ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 82 Preskription av talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Detta är en dom som inte kommer att tas in i publikationen Arbetsdomstolens domar. Men den innehåller information av intresse.

Domen gäller en person som pga. påstådd psykisk sjukdom inte har begärt ogiltigförklaring av avskedande i rätt tid alltså inom 14 dagar från delgivning. Nu begär han, sedan tingsrätten avvisat hans ogiltighetstalan pga. preskription, att AD skall ändra detta beslut.

AD påpekar att Tingsrätten gjort fel när man avvisat talan, eftersom yrkande om preskription i arbetsrättstvister är en materiell fråga som domstolen skall pröva i sak, alltså genom dom, inte genom beslut om avvisning. Det är ingen nyhet, men denna princip är uppenbarligen inte särskilt känd eftersom vare sig tingsrätten eller något av ombuden har aktualiserat frågan.

AD finner emellertid att man trots det kan pröva målet i sak och ogillar yrkandet trots att målet avgörs utan huvudförhandling. AD konstaterar att ogiltigförklaring inte skett inom den tid som anges i 40 § anställningsskyddslagen. Därmed har rätten att föra talan om ogiltigförklaring av avskedandet gått förlorad enligt 42 § anställningsskyddslagen Domstolen finner inte att de personliga förhållandena påverkar detta.

Bakgrunden till det är att en sannolikt att domstolen redan tidigare förklarat (AD 1991 nr 17) att en arbetstagares uppsägning av ett anställningsavtal är en sådan ensidig rättshandling som inte omfattas av 1924 års lag om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. Samma gäller sannolikt ogiltigförklaring.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 2

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE.. 2

Domskäl 2

Domslut 3

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen. Den har tillfogats för att det ska vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, och fackliga och arbetsgivareföreträdare på centrala funktioner, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut, och prejudikatsvärde. I övrigt är det AD:s orginaldom.

ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 82/07

                                                                              2007-10-31                  Mål nr B 107/06

Stockholm

KLAGANDE

Sten G,

Ombud: advokaten Johan Gullesjö, Box 173, 931 22 SKELLEFTEÅ

MOTPART

Staten genom Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM

Ombud: jur. kand. Eva Söderström Paalzow, samma adress

SAKEN

preskription av talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Skellefteå tingsrätts slutliga beslut den 13 oktober 2006 i mål nr T 153-06

______________________

Tingsrättens beslut, se bilaga (uteslutes här).

Sten G har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens beslut, ogillar tingsrättens avvisande av hans talan avseende yrkandena om att avskedandet ska förklaras ogiltigt och att hans anställning ska bestå tills tvisten slutligt avgjorts.

Staten genom Rikspolisstyrelsen har bestritt ändring.

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling.

Sten G har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Vad som anförs i tingsrättens beslut beträffande tidpunkten för delgivning m.m. är korrekt. Han har missat tidsfristen och hans rätt till talan om ogiltigförklaring av avskedandet är i och för sig preskriberad. Han gör dock gällande att hans personliga omständigheter är sådana att talan ändå bör tillåtas. På grund av psykisk sjukdom har han inte haft möjlighet att tillgodogöra sig fullföljdshänvisningen i beslutet om avskedande eller att inom rätt tid yrka ogiltigförklaring av avskedandet.

Staten genom Rikspolisstyrelsen har till utveckling av sin talan i allt väsentligt åberopat detsamma som finns antecknat i tingsrättens beslut med följande tillägg. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att Sten Gs uppfattningsförmåga vid tidpunkten för delgivningen av beslutet om avskedande var så otillräcklig att han inte kunnat läsa och förstå innebörden av den skrivna texten och i rätt tid yrka ogiltigförklaring av avskedandet.

Domskäl

Preskriptionsregler av det nu aktuella slaget är att uppfatta som materiellträttsliga regler (se bl.a. AD 1982 nr 161). Statens preskriptionsinvändning borde alltså av tingsrätten ha prövats genom dom och inte behandlats som en fråga om rättegångshinder. Som en konsekvens av att tingsrätten handlagt preskriptionsfrågan som en fråga om rättegångshinder har även Sten Gs yrkande om interimistiskt beslut avvisats där i stället för att, då ogiltighetstalan konstaterats vara preskriberad, avslagits.

Enligt 17 kap. 5 § rättegångsbalken hade tingsrätten kunnat avgöra preskriptionsfrågan genom särskild dom. En sådan dom hade enligt 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken kunnat meddelas utan huvudförhandling. Arbetsdomstolen har med anledning av det anförda beslutat att handlägga målet, och därmed pröva preskriptionsfrågan, i den för tvistemål stadgade ordningen (jfr t.ex. AD 1985 nr 136).

Det är ostridigt att Sten G inte inom den tid som anges i 40 § anställningsskyddslagen underrättat Rikspolisstyrelsen om att han avsåg att yrka ogiltigförklaring av avskedandet. Enligt vad som framgår av 42 § anställningsskyddslagen har han därmed förlorat sin rätt att föra talan om ogiltigförklaring av avskedandet. Vad Sten G anfört om sina personliga förhållanden kan inte föranleda någon annan bedömning.

Vid detta förhållande kan Sten Gs yrkande om att anställningen trots avskedandet ska bestå tills tvisten har slutligt avgjorts inte bifallas.

Av det anförda följer att statens genom Rikspolisstyrelsen preskriptionsinvändning ska bifallas medan Sten Gs interimistiska yrkande ska avslås.

Domslut

Med upphävande av tingsrättens beslut förklarar Arbetsdomstolen att Sten G har förlorat sin rätt att föra talan om ogiltigförklaring av Rikspolisstyrelsens avskedande av honom samt avslår Arbetsdomstolen Sten Gs yrkande om interimistiskt beslut.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulf Perbeck och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig