ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 Nr 072 ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Kurt Junesjös kommentar

Denna orefererade dom innehåller mycket nyttig information, även om inget är nyskapande.

1. För det första redovisas hur man ska avgöra tidpunkten för en förhandlings avslutande när ingen överenskommelse om avslut träffats och ingendera av parterna enligt MBL 16 § skriftligen har meddelat parten att förhandlingen ska anses avslutad.

2. För det andra det gamla vanliga att facket ”lyckas” preskribera ogiltighetstalan genom att inte väcka talan i tid, här visserligen med ett försök att väcka liv i den igen genom att påstå att förhandlingen är ajournerad, vilket domstolen inte går på.

3. För det tredje verkan av ogiltighetsinvändning som skett efter det uppsägningstiden gått ut, den är tydligen utan verkan enligt vad som antyds i domen.

4. För det fjärde verkan av att uppsägningshandling sänds ut på lite olika sätt.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. 1

KÄRANDE.. 2

SVARANDE.. 2

SAKEN.. 2

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 4

Samorganisationen. 4

Nils N s arbetsuppgifter m.m. 4

Utdelningen av tidningen ERGO och UNT Fredag i mars 2007. 4

Händelseföreloppet efter mars 2007. 5

Uppsägningen av Nils N  m.m. 6

Tvisteförhandling. 7

Avskedande. 7

Förhandlingsvägran. 7

Grunderna för talan. 7

Arbetsgivarparterna. 8

Rutiner kring distributionen. 8

Nils N s misskötsamhet avseende distribution. 9

Uppsägning m.m. 9

Kontakterna mellan bolaget och samorganisationen. 9

Fortsatt misskötsamhet 10

Förhandling m.m. 10

Grunderna för bestridandet 11

Domskäl 12

Tvisten. 12

Utredningen i målet 12

Frågan om avvisning av skadeståndsyrkanden. 12

När blev Nils N  uppsagd?. 13

Har bolaget brustit i att underrätta Nils N  om bolagets avsikt att säga upp honom?. 14

Fråga om saklig grund för uppsägning m.m. 14

Är talan om ogiltigförklaring av uppsägningen preskriberad?. 15

Har Nils N  blivit avskedad?. 16

Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran m.m. 16

Lön och annan ekonomisk ersättning. 17

Rättegångskostnader 18

Domslut 18

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 72/08

                                                                              2008-09-24                  Mål nr A 195/07

Stockholm

KÄRANDE

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC, Studentstaden 17, 752 33 UPPSALA

Ombud: Bo N, Uppsala Lokala Samorganisation av SAC, Gnejsvägen 2 A, 752 42 UPPSALA

Biträdande ombud: advokaten John Norder, Kommendörsgatan 38, 114 58 STOCKHOLM

SVARANDE

1.  Svenska Tidningsutgivareföreningen, Box 22500, 104 22 STOCKHOLM

2.  Upsala Nya Tidning Distribution AB, 556560-4807, Box 36, 751 03 UPPSALA Ombud för båda: arbetsrättschefen Roine Johansson, TU service AB, adress som 1

SAKEN

ogiltigförklaring av avskedande m.m.

______________________

Mellan Uppsala Lokala Samorganisation av SAC (samorganisationen) och Upsala Nya Tidning Distribution AB (bolaget) finns inte något kollektivavtal. Däremot finns kollektivavtal mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna), i vilken bolaget är medlem, och Svenska Transportarbetareförbundet. Genom sitt medlemskap i Tidningsutgivarna är bolaget bundet av detta kollektivavtal. Nils N , som har varit anställd i bolaget, är medlem i samorganisationen. Under anställningen var han sysselsatt i arbete som avses med kollektivavtalet.

Bolagets huvudsakliga verksamhet utgörs av morgontidningsdistribution i kommunerna Tierp, Uppsala, Östhammar, Sigtuna och Knivsta. Bolaget sysselsätter omkring 550 tidningsdistributörer och omkring 20 tjänstemän.

Nils N  har arbetat som tidningsbud under många år. Han var anställd i bolaget fram till sin pensionering sommaren 2002. I juli 2004 blev han åter anställd i bolaget som tidningsbud. Mellan parterna har uppkommit tvist om Nils N s fortsatta anställning i bolaget och om bolaget uppfyllt anställningsskyddslagen och medbestämmandelagens regler om främst informations- och förhandlingsskyldighet.

Parterna har tvisteförhandlat om uppsägningen av Nils N  utan att kunna enas. I övrigt har tvisteförhandling inte ägt rum.

Samorganisationen har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat - som talan slutligt bestämts - att Arbetsdomstolen ska

1.  förklara bolagets avskedande av Nils N  ogiltigt,

2.  förklara bolagets uppsägning av Nils N  ogiltig,

3.  förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 100 000 kr på den grunden att bolaget avskedat honom under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning,

4.  förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 80 000 kr på den grunden att bolaget sagt upp honom utan saklig grund,

5.  förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 20 000 kr på den grunden att bolaget kränkt hans rätt till underrättelse med anledning av avskedandet,

6.  förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 20 000 kr på den grunden att bolaget kränkt hans rätt till överläggning med anledning av avskedandet,

7.  förplikta bolaget att till Nils N  betala ersättning för utfört arbete för perioden den 10 juni–25 juni 2007 med 4 806 kr (varav lön 4 253 kr och semesterersättning 553 kr),

8.  förplikta bolaget att till Nils N  betala lön med 7 975 kr per månad och semesterersättning med 1 037 kr per månad från den 25 juni 2007 till dagen för huvudförhandling i målet, dvs. totalt 102 783 kr,

9.  förplikta bolaget att till samorganisationen betala allmänt skadestånd med 30 000 kr på den grunden att bolaget vägrat ingå förhandling med samorganisationen angående avskedandet av Nils N ,

10.                 förplikta bolaget att till samorganisationen betala allmänt skadestånd med 20 000 kr på den grunden att bolaget kränkt samorganisationens rätt till varsel angående avskedandet,

11.                 förplikta bolaget att till samorganisationen betala allmänt skadestånd med 20 000 kr på den grunden att bolaget kränkt samorganisationens rätt till överläggning angående avskedandet,

12.                 förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 30 000 kr på den grunden att bolaget avstängt honom från arbete fr.o.m. den 10 juni 2007 utan giltigt skäl,

13.                 förplikta bolaget att till Nils N  betala allmänt skadestånd med 20 000 kr på den grunden att bolaget underlåtit att före beslut underrätta honom om bolagets avsikt att säga upp honom,

På beloppen under punkterna 3–7 och 9–11 yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningen, den 19 september 2007, tills betalning sker.

På beloppen under punkten 8 yrkas ränta från respektive förfallodag till dess betalning sker för belopp som förföll till betalning under perioden den 1 juli 2007–31 maj 2008.

På beloppet under punkten 12 yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av tilläggsyrkandet, den 18 oktober 2007, tills betalning sker.

På beloppet under punkten 13 yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av tilläggsyrkandet, den 28 november 2007, tills betalning sker.

Samorganisationen har förbehållit sig rätten att för Nils N s räkning yrka ersättning för tiden efter huvudförhandlingen.

Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet i sin helhet. Inga belopp vad avser allmänt skadestånd har vitsordats. Arbetsgivarparterna har yrkat att samorganisationens yrkanden under punkterna 12 och 13 ska avvisas. Yrkande belopp under punkterna 7 och 8 har vitsordats som skäliga i och för sig. Ränteyrkandena har vidare vitsordats som skäliga i och för sig.

Samorganisationen har bestritt att talan under punkterna 12 och 13 avvisas.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Samorganisationen

Nils N s arbetsuppgifter m.m.

Nils N  påbörjade sin senaste anställning i bolaget den 13 augusti 2004. Det var fråga om en visstidsanställning som den 1 februari 2005 övergick till tillsvidareanställning. Inledningsvis delade Nils N  ut Upsala Nya Tidning (UNT) i distriktet Luthagen 174, måndag till lördag varje vecka och från och med hösten 2004 även på söndagar. Distributionen avslutades normalt kl. 06 på morgonen. Efter att bolaget hade annonserat internt anmälde Nils N  intresse att dela ut tidningen ERGO i området Studentstaden. Han kom därefter att även dela ut ERGO på torsdagar, normalt sett varannan vecka. Det var fråga om utdelning dagtid och s.k. heltäckning vilket innebär att tidningen delades ut i ett exemplar till varje hushåll.

I januari 2007 fick Nils N  en kallelse till ett möte med Anders Åresten som ansvarade för bolagets tidningsdistribution i Studentstaden. På sedvanligt sätt hade kallelsen placerats på överlägget, dvs. ovanpå tidningsbuntarna vid Nils N s s.k. hämtställe. Vid mötet framkom att UNT skulle ge ut en fredagsbilaga, UNT Fredag. Denna skulle delas ut dels till alla dem som prenumererade på UNT, dels till alla hushåll i studentområdena. Nils N  blev tillfrågad om han kunde åta sig att dela ut fredagsbilagan i området Studentstaden under fyra fredagar i februari. Han accepterade att göra detta. I februari utkom ett enda nummer av tidningen ERGO, fredagen den 9 februari 2007. Nils N  delade den veckan ut ERGO på torsdagen och UNT Fredag på fredagen i enlighet med de instruktioner han hade fått.

Nils N  fick i slutet av februari på nytt ett meddelande via tidningsbunten om kallelse till ett möte med Anders Åresten. Nils N  träffade därför återigen Anders Åresten på företaget. Vid mötet fick Nils N  veta att bolaget hade beslutat att förlänga utdelningen av UNT Fredag till slutet av maj. Nils N  blev tillfrågad om han kunde åta sig utdelningen av fredagsbilagan under ytterligare tre månader. Nils N  uttryckte tveksamheter till detta och förklarade att den omfattande tidningsutdelningen under februari hade varit betungande. ERGO skulle delas ut som tätast varannan torsdag och UNT Fredag varje fredag. Efter att ha hört Nils N s tvekan förklarade Anders Åresten att de veckor som både tidningen ERGO och UNT Fredag skulle delas ut kunde Nils N  för att underlätta arbetet dela ut bägge tidningarna samtidigt på fredagen. Nils N  blev något överraskad av att höra detta. För att kontrollera att han hade uppfattat Anders Åresten korrekt berättade Nils N  att det förekom att bud på andra morgontidningsdistrikt delade upp utdelningen av ERGO till både torsdagar och fredagar. Anders Åresten förklarade att han kände till detta. Nils N  uppfattade att det gick bra att göra på det viset. Nils N  tog då också upp att det på själva tidningen ERGO anges att fredag är utgivningsdag. Efter att Anders Åresten hade sagt att Nils N  kunde dela ut båda tidningarna, dvs. UNT Fredag och ERGO, samma veckodag åtog sig Nils N  uppdraget. Han uppfattade således att han genom Anders Årestens uttalanden blev instruerad att dela ut både ERGO och UNT Fredag på fredagar de veckor som båda tidningarna gavs ut.

Utdelningen av tidningen ERGO och UNT Fredag i mars 2007

Fredagen den 2 mars 2007 delade Nils N  ut ERGO och UNT Fredag i enlighet med Anders Årestens instruktioner. Nils N  fick därefter ingen indikation på att något skulle vara felaktigt. Veckan därpå gavs inte ERGO ut. Fredagen den 9 mars delade Nils N  ut UNT Fredag som vanligt. När Nils N  fredagen den 16 mars kom till hämtningsstället fanns emellertid inga tidningar att dela ut. Han begav sig därför omedelbart till bolagets kontor där han träffade Anders Åresten som var uppskakad och ledsen. Anders Åresten förklarade att bolagets VD Hans L hade ”gått i taket” och att Nils N  inte skulle få dela ut ERGO längre. Nils N  skulle däremot få fortsätta utdelningen av UNT Fredag från och med veckan därpå. Anders Åresten berättade vidare att han kvällen innan hade åkt ut till området Studentstaden och där plockat upp exemplar av tidningen som vandaler hade spritt ut.

När Nils N  fredagen den 23 mars delade ut UNT Fredag i Studentstaden träffade han på tidningsbudet Teodor H. Det visade sig att de båda delade ut UNT Fredag i samma område. Teodor H ringde därför arbetsledaren Julian B som hade gett honom uppdraget att dela ut UNT Fredag i Studentstaden vid det aktuella tillfället. Julian B ansvarade för tidningsdistributionen i området Luthagen 174. Under samtalet lämnade Teodor H över telefonen till Nils N , varvid Julian B förklarade att Nils N  hade misskött sig. När Nils N  ville få en förklaring vägrade emellertid Julian B att berätta vad den påstådda misskötsamheten bestod i. I stället sade han att Nils N  skulle lära upp någon annan för utdelningen på distriktet Luthagen 174.

Torsdagen den 29 mars sökte Julian B upp Nils N  ute på distriktet Luthagen 174. Julian B förklarade på nytt för Nils N  att denne hade misskött sig. Nils N  begärde återigen en förklaring. Julian B vägrade dock att ange vad misskötsamheten bestod i, utan sade att Nils N  skulle få en förklaring först när han inkom med budböckerna till kontoret. Inte heller fick Nils N  någon förklaring till varför han skulle lämna in budböckerna. Han uppmanade Julian B att kalla honom till kontoret efter att Julian B hade tagit reda på vad misskötsamheten bestod i. Under samtalet blev inte Nils N  varnad eller på annat sätt instruerad hur arbetet skulle utföras. Nils N  fick därefter aldrig någon kallelse till kontoret.

När Nils N  skulle dela ut UNT Fredag den 30 mars fanns inga tidningar vid hämtningsstället att dela ut. Nils N  antog då att även utdelningen av UNT Fredag i Studentstaden för hans del var avslutad.

Händelseföreloppet efter mars 2007

Måndagen den 30 april 2007 saknades tidningar på hämtstället för distrikt 174. Det visade sig att en annan tidningsdistributör hade fått i uppdrag att dela ut morgontidningar på Nils N s distrikt. Nils N  ringde då nattförmannen som inte kunde lämna någon förklaring till det inträffade. Nils N  slutförde emellertid distributionen medan den andre tidningsutdelaren åkte hem.

Senare samma dag vid tiotiden fick Nils N  ett brev från bolaget via brevinkastet i bostaden. I brevet, som var daterat den 29 mars 2007, stod att hans anställning hade upphört den 29 april 2007. Den 1 maj 2007 visade han upp brevet för bl.a. flera fackliga företrädare som samstämmigt uppgav att brevet inte kunde utgöra en giltig uppsägning. Torsdagen den 3 maj tog Nils N  kontakt med Dick J hos transportarbetareförbundet som bedömde att brevet inte kunde tjäna som en uppsägning. Under mötet ringde Nils N  till Julian B på uppmaning av Dick J. Då Julian B inte svarade talade Nils N  in ett meddelande på telefonsvararen om att brevet som han hade fått inte kunde tjäna som en uppsägning enligt transportarbetareförbundets uppfattning. Nils N  fick ingen reaktion med anledning av meddelandet.

Därefter blev Nils N  skriftligen kallad till ett möte med Julian B den 9 maj 2007. Vid mötet fick Nils N  veta att han eventuellt skulle komma att sägas upp. Nils N  krävde då att få reda på skälen till det. Han fick då till svar att det inte krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare som är över 67 år.

Uppsägningen av Nils N  m.m.

Under maj 2007 fortsatte Nils N  sina arbetsuppgifter som vanligt. Han fick ingen särskild information från bolaget under den tiden. Först den 28 maj fick Nils N  via tidningsbunten en uppsägningshandling som uppfyllde kraven på en sådan. Nils N  begärde därefter en redogörelse av de skäl som bolaget åberopade till stöd för uppsägningen. Under perioden den 31 maj till den 5 juni försökte Nils N  två gånger per telefon nå Julian B i syfte att få reda på skälen till uppsägningen. När Julian B inte svarade läste Nils N  in ett meddelande på telefonsvararen om att han önskade en redogörelse över skälen för uppsägningen. Nils N  fick dock inte något svar.

Det har för bolaget funnits möjlighet att överlämna uppsägningshandlingen till Nils N  personligen. Vidare har det inte funnits några svårigheter för bolaget att komma i kontakt med honom via hans mobiltelefon. Nils N  har inte tagit emot någon uppsägningshandling genom rekommenderat brev. Inte heller har han fått någon avi om hämtning av rekommenderad försändelse.

Den 7 juni 2007 framställde Nils N  och ombudsmannen vid samorganisationen Robin C en skriftlig ogiltighetsinvändning mot uppsägningen. De överlämnade handlingen personligen till Julian B som dock vägrade att underteckna en bekräftelse på mottagandet av ogiltighetsinvändningen. Vid detta tillfälle begärde Nils N  återigen att få en redogörelse över skälen för uppsägningen. Julian B förklarade då att bolaget endast förhandlade med transportarbetareförbundet och att de därför inte skulle få någon information. När Robin C förklarade att Nils N  var medlem i samorganisationen och inte i transportarbetareförbundet uppgav Julian B att det saknade betydelse för bolaget. Nils N  och Robin C uppmanades att återkomma dagen därpå för en bekräftelse på mottagandet av ogiltighetsinvändningen. Efter viss kommunikation per e-post mellan bolagets VD Hans L och Robin C mottog samorganisationen per post en skriftlig bekräftelse, daterad den 8 juni 2007, på mottagandet av ogiltigförklaringen av uppsägningen.

Den 13 juni 2007 saknades återigen tidningsbuntar på hämtstället för distriktet Luthagen 174. Nils N  fick genom nattexpeditionen reda på att ett annat tidningsbud hade tagit med sig tidningsbuntarna till det aktuella distriktet. Nils N  sökte då upp tidningsbudet, varvid de två delade upp tidningarna mellan sig och avslutade distributionen. Nils N  trodde att en missuppfattning på något sätt hade orsakat situationen.

Den 14 juni 2007 polisanmälde bolaget Nils N  för bl.a. egenmäktigt förfarande. Av anmälan framgår att enligt bolagets uppfattning hade Nils N s anställning upphört den 9 juni. Förundersökningen lades sedermera ner.

Den 15 juni 2007 fortsatte Nils N  med morgontidningsutdelningen i distriktet Luthagen 174. När Nils N  höll på att dela ut tidningar kom bolagets gruppchef Lars Olsson som ville överlämna en utskrift av ett e‑postmeddelande. Han ville att Nils N  skulle bekräfta mottagandet av handlingen. Av e-postmeddelandet framgick att Nils N  hade sagts upp den 9 maj 2007 med sista anställningsdag den 9 juni 2007.

Nils N  fortsatte därefter att dela ut morgontidningar på distriktet Luthagen 174 till och med söndagen den 24 juni 2007.

Varken Nils N  eller samorganisationen fick något besked om avstängning av Nils N  under uppsägningstiden. Det är först i inlagor under rättegången som bolaget klargjort att Nils N  var avstängd från arbetet under uppsägningstiden. 

Tvisteförhandling

Lokal förhandling angående uppsägningen ägde rum den 19 juni 2007. Vid förhandlingen närvarade från arbetstagarsidan förhandlingsledamoten Robin C från samorganisationen. Samorganisationens syfte med förhandlingen var att avkräva bolaget skälen till uppsägningen. Arbetsgivarparterna var emellertid inte vid förhandlingen beredda att redogöra för grunden för uppsägningen. Det slutade med att förhandlingen ajournerades.

Avskedande

Då samorganisationen uppfattade att Nils N  hade avskedats gjorde Robin C den 25 juni 2007 en framställan om ogiltigförklaring av avskedande på Nils N s vägnar. Robin C begärde förhandling angående vad samorganisationen hade uppfattat som ett avskedande oavsett om det var fråga om ett faktiskt avskedande eller inte. Det var den 25 juni som samorganisationen slutgiltigt uppfattade situationen så att Nils N  måste ha avskedats. Avskedandet kan dock ha ägt rum redan tidigare. Nils N  sades upp den 28 maj 2007 med en månads uppsägningstid. Redan under mitten av juni hävdade bolaget dock bestämt att anställningen hade upphört. Detta framgår dels av den ovan nämnda polisanmälan bolaget gjorde den 14 juni 2007, dels av det e-postmeddelande som Lars Olsson den 15 juni 2007 ville att Nils N  skulle bekräfta att han hade tagit emot. Vidare hävdade bolaget vid förhandlingen den 19 juni 2007 att Nils N s anställning hade upphört den 9 juni.

Förhandlingsvägran

Den 4 juli 2007 faxade samorganisationen en påminnelse till bolaget om sin tidigare förhandlingsframställan om avskedandet. I faxmeddelandet angavs också att det krävdes att bolaget redogjorde för skälen för uppsägningen för att de redan inledda förhandlingarna om uppsägningen skulle kunna slutföras.

Parterna har inte träffat någon överenskommelse den 19 juni 2007 om att Nils N  inte skulle arbeta efter den 9 juni eller om att tider och regler för uppsägning hade följts från bolagets sida. Om en sådan överenskommelse har träffats saknar den dock verkan eftersom Robin C inte hade mandat att avtala bort Nils N s rättigheter i frågan. Den 8 juli 2007 justerade Robin C protokollet från förhandlingen den 19 juni. Av Robin Cs justeringar i protokollet framgår att det enligt samorganisationens uppfattning kvarstod oenighet om när Nils N  hade tagit del av uppsägningen.

Den 12 juli 2007 begärde samorganisationen att förhandlingarna om uppsägningen skulle återupptas. Samtidigt påminde samorganisationen bolaget om att förhandling hade begärts angående avskedandet. Bolaget måste genom passivitet anses ha godkänt att förhandlingarna om uppsägningen inte var avslutade. Bolaget har varit skyldigt att svara på förhandlingsframställningarna och klargöra situationen för samorganisationen.

Den 5 september 2007, efter att samorganisationen flera gånger även hade begärt förhandling angåendet avskedandet, lämnade samorganisationen besked om att den frånträdde förhandlingarna om uppsägningen. Samorganisationen har därefter väckt talan inom stipulerad tid. Någon preskription har således inte inträtt.

Grunderna för talan

Nils N  har inte på något sätt misskött sig. Han har inte delat ut tidningen ERGO på fel dagar, utan har delat ut dem i enlighet med de instruktioner han har fått från arbetsledningen. Nils N  har, tvärtemot var bolaget påstår, delat ut UNT Fredag den 23 mars 2007. Vidare har han aldrig försökt att tillskansa sig några tidningar, utan endast försökt att fortsätta utföra sina arbetsuppgifter. Han har infunnit sig till samtliga möten han kallats till hos bolaget. Nils N  har sagts upp utan saklig grund. Uppsägningen ska därför förklaras ogiltig enligt anställningsskyddslagen och Nils N  är berättigad till dels allmänt skadestånd, dels lön alternativt ersättning för förlorad inkomst.

Nils N  har aldrig av bolaget fått någon varning, erinran eller på annat sätt blivit tillsagd att utföra arbetet på annat sätt än han faktiskt gjort. Han har alltså aldrig fått möjlighet att förändra utförandet av sitt arbete.

Nils N  har först den 28 maj 2007 fått en uppsägningshandling från bolaget. Uppsägning av honom har därför inte skett förrän nämnda datum och uppsägningstid, för vilken han är berättigad till lön, har under alla förhållanden löpt till den 28 juni 2007.

Den 25 juni 2007, under uppsägningstiden, avskedades Nils N  under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning. Till följd härav ska avskedandet förklaras ogiltigt och Nils N  är berättigad till skadestånd.

Då bolaget kränkt Nils N s rätt till underrättelse i anledning av avskedandet och följaktligen också berövat honom möjligheten att begära överläggning angående avskedande är han berättigad till allmänt skadestånd.

Nils N  är vidare berättigad till allmänt skadestånd eftersom bolaget inte har underrättat honom om dess avsikt att säga upp honom och då han därigenom inte kunnat utnyttja möjligheten att begära överläggning.

Samorganisationen är berättigad till allmänt skadestånd, eftersom bolaget vägrat att ingå förhandlingar med samorganisationen om avskedandet av Nils N . Bolaget varslade inte samorganisationen om Nils N s avskedande och berövade på så sätt även organisationen möjligheten att begära överläggning om detta. Bolaget är med anledning härav skyldigt att betala allmänt skadestånd till samorganisationen.

Nils N  är vidare enligt anställningsskyddslagen berättigad till skadestånd eftersom han blivit avstängd från sitt arbete under uppsägningstiden.

Om Arbetsdomstolen finner att anställningen ska bestå yrkas lönebeloppet enligt punkterna 7 och 8, däremot inte semesterersättning. Om anställningen däremot inte ska bestå yrkas ersättning helt i enlighet med punkterna 7 och 8.

Omständigheter som bolaget har känt till mer än två månader före uppsägningen får inte beaktas vid bedömningen av om saklig grund förelegat. Tidsfristen ska räknas från den tidpunkt vid vilken bolaget för Nils N  redovisat de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Samorganisationen gör i första hand gällande att fristen ska räknas från den 5 november 2007 eller den 31 oktober 2007, i andra hand från den 14 juni 2007 eller i vart fall från den 28 maj 2007.

Arbetsgivarparterna

Rutiner kring distributionen

Enligt de distributionsavtal bolaget ingått med sina uppdragsgivare ska tidningen ERGO delas ut på torsdagar varannan vecka och UNT Fredag varje fredag. Eftersom avtalen reglerar när tidningen ska delas ut får tidningsbuden inte dela ut tidningen någon annan dag än den avtalade. Utdelningen av respektive tidning uppgick för Nils N s del till omkring 1500 exemplar per tillfälle.

Enligt de avtal bolaget har med fastighetsägaren för respektive hämtställe ska tidningarna vara hämtade innan den ordinarie verksamheten där börjar. I Studentstaden låg hämtstället vid ingången till en livsmedelsbutik. Morgontidningarna körs ut med bilar till hämtstället någon gång under natten, medan ERGO och UNT Fredag körs ut i samband med den s.k. reklamationsturen vid sextiden på morgonen.

På tidningsbuntarna får tidningsbudet s.k. överlägg med meddelanden i form av exempelvis kallelser till bolagets kontor samt instruktioner för tidningsutdelningen. Nils N  måste därför ha vetat när tidningarna skulle delas ut.

Nils N s misskötsamhet avseende distribution

Nils N  hade fått instruktion att dela ut ERGO på torsdagar och UNT Fredag på fredagar. I stället för att distribuera heltäckning av ERGO torsdagen den 1 mars och UNT Fredag fredagen den 2 mars 2007 delade Nils N  ut båda tidningarna sistnämnda dag. Nils N  agerade likadant den 15 och den 16 mars, dvs. delade ut båda tidningarna på fredagen. Därigenom bröt Nils N  den viktigaste regeln för ett tidningsbud, nämligen att leverera tidningarna i enlighet med den avtalade tidpunkten.

Den 23 mars 2007 låg UNT Fredag kvar på hämtstället vid lunchtid. Tidningarna skulle emellertid ha hämtats av Nils N  från hämtstället för utdelning redan efter att morgontidningsdistributionen hade avslutats klockan sex på morgonen. Bolaget tvingades därför att hitta en annan distributör för utdelningen. Utdelningen kom av den orsaken att påbörjas först vid tvåtiden på eftermiddagen.

Uppsägning m.m.

Julian B framhöll för Nils N  att ERGO och UNT Fredag skulle delas ut på torsdagar respektive fredagar. Nils N  visade dock ingen samarbetsvilja eller vilja att rätta sig. Nils N  kallades till ett möte med bolaget den 30 mars 2007. Nils N  vägrade dock att inställa sig. Eftersom situationen var ohållbar valde bolaget att inleda ett uppsägningsförfarande.

Nils N  har inte lämnat ut något telefonnummer till bolaget. Hans telefonnummer har inte kunnat hittas via Internet och han har inte öppnat i bostaden när företrädare för bolaget sökt honom. Bolaget valde därför att skicka uppsägningen med rekommenderat brev till Nils N  den 29 mars 2007. En kopia av uppsägningsbrevet skickades samtidigt till transportarbetareförbundet. En kopia av uppsägningshandlingen lades också på en av de tidningsbuntar som Nils N  hade att dela ut. Eftersom Nils N  inte löste ut brevet kom det i retur till bolaget den 4 maj 2007.

Bolaget kontaktade Dick J hos transportarbetareförbundet, men eftersom Nils N  inte var medlem i förbundet förekom inga ytterligare kontakter. Dick J påpekade dock att uppsägningshandlingen saknade fullföljdshänvisning. Bolaget valde därför att skicka en ny uppsägningshandling till Nils N  med rekommenderat brev som poststämplades den 9 maj 2007. Brevet kom dock i retur den 13 juni 2007. Ett exemplar av uppsägningsbeskedet lades också på en av de tidningsbuntar som Nils N  skulle dela ut. Även av denna uppsägningshandling skickades en kopia till transportarbetareförbundet. Den uppsägningshandling som Nils N  undertecknade den 28 maj 2007 som bekräftelse på mottagandet måste vara den handling som han hade fått via tidningsbunten den 9 maj 2007. Det finns nämligen inte någon annan uppsägningshandling än den som lades på tidningsbunten som Nils N  kan ha undertecknat. Nils N  delgavs således uppsägningen den 9 maj 2007.

Kontakterna mellan bolaget och samorganisationen

Den 7 juni 2007 yrkade samorganisationen genom Robin C ogiltigförklaring av uppsägningen. Därefter fram till förhandlingen den 19 juni 2007 hade Hans L och Robin C omfattande e‑postkorrespondens. Skälen för uppsägningen klargjordes av Hans L genom ett e-postmeddelande den 14 juni 2007. Av mejlet framgår att Nils N  vid upprepade tillfällen inte hade delat ut tidningen på angiven utgivningsdag samt att han trots information om problemen fortsatt att på eget bevåg bestämma när han ansåg det lämpligt att dela ut tidningar. Vidare angavs att detta utgjorde ett gravt samarbetsproblem och innebar en vägran att följa arbetsledningens instruktioner. Av e-postmeddelandet framgår även att Nils N  muntligen hade informerats om skälen för uppsägningen. Vidare framgår att Nils N s nattliga trakasserier måste sluta innan bolaget skulle sätta sig vid förhandlingsbordet. I meddelandet nämns även att Nils N  var polisanmäld av bolaget för bl.a. stöld. Genom detta e‑postmeddelande har Nils N  via Robin C således fått efterfrågad skriftlig information om skälen för uppsägningen.

Enligt bolagets uppfattning upphörde Nils N s anställning den 9 juni 2007, vilket var anledningen till att han därefter inte fick fortsätta arbetet. Nils N  accepterade dock inte detta. Av ett e-postmeddelande från Robin C till bolaget den 13 juni 2007 fick bolaget intrycket att samorganisationen hade förstått att Nils N  var arbetsbefriad eller avstängd från arbete. Av bolagets svar samma dag på nämnda meddelande informerades samorganisationen om att Nils N  var befriad från arbete fram till förhandlingen den 19 juni 2007.

Fortsatt misskötsamhet

Nils N  försökte den 12–13 juni 2007 på Börjegatan 54 i Uppsala och den 17–18 juni 2007 vid Gamla torget vid Östra Ågatan i Uppsala att tillskansa sig tidningar från dels bolagets hämtställe, dels en budbil. Det var dessa händelser som polisanmäldes av bolaget.

Förhandling m.m.

Vid förhandlingen den 19 juni 2007 diskuterade parterna bl.a. händelserna som hade föranlett uppsägningen. Bolaget uppfattade vid förhandlingen att parterna var överens om att anställningen hade upphört den 9 juni 2007. Förhandlingen avslutades vid sammanträdet den 19 juni.

Den 4 juli 2007 kontaktades Hans L via fax av Bo N angående framställan den 25 juni 2007 om förhandling avseende avskedande. Av protokollet från förhandlingen den 19 juni 2007 framgår bl.a. att Robin C justerade protokollet först den 8 juli 2007. Protokollet justerades alltså efter det att Bo N hade kontaktat bolaget. Det fanns ingen anledning för bolaget att tro att inte Robin C även fortsättningsvis skulle företräda Nils N . Den 5 juli 2007, dvs. innan protokollet från förhandlingen var justerat, skickade Hans L ett e‑postmeddelande till Robin C med anledning av det fax Hans L hade fått från Bo N. I e-postmeddelandet bekräftade Hans L att han hade fått en skrift från Bo N i samorganisationens namn och klargjorde för Robin C att bolaget redan hade förhandlat med samorganisationen och därför inte ansåg sig ha någon skyldighet att starta om processen i en redan förhandlad fråga. Underförstått framgår det följaktligen av e-postmeddelandet att bolagets uppfattning var att förhandlingen den 19 juni 2007 var avslutad. Bolaget svarade alltså direkt på brevet, dock inte till Bo N, utan till Robin C som tidigare hade handlagt ärendet angående Nils N .

Den 13 juli 2007 skickade Hans L ytterligare ett e-postmeddelande till Robin C av vilket framgick att bolaget hade fått två faxmeddelanden från Bo N om frågor som rörde Nils N . Av mejlet framgick återigen att bolaget ansåg att förhandlingen den 19 juni 2007 var avslutad.

Varken e-postmeddelandet den 5 juli 2007 eller den 13 juli 2007 föranledde någon reaktion från Robin C.

Den 17 september 2007 skickade Hans L ett e-postmeddelande till Robin C som bl.a. innehöll en förfrågan kring det förhållandet att samorganisationen skriftligen hade frånträtt förhandlingen om uppsägningen trots att protokoll från den förhandlingen hade justerats flera månader tidigare. Samma dag fick Hans L ett mejl från Robin C som angav att Bo N ”numera fungerar som Nils N s ombud” då Robin C ”tagit ett kliv tillbaka” i ärendet.

Bolaget har inte vägrat att förhandla. Bolaget har korresponderat med Robin C som företrädare för samorganisationen och har förhandlat med honom. Varje gång Hans L fått ett fax från Bo N har han i sin tur kontaktat Robin C på den e-postadress som Robin C hade uppgett.

Nils N  har aldrig avskedats av bolaget. Eftersom Nils N s anställning upphörde den 9 juni 2007 kan han omöjligen ha avskedats därefter. Inte ens Nils N  själv har uppfattat sig som avskedad.

Nils N  fick det första uppsägningsbeskedet den 29 mars 2007 och det andra i början av maj 2007. De omständigheter bolaget gör gällande till grund för uppsägningen faller således inom den s.k. tvåmånadersregeln.

Grunderna för bestridandet

Bolaget har sagt upp Nils N  av personliga skäl då han har misskött sig i flera avseenden. Misskötsamheten består i att Nils N  inte har delat ut ERGO på torsdagar vid två tillfällen i mars 2007 och inte fullföljt utdelningen på korrekt sätt när det gäller UNT Fredag den 23 mars. Han har således inte följt gällande instruktioner för utdelning. Vidare består misskötsamheten i att Nils N  inte efterkommit bolagets uppmaning att infinna sig till bolagets kontor i samband med händelserna i mars samt att Nils N  den 12–13 och den 17–18 juni 2007 försökt att tillskansa sig tidningar från bolagets hämtställe och från en av bolagets budbilar. Misskötsamheten utgör sammantaget saklig grund för uppsägning.

Yrkandet om ogiltigförklaring av uppsägning under punkten 2 bestrids även på den grunden att talan är preskriberad. Nils N s anställning upphörde den 9 juni 2007. Talan har väckts för sent i förhållande till tidpunkten för förhandlingens avslutande.

Yrkandet om allmänt skadestånd under punkten 4 bestrids på den grunden att saklig grund för uppsägning har förelegat.

Yrkandet om ogiltigförklaring av avskedande under punkten 1 bestrids på den grunden att Nils N  inte har avskedats.

Vidare bestrids yrkandena om allmänt skadestånd under punkterna 3, 5, 6, 10 och 11 på den grunden att Nils N  inte har avskedats.

Yrkandet om skadestånd under punkten 9 bestrids på den grunden att bolaget inte har förhandlingsvägrat. När förhandlingsframställan har kommit till bolaget har bolaget vänt sig till den företrädare för samorganisationen som har handlagt ärendet beträffande Nils N .

Yrkandena om ersättning under punkterna 7 och 8 bestrids på den grunden att parterna var överens om att anställningen upphörde den 9 juni 2007.

Yrkandet om allmänt skadestånd under punkten 12 ska i första hand avvisas då yrkandet inte vilar på väsentligen samma grund som yrkandena i ansökan om stämning. Vidare är inte förhandlingskravet uppfyllt. I andra hand ska yrkandet ogillas eftersom parterna var överens om att Nils N  inte skulle utföra något arbete fram till förhandlingen den 19 juni 2007.

Yrkandet om allmänt skadestånd under punkten 13 ska i första hand avvisas då yrkandet inte vilar på väsentligen samma grund som yrkandena i ansökan om stämning. I andra hand ska yrkandet ogillas då bolaget muntligen har underrättat Nils N  innan uppsägning ägde rum.

Domskäl

Tvisten

Nils N  fick i juli 2004 en tillsvidareanställning hos bolaget som tidningsbud. Tvist har uppkommit med anledning av anställningens avslutande. Arbetsdomstolen har att i tvisten ta ställning till ett flertal frågor som samorganisationens talan föranleder. De olika frågorna kommer att behandlas under skilda rubriker nedan.

Utredningen i målet

Målet har avgjorts efter huvudförhandling.

Vid huvudförhandlingen har på samorganisationens begäran hållits förhör under sanningsförsäkran med Nils N , vittnesförhör med Niklas L , Lars O, Teodoer H och Robin C samt förhör med Bo N.

På arbetsgivarparternas begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med bolagets VD Hans L samt vittnesförhör med Björn E, Dick J, Teodor H och Julian B.

Härutöver har parterna åberopat tämligen omfattande skriftlig bevisning.

Frågan om avvisning av skadeståndsyrkanden

Arbetsgivarparterna har yrkat att samorganisationens yrkande om allmänt skadestånd med 30 000 kr till Nils N  för att bolaget stängt av honom från hans arbete utan giltigt skäl (yrkandet under punkten 12) ska avvisas. Arbetsgivarparterna har även yrkat avvisning av samorganisationens yrkande om allmänt skadestånd med 20 000 kr till Nils N  för att bolaget underlåtit att före beslut om uppsägning underrätta honom om bolagets avsikt att säga upp honom (yrkandet under punkten 13). Till stöd för att talan i dessa delar ska avvisas har arbetsgivarparterna anfört att yrkandena, som framställdes först efter att stämning i målet hade sökts, inte stöder sig på väsentligen samma grund som yrkandena i ansökan om stämning, dvs. yrkandena under punkterna 1–11. Till stöd för avvisning av yrkandet under punkten 12 har arbetsgivarparterna i andra hand åberopat att parterna inte har tvisteförhandlat i frågan.

I 13 kap. 3 § rättegångsbalken finns bestämmelser om taleändring. Utgångspunkten enligt dessa bestämmelser är att en väckt talan inte får ändras. Av första stycket 3 framgår dock att det inte anses som en taleändring om käranden framställer ett nytt yrkande som stöder sig på väsentligen samma grund som den från början väckta talan.

Den talan som samorganisationen väckt genom sin ansökan om stämning grundas huvudsakligen på det förhållandet att bolaget enligt samorganisationens mening sagt upp och sedermera avskedat Nils N  från hans anställning utan att det funnits laga grund för någondera åtgärden. Den talan som avses med samorganisationens yrkande under punkten 12 grundas på att Nils N  blivit avstängd från arbetet under pågående uppsägningstid. Det som görs gällande är alltså hänförligt till omständigheter som följt på det förhållandet att Nils N  skilts från anställningen. Enligt Arbetsdomstolens mening kan samorganisationens yrkande i denna del inte anses vila på väsentligen samma grund som den väckta talan. Yrkandet om allmänt skadestånd till Nils N  på den grunden att bolaget stängt av honom från arbetet ska därför avvisas.

Enligt Arbetsdomstolens mening finns det skäl att se annorlunda på yrkandet under punkten 13. Detta yrkande grundas på att bolaget inte har iakttagit den för en uppsägning gällande formföreskriften att före uppsägningsbeslutet underrätta Nils N  om avsikten att säga upp honom. Yrkandet har därmed ett klart samband med den talan som väcktes och som grundades på att bolaget genom sitt handlande felaktigt hade skilt Nils N  från anställningen. Samorganisationens yrkande under punkten 13 måste anses stödja sig på väsentligen samma grund som den ursprungligen väckta talan. Avvisningsyrkandet ska därför avslås i denna del.

När blev Nils N  uppsagd?

Enligt 10 § andra stycket första meningen anställningsskyddslagen anses en uppsägning ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Nils N  blev uppsagd den 9 maj 2007 genom att han då fick del av en skriftlig uppsägningshandling. De har anfört att Nils N  fick den av honom den 28 maj 2007 undertecknade uppsägningshandlingen den 9 maj 2007 då den hade placerats på en av de tidningsbuntar som lämnats på det hämtställe där Nils N  hämtar de tidningar han ska dela ut. Samorganisationen har mot detta anfört att Nils N  fick del av uppsägningsbeskedet först den 28 maj 2007 då det hade lagts på en tidningsbunt.

Nils N  har i förhöret med honom bekräftat samorganisationens uppgifter om tidpunkten när han fick del av uppsägningen och har förnekat att det funnits någon sådan handling på någon av de tidningsbuntar han hämtade för utdelning den 9 maj 2007. 

Det är i målet ostridigt mellan parterna att de brev som bolaget skickat med rekommenderad post till Nils N  kommit i retur. Det har inte förebringats någon utredning om när uppsägningshandlingen placerades på tidningsbunten. Mot samorganisationens bestridande kan det därför inte anses utrett att Nils N  fick del av någon uppsägning tidigare än som medgetts. Nils N  blev alltså uppsagd av bolaget först den 28 maj 2007.

Har bolaget brustit i att underrätta Nils N  om bolagets avsikt att säga upp honom?

Samorganisationen har gjort gällande att bolaget aldrig underrättade Nils N  om bolagets avsikt att säga upp honom. När Nils N  fick besked om uppsägningen den 28 maj 2007 var beslutet om uppsägning redan fattat. Arbetsgivarparterna har anfört att Julian B muntligen underrättade Nils N  om bolagets avsikt att säga upp honom.

Av 30 § första stycket anställningsskyddslagen följer att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Det finns inte några regler om formen för en underrättelse eller om innehållet i underrättelsen. Det kravet måste dock kunna ställas på underrättelsen att den ska vara tydlig till sitt innehåll och alltså mera direkt ange att en uppsägning övervägs. Oklarheter i detta hänseende måste gå ut över arbetsgivaren, som är den som förfogar över underrättelsens form och tydlighet (se AD 1990 nr 24).

Varken Julian Bs uppgifter eller den utredning som i övrigt har förebringats ger enligt Arbetsdomstolens mening stöd för att Nils N  före uppsägningen av honom skulle på ett klargörande sätt ha blivit underrättad muntligen om att bolaget ville säga upp honom. Bolaget har därför genom sin underlåtenhet att underrätta Nils N  om den tilltänkta uppsägningen brutit mot 30 § anställningsskyddslagen och ådragit sig en skyldighet att betala skadestånd till honom. Arbetsdomstolen finner att skadeståndet bör bestämmas till 10 000 kr.

Fråga om saklig grund för uppsägning m.m.

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Nils N  misskött sig i flera avseenden och att denna misskötsamhet utgör saklig grund för uppsägning. Samorganisationen har bestritt samtliga påståenden om misskötsamhet. Vidare har organisationen gjort gällande att omständigheter som bolaget har känt till mer än två månader före uppsägningen inte får beaktas vid bedömningen av om det funnits saklig grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen finner anledning att först pröva om det mot bakgrund av den misskötsamhet som påstås har förelegat saklig grund för uppsägningen.

Den påstådda misskötsamheten består i att Nils N  inte har delat ut ERGO på torsdagar vid två tillfällen i mars 2007 och inte fullföljt utdelningen på korrekt sätt när det gäller UNT Fredag den 23 mars 2007. Han har således enligt bolaget inte följt gällande instruktioner för utdelning. Vidare har gjorts gällande att misskötsamheten består i att Nils N  inte efterkommit bolagets uppmaning att infinna sig till bolagets kontor den 30 mars 2007 samt att Nils N  den 12–13 och den 17–18 juni 2007 försökt att tillskansa sig tidningar från ett av bolagets hämtställen och från en av bolagets budbilar. Arbetsgivarparterna har anfört att misskötsamheten sammantaget utgör saklig grund för uppsägning.

Enligt Nils N  har en av hans chefer, Anders Åresten, som ansvarade för tidningsdistributionen i Studentstaden, förklarat att det gick bra att dela ut både ERGO och UNT Fredag på fredagar de veckor båda tidningarna skulle delas ut. Någon bevisning från arbetsgivarparterna som direkt motsäger Nils N s uppgifter om Anders Årestens anvisning beträffande distributionen av tidningarna föreligger inte. Mot bakgrund härav och då Nils N s uppgifter inte är sådana att de kan lämnas utan avseende finner Arbetsdomstolen att arbetsgivarparterna inte har förmått visa att Nils N  misskött sig på det sätt som har påståtts i denna del.

Arbetsdomstolen övergår härefter till att pröva påståendet att Nils N  fredagen den 23 mars 2007 inte delade ut UNT Fredag trots att detta ålåg honom eller i vart fall inte delade ut tidningen på ett korrekt sätt. Enligt Arbetsdomstolens mening kan av utredningen i målet inte dras någon närmare slutsats om vid vilken tidpunkt på dagen det ålåg Nils N  att påbörja respektive avsluta utdelningen av UNT Fredag. Med beaktande härav är det inte visat att Nils N  misskötte utdelningen den 23 mars 2007.

Beträffande påståendet om att Nils N  inte infunnit sig till ett möte på bolagets kontor den 30 mars 2007 har såväl Julian B som Nils N  berättat att Julian B på natten till den 30 mars 2007 sammanträffat med Nils N  vid hämtstället och då anmanat Nils N  att komma till kontoret samma dag. Det är ostridigt att Nils N  inte infann sig till något möte. Nils N  har uppgett att Julian B talade om för honom att arbetsgivaren ansåg att han hade misskött sig, att han dock inte ville närmare ange på vilket sätt, att Nils N  skulle få en förklaring om han kom till kontoret med sina budböcker samt att Nils N  då svarade att han gärna ville få en förklaring men att han då ville bli kallad en gång till.

Det står alltså klart att Nils N  inte följde den uppmaning som hans arbetsledare hade gett honom om att infinna sig på kontoret. Enligt Arbetsdomstolens mening har han inte haft något godtagbart skäl för att inte efterkomma uppmaningen och kan kritiseras för denna underlåtenhet.

Vad gäller påståendet om misskötsamhet som består i att Nils N  olovligen skulle ha tillskansat sig tidningar kan konstateras att dessa händelser har ägt rum efter bolagets beslut att säga upp Nils N . Vad som närmare har inträffat vid dessa tillfällen råder det enligt Arbetsdomstolens mening oklarhet om. Redan med anledning härav kan det inte mot samorganisationens bestridande anses visat att någon misskötsamhet kan läggas Nils N  till last i denna del.

Det ovan anförda leder till slutsatsen att av den påstådda misskötsamheten kan Nils N  kritiseras för att han den 30 mars 2007 inte hörsammat arbetsgivarens uppmaning att infinna sig till ett möte. Denna händelse ensam är dock inte skäl för att vidta en uppsägning. Arbetsdomstolen finner därför att Nils N  har blivit uppsagd från sin anställning i bolaget utan att saklig grund förelegat.

Med denna bedömning saknas anledning att ta ställning till samorganisationens invändning att de omständigheter som bolaget åberopat till stöd för uppsägningen inte får beaktas till följd av den s.k. tvåmånadersregeln.

Nils N  är berättigad till allmänt skadestånd för den kränkning som den felaktiga uppsägningen av honom har inneburit. Skadeståndet bör bestämmas till 60 000 kr.

Är talan om ogiltigförklaring av uppsägningen preskriberad?

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att samorganisationens talan om ogiltigförklaring av uppsägningen är preskriberad på den grunden att talan väckts för sent i förhållande till tidpunkten när förhandlingen angående uppsägningen avslutades. Detta har bestritts från samorganisationens sida. Arbetsdomstolen har därför att ta ställning till frågan när förhandlingen om uppsägningen får anses avslutad.

Av 16 § tredje stycket medbestämmandelagen framgår att parterna kan enas om att en förhandling ska anses avslutad vid en viss tidpunkt. Vidare anges att finns inte någon sådan överenskommelse ska förhandlingen anses avslutad när den part som har fullgjort förhandlingsskyldigheten skriftligen har underrättat motparten om att han eller hon frånträder förhandlingen. Föreligger varken någon uttrycklig överenskommelse om tidpunkten för förhandlingens avslutande eller något klart besked om att förhandlingen har frånträtts, får med vanlig bevisprövning bedömas när förhandlingen ska anses slutförd.

I målet är ostridigt att sammanträde för förhandling hölls den 19 juni 2007. Arbetsgivarparternas inställning är att parterna var överens om att förhandlingen avslutades vid sammanträdet. Samorganisationen däremot har hävdat att förhandlingen ajournerades och avslutades först genom att samorganisationen skriftligen, den 5 september 2007, meddelade bolaget att samorganisationen frånträdde förhandlingen.

Vid förhandlingen har förts protokoll. Detta har upprättats av företrädare för bolaget och därefter justerats av samorganisationens företrädare. Av protokollet framgår inte direkt vare sig att förhandlingen förklarades avslutad eller att den ajournerades. Det synes dock ostridigt att någon ny tid för ett återupptagande av förhandlingen inte bestämdes. Enligt Arbetsdomstolens mening ger innehållet i protokollet och vad som framkommit av den muntliga bevisningen stöd för att reella förhandlingar fördes mellan parterna i uppsägningsfrågan. Det finns i utformningen av protokollet inte något som ger direkt intryck av att det skulle finnas utestående frågor som parterna hade anledning att återkomma till. Detta talar för att förhandlingen inte ajournerades. I samma riktning talar det förhållandet att ett protokoll från det förhandlingstillfället färdigställdes vilket inte torde vara det vanliga om förhandlingen är tänkt att fortsätta. Det förhållandet att samorganisationen inte heller vid justeringen av protokollet den 8 juli 2007 anmärkte att förhandlingen hade ajournerats måste vidare anses starkt tala för att förhandlingen faktiskt avslutades den 19 juni 2007.

Mot bakgrund av det anförda finner Arbetsdomstolen att förhandlingen får anses ha avslutats den 19 juni 2007.

Av 40 § tredje stycket anställningsskyddslagen följer att den som vill väcka talan om ogiltigförklaring ska, om förhandling har påkallats inom underrättelsetiden, göra detta inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. Av 42 § samma lag framgår att arbetstagaren har förlorat sin talan då fristen inte iakttagits. I detta fall anhängiggjordes målet i Arbetsdomstolen först den 17 september 2007. Ansökan om stämning har alltså inte väckts inom den fastställda tiden. Talan om ogiltigförklaring av uppsägningen är därför preskriberad. Yrkandet ska följaktligen avslås.

Har Nils N  blivit avskedad?

Det är vidare tvistigt om Nils N  har blivit avskedad från sin anställning i bolaget.

Samorganisationen har gjort gällande att situationen inte kan förstås på annat sätt än att Nils N  blev avskedad i vart fall senast den 25 juni 2007. Detta på grund av att bolaget under juni månad vid upprepade tillfällen hävdade att Nils N s anställning hade upphört den 9 juni 2007. Arbetsgivarparterna har bestritt att Nils N  avskedats. De har anfört att hans anställning enligt bolagets uppfattning hade upphört den 9 juni och att han därför omöjligen kan ha avskedats därefter. Arbetsgivarparterna har vidare anfört att inte ens Nils N  själv har uppfattat sig som avskedad.

Det är klart att Nils N  inte har blivit uttryckligen avskedad. Avgörande för frågan om Nils N  ska anses ha blivit avskedad eller inte är därmed om Nils N  med fog har uppfattat bolaget på så sätt att han avskedats. Utredningen i målet ger enligt Arbetsdomstolens mening inte stöd för att Nils N  uppfattade sig som avskedad. Redan med anledning härav finner Arbetsdomstolen att Nils N  inte kan anses ha avskedats från sin anställning. Yrkandet om ogiltigförklaring av avskedande samt de med anledning av det påstådda avskedandet framställda skadeståndsyrkandena ska därför avslås.

Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran m.m.

Det är ostridigt mellan parterna att samorganisationen har gjort en förhandlingsframställan med anledning av det påstådda avskedandet av Nils N  i den mening som avses i bestämmelserna i medbestämmandelagen och att någon sådan förhandling aldrig kom till stånd. Av utredningen i målet framgår att begäran om förhandling gjordes skriftligen av samorganisationen genom Bo N den 25 juni 2007. Den 4 och den 12 juli 2007 skickade Bo N påminnelser till bolaget om den gjorda förhandlingsframställningen. Arbetsgivarparterna har anfört att bolaget inte förhandlingsvägrat eftersom bolaget genom e-post till Robin C hade svarat på varje förhandlingsframställan även om bolaget inte svarade direkt till den som skickade framställningen. Samorganisationen har framhållit att bolaget besvarat framställningarna enbart genom e-post till Robin Cs privata e-postadress. Bolaget har därför, trots dessa svar, gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Arbetsgivarparterna har invänt att Robin C, som var den som dittills hade företrätt Nils N , hade anvisat bolaget den aktuella e-postadressen.

Av 16 § första stycket medbestämmandelagen framgår att part som vill förhandla ska skriftligen göra framställning hos motparten om förhandling. I ett fall som det förevarande ska förhandling hållas inom två veckor om inte parterna kommer överens om annat.

Bolaget har som framgår agerat med anledning av varje förhandlingsframställan som samorganisationen gjorde. Visserligen har bolaget då via e-post vänt sig till Robin C, som dittills hade företrätt Nils N  gentemot bolaget, och inte till Bo N som skickade framställningarna. Bolaget fick dock inte någon reaktion från Robin C. Enligt Arbetsdomstolens mening hade emellertid bolaget rimligen bort svara till den som formellt framställde kravet på förhandling i stället för att använda sig av en tidigare aktuell förhandlares egna e-postadress. Genom att således inte kontakta samorganisationen på annat sätt än som skedde finner Arbetsdomstolen att bolaget får anses ha gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Med anledning härav är bolaget skadeståndsskyldigt gentemot samorganisationen. Skadeståndet bör emellertid, med hänsyn till de åtgärder bolaget faktiskt vidtog, bestämmas till ett måttligt belopp. Arbetsdomstolen bestämmer detta till 5 000 kr.

Lön och annan ekonomisk ersättning

Med den gjorda bedömningen ovan är Nils N  berättigad till lön under uppsägningstiden och därefter, till följd av att uppsägningen inte bedömts vara sakligt grundad, ersättning för den inkomstförlust han drabbats av.

Arbetsgivarparterna har bestritt samorganisationens yrkanden i denna del med hänvisning till att parterna vid förhandlingen den 19 juni 2007 träffat en överenskommelse om att Nils N s anställning skulle anses avslutad den 9 juni 2007 och att han skulle få slutlön beräknad fram till den tidpunkten. Samorganisationen har bestritt att någon sådan överenskommelse har träffats.

De personer som företrädde bolaget vid förhandlingen den 19 juni 2007 har i förhören i Arbetsdomstolen uppgett att de uppfattade situationen så att parterna träffade en överenskommelse av det slag som arbetsgivarparterna har hävdat. Robin C, som företrädde samorganisationen, har i sitt förhör bestämt förnekat att någon sådan överenskommelse ingicks. Nils N  och Bo N har bägge uppgett att Robin C efter förhandlingen inte till dem uppgav något om en sådan överenskommelse.

I protokollet från förhandlingen, som upprättades av bolagets VD Hans L, finns inte angivet något om en överenskommelse. Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inte heller något i innehållet som ens ger intryck av att en överenskommelse har träffats.

Mot bakgrund av det anförda kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att det inte är visat att det har träffats någon sådan överenskommelse som arbetsgivarparterna har gjort gällande. Bolaget ska alltså betala lön och ersättning för förlorad inkomst till Nils N . Han har ostridigt haft en uppsägningstid om en månad för vilken han har rätt till lön. Med utgångspunkt i att uppsägningen skedde den 28 maj 2007 har alltså uppsägningstiden löpt till den 28 juni 2007. För tiden därefter är ersättningen att anse som ekonomiskt skadestånd då ogiltighetstalan, som avslagits till följd av preskription, väckts efter uppsägningstidens utgång.

De yrkade beloppen som sådana är inte tvistiga.

Rättegångskostnader

Utgången i målet innebär att parterna vunnit ömsom. De yrkade kostnaderna går inte att särskilja för olika delar av målet. Den övervägande delen av rättegången har dock rört frågan om uppsägningen av Nils N  varit sakligt grundad. I den delen har samorganisationen varit i huvudsak vinnande part. Arbetsgivarparterna bör mot denna bakgrund betala en jämkad ersättning för samorganisationens kostnader. Arbetsdomstolen finner att samorganisationen bör tillerkännas ersättning med omkring hälften av yrkade kostnader, eller med 50 000 kr. De yrkade kostnadsbeloppen är som sådana inte tvistiga.

 

Domslut

1.  Arbetsdomstolen avvisar Uppsala Lokala Samorganisations av SAC yrkande om allmänt skadestånd till Nils N  på grund av avstängning från arbete.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Upsala Nya Tidning Distribution AB att till Uppsala Lokala Samorganisation av SAC betala allmänt skadestånd med femtusen (5 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 september 2007 till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Upsala Nya Tidning Distribution AB att till Nils N  betala allmänt skadestånd med sjuttiotusen (70 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 60 000 kr från den 19 september 2007 och på 10 000 kr från den 28 november 2007, allt till dess betalning sker.

4.  Arbetsdomstolen förpliktar Upsala Nya Tidning Distribution AB att till Nils N  betala lön och ekonomiskt skadestånd med

a)  4 806 kr för perioden från och med den 10 juni till och med den 25 juni 2007 samt

b)  102 783 kr för perioden från den 25 juni 2007 till den 10 juni 2008, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 9 012 kr från den 25 juli 2007, på 9 012 kr från den 25 augusti 2007, på 9 012 kr från den 25 september 2007, på 9 012 kr från den 25 oktober 2007, på 9 012 kr från den 25 november 2007, på 9 012 kr från den 25 december 2007, på 9 012 kr från den 25 januari 2008, på 9 012 kr från den 25 februari 2008, på 9 012 kr från den 25 mars 2008, på 9 012 kr från den 25 april 2008 samt på 9 012 kr från den 25 maj 2008, allt tills betalning sker.

5.  Arbetsdomstolen avslår den talan i övrigt som förts av Uppsala Lokala Samorganisation av SAC.

6.  Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Tidningsutgivareföreningen och Upsala Nya Tidning Distribution AB att med hälften vardera ersätta Uppsala Lokala Samorganisation av SAC för rättegångskostnader med femtiotusen (50 000) kr, varav 44 170 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Cecilia Tallkvist, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Gösta Rehnstam, Stina Nilsen, Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Anne Lillieroth