ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 48 Bert N,./. AB Hagerud Elteknik, Uppsala angående lönefordran avseende övertidsarbete. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har tillfogats för att det skall vara enklare att läsa domen på Webben. Rubrikerna i domen har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen, och dessutom har texten HTML-kodats. Känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s orginaldom.

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 3

Domslut 4

/06, 2007-05-30  Bert N,./. AB Hagerud Elteknik, Uppsala angående lönefordran avseende övertidsarbete.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 48/07

                                                                              2007-05-30                 Mål nr B 49/06

Stockholm

KLAGANDE

Bert N,

Ombud: advokaten Michael Niklasson, Advokatbolaget Facere, Box 25001, 750 25 UPPSALA

MOTPART

AB Hagerud Elteknik, 556130-5680, Box 1516, 751 45 UPPSALA

Ombud: chefsjuristen Jonas Stålnacke, Fastigo, Box 70397, 107 24 STOCKHOLM

SAKEN

lönefordran avseende övertidsarbete

ÖVERKLAGAD DOM

Uppsala tingsrätts dom den 29 mars 2006 i mål nr T 2104-03

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Bert N har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens domslut punkten 2, skall förplikta AB Hagerud Elteknik (bolaget) att till honom utge 67 111 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess full betalning sker samt, med ändring av tingsrättens domslut punkten 3, skall befria honom från skyldigheten att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta bolaget att ersätta honom för hans rättegångskostnader där med 123 750 kr.

Bolaget har bestritt ändringsyrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har Bert N och Leif Jalmerud hörts på nytt under sanningsförsäkran. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom, dock med det tillägget att bolaget har vitsordat ett belopp om 49 328 kr såsom skäligt i och för sig för det fall att Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget är betalningsskyldigt gentemot Bert N.

Domskäl

Tvisten i målet gäller om Bert N skall ha rätt till ytterligare ersättning för arbete utöver ordinarie arbetstid avseende år 2001 samt, för det fall Arbetsdomstolen skulle finna att han är berättigad till sådan ersättning, vilken övertidsersättning som skall utgå.

När det gäller den första tvistefrågan har Arbetsdomstolen, liksom tingsrätten, att ta ställning till om parterna, på sätt som bolaget har gjort gällande, i december 2001 har träffat en överenskommelse innebärande att frågan om övertidsersättning avseende det i målet omtvistade året slutreglerats. I denna del ansluter sig Arbetsdomstolen till vad tingsrätten anfört i sina domskäl. Arbetsdomstolen finner att bolaget får anses ha visat att den överenskommelse som parterna träffade i december 2001 var en sådan slutuppgörelse som bolaget redogjort för samt att Bert N därmed inte har rätt till någon ytterligare ersättning. Bert N har visserligen invänt att en sådan överenskommelse skulle vara ogiltig såsom stridande mot gällande kollektivavtal. Arbetsdomstolen anser dock att det – oavsett kollektivavtalets innebörd – inte  kan anses ha förelegat något som hindrat parterna att i december 2001 träffa en överenskommelse om Bert Ns ersättning avseende förfluten tid. Arbetsdomstolen kommer till slutsatsen att Bert N inte har haft rätt till ytterligare ersättning för arbete utöver ordinarie arbetstid. Mot bakgrund av denna bedömning saknas anledning att ta ställning till frågan om övertidsersättningens storlek.

Arbetsdomstolen kommer därmed till samma slutsats som tingsrätten har gjort.

Det anförda innebär att Bert Ns talan skall lämnas utan bifall och att tingsrättens domslut skall stå fast i de överklagade delarna.

Vid denna utgång har Bert N i egenskap av förlorande part att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Om yrkat belopp råder inte tvist.


Domslut

1.      Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut, punkterna 2 och 3.

2.      Arbetsdomstolen förpliktar Bert N att ersätta AB Hagerud Elteknik för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med femtiotvåtusen (52 000) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Charlott Richardson och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala