ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2007 nr 84 skadestånd med anledning av uppsägning m.m Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av domen. Den har tillfogats för att det ska vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, och fackliga och arbetsgivareföreträdare på centrala funktioner, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut, och prejudikatsvärde. I övrigt är det AD:s orginaldom.

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 2

Domslut 3

 

ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 84/07

                                                                              2007-11-07                  Mål nr B 103/06

Stockholm

KLAGANDE

Ronny E, Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Robert Storgårds, Advokatfirman Storgård Lexum AB, Box 5054, 187 05 TÄBY

MOTPART

International Media Sales A/S, Postbox 6095, 5892 BERGEN, Norge

Ombud: advokaten Eva Meiton och jur. kand. Thomas Nyh, Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag, Hitechbuilding 91, 101 52 STOCKHOLM

SAKEN

skadestånd med anledning av uppsägning m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Huddinge tingsrätts dom den 10 oktober 2006 i mål nr T 30-05

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Ronny E har yrkat att Arbetsdomstolen ska bifalla hans talan vid tingsrätten samt befria honom från skyldigheten att ersätta International Media Sales A/S (bolaget) för rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta bolaget att ersätta hans rättegångskostnader där.

Bolaget har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Ronny E har, för det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte föreligger skäl att ändra tingsrättens dom i sak, yrkat att vardera parten enligt

5 kap. 2 § arbetstvistlagen ska bära sina egna kostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Bolaget har bestritt yrkandet.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har Ronny E och Finn G Isdahl hörts på nytt under sanningsförsäkran. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom.

Domskäl

Ronny E har den 9 februari 2004 sagt upp sig från sin anställning vid bolaget. Han har till stöd för sin skadeståndstalan i målet hävdat sammanfattningsvis att hans åtgärd att avsluta anställningen har föranletts av bolagets agerande i vissa närmare angivna hänseenden.

Ronny E har gjort gällande i första hand att han genom bolagets agerande har blivit provocerad att säga upp sig själv och att uppsägningen därmed ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida samt att det inte har funnits saklig grund för uppsägningen. Arbetsdomstolen finner i denna del inte skäl till annan bedömning än den tingsrätten har gjort.

Ronny E har vidare gjort gällande att bolagets agerande i vart fall har utgjort ett sådant väsentligt åsidosättande av anställningsavtalet att han enligt 4 § tredje stycket anställningsskyddslagen haft rätt att med omedelbar verkan frånträda anställningen. Vad Ronny E därmed har påstått är att bolaget har gjort sig skyldig till ett så grovt kontraktsbrott att han – i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer – haft rätt att häva avtalet.

Arbetsdomstolen konstaterar att Ronny E, såvitt framkommit, inte har sagt upp sig i direkt anslutning till de händelser som han lagt bolaget till last. Efter uppsägningen har han dessutom arbetat kvar under uppsägningstiden om tre månader. Han synes således inte själv ha uppfattat bolagets agerande som så allvarligt att han fann anledning att omedelbart lämna anställningen på det sätt som han i efterhand anser sig ha haft rätt till. Med beaktande därav och med hänvisning till den bedömning av bolagets agerande som Arbetsdomstolen har gjort i det föregående finner domstolen inte visat att bolaget har åsidosatt sina åligganden mot Ronny E på sätt som avses i 4 § tredje stycket anställningsskyddslagen. Med denna bedömning saknas anledning för Arbetsdomstolen att pröva bolagets invändning om att Ronny Es talan i nu aktuell del är preskriberad.

Vid denna utgång har Ronny E förlorat målet såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Det saknas enligt Arbetsdomstolens mening skäl att i målet frångå huvudregeln om förlorande parts skyldighet att ersätta motparten för rättegångskostnader. Tingsrättens dom ska därmed stå fast och Ronny E ska förpliktas att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Bolaget har yrkat ersättning med 81 910 kr, varav 59 940 kr för ombudsarvode, 6 985 kr för utlägg och 14 985 kr för mervärdesskatt. De yrkade beloppen avseende ombudsarvode och utlägg får anses skäliga. Vad beträffar yrkandet avseende mervärdesskatt har bolaget, efter invändning från Ronny E, inte ens påstått att denna utgör en kostnad för bolaget. Bolaget har vidare inte överklagat eller på något annat sätt invänt mot tingsrättens beslut att inte tillerkänna bolaget sådan ersättning. Vid detta förhållande finner Arbetsdomstolen inte skäl att tillerkänna bolaget ersättning för mervärdesskatt.

Domslut

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Ronny E att ersätta International Media Sales A/S för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sextiosextusenniohundratjugofem (66 925) kr, varav 59 940 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen fastställer Robert Storgårds ersättning enligt rättshjälpslagen till fyrtiofyratusentrehundrafyrtiofem (44 345) kr, varav 33 264 kr avser arbete, 1 940 kr avser tidsspillan, 280 kr avser utlägg och 8 861 kr avser mervärdesskatt.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Håkan Torngren, Maria Hansson och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig