ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 Nr 22 Skadestånd på grund av avskedande m.m Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. 1

Kurt Junesjös kommentar 1

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som har antecknats i tingsrättens dom samt tillagt följande. 3

Anette L.. 3

Bolaget 4

Domskäl 5

Tvisten. 5

Det ekonomiska skadeståndet 5

Konsultarvodet 5

Jämkning av skadeståndet?. 5

Allmänt skadestånd. 8

Rättegångskostnader 8

Domslut 8

 

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 22/08

                                                                              2008-02-27                  Mål nr B 88/07

Stockholm

KLAGANDE/MOTPART

Anette L, Frankrike

Ombud: advokaten Hans Eckervik, Advokatfirman Hans Eckervik, Calle Peru 3, Urb. Vera Cruz, 29631 Benalmadena Costa, MALAGA, Spanien

MOTPART/KLAGANDE

Congrex (Sweden) Aktiebolag, 556261-0971, 114 86  STOCKHOLM

Ombud: advokaten Åsa Erlandsson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 STOCKHOLM

SAKEN

Skadestånd på grund av avskedande m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 25 september 2007

i mål nr T 16504-04

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här.

,

Anette L har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom förpliktar Congrex (Sweden) AB (bolaget) att till henne betala

-          1 272 022 kr i ekonomiskt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på delbeloppet 1 156 384 kr från den 11 november 2004 och på delbeloppet 115 638 kr från den 15 juni 2005, allt tills betalning sker.

-          300 000 kr i allmänt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2004 tills betalning sker, samt

-          ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten med 320 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 september 2007 tills betalning sker.

Bolaget har bestritt Anette L ändringsyrkande, samt för egen del yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom, punkt 1, ska jämka det ekonomiska skadeståndet till skäligt belopp, befria bolaget från skyldigheten att betala ersättning för Anette L rättegångskostnader vid tingsrätten samt förplikta Anette L att betala ersättning för bolagets rättegångskostnader där.

Anette L har bestritt bolagets ändringsyrkande.

Anette L har vidare yrkat att bolagets överklagande ska avvisas eftersom bolaget vid tingsrätten inte anförde jämkning som grund för sitt bestridande av hennes yrkandet om ekonomiskt skadestånd.

Bolaget har bestritt avvisningsyrkandet, och för egen del yrkat att Arbetsdomstolen avvisar av Anette L framförda påståenden om att ersättningen för konsultuppdragen skulle ha initierats och betalats av bolaget, att konsultersättningen skulle vara en löneförstärkning, att Anette L och bolaget träffat en uppgörelse av visst innehåll samt vissa uppgifter om Anette L arbetstid. Enligt bolaget är dessa omständigheter nya och ska inte tillåtas i Arbetsdomstolen.

Anette L har bestritt bolagets avvisningsyrkande.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har med stöd av 4 kap. 15 § arbetstvistlagen företagits till avgörande utan huvudförhandling.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som har antecknats i tingsrättens dom samt tillagt följande.

Anette L

Av det yrkade ekonomiska skadeståndet på 1 272 022 kr avser 1 156 384 kr 32 månadslöner à 36 137 kr och 115 638 kr avser pensionspremier. Anette L har utfört konsultuppdrag för IAS och efter avskedandet erhållit 40 000 euro, motsvarande 370 000 kr, i konsultarvode. Beloppet motsvarar vad hon under sin anställning hos bolaget under motsvarande period erhållit från IAS. Anette L har under den tid hon var anställd av bolaget således haft inkomst både av lön och av konsultuppdrag. Ersättningen för dessa konsultuppdrag har initierats och betalats av bolaget. Meningen med detta förfarande var att hon skulle kunna tillgodogöra sig ersättningen som en löneförstärkning. Genom avskedandet har hon förlorat både lön och konsultersättning. Hon har emellertid inte yrkat ersättning för den inkomstförlust som konsultersättningen utgör, varför avräkning inte heller ska ske.

Samtliga nu åberopade omständigheter har åberopats även vid tingsrätten. Vissa formuleringar kan dock vara nya i Arbetsdomstolen. Skäl för avvisning saknas därför.

Beträffande bolagets yrkande om jämkning av det ekonomiska skadeståndet är Anette L inställning i första hand att avvisning ska ske eftersom bolaget inte framställde något jämkningsyrkande vid tingsrätten. Anette L har inte heller kunnat framföra argument mot yrkandet. Tingsrättens överväganden i denna fråga kan inte räknas bolaget till godo.

I sak är hennes inställning att det inte finns skäl att jämka det ekonomiska skadeståndet. Anette L har före och efter avskedandet bott utomlands och saknar kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Den franska arbetsmarknaden är stängd för utlänningar med kvalificerad bakgrund. Det har varit omöjligt för henne att få en okvalificerad anställning med hänsyn till hennes kvalificerade bakgrund. Arbetsförmedlingen i Sverige förmedlar inte okvalificerade arbeten till kvalificerade arbetstagare.

Hon har inte varit passiv i sitt arbetssökande trots att hon inte sökt några arbeten, utan löpande sökt information om möjligheterna att få en ny anställning eller nya uppdrag. Hon har hållit kontakt med IAS och därigenom fått löpande information om arbetsmarknaden. Det har inte funnit behov av hennes tjänster på marknaden. Det har på grund av tvisten varit omöjligt för henne att få arbete hos någon arbetsgivare som skulle kunna komma i affärsförhållande med bolaget.

Hon har tagit illa vid sig av bolagets agerande och har på grund av detta stundtals varit oförmögen att arbeta. Hon har på grund av stress drabbats av stroke år 2006. 

Beträffande det allmänna skadeståndet vill hon tillägga följande. De påstådda grunderna för avskedande som framfördes vid tingsrätten är obefintliga. Bolaget har från första initiativet till att ”bli av med” Anette L till dess målet avgjordes vid tingsrätten agerat på ett oanständigt sätt. Bolagets sätt att föra talan har inneburit ytterligare kränkningar av Anette L. Bolaget har vägrat att lämna vitsord, vilket även det har svärtat ned henne. Det allmänna skadeståndet bör därför bestämmas till ett belopp som ligger högre än normalskadeståndet enligt Arbetsdomstolens praxis.

Bolaget

De av Anette L i Arbetsdomstolen framförda påståendena om att ersättningen för konsultuppdragen skulle ha initierats och betalats av bolaget, att konsultersättningen skulle vara en löneförstärkning, att Anette L och bolaget träffat en uppgörelse av visst innehåll samt uppgifterna om Anette L arbetstid utgör enligt bolagets mening sådana nya omständigheter som inte ska tillåtas i högre rätt.

I sakfrågan är det ostridigt att Anette L har haft inkomst från annan verksamhet efter avskedandet. Det har ingen betydelse att inkomsten är från konsultverksamhet. Avräkning ska därför ske med yrkat belopp.

Anette L påstående om att jämkningsyrkandet inte framfördes vid tingsrätten är felaktigt. Det framgår tydligt av tingsrättens dom, sid. 3, under rubriken ”Yrkanden” att så var fallet. Även grunden för yrkandet, nämligen att Anette L inte sökt annat arbete under den tid för vilken hon yrkat skadestånd, framfördes.

Vad gäller grunden för att skadeståndet ska jämkas till skäligt belopp vill bolaget tillägga följande. Anette L har inte försökt begränsa sin skada. Hon har inte anmält sig till Arbetsförmedlingen eller stått till arbetsmarknadens förfogande under den tid för vilken hon yrkat skadestånd. Att Anette L har valt att bosätta sig i ett land där hon enligt egen uppgift inte kan erhålla arbete kan inte drabba någon annan än henne själv. Det har varit högkonjunktur och stor efterfrågan på arbetskraft under den tid hon varit arbetslös. Att hon har arbetat som uppdragstagare åt IAS efter avskedandet har visat att hon haft möjligheter att erhålla annan anställning. En person är inte uträknad från arbetsmarknaden bara för att hon närmar sig 60 års ålder. Detta gäller särskilt i ett yrke där erfarenhet är en värdefull merit. Den långa anställningen i kombination med de arbetsuppgifter hon hade talar för att hon lätt hade kunnat få ett arbete om hon försökt.

Det utdömda allmänna skadeståndet är väl i linje med Arbetsdomstolens praxis på området. Skäl att utdöma ett högre skadestånd saknas. Bolaget anser, till skillnad från tingsrätten, att avskedandet inte innebar ett allvarligt brott mot anställningsskyddslagen.

Domskäl

Tvisten

Anette L avskedades den 4 oktober 2004 från sin anställning som projektledare hos bolaget. Tingsrätten fann att bolaget inte förmådde styrka någon av de omständigheter som bolaget gjort gällande mot henne, och således att det inte funnits laga skäl för avskedandet. Tvisten i Arbetsdomstolen gäller i huvudsak storleken av det skadestånd bolaget skall förpliktas utge till Anette L på grund av avskedandet.

Det ekonomiska skadeståndet

Vad först gäller det ekonomiska skadeståndet råder tvist mellan parterna dels huruvida det konsultarvode på 370 000 kr som Anette L erhållit från IAS efter avskedandet ska avräknas från det ekonomiska skadeståndet, dels om skadeståndet ska jämkas på grund av att Anette L inte försökt minska skadan genom att söka annat arbete.

Konsultarvodet

Bolaget har hävdat att Anette L lämnat vissa nya uppgifter i frågan om avräkning av konsultarvode i Arbetsdomstolen och yrkat att de nya omständigheterna avvisas, vilket Anette L bestritt. Enligt Arbetsdomstolens mening utgör det som Anette L anfört i Arbetsdomstolen inte sådana nya omständigheter som avses i 50 kap. 25 § rättegångsbalken. Bolagets avvisningsyrkande ska således avslås.

Det framgår av i målet ingivet anställningsavtal beträffande Anette L att hon utöver en fast månadslön, viss ersättning per arbetad dag m.m. även erhöll 90 procent av det konsultarvode som bolaget debiterade IAS. Det är ostridigt att hon efter avskedandet uppburit sådant konsultarvode med cirka 370 000 kr. Enligt Anette L ska avräkning inte ske eftersom hon haft rätt att uppbära denna sidoinkomst även under anställningen. Bolaget har hävdat att avräkning ska ske.

Arbetsdomstolen konstaterar att avräkning enligt skadeståndsrättsliga principer kan ske från det ekonomiska skadeståndet för ersättning som arbetstagaren har erhållit från annat håll under den tid som skadestånd yrkas, om skadan därigenom har minskat. Avräkning ska inte ske för inkomster från bisysslor eller liknande, som arbetstagaren skulle ha haft även om han eller hon haft kvar sin anställning. Det konsultarvode Anette L erhållit från IAS efter avskedandet från bolaget utgör en sådan extrainkomst som hon skulle ha haft även om hon varit fortsatt anställd av bolaget under den aktuella perioden. Att konsultarvodet hade ett nära samband med den upphörda anställningen förändrar enligt Arbetsdomstolens mening inte arvodets karaktär av inkomst av bisyssla. Konsultersättningen ska således inte avräknas när det ekonomiska skadeståndet bestäms.

Jämkning av skadeståndet?

Anette L har hävdat att bolaget vid tingsrätten inte framställt något yrkande om jämkning av det ekonomiska skadeståndet och yrkat avvisning av bolagets ”överklagande”. Bolaget har bestritt avvisningsyrkandet.

Arbetsdomstolen konstaterar att bolaget vid tingsrätten, enligt vad som framgår av tingsrättens dom, har yrkat att det ekonomiska skadeståndet ska jämkas på grund av att Anette L inte har sökt något arbete under den tid för vilken hon yrkat skadestånd. Vad bolaget i Arbetsdomstolen anfört i denna fråga utgör enligt domstolens mening inte sådana nya omständigheter som avses i 50 kap. 25 § rättegångsbalken. Anette L avvisningsyrkande ska därför avslås.

Bolaget har gjort gällande att jämkning av det ekonomiska skadeståndet ska ske på grund av att Anette L inte har försökt begränsa sin ekonomiska skada eftersom hon inte sökt andra anställningar och inte vara anmäld till arbetsförmedlingen. Anette L har bestritt att jämkning ska ske och, i korthet, anfört dels att det inte funnits några arbeten för henne, dels att det med hänsyn till hennes ålder, hälsa och situation i övrigt är oskäligt att kräva att hon skulle söka arbete.

Parterna har olika uppfattningar om hur aktiv en arbetstagare som avskedats utan laglig grund måsta vara i sina försök att finna annan anställning och därigenom minska sin ekonomiska skada. Arbetsdomstolen har tidigare tagit ställning till denna fråga, bland annat i domen AD 1984 nr 54 där domstolen uttalat bland annat följande.

Såsom arbetsdomstolen uttalat i tidigare sammanhang (se domen AD 1982 nr 30) ankommer det på en arbetstagare som kräver ekonomiskt skadestånd avseende utebliven lön att själv vara aktiv för att begränsa skadans omfattning genom att söka sig annat arbete. Gör arbetstagaren inte detta, kan hans underlåtenhet föranleda att skadeståndet jämkas eller till och med helt faller bort.

I normalfallet är ofrånkomligt att arbetstagaren under tid för vilken skadestånd krävs står till arbetsmarknadens förfogande, dvs är beredd att ta lämpligt arbete som erbjuds. Som ett bevis för att en arbetstagare står till arbetsmarknadens förfogande brukar i arbetsmarknadssammanhang fordras att arbetstagaren är fortlöpande anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen (jfr exempelvis 4 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Det är naturligt att ställa ett sådant krav även i det nu aktuella sammanhanget. Det finns visserligen inte grund för att fordra en sådan aktivitet som en generell förutsättning för rätt till skadestånd. I varje enskilt fall får prövas med hänsyn till omständigheterna i vad mån det kan anses skäligt att jämka ett ekonomiskt skadestånd av det skälet att arbetstagaren inte varit anmäld hos arbetsförmedlingen eller eljest inte varit tillräckligt aktiv i att söka nytt arbete.

I förevarande mål har framkommit att Anette L inte har sökt något arbete efter avskedandet. Som skäl för att hon inte sökt arbete har hon bland annat anfört att hon hört sig för hos bland annat IAS om möjligheter till nytt arbete, men att det inte funnits något sådant att få. I brist på annan utredning får hennes uppgifter tas för goda. Anette L har emellertid, trots att det visat sig inte finnas arbete som projektledare eller liknande för internationella AIDS-konferenser, inte vidtagit några som helst åtgärder för att försöka hitta andra möjligheter till anställning. Hon har inte heller anmält sig till arbetsförmedlingen i Sverige. Hon har varit bosatt i Cannes i Frankrike och uppgett att den franska arbetsmarknaden är stängd för henne som utlänning med kvalificerad bakgrund.

Enligt Arbetsdomstolens mening kan en arbetstagare som blivit oriktigt skild från sin anställning inte förhålla sig passiv i försöken att hitta anställning i väntan på att ett arbete, snarlikt det man just förlorat, ska dyka upp på arbetsmarknaden. Det åligger arbetstagaren i sådana fall att försöka hitta något annat lämpligt arbete. Med den yrkesbakgrund Anette L har kan det inte på förhand ha bedömts vara utsiktslöst. Arbetsdomstolen finner inte heller att Anette L ålder vid avskedandet, 59 år, medfört att det inte ska krävas att hon försöker hitta ett nytt arbete.

Uppgiften om att Anette L under år 2006 inte varit arbetsför på grund av att hon drabbats av stroke har inte ifrågasatts av bolaget. Av utredningen framgår inte under hur lång period hon på grund av sjukdom varit oförmögen att arbeta, men under sådan period har hon normalt sett inte heller varit berättigad till ekonomiskt skadestånd (jfr AD 2003 nr 16).

Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning av utredningen i denna del att Anette L inte har lyckats styrka att hon, under den tid hon inte varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom, har varit tillräckligt aktiv för att försöka att begränsa sin ekonomiska skada. Det ekonomiska skadeståndet bör under sådana förhållanden jämkas kraftigt. Utgångspunkten är därvid det yrkade ekonomiska skadeståndet motsvarande 32 månadslöner samt pensionspremier för samma tid utan avräkning för det efter avskedandet erhållna konsultarvodet. Efter en sammantagen bedömning av omständigheterna i detta fall finner Arbetsdomstolen att det ekonomiska skadeståndet till Anette L bör bestämmas till 150 000 kr.


Allmänt skadestånd

Arbetsdomstolen finner, i likhet med tingsrätten, att skälig nivå på det allmänna skadeståndet är 100 000 kr. Tingsrättens dom ska således fastställas i den delen.

Rättegångskostnader

Anette L har i allt väsentligt förlorat målet i Arbetsdomstolen. Hon ska vid denna utgång förpliktas att ersätta bolaget för rättegångskostnaderna här. Om beloppet råder inte tvist.

Med hänsyn till utgången i målet kan Anette L inte få full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten. Hon har dock där vunnit huvudfrågan i målet, dvs. huruvida avskedandet av henne varit lagligen grundat eller inte. Arbetsdomstolen anser att det är skäligt att Anette L tillerkänns en till två tredjedelar jämkad ersättning för kostnaderna vid tingsrätten vad avser ombudsarvode. Anette L har yrkat ersättning med 320 000 kr, varav 300 000 kr för ombudsarvode och 20 000 kr för utlägg. Beloppen får anses skäliga i sig. Bolaget ska således ersätta Anette L för rättegångskostnader vid tingsrätten med 220 000 kr.

Domslut

1. Arbetsdomstolen avslår Anette L avvisningsyrkande.

2. Arbetsdomstolen avslår Congrex (Sweden) Aktiebolags avvisningsyrkande.

3. Med upphävande av punkten 1 i tingsrättens dom förpliktar Arbetsdomstolen Congrex (Sweden) Aktiebolag att till Anette L utge ekonomiskt skadestånd med etthundrafemtiotusen (150 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2004 till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut i punkten 4.

5. Med upphävande av punkten 5 i tingsrättens beslut förpliktar Arbetsdomstolen Congrex (Sweden) Aktiebolag att ersätta Anette L rättegångskostnader vid tingsrätten med tvåhundratjugotusen (220 000) kr, varav 200 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 25 september 2007 till dess betalning sker.

6. Arbetsdomstolen förpliktar Anette L att ersätta Congrex (Sweden) Aktiebolag för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med tjugofemtusen (25 000) kr utgörande ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Ingrid Lyberg, Claes Frankhammar, Gösta Rehnstam, Per Bardh och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Helena Jonsson