ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 Nr 079 Förhandlingsvägran Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. 1

Kurt Junesjös kommentar 1

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Förbundet 3

Bolaget 3

Domskäl 4

Sammanfattning och rättegångskostnader 4

Domslut 5

Kurt Junesjös kommentar

Det här är ett mål då arbetsgivaren kallats till huvudförhandling vid äventyr att måplet kommer att prövas i sak ävne om svaranden inte inställer sig till förhandling. Ett sådant förfarande har den fördelen för kärnaden att målet inte som vid tredskodom kan återvinnas, utan det är lutligt avgjort med domen.

Anledningen till att jag redovisar denna oreferade dom är det osedvanligt höga skadeståndet för förhanlingsvägran 50.000 koronor, vilket alltså domstolen prövat i sak, och dessutom satt ned från yrkade 70.000 kronor.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 79/08

                                                                              2008-10-22                  Mål nr A 251/07

Stockholm

KÄRANDE

Industrifacket Metall, 105 52 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB

Box 1155, 111 81 STOCKHOLM

SVARANDE

Vångsjö Åkeri o Transport AB, 556697-4860, Wemenhögsgatan 20, 231 45 TRELLEBORG

SAKEN

förhandlingsvägran

______________________

Två medlemmar i Industrifacket Metall (förbundet) arbetade som anställda i Vångsjö Åkeri o Transport AB (bolaget). Enligt förbundets uppfattning var bolaget bundet av kollektivavtal i förhållande till förbundet på grund av att bolaget övertagit den verksamhet som tidigare bedrivits av Göteborgs Kolvringsfabrik AB. I och med denna övergång blev bolaget, enligt förbundets mening, bundet av det kollektivavtal som gällde för Göteborgs Kolvringsfabrik AB.

Förbundet påkallade förhandling enligt medbestämmandelagen med bolaget angående bland annat frågan om en övergång av verksamheten skett enligt 6 b § anställningsskyddslagen. Någon förhandling kom inte till stånd.

Tvist har uppkommit mellan parterna om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran i strid med medbestämmandelagen.

Förbundet har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet betala 70 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, dvs. den 12 december 2007, till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt käromålet.

Förbundet har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Förbundet yrkade i stämningsansökningen dessutom att Arbetsdomstolen skulle förplikta bolaget att betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott

med 100 000 kr till förbundet och 30 000 kr var till de berörda medlemmarna. Dessa yrkanden har återkallats av förbundet. Målet har, såvitt avser skadestånd till en av de berörda medlemmarna, tidigare avskrivits i den delen.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Bolaget bedriver verksamhet i form av godstransporter och liknande. Två av förbundets medlemmar var vid den aktuella tidpunkten anställda i bolaget.

Bolaget övertog år 2007 den verksamhet som tidigare bedrivits av Göteborgs Kolvringsfabrik AB. Förbundets slutsats var att det var fråga om en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen och att bolaget i och med denna övergång blev bundet av det kollektivavtal som gällde för Göteborgs Kolvringsfabrik AB.

Det visade sig att bolaget efter verksamhetsövergången inte fullgjorde sin skyldighet att, enligt gällande kollektivavtal, teckna försäkringsavtal om AFA-försäkringarna hos FORA Försäkringscentral AB. Dessutom kom det till förbundets kännedom att löneutbetalningar hade varit försenade och att arbetstidsförkortning inte hade registrerats på de anställdas arbetstidsbank. Förbundets avdelning Bohuslän-Dal, genom ombudsmannen Lennart Pettersson, begärde mot denna bakgrund förhandling med bolaget den 29 augusti 2007.

Bolaget, genom dåvarande ställföreträdaren Tomas S, svarade på förhandlingsframställan den 3 september 2007. I sitt svar bestred bolaget kollektivavtalsbundenhet samt förklarade att det inte avsåg att teckna aktuella försäkringar och att det inte fanns något att förhandla om.

Förbundet, genom Lennart Pettersson, svarade i sin tur bolaget den 5 september 2007. Vid detta tillfälle begärde förbundet att bolaget skulle kontakta Lennart Pettersson för klargöranden. Meddelandet innehöll bland annat följande information.

”Om du väljer att inte kontakta mig snarast, idag den 5 september 2007, betraktar jag det som förhandlingsvägran.”

Svar från bolaget kom först den 7 september 2007 med innehåll att förbundet och ombudsmannen Lennart Pettersson skulle polisanmälas.

Förbundet, genom Lennart Pettersson, tillskrev bolaget återigen den 11 september 2007 med bland annat följande information.

”För att undvika vidare missförstånd informerar vi er nu att vi har uppfattat att Vångsjö Åkeri & Transport AB inte har för avsikt att närvara på förhandling den 18 september 2007, klockan 10.00 i våra lokaler.

Om ni har en annan uppfattning bör ni omgående meddela oss detta.”

Bolaget svarade samma dag. Av svaret framgår att bolaget inte ville träda i förhandlingar. Bolaget gav nämligen följande besked.

”Att blanda in våtab är fel o våtab kommer inte att förhandla med if metall då våtab inte har nåt avtal med if metall.” (våtab, dvs. bolaget, domstolens anm.).

Genom sitt agerande har bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran, vilket utgör brott mot 10 § medbestämmandelagen. Bolaget ska betala allmänt skadestånd till förbundet för detta brott.

Bolaget

Bolaget bestrider att det har gjort sig skyldigt till brott mot 10 § medbestämmandelagen, eftersom det inte har vägrat att förhandla med förbundet utan endast ifrågasatt förbundets rätt till förhandling.

Bolaget har bestritt att det skett en verksamhetsövergång och har i sin tur begärt av förbundet att utfå dokument som visar att en övergång av verksamheten har skett. Eftersom bolaget inte har fått några sådana dokument, har det inte heller haft klart för sig vad förbundet velat förhandla om.

Bolaget har tecknat försäkringar och pensionsförsäkringar för de berörda medlemmarna, vilka är de enda anställda i bolaget. Bolaget ansåg därför att det inte fanns något att förhandla om.

Förbundet har dessutom agerat på eget bevåg i tvisten. Medlemmarna har inte begärt någon hjälp av förbundet och inte känt till förbundets talan i målet.

Domskäl

Arbetsdomstolen har företagit målet till avgörande efter huvudförhandling, som med stöd av 4 kap. 11 § andra stycket lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister hållits i bolagets utevaro.

Vid huvudförhandlingen har på förbundets begäran hållits vittnesförhör med ombudsmannen Lennart Pettersson. Förbundet har även åberopat viss skriftlig bevisning. Bolaget har inte åberopat någon bevisning.

Tvistefrågan i målet är om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

Bolaget har, som det får förstås, bekräftat att förbundet begärt förhandling och att någon förhandling inte kommit till stånd. Bolaget har emellertid invänt att det inte har vägrat att förhandla utan endast ifrågasatt förbundets rätt till förhandling.

Genom utredningen står det klart att förbundet den 29 augusti 2007 har begärt förhandling med bolaget och att förbundet därefter den 5 september 2007 och den 11 september 2007 vidhållit denna begäran. Av utredningen framgår också att bolaget har avvisat förbundets begäran vid samliga tre tillfällen.

Enligt 10 § medbestämmandelagen har en arbetstagarorganisation rätt till förhandling med en arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.

Det är inte tvistigt att den förhandling som förbundet påkallade avsåg arbetstagare hos bolaget som var medlemmar i förbundet. Av utredningen framgår att förbundet, när det begärde förhandlingen, utgick från den situationen att bolaget till följd av en övergång av verksamhet kommit att bli bundet av kollektivavtal med förbundet. Det framgår vidare att bolaget hade en annan syn på den frågan och att det var bl.a. den uppfattningen som föranledde bolaget att inte vilja förhandla med förbundet. Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inget som tyder på att förbundet framställt sina påståenden eller sin begäran om förhandling mot bättre vetande. Annat har alltså inte framkommit än att förbundet haft ett berättigat anspråk på förhandling. Att bolaget haft en annan uppfattning än förbundet i de frågor som aktualiserades genom förbundets framställan befriar inte bolaget från skyldigheten att förhandla. Bolaget har därför genom att inte förhandla med förbundet gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran.

Bolaget har alltså brutit mot 10 § medbestämmandelagen och ska därför betala allmänt skadestånd till förbundet. Enligt Arbetsdomstolens bedömning bör skadeståndet i detta fall bestämmas till 50 000 kr. Ränta på beloppet ska betalas enligt förbundets yrkande.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolen har funnit att förbundets talan om brott mot förhandlingsskyldigheten ska bifallas och att bolaget ska förpliktas att betala visst allmänt skadestånd till förbundet i anledning av detta. Vid denna utgång ska bolaget förpliktas att ersätta förbundets rättegångskostnader. Arbetsdomstolen finner skäligt att bolaget ska betala vad förbundet har yrkat.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen avskriver målet såvitt avser talan om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Vångsjö Åkeri o Transport AB att till Industrifacket Metall betala femtiotusen (50 000) kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 december 2007 till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Vångsjö Åkeri o Transport AB att ersätta Industrifacket Metall för dess rättegångskostnader med fyrtioåttatusentretton (48 013) kr, varav 42 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.  

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Sören Öman, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Carin Häckter