ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 74, skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Domen rör formalia om hur man kallar till förhandling enligt 16 § medbestämmandelagen och skyldigheten att agera för den kallade. Dessa regler är ofta okända, såväl av fack som arbetsgivare, men är ett kraftfullt verktyg, för att snabbt komma till förhandling, som SAC, efter vad man kan se i AD:s domar, börjat utnyttja i allt större utsträckning. 

Samorganisationen skickade en förhandlingsframställan som inte löstes ut. löstes inte ut, Manöverlämnade en skriftlig förhandlingsframställan till bolaget den begärda förhandlingen ägde rum mer än 14 dagar efter de förhandlingen påkallats vilket är den tidsfrist MBL föreskriver..

AD konstaterar att bolaget var förhandlingsskyldigt enligt 10 § MBL eftersom arbetstagaren som tvisten gällde var medlem i Samorganisationen. Eftersom det var ostridigt att den rekommenderade försändelsen inte lösts ut kunde denna förhandlingsframställan självfallet inte vara någon grund för skadestånd. Det var det däremot att bolaget inte ställde upp inom 14-dagarsperoden från den handgripligen överlämnade förhandlingsframställan. Någon skyldighet att i denna precisera förhandlingstidpunkten finns inte enligt AD.

AD sätter ned det yrkade skadeståndet från 25 000 kr till 10 000 kronor, vilket visar att domstolen inte ser särskilt allvarligt på överträdelsen. Det är egendomligt eftersom det i 16 § MBL betonas att förhandling skall bedrivas skyndsamt, en regel som är viktig för att förhandlingsprocessen skall fungera. Ett belopp på 10 000 kronor är inte ens nålpengar för ett företag som har mer än 10 miljoner i årsomsättning. Eftersom tvisteförhandling är det verktyg som i de nordiska länderna är avsett att huvudsakligen lösa arbetstvister i stället för domstolsprövning, är en sådan utveckling inte bra.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen utan har tillfogats för att det ska vara enklare att läsa domen. Rubrikerna i domen har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, och fackliga och arbetsgivarföreträdare i centrala positioner, eftersom sådana uppgifter kan vara av betydelse för läsningen och förståelsen av domen. I övrigt är det AD:s orginaldom. Uppsala Lokala Samorganisation av SAC.

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 2

SAKEN.. 2

Yrkanden. 3

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Samorganisationen. 3

Bolaget 4

Samorganisationen. 4

Domskäl 4

Rättegångskostnader 5

Domslut 5

Dom nr 74/07, mål nr A 48/07, 2007-09-26  Uppsala Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation, Uppsala ./. Annahus-Tunastugan AB, Alunda angående skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 74/07

                                                                              2007-09-26                  Mål nr A 48/07

Stockholm

KÄRANDE

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC, Studentstaden 17, 752 33 UPPSALA

Ombud: advokaten John Norder, Kommendörsgatan 38, 114 58 STOCKHOLM

SVARANDE

Annahus-Tunastugan AB, 556515-6923, Tuna, 740 50 ALUNDA

Ombud: advokaten Anders Wallin, Ahlford advokatbyrå, Box 1111, 751 41 UPPSALA

SAKEN

Skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten

______________________

Ingvar I är medlem i Uppsala Lokala Samorganisation av SAC (Samorganisationen) och var anställd hos Annahus-Tunastugan AB (bolaget). Det föreligger inte något kollektivavtal mellan Samorganisationen och bolaget. Samorganisationen skickade den 30 augusti 2006 i rekommenderat brev en förhandlingsframställan till bolaget med anledning av att Ingvar I ansåg sig ha blivit avskedad av bolaget. Brevet löstes inte ut utan returnerades till Samorganisationen. Representanter för Samorganisationen uppsökte därefter bolaget i slutet av september 2006 och överlämnade förhandlingsframställan. Den 26 oktober 2006 ägde den begärda förhandlingen rum. 

Yrkanden

Samorganisationen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till Samorganisationen utge ett allmänt skadestånd om 25 000 kr för brott mot förhandlingsskyldigheten jämte ränta från dagen för delgivning av stämningen (den 6 mars 2007) till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt yrkandet. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget är skadeståndsskyldigt har bolaget yrkat att eventuellt skadestånd ska jämkas till noll.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Arbetsdomstolen har med stöd av 4 kap. 10 § tredje stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister avgjort målet utan huvudförhandling.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Samorganisationen

Ingvar I kontaktade under augusti 2006 Samorganisationen med anledning av att han ansåg sig ha blivit avskedad av bolaget när han inte fick återkomma till arbetet efter en beviljad tjänstledighet. Med anledning av detta skickade Samorganisationen den 30 augusti 2006 en förhandlingsframställan enligt 10 § medbestämmandelagen till bolaget i ett rekommenderat brev. Då detta dock inte löstes ut uppsökte företrädare för Samorganisationen bolaget den 20 september 2006 och överlämnade förhandlingsframställan till bolagets representant. Ungefär två veckor efter överlämnandet ringde en företrädare från Samorganisationen och påminde om förhandlingsframställan. Bolaget var vid detta telefonsamtal inte berett att diskutera tid för förhandling. Bolaget har således underlåtit att medverka till att förhandlingar kom till stånd inom den i medbestämmandelagen föreskrivna tiden. Den 13 oktober 2006 blev Samorganisationen kontaktad av bolagets ombud som föreslog att förhandling i ärendet skulle hållas den 26 oktober 2006 då också förhandling sedermera ägde rum.

Enligt Samorganisationen har bolaget ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot Samorganisationen genom att inte svara på den förhandlingsframställan som skickades den 30 augusti 2006 och genom att inte träda i förhandling förrän den 26 oktober 2006. Åsidosättande av tidsfristen i 16 § andra stycket medbestämmandelagen bör i första hand räknas från den tidpunkt då bolaget erhöll avin från posten om att lösa ut det rekommenderade brevet. En arbetsgivare ska inte utan risk för skadestånd kunna förhala en förhandling genom att låta bli att lösa ut rekommenderade försändelser.

Även om tidsfristen för förhandlingsskyldigheten räknas från den 20 september 2006, då bolaget erhöll förhandlingsframställan vid besök av företrädare för Samorganisationen, dröjde det ända till den 26 oktober 2006 innan förhandlingar kom till stånd. Vid förhandlingen företräddes bolaget av ombud med begränsat förhandlingsmandat, vilket minskade möjligheterna till en förhandlingslösning och indikerade en bristande förhandlingsvilja från bolagets sida.

Bolaget

Det vitsordas att förhandlingsframställan lämnades över till företrädare för bolaget i slutet av september 2006. Framställan var daterad i slutet av augusti 2006 och innehöll inte några uppgifter om frister eller annat. Bolaget är ett litet familjeägt företag som inte är anslutet till kollektivavtal eller till en arbetsgivarorganisation. Bolaget har helt enkelt saknat kännedom om skyldigheten att inom den i medbestämmandelagen snävt tilltagna tidsramen kalla till förhandling. Bolaget har aldrig vägrat att förhandla. Kallelse till förhandling skickades den 13 oktober 2006, vilket var så snart kontakt med ombud hade tagits. Bolaget har velat ha ombud vid förhandlingen, vilket i viss mån fördröjt handläggningen. Förhandling har sedan hållits den 26 oktober 2006. Det är svårt att se att någon egentlig olägenhet för arbetstagarsidan har orsakats av förseningen. Någon vårdslöshet eller uppsåtlighet har inte förelegat från bolagets sida. Eventuellt skadestånd bör därför jämkas till noll.

Samorganisationen

Bolaget har haft förhandlingar med Samorganisationen tidigare och torde därför vara förtroget med sin förhandlingsskyldighet. Rättsvillfarelse kan för övrigt inte frånta bolaget ansvar för förhandlingsskyldigheten. Det finns inte några som helst skäl att jämka skadeståndet.

Domskäl

Enligt 10 § medbestämmandelagen har arbetstagarorganisation rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisation, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Part som vill förhandla ska enligt 16 § samma lag göra framställning hos motparten om förhandling. Om motparten begär det ska framställningen vara skriftlig och ange den fråga om vilken förhandling påkallas. När motparten är enskild arbetsgivare ska, förutom i vissa fall som inte är relevanta i detta mål, om parterna inte enas om annat, sammanträde för förhandling hållas inom två veckor efter det att motparten har fått del av förhandlingsframställningen. Det ankommer i övrigt på parterna att bestämma tid och plats för förhandlingssammanträde (16 § andra stycket medbestämmandelagen).

Reglerna i 16 § medbestämmandelagen är skadeståndssanktionerade. För att skadeståndsskyldighet ska inträda för dröjsmål med en förhandling krävs att det i det enskilda fallet kan visas att det är ena parten som bär ansvaret för dröjsmålet.

Samorganisationen har gjort gällande att bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att dels inte svara på den förhandlingsframställan som sändes med rekommenderat brev den 30 augusti 2006, dels dröja med förhandlingen till den 26 oktober 2006. Det är emellertid ostridigt i målet att bolaget inte löst ut och tagit del av det rekommenderade brevet. Det saknar därmed betydelse om och i så fall när bolaget erhållit en avi från posten om brevet. Utredningen i målet ger inte underlag för annan slutsats än att utgångspunkten för beräkningen av tidsfristen i 16 § andra stycket medbestämmandelagen i stället ska vara den tidpunkt i slutet på september 2006 då företrädare för Samorganisationen personligen överlämnande förhandlingsframställan till bolaget. Denna framställan innehöll inget förslag om tid och plats för förhandling. Det finns emellertid inget krav på att förhandlingsframställan ska innehålla ett sådant förslag. Den som erhåller en sådan framställan och förhåller sig helt passiv riskerar därför att göra sig skyldig till förhandlingsvägran. Det ålåg alltså bolaget att kontakta Samorganisationen för bestämmande av tid och plats för förhandlingen. Eftersom den begärda förhandlingen till följd av bolagets agerande ägde rum först den 26 oktober 2006 har bolaget brutit mot den tvåveckorsfrist som stadgas i 16 § andra stycket medbestämmandelagen och är på den grunden skadeståndsskyldigt gentemot Samorganisationen. Arbetsdomstolen finner att omständigheterna är sådana att skadeståndet bör bestämmas till 10 000 kr.

Rättegångskostnader

Med hänsyn till utgången i målet ska bolaget förpliktas att utge ersättning för Samorganisationens rättegångskostnader. Bolaget har inte haft någon erinran mot den av Samorganisationen yrkade ersättningen

Domslut

1.  Annahus-Tunastugan AB förpliktas att till Uppsala Lokala Samorganisation av SAC utge allmänt skadestånd med tiotusen (10 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 mars 2007 till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Annahus-Tunastugan AB att ersätta Uppsala Lokala Samorganisation av SAC för rättegångskostnader med elvatusenfemhundratrettioåtta (11 538) kr, varav 11 250 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Josefsson och Stina Nilsen. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg