ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 Nr 001 Uppsägning. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har gjorts för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det orginaldomen.

Innehållsförteckning. 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 2

Syndikatet 3

Bolaget 4

Domskäl 5

Blev Fredrik S uppsagd av bolaget?. 5

Förelåg saklig grund för uppsägningen av Fredrik S?. 5

Ställningstaganden till syndikatets yrkanden. 6

Rättegångskostnader 7

Domslut 7

 

 

ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 1/08

                                                                              2008-01-16                  Mål nr A 5/07

Stockholm

KÄRANDE

Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC, c/o Malmö LS, Box 17575, 200 10 MALMÖ

Ombud: Peter Jacobsson, samma adress

SVARANDE

I Aktiebolag, MALMÖ

Ombud: advokaten Anders P, Wistrand Advokatbyrå, Box 4149, 203 12 MALMÖ

SAKEN

uppsägning

______________________

I Aktiebolag (bolaget) bedriver restaurangverksamhet i Malmö. Mellan bolaget och Hotell- och Restaurang Facket gäller kollektivavtal.

Fredrik S, som är medlem i Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC, är anställd hos bolaget.

Efter en händelse i samband med att restaurangens personal gjorde ett studiebesök i London i oktober 2006 har Fredrik S inte utfört något arbete på restaurangen. Tvist har efter denna händelse uppkommit mellan parterna. Tvisten gäller i huvudsak frågorna om Fredrik S i samband med eller efter händelsen i London blev uppsagd av bolaget samt om det på grund av vad som förekom vid händelsen förelåg saklig grund för en uppsägning av Fredrik S.

Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC (syndikatet) har väckt talan mot bolaget och har därvid yrkat att Arbetsdomstolen skall

1.  ogiltigförklara uppsägningen av Fredrik S,

2.  förplikta bolaget att till Fredrik S utge ekonomiskt skadestånd avseende lön med 1 584 kr för tiden den 27 – 31 oktober 2006, med 11 880 kr för var och en av månaderna november 2006 – oktober 2007 samt med 11 484 kr för tiden den 1 – 28 november 2007,

3.  förplikta bolaget att till Fredrik S utge allmänt skadestånd med 110 000 kr för brott mot 7 § anställningsskyddslagen,

4.  förplikta bolaget att till Fredrik S utge allmänt skadestånd med 10 000 kr för brott mot 6 c § anställningsskyddslagen,

5.  förplikta bolaget att till Fredrik S utge allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot 8, 10 och 30 §§ anställningsskyddslagen, samt

6.  förplikta bolaget att till syndikatet utge allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot 30 § anställningsskyddslagen.

Ränta har yrkats enligt 6 § räntelagen på yrkade belopp under punkten 2 på varje förfallet månadsbelopp från den första i påföljande månad och på beloppet vid punkterna 3, 4, 5 och 6 från dagen för delgivning av stämningen (den 28 januari 2007).

Bolaget har bestritt samtliga yrkanden. Yrkade belopp avseende ekonomiskt skadestånd har vitsordats som skäliga. Bolaget har vidare som skäligt vitsordat allmänt skadestånd för åsidosättande av 7 § anställningsskyddslagen med 10 000 kr. Även sättet att beräkna ränta har vitsordats som skäligt.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Syndikatet

Fredrik S var från februari 2006 anställd tills vidare hos bolaget som kock. Bolaget utfärdade emellertid inte något anställningsbevis för honom. Därigenom har bolaget åsidosatt 6 c § anställningsskyddslagen i samtliga där angivna hänseenden. På grund härav ska bolaget förpliktas att betala allmänt skadestånd till Fredrik S.

Fredrik S reste den 10 oktober 2006 till London tillsammans med den övriga personalen och restaurangens ledning. Syftet med resan var att studera restauranger i London för att få inspiration till nya maträtter.

Natten mellan den 11 och 12 oktober var han tillsammans med de övriga i sällskapet på en nattklubb i London. Detta var utom arbetstid. Fredrik S satt och pratade med sin arbetskamrat Camilla M då Henrik S, som ingår i bolagets ledning, kom fram till dem i berusat tillstånd. Henrik S hotade Camilla M med uppsägning för den händelse hon skulle komma att ha sexuellt umgänge med Fredrik S. Fredrik S blev chockad av detta och undrade varför Henrik S sade så. Henrik S sade då ”jag vill bara slå dig i ansiktet, du är en ung jävel som inte fattar nåt… när du har råd med en äkta Rolex kan vi prata med varandra”. Fredrik S undrade igen vad han hade gjort men fick inget svar.

När klubben stängde gick Henrik S före Fredrik S ut på gatan. Fredrik S gick fram till Henrik S och frågade på nytt vad denne hade menat. Henrik S utdelade då ett hårt slag med knuten hand i ansiktet på Fredrik S. Slaget var så kraftigt att Fredrik S stapplade bakåt. En god vän till Henrik S som äger en annan restaurang i Malmö, Samuel C, kom fram och hjälpte Henrik S. Fredrik S träffades upprepade gånger av slag och sparkar. Folk rusade fram och skilde Fredrik S och Henrik Sieberg åt. Henrik S och Samuel C lämnade platsen. Fredrik S följde efter dem och frågade dem varför de hade slagit honom. Henrik S och Samuel C gick då till förnyad attack mot honom. Han hamnade på marken. Slagen och sparkarna haglade över honom. Hans ena öga träffades så att det sprack. Misshandeln slutade inte förrän polisen kom till platsen. Fredrik S fick åka ambulans till ett sjukhus, där ögat limmades och han fick en stelkrampsspruta.

I samband med ordväxlingen vid nattklubben sade Henrik S till Fredrik S att han var uppsagd från sin anställning. Om detta inte skulle anses vara styrkt, görs gällande att Fredrik S blev uppsagd när syndikatets företrädare Kristina G den 23 oktober 2006 vid besök på restaurangen mottog ett arbetsgivarintyg från bolaget. I intyget anges att Fredrik S var uppsagd av personliga skäl. Skulle domstolen inte anse att detta var en uppsägning, gör syndikatet gällande att Fredrik S blev uppsagd vid en tvisteförhandling mellan parterna den 16 november 2006. I det av bolagets företrädare justerade protokollet från tvisteförhandlingen klargörs att Fredrik S var uppsagd av personliga skäl. I alla händelser klargörs i ett brev den 23 november 2006 från bolagets ombud att Fredrik S var uppsagd av personliga skäl.

När bolaget sade upp Fredrik S iakttog bolaget inte de ordningsregler som återfinns i anställningsskyddslagen. Uppsägningen gjordes inte skriftligen genom en handling som överlämnades personligen till Fredrik S, den saknade fullföljdshänvisning och föregicks inte av underrättelse till honom. Inte heller föregicks uppsägningen av något varsel till syndikatet. Fredrik S var medlem i syndikatet vid tidpunkten för uppsägningen.

Om domstolen skulle finna att Fredrik S har blivit uppsagd av personliga skäl och att det har förelegat saklig grund för denna uppsägning, gör syndikatet gällande att yrkandena om skadestånd för åsidosättande av 6 c, 8, 10 och 30 §§ anställningsskyddslagen – men inte övriga yrkanden – ska bifallas av domstolen.

Bolaget

Bolaget driver en mycket framgångsrik  restaurang i Malmö. Restaurangen öppnades år 1993 och övertogs år 2004 av Henrik S. Vid restaurangen finns mellan 15 och 25 anställda, beroende på säsong.

Fredrik S anställdes i februari 2006 som kock. Han skilde sig från de övriga i personalen genom att han ibland kom berusad till arbetet eller uteblev utan giltigt skäl.

I oktober 2006 genomfördes en studieresa till London med deltagande av ledningen för restaurangen och huvuddelen av de fast anställda, omkring 12 personer. Sällskapet besökte exklusiva restauranger för att få inspiration. Fredrik S var berusad vid det första restaurangbesöket, som ägde rum den 10 oktober. I motsats till sina arbetskamrater antecknade han inte sina iakttagelser vid besöket.

Dagen därpå, den 11 oktober, besökte sällskapet en annan restaurang. Senare på kvällen besökte de en nattklubb, Cuckoo, som är belägen i centrala London. En bekant till Henrik S, Diana D, hade assisterat dem så att de fick tillträde till nattklubben. Hon lade märke till att alla i sällskapet var påverkade av alkohol. Mest påverkad var Fredrik S, som uppträdde aggressivt och störande. Han talade i aggressiv ton med Henrik S, som bad Fredrik S att avlägsna sig. När nattklubben stängde vid omkring kl. 3 på natten var tanken att sällskapet skulle besöka en annan nattklubb i närheten. När de kom ut på gatan rusade Fredrik S mot Henrik S och ställde sig på ett utmanande sätt mycket nära denne och talade aggressivt. Fredrik S slog Henrik S två gånger med knuten näve. Henrik S slog inte tillbaka. Några skador uppkom alltså inte vid detta tillfälle på Fredrik S. Andra personer i sällskapet särade dem åt. Henrik S började gå från platsen tillsammans med Samuel C. Diana D följde efter dem. Hon hörde att någon kom springande och vände sig om. Hon såg Fredrik S, som inte var skadad i ansiktet, springa förbi henne med ett sammanbitet uttryck. Fredrik S kom fram till Henrik S och slog denne i ansiktet med knuten hand. Det uppstod tumult. Så småningom lyckades Samuel C och en annan person skilja Fredrik S och Henrik S åt. Vid denna andra fas i bråket med Fredrik S uppkom skador i Henrik Ss ansikte. Även i Fredrik Ss ansikte uppkom skador. Dessa skador kan ha åstadkommits av Henrik S, möjligen som s.k. nödvärnsexcess. Henrik S lämnade platsen i taxi. Han tog illa vid sig av det inträffade och reste dagen därpå hem i förtid till Malmö.

Fredrik S kom därefter inte till sitt arbete på restaurangen i Malmö. Henrik S sökte honom och talade in meddelanden på hans mobilsvar. Småningom fick han klart för sig att Fredrik S varit sjukskriven. Han trodde att Fredrik S självmant valt att lämna arbetsplatsen. Senare begärde syndikatet ett arbetsgivarintyg för honom. Det sades då från syndikatets sida att det var en fördel för Fredrik S om det av intyget framgick att han hade blivit uppsagd av bolaget av personliga skäl. Från bolagets sida gick man med på detta. Henrik S undertecknade ett arbetsgivarintyg i vilket angavs att Fredrik S sagts upp den 12 oktober 2006 av personliga skäl. Detta innebar dock inte att Fredrik S faktiskt sades upp av bolaget.

Det var först efter att den 24 oktober 2006 ha mottagit en förhandlingsframställan från syndikatet som man på bolagets sida insåg att Fredrik S ansåg sig vara uppsagd av bolaget. Vid tvisteförhandlingen, som ägde rum den 16 november 2006, hade varken Henrik S eller advokaten Anders P, som företrädde bolaget, fått klarhet i vad som hänt. Fredrik S erbjöds fortsatt anställning, men Fredrik S önskade inte detta. Vid förhandlingen angavs från bolagets sida att det förelåg saklig grund för uppsägning, men inte att uppsägning hade skett. Det är visserligen riktigt att Anders P i brev till syndikatet den 23 november angav att Fredrik S var uppsagd, men det berodde på ett missförstånd från Anders Ps sida.

Sammanfattningsvis gör bolaget gällande följande. Fredrik S har inte blivit uppsagd av bolaget. Genom vad som inträffade under besöket i London förelåg dock saklig grund för uppsägning av Fredrik S, eftersom denne utan att det förekom någon provokation gjorde sig skyldig till misshandel av Henrik S. Det förelåg strängt taget laga grund för avskedande. Under alla förhållanden var Fredrik S medvållande till det inträffade på ett sätt som måste påverka storleken av ett eventuellt allmänt skadestånd. Det är i och för sig riktigt att bestämmelserna om proceduren för uppsägning inte har iakttagits i förhållande till Fredrik S. Det bestrids dock att allmänt skadestånd ska utges till syndikatet, eftersom Fredrik S vid tidpunkten för uppsägningen inte var medlem i organisationen. Bolaget kan slutligen vitsorda att något anställningsbevis inte utfärdats för Fredrik Ss anställning.

Domskäl

Tvisten avser huvudsakligen frågorna om Fredrik S under hösten 2006 blev uppsagd från sin anställning hos bolaget och om det i så fall förelåg saklig grund för uppsägning.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på begäran av syndikatet hållits förhör under sanningsförsäkran med Fredrik S samt vittnesförhör med överläkaren Eva L  och med syndikatets företrädare Kristina G. På bolagets begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med Henrik S samt vittnesförhör med Diana D, Samuel C, Camilla M, Fritjof D och Zînvêr F. Parterna har också åberopat skriftlig bevisning.

Blev Fredrik S uppsagd av bolaget?

Syndikatet har i denna del gjort gällande att Fredrik S blev muntligen uppsagd i samband med händelsen i London, alternativt genom vad som förekom vid tre olika tillfällen senare under hösten 2006. Bolaget har bestritt att uppsägning skett och har gjort gällande att Fredrik S självmant lämnade arbetsplatsen.

Beträffande händelsen i och utanför nattklubben i London, som domstolen återkommer till i ett senare avsnitt i domskälen, kan konstateras att inte någon av de hörda personerna har bekräftat att Henrik S då skulle ha uttalat att Fredrik S sades upp. Utredningen om vad som förekom senare under hösten 2006 tyder emellertid med styrka på att bolaget betraktade Fredrik S som uppsagd av personliga skäl. I ett arbetsgivarintyg den 23 oktober 2006 anges detta uttryckligen. Vid tvisteförhandling den 16 november, med fortsättning den 1 december 2006, angav Anders P som företrädare för bolaget enligt det av honom justerade protokollet att Fredrik S var uppsagd av personliga skäl. Samma sak hade Anders P redan meddelat syndikatet i ett brev den 23 november 2006.

På grund av det anförda kommer domstolen till slutsatsen att Fredrik S under hösten 2006 blev uppsagd av personliga skäl från sin anställning hos bolaget. Av skäl som kommer att framgå i det följande saknas anledning för domstolen att bestämma den närmare tidpunkten för denna uppsägning.

Förelåg saklig grund för uppsägningen av Fredrik S?

För ställningstagandet i uppsägningsfrågan är det i första hand av betydelse vad som inträffade vid händelsen natten mellan den 11 och 12 oktober 2006 utanför nattklubben i London.

Fredrik S har inför domstolen berättat i huvudsak i överensstämmelse med vad syndikatet har angett i sin sakframställning. På motsvarande sätt har Henrik S berättat i huvudsak på samma sätt som bolaget har anfört till stöd för sitt bestridande.

Bevisningen i övrigt om vad som förekom vid händelsen består i de uppgifter som vid huvudförhandlingen har lämnats av Diana D, Samuel C och Camilla M. Av deras uppgifter framgår att det visserligen dracks en hel del alkohol i sällskapet men att Fredrik S var klart mer berusad än de övriga. Det framgår vidare att han inne på klubben uppträdde störande och aggressivt. Camilla M har berättat att hon satt och talade med Fredrik S när Henrik S sade något av innebörden att det inte fick förekomma några kärleksaffärer internt bland personalen. Hon uppfattade detta som ett skämt. Diana D har uppgett att hon senare, utanför klubbens entré, såg att Fredrik S kom fram till Henrik S och undrade om Henrik S ”hade problem med” honom, att Fredrik S stötte på Henrik S med båda händerna och att Henrik S försökte lugna ner Fredrik S. Camilla M, som inte såg upprinnelsen till bråket, såg hur Fredrik S slog Henrik S två gånger i ansiktet. Att Fredrik S slog Henrik S bekräftas av Samuel C, som också har berättat att han själv drog Henrik S i armen så att de kom bort från platsen.

Beträffande det fortsatta händelseförloppet är klarlagt att Fredrik S sprang i kapp Henrik S och Samuel C, som hade hunnit gå omkring 50 m från nattklubbsentrén. Fredrik S passerade Diana D, som har berättat att hon blev rädd eftersom han såg så sammanbiten ut och förstod att det skulle bli fortsatt bråk. Hon har berättat att hon sedan tittade bort för att slippa se fortsättningen. Samuel C har berättat att han vände sig om och såg Fredrik S komma springande mot Henrik S och såg ut som om han ville slåss. Samuel C har också berättat att han inte såg vem av de båda som utdelade det första slaget.

Utredningen ger enligt Arbetsdomstolens mening belägg för att Fredrik S under besöket på nattklubben var berusad och uppträdde aggressivt. Det får också anses styrkt att det var han som inledde bråket med Henrik S utanför nattklubben. En för bedömningen avgörande omständighet är enligt domstolens mening att fortsättningen på bråket berodde uteslutande på Fredrik S, som själv har berättat att han följde efter Henrik S. Av utredningen framgår att han sprang efter denne i syfte att fortsätta slagsmålet. Vem som slog det första slaget är oklart, men det hindrar inte att händelseförloppet måste uppfattas så att Fredrik S attackerade Henrik S. Det har enligt domstolens mening ingen betydelse för bedömningen av Fredrik Ss handlande att det var han som då ådrog sig de klart allvarligaste skadorna.

Sammanfattningsvis kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att det var Fredrik S som både inledde och fortsatte bråket mellan honom och Henrik S. Arbetsdomstolen har i sin praxis sett strängt på våld som utövas på arbetsplatsen eller med anknytning till arbetet. Omständigheterna är i det föreliggande fallet sådana att det utan tvekan har förelegat saklig grund för en uppsägning av Fredrik S.

Ställningstaganden till syndikatets yrkanden

Syndikatet har vid huvudförhandlingen klargjort att inte bara yrkandet om ogiltigförklaring av uppsägningen och allmänt skadestånd för åsidosättande av 7 § anställningsskyddslagen utan även yrkandet om ekonomiskt skadestånd – egentligen lön – i rättsligt hänseende grundas uteslutande på att det har saknats saklig grund för uppsägningen av Fredrik S. Dessa yrkanden skall därför avslås med utgångspunkt i det ställningstagande som domstolen har gjort i det föregående avsnittet av domskälen.

Det står klart att bolagets uppsägning inte har gjorts med iakttagande av de ordningsregler som gäller enligt 8, 10 och 30 §§ anställningsskyddslagen i förhållande till Fredrik S. Han bör därför tillerkännas ett allmänt skadestånd med 15 000 kr. Mot bolagets bestridande har inte visats att Fredrik S vid tidpunkten för uppsägningen var medlem i syndikatet. Yrkandet om allmänt skadestånd till syndikatet för åsidosättande av 30 § anställningsskyddslagen kan därför inte bifallas.

Slutligen står det klart att bolaget har underlåtit att skriftligen informera om de villkor som gällde för anställningen. Bolaget har därigenom åsidosatt bestämmelserna i 6 a § anställningsskyddslagen i deras lydelse före den 1 juli 2006. För detta bör bolaget åläggas att betala allmänt skadestånd till honom med 5 000 kr.

Rättegångskostnader

Med denna utgång är bolaget den huvudsakligen vinnande parten. Vad bolaget förlorat får anses vara av endast ringa betydelse. Bolaget bör därför tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader. Det yrkade beloppet har av syndikatet vitsordats som skäligt.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar I Aktiebolag att utge allmänt skadestånd till Fredrik S med tjugotusen (20 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 januari 2007 till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen avslår i övrigt den talan som förts av Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC.

3.  Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC förpliktas att ersätta bolagets rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med etthundratrettioniotusen (139 000) kr, varav 110 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Håkan Lundquist, Folke K. Larsson, Göran Trogen, Kent Johansson, Stina Nilsen, Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson