ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 nr 042 Lönefordran mm Fastställd förlikning Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

 

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjö kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 3

Domslut 3

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 42/08

                                                                              2008-05-14                  Mål nr A 233/07

Stockholm

KÄRANDE

Fackförbundet SKTF, Box 7825, 103 97 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Sussanne Lundberg, Fackförbundet SKTF,

Box 7825, 103 97 STOCKHOLM

SVARANDE

1. Vårdföretagarna, Box 55545, 102 04 STOCKHOLM

2. Stiftelsen Strandgården, 897001-8217, Box 117, 971 04 LULEÅ

Ombud: jur. kand. Lars Bäckström, Almega AB, Box 55545,

102 04 STOCKHOLM

SAKEN

lönefordran m.m.

______________________

Stiftelsen Strandgården är genom medlemskap i Vårdföretagarna bundet av kollektivavtal i förhållande till Fackförbundet SKTF (förbundet).

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Stiftelsen Strandgården att till Ann-Charlotte N och Ann-Marie N utge lön, sjuklön och ersättning för utlägg i enlighet med domsbilaga (uteslutes här). Vid sammanträde för muntlig förberedelse har förbundet kompletterat yrkandena på det sättet att Stiftelsen Strandgården ska förpliktas att utge lön till Ann-Charlotte N även för perioden fr.o.m. november 2007 t.o.m. april 2008 med 5 875 kr per månad.

Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet.

Parterna har vid sammanträde för muntlig förberedelse träffat en förlikning med följande innehåll och begärt att den ska stadfästas i dom.

1. Stiftelsen Strandgården ska, för tvistens lösande, senast den 25 maj 2008 betala fyrtiotusen (40 000) kr med avdrag för preliminärskatt till Ann-Charlotte N. Vidare ska Stiftelsen Strandgården senast den 25 juni 2008 betala dels sextontusen (16 000) kr med avdrag för preliminärskatt till Ann-Charlotte N, dels fjortontusen (14 000) kr med avdrag för preliminärskatt till Ann-Marie N samt dels ettusen (1 000) kr avseende utlägg till Ann-Marie N.

2. Parterna är ense om att Ann-Charlotte N och Ann-Marie N inte längre är anställda hos Stiftelsen Strandgården.

3. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad.

4. I och med denna överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denna tvist slutligt reglerade. Detta innebär alltså att ingendera parten har något krav på den andra.

Domskäl

Hinder mot att stadfästa förlikningen föreligger inte.

Domslut

Arbetsdomstolen stadfäster den mellan parterna träffade förlikningen.

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Emma Cardell