls behandlat frågan om hon haft fog för sin uppfattning om att hon varit anställd. Hon åberopar objektiva sakförhållanden som stöd för sitt påstående om fog, och bedömningen av den frågan har inte med hennes trovärdighet att göra. Bolaget har inte anfört annan grund för sitt bestridande än att hennes anställning upphörde den 8 mars 2003. Bolaget har inte invänt att det inte har insett att hon haft fog för sin inställning.

Bolaget

 

Cathrine W s anställning upphörde den 8 mars 2003. Bolaget meddelade Cathrine W  muntligen vid flera tillfällen att hon inte längre hade någon anställning hos bolaget och att den anställning som hon hade haft, och sagt upp sig från, endast hade varit ett vikariat om 3–4 veckor. Hon sjukskrev sig i anslutning till att hon lämnade sin befattning på fartyget och hade därmed enligt 34 § sjömanslagen (1973:282) rätt till lön från bolaget under 60 dagar, dvs. under mars och april 2003. Under sådan s.k. redarskyddad tid utgår alltså sjuklön trots att anställningen har upphört. Cathrine W  hade innestående s.k. vederlagsdagar, vilka hon hade begärt inte skulle läggas ut under hennes sjukskrivningsperiod. Hon fick av denna anledning lönespecifikationer från bolaget t.o.m. september 2003, då ersättning motsvarande de intjänade vederlagsdagarna, till slut – och trots att Cathrine W  inte ville det – betalades ut till henne.

Domskäl

I målet är bl.a. följande ostridigt. Cathrine W  mönstrade på M/T Saturnus på kvällen den 24 februari 2003. Enligt ett anställningsavtal som undertecknades vid påmönstringen anställdes Cathrine W  som vikarierande kocksteward och anställningstiden angavs till 3–4 veckor. Den 25 februari 2003 sade Cathrine W  upp sin anställning. Hon mönstrade av fartyget den 2 mars 2003 och blev därefter sjukskriven.

Tingsrätten kom i den överklagade domen fram till att Cathrine W s uppsägning inte kunde anses ha provocerats fram av bolaget. Tingsrätten fann vidare det inte utrett att Cathrine W s uppsägning hade annullerats av bolaget eller att något avtal om ny anställning hade träffats mellan Cathrine W  och bolaget. Dessa omständigheter utgör därmed, mot bakgrund av hur Cathrine W  utformat sin talan i Arbetsdomstolen, utgångspunkt för domstolens ställningstagande.

Den utredning som lagts fram i Arbetsdomstolen i frågan om Cathrine W  haft fog för att anse sig anställd av bolaget efter den 8 mars 2003 är densamma som vid tingsrätten. Enligt Arbetsdomstolens mening har vad som förekommit vid kontakterna mellan Cathrine W  och bolaget samt bolagets agerande eller brist på agerande i övrigt med anledning av Cathrine W s anställning i bolaget inte inneburit att Cathrine W  har haft fog för uppfattningen att hon – trots att hon sagt upp sig – ändå skulle vara anställd hos bolaget.

Arbetsdomstolen kommer därmed till samma slutsats som tingsrätten har gjort.

Det anförda innebär att Cathrine W s talan skall ogillas och tingsrättens domslut stå fast i överklagade delar.

Vid denna utgång har Cathrine W  förlorat målet. Arbetsdomstolen finner inte skäl att tillämpa arbetstvistlagens särskilda regel om fördelning av rättegångskostnader. Cathrine W  skall därmed förpliktas att betala bolagets rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Cathrine W  har vitsordat det av bolaget yrkade beloppet som skäligt i och för sig.


Domslut

 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut, punkterna 1 och 2.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Cathrine W  att ersätta Sirius Rederi AB för rättegångskostnader med sextiosjutusenfyrahundrafemtiofem (67 455) kr, varav 60 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Ulf Kjerulff för det biträde han lämnat Cathrine W  i Arbetsdomstolen till femtiofemtusenåttahundratrettiosju (55 837) kr, varav 36 960 kr för arbete, 14 875 kr för tidsspillan och 4 002 kr för utlägg.

Ledamöter: Inga Åkerlund, Sören Öman, Christer Måhl, Anders Sandgren, Monica Johansson, Bo Rönngren och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg