ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2008 Nr 087 Skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Kurt Junesjös kommentar

Den 10 augusti 2007 informerade Norrtälje kommun de lokala fackföreningarna om att man hade anställt en ny kommundirektör. På mötet presenterades kommundirektören men inga förhandlingar eller diskussioner hölls. SKTF stämde för brott mot 11 § MBL och yrkade 100.000 kr i skadestånd.

Målet medgavs av svarandeparten och är därför helt ointressant som belysning av AD:s praxis. Men det är intressant som uttryck för en ny trend bland arbetsgivare där man helt struntar i sin samverkansskyldighet för att därefter i bästa fall bara betala skadestånd i detta fall genom att medge talan. Att den borgerliga kommunledningen sedan blir förbannad för att SKTF kräver att ordningsreglerna på arbetsmarknadens ska gälla är kanske lite originellt. Än originellare är att kommunen sedan antagligen föreningsrättskränker SKTF genom att säga upp det lokala samverkansavtalet. Den tillförordnade kommundirektören Sören Karlsson motiverar nämligen enligt Norrtälje Tidning uppsägningen av samverkansavtalet med just att kommunen blivit stämda:”Samverkan bygger på att båda parter är nöjda med samarbetet, men stämningen till AD är ett tecken på att SKTF är missnöjda. Då är det bäst att vi sätter oss ned och skapar en ny form för vår framtida samverkan”.

I detta fall fick SKTF just det skadestånd man begärt, och det överensstämmer ungefär med praxis. Det visar att det är för billigt att strunta i förhandlingsskyldigheten enligt MBL. Om man jämför med de skadestånd AD dömer ut i företagshemlighetsmål mot anställda verkar AD:s praxis halta betydligt när det gäller skadestånd vid avtals- eller lagbrott av anställda och av företag.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 87/08

                                                                              2008-11-05                  Mål nr A 199/08

Stockholm

KÄRANDE

Fackförbundet SKTF, Box 7825, 103 97 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Sussanne Lundberg, adress som ovan

SVARANDE

Norrtälje kommun, Box 800, 761 28 NORRTÄLJE

Ombud: advokaten Lars Viklund, Sju Advokater, Box 22016,

104 22 STOCKHOLM

SAKEN

skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen

______________________

Fackförbundet SKTF (Förbundet) har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Norrtälje kommun (kommunen) att till förbundet betala allmänt skadestånd med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. Till stöd för talan har förbundet angett grunder och omständigheter på sätt som framgår av stämningsansökan, se domsbilaga. Vidare har kommunen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 6 400 kr avseende ombudsarvode.

Kommunen har inkommit med svaromål vari kommunen har medgett förbundets talan samt kostnadsyrkande.

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen meddelar dom i enlighet med förbundets yrkanden.

Domskäl

På grund av kommunens medgivande ska förbundets talan samt yrkande om ersättning för rättegångskostnader bifallas.

Domslut

1. Arbetsdomstolen förpliktar Norrtälje kommun att till Fackförbundet SKTF betala etthundratusen (100 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 augusti 2008 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Norrtälje kommun att ersätta Fackförbundet SKTF för rättegångskostnader med sextusenfyrahundra (6 400) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Anne Lillieroth