ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 55 Eva P /. Landstinget i Uppsala län angående fråga om bundenhet av överenskommelse.Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har tillfogats för att det skall vara enklare att läsa domen på Webben. Rubrikerna i domen har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen, och dessutom har texten HTML-kodats. Känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s orginaldom.

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 2

Domslut 3

/07, 2007-06-13  Eva P /. Landstinget i Uppsala län angående fråga om bundenhet av överenskommelse.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 55/07

                                                                              2007-06-13                 Mål nr B 25/07

Stockholm

KLAGANDE

Eva P

Ombud: juris kandidaten Magnus Nyström, Advokatfirman Arne de Bourgh,

Box 2174, 750 02 UPPSALA

MOTPART

Landstinget i Uppsala län

Ombud: juris kandidaten Gunnar Bergström, Gunnar Bergström Juridik AB, Kvarnhagsvägen 157, 145 60 NORSBORG

SAKEN

fråga om bundenhet av överenskommelse

ÖVERKLAGAD DOM

Uppsala tingsrätts mellandom den 9 februari 2007 i mål T 3173-06

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Eva P har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens mellandom fastställer att Eva P och landstinget i Uppsala län inte har träffat en bindande överenskommelse av innebörden att Eva P inte kan framställa ytterligare anspråk med anledning av anställningsförhållandets upphörande.

Landstinget har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har med stöd av 4 kap. 15 § arbetstvistlagen avgjorts utan huvudförhandling.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som angetts i tingsrättens dom.

Domskäl

Av protokollet från den centrala förhandlingen den 21 juni 2006 framgår att det mellan Landstingsförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet ingicks en överenskommelse som innebar bl.a. att Eva Ps anställning vid landstinget i Uppsala län upphörde samma dag och att tvisten därmed var slutligt reglerad. Överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har rättsligt karaktären av ett kollektivavtal som blev omedelbart bindande för de båda avtalsparterna. Kollektivavtalet godkändes senare av Eva P genom påskrift på förhandlingsprotokollet. Kollektivavtalets innehåll blev därmed bindande för henne, vilket innebär bl.a. att hon inte kan framställa ytterligare anspråk med anledning av upphörandet av hennes anställning.

Det anförda betyder att Eva Ps överklagande inte kan bifallas.

Domslut

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.

2. Det åligger tingsrätten att efter målets återupptagande ta ställning till frågan om skyldighet för part att ersätta motpartens rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Michaël Koch, Håkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och Bo Rönngren. Enhälligt.