ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 62 avskedande Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har tillfogats för att det skall vara enklare att läsa domen på Webben. Rubrikerna i domen har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen, och dessutom har texten HTML-kodats. Känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s orginaldom.

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 1

ÖVERKLAGAD DOM... 1

Mölndals tingsrätts dom den 30 december 2005 i mål nr T 833-04. 1

Domskäl 2

Har Lars V laddat ned pornografi i bolagets dator?. 2

Har Lars V i otillåten utsträckning på arbetstid använt arbetsdatorn för privat bruk?. 3

Har Lars V varit illojal genom att starta en med bolaget konkurrerande verksamhet?. 3

Sammanfattande bedömning i avskedandefrågan. 4

Rättegångskostnaderna. 4

Domslut 5

/06, 2007-06-20  Port Information Hosting AB, Jonsered ./. Lars V, angående avskedande.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN                                     DOM                           Dom nr 62/07

                                                                              2007-06-20                 Mål nr B 17/06

Stockholm

KLAGANDE

Port Information Hosting AB, 556600-5749, William Gibsons väg 1, 433 76 JONSERED

Ombud: advokaten Lars Fryklund, Advokatfirman Lawcom, Lilla Bommen 1, 411 04 GÖTEBORG

MOTPART

Lars V,

Ombud: advokaten Magnus Johansson, Advokatfirman Glimstedt, Box 2259, 403 14 GÖTEBORG

SAKEN

avskedande

ÖVERKLAGAD DOM

Mölndals tingsrätts dom den 30 december 2005 i mål nr T 833-04

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Port Information Hosting AB har yrkat att Arbetsdomstolen med upphävande av tingsrättens dom ogillar Lars Vs talan vid tingsrätten såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna.

Lars V har bestritt ändringsyrkandena. Han har i Arbetsdomstolen, för den händelse domstolen skulle finna att det har förelegat saklig grund för uppsägning, nedsatt yrkandet om ekonomiskt skadestånd till att avse endast 38 000 kr, motsvarande två månadslöner, jämte ränta beräknad enligt vad som anges i tingsrättens dom.

Bolaget har vitsordat beräkningen av det i andra hand yrkade ekonomiska skadeståndet som skäligt.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har hållits förnyade förhör under sanningsförsäkran med Lars V och Niklas T. På begäran av bolaget har hållits förnyade vittnesförhör med Matts E, Annelie L, Daniel L, Mikael L och Anders L. På Lars Vs begäran har hållits förnyade vittnesförhör med Mikael A och Jörgen L. Vidare har vid huvudförhandlingen spelats upp bandupp­tagningar av förhören vid tingsrätten med Pontus S, Mikael G, Krister L, Ola B, Madeleine M, Hans T och Per-Anders H.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som vid tingsrätten.

Domskäl

Arbetsdomstolen skall i det följande gå igenom var och en av de tre grunder för avskedandet som bolaget har anfört, samt därefter göra en samman­fattande bedömning i avskedandefrågan.

Har Lars V laddat ned pornografi i bolagets dator?

Arbetsdomstolen finner i likhet med tingsrätten att det är styrkt att det på hårddisken på Lars Vs arbetsdator funnits sju filer med pornografiskt material. Frågan blir då om pornografin kom in i datorn genom en medveten åtgärd från Lars Vs sida eller om det skedde på något sätt som han inte kan hållas ansvarig för.

Lars V har lämnat flera alternativa förklaringar: någon annan an­ställd kan ha laddat ned materialet i hans dator, materialet kan ha kommit dit av misstag genom någon åtgärd av honom, materialet kan ha kommit dit genom något slags datavirus (”trojansk häst”).

Som tingsrätten har framhållit talar den omständigheten att pornografin låg i Lars Vs dator för att det är han som laddat ner materialet. Han har inte lämnat någon uppgift som tyder på att någon annan faktiskt skulle ha laddat ner materialet eller skulle ha haft motiv för att göra så, utan har endast hänvisat till att en sådan förklaring är möjlig.

Mikael Ls uppgifter, som vinner stöd av en förteckning som upprätta­des i samband med fyndet av pornografin, utvisar att sexfilmerna låg på datorns s.k. skrivbord. Lars Vs uppgifter, som innebär att han inte var medveten om att det förekom pornografi i hans dator, motsägs av detta förhållande eftersom det inte framstår som trovärdigt att han skulle ha kunnat undgå att upptäcka materialet på detta ställe.

Lars V har uppgett att han inte brukade låsa datorn när han lämnade den och att det därför i och för sig skulle vara fullt möjligt för någon annan att ladda ned materialet.  Denna förklaring motsägs av de uppgifter som läm­nats inför domstolen av Anders L och som domstolen inte finner skäl att ifrågasätta. Anders L har berättat att Lars V inte lämnade datorn olåst, vilket medförde att arbetskamraterna i samma rum inte kunde stänga av störande musik som spelades via datorn.

En ytterligare omständighet som har intresse för bedömningen är att det enligt de uppgifter som lämnats av Mikael L fanns spår av besök på pornografiska hemsidor vid ett stort antal tillfällen. Till detta kan läggas att det genom vad som framkommit genom utredningen – särskilt uppgifter av  Daniel L och Mikael L –  inte framstår som sannolikt att de konstaterade åtgärderna med datorn skulle ha kunnat vidtas av misstag eller att sexfilerna skulle ha kommit in i datorn genom virus av något slag.

De nu angivna omständigheterna talar sammantagna med sådan styrka för att det var Lars V som laddade ner de aktuella sexfilerna att detta får anses ha blivit bevisat i målet.

Har Lars V i otillåten utsträckning på arbetstid använt arbetsdatorn för privat bruk?

Lars V har i målet gjort gällande att det på arbetsplatsen ansågs tillåtet att i mindre utsträckning använda arbetsdatorn för privat ändamål. Bolaget har som domstolen uppfattat saken bestritt detta och menat att det vid bolaget rådde en muntligt angiven policy innebärande att all privat an­vändning var strikt förbjuden. Arbetsdomstolen anser sig inte ha anledning att gå närmare in på denna fråga. Av utredningen framgår nämligen att Lars V vidtagit ett mycket stort antal åtgärder med idrottsklubbens hemsida, och det handlar därför om ett beteende som ligger klart utanför vad som allmänt skulle kunna vara tillåtet på det sätt han har gjort gällande.

Lars V har lämnat flera förklaringar till sitt handlingssätt. Han har gjort gällande att bolaget sponsrade Stenkullens GoIK och att hans dataan­vändning av det skälet var godtaget av bolaget. I den delen anser domstolen att det inte har framkommit mer än att klubben fick ha sin hemsida i det webhotell som bedrevs av bolaget. Vidare har Lars V anfört att han i sitt hem utarbetade nya texter och sedan på arbetsplatsen endast vidtog den enkla och snabba åtgärden att lägga ut dessa på hemsidan. Han har emellertid inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till att han i så fall inte redan från hemdatorn lade in det nya materialet på hemsidan. Vidare har han anfört att han använde idrottsklubbens hemsida som test när han arbetade med att upp­datera bolagets egen hemsida. Även denna uppgift framstår som ganska långsökt. Anders Larsson, vilkens uppgifter det inte finns anledning att ifrågasätta, har inför domstolen berättat att Lars V arbetade med klubbens hemsida under minst ett års tid och ofta någon timme varje dag. Anders Larsson har tillagt att han vid flera tillfällen fick hjälpa Lars V med arbetet på den hemsidan.

På grund av det anförda anser Arbetsdomstolen att det har blivit styrkt att Lars V har använt arbetsdatorn för privat bruk i långt större utsträck­ning än som kan anses ha varit förenligt med hans skyldigheter i anställ­ningen hos bolaget.

Har Lars V varit illojal genom att starta en med bolaget konkurrerande verksamhet?

Omständigheterna i denna del av målet är i stort sett ostridiga. Lars V inregistrerade tillsammans med Mikael Andersson ett handelsbolag med firman Weblink Media & IT-Konsult Handelsbolag. Verksamhets­området angavs gälla ”konsulttjänster inom media och IT med huvudinrikt­ning på IT-tjänster såsom webproduktion, annonsering och adressering samt telefontjänster”. Vad domstolen har att ta ställning till är om redan denna åt­gärd – att inregistrera handelsbolaget – har inneburit en med Port Informa­tion Hosting AB konkurrerande verksamhet som är av betydelse för avske­dandefrågan.

Lars V har gjort gällande att den verksamhet som faktiskt skulle be­drivas inte innefattade någon konkurrens med bolaget. Enligt hans uppgifter var det främst fråga om en försäljningstjänst avseende begagnade föremål liknande den som finns på Blocket, och en sådan tjänst förekom inte hos bolaget. Det angivna verksamhetsområdet för handelsbolaget är dock mycket vidsträckt och täcker även den verksamhet som bedrevs av Port Information Hosting AB. Mot denna bakgrund framstår redan inregistreringen som förbe­redelse för en med detta bolag konkurrerande verksamhet.

Lars V har anfört att flera av de andra anställda bedrev sidoverksam­het av olika slag. Utredningen i målet utvisar att detta i och för sig är riktigt. Det har emellertid framgått att det i dessa fall fanns ett medgivande från bolagets sida samt att sidoverksamheten inte bedrevs i konkurrens med bola­get. Det kan alltså inte anses att Lars Vs förberedelseåtgärd låg inom ramen för vad som var accepterat av bolaget.

Arbetsdomstolen finner på grund av det anförda att Lars V utan bolagets vetskap har förberett en med Port Information Hosting AB konkur­rerande verksamhet genom inregistreringen av det nya handelsbolaget.

Sammanfattande bedömning i avskedandefrågan

Det finns enligt domstolens mening anledning att se mycket allvarligt på Lars Vs nedladdning av de pornografiska filerna i bolagets dator. Handlandet strider i hög grad mot de värderingar som råder på arbetsmark­naden. Till detta kommer att vad bolaget har anfört om att nedladdningen med hänsyn till filernas karaktär medförde särskilt höga risker för datavirus. Enligt bolaget, vars verksamhet bestod i att hålla dataadresser m.m. för ett mycket stort antal företag, myndigheter, organisationer och föreningar, var denna risk av allvarlig beskaffenhet eftersom en eventuell skada skulle kunna bli mycket omfattande. Vad bolaget anfört om dessa risker har inte satts ifråga av Lars V.

Lars Vs privata användning av arbetsdatorn för arbetet med idrotts­klubbens hemsida synes ha varit av stor omfattning. Detta handlande är inte lika allvarligt som nedladdningen av pornografin, men framstår ändå som ett illojalt handlande som ger anledning till allvarlig kritik.

Även inledandet av en konkurrerande verksamhet genom att inregistrera ett handelsbolag med i stort sett samma verksamhetsområde som Port Information Hosting AB innebar att Lars V handlade illojalt mot bolaget. I den delen kan visserligen konstateras att det bara handlade om en förberedande åtgärd, som i sig kanske inte faktiskt ledde till någon allvar­ligare skada för bolaget. Till Lars Vs nackdel talar dock att han i bolagets förhållandevis begränsade organisation hade en befattning som chef. Bolaget har gjort gällande att Lars Vs handlande skall bedömas med beaktande av att han var en nyckelperson hos företaget. Det kan enligt dom­stolens mening diskuteras vad som ryms inom detta begrepp, men klart är att Lars Vs ställning i bolaget inte kan beskrivas som underordnad. Det fanns inom bolaget endast 10 anställda, och Lars V var chef för supportavdelningen där han hade två medarbetare.

Av betydelse för bedömningen av Lars Vs handlande är slutligen att inregistreringen skedde utan att information om detta lämnades till bolaget. Den omständigheten att det nya handelsbolagets hemsida förlades till ett annat webhotell än Port Information Hosting AB ger också intrycket att det skedde i syfte att dölja åtgärderna.

Enligt Arbetsdomstolens mening har Lars V genom de av bolaget åberopade händelserna sammantaget agerat på ett sätt som innebär att han har grovt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen hos bolaget. Bola­get har därför haft rätt att avskeda honom. Detta innebär att Lars Vs talan, med upphävande av tingsrättens dom, skall avslås.

Rättegångskostnaderna

Vid den angivna utgången skall bolaget befrias från skyldigheten att betala kostnaderna vid tingsrätten för Lars Vs rättshjälp. Vidare skall Lars V förpliktas att utge ersättning för bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten. Det belopp som bolaget yrkat i den delen är enligt domsto­lens mening skäligt. Lars V skall slutligen förpliktas att ersätta bola­gets rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Bolaget har yrkat ersättning med 206 733 kr, varav 190 750 kr för ombudsarvode. Lars V har förklarat att han inte kan vitsorda ombudsarvodet som skäligt. Domstolen an­ser, särskilt med tanke på att det varit fråga om en rättegång i andra instans med samma utredning m.m. som vid tingsrätten, att bolaget får anses skä­ligen tillgodosett med ett ombudsarvode om 85 000 kr.

Domslut

1.  Med upphävande av tingsrättens domslut vid punkterna 1 och 2 avslår Arbetsdomstolen Lars Vs talan.

2.  Med upphävande av punkten 4 i tingsrättens domslut förpliktar Arbets­domstolen Lars V att ersätta bolagets rättegångskostnader vid tings­rätten med etthundraåttiosjutusentvåhundrasextiotre (187 263) kr, varav 186 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker.

3.  Lars V förpliktas att ersätta bolagets rättegångskostnader i Arbets­domstolen med  etthundratusenniohundraåttiotre (100 983) kr, varav 85 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Agne Werneskog, Kent Johansson, Lilian Hindersson och Margareta

 

 

 

 

 

 

Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson