ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2009 Nr 14 Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist

Kurt Junesjös kommentar

Endast mål som är arbetstvist enligt arbetstvistlagen ska enligt Lagen om rättegång i arbetstvister, LRA ska avgöras av AD. Här hade tingrätten felaktigt givit en besvärshänvisning till AD istället för till hovrätten.

Bakgrunden härtill var att svaranden till grund för bestridandet åberopat att han arbetat av skulden enligt de skuldebrev som låg till grund för kravet som anställd. Men som framgår av ett antal mål i AD så är det käranden som bestämmer talan, och om käranden inte åberopar någon grund för talan som tar avstamp i förhållandet arbetsgivare arbetstagare skall tvisten inte klassas som arbetstvist, även om svaranden bestrider talan med skäl som har sin grund i förhållandet arbetsgivare arbetstagare.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.        

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 1

Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist. 1

SAKEN.. 2

Bakgrund m.m. 2

Skäl 2

Arbetsdomstolens ställningstagande. 3

 

 

 

dom nr 14/09 Mål nr B 126/08

 

 

Sammanfattning

Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.

 


 

ARBETSDOMSTOLEN                                   BESLUT                        Beslut nr 14/09

                                                                              2009-01-28                     Mål nr B 126/08

Stockholm

 

 

KLAGANDE

Bo B,

 

MOTPART

Pia W,

Ombud: advokaten Magnus Näsholm, Advokatfirman Abersten HB, Box 80, 881 22 SOLLEFTEÅ

SAKEN

fordran; nu fråga om överlämnande till hovrätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Ångermanlands tingsrätts dom den 28 november 2008 i mål T 2869-07

____________________

 

Bakgrund m.m.

Pia W ansökte om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten mot Bo B och yrkade förpliktande för denne att till Pia W betala 174 713 kr, jämte ränta beräknad på visst sätt. Efter att Bo B bestritt yrkandena överlämnades målet till Ångermanlands tingsrätt.

Som grund för sin talan åberopade Pia W att Bo B var skyldig henne pengar i enlighet med fyra skuldebrev som Bo B utfärdat till henne åren 1998, 2000 och 2002 och som förfallit till betalning. Bo B, som vitsordade att han undertecknat skuldebreven, bestred käromålet och anförde bl.a. följande. Han arbetade åt Holms trädgård och anställdes av Pia W. Pia W lånade ut pengar till honom men reglerade skulden genom att göra avdrag på hans lön. Lånen är återbetalda.

Genom den överklagade domen biföll tingsrätten Pia Ws talan. I tingsrättens fullföljdshänvisning angavs att ett överklagande av domen skulle vara ställt till Arbetsdomstolen.

Bo B har överklagat tingsrättens dom och har, som Arbetsdomstolen har uppfattat hans talan, yrkat att Arbetsdomstolen ogillar Pia Ws talan. Arbetsdomstolen har nu att ta ställning till om domstolen är behörig att pröva tvisten.

Skäl

För att Arbetsdomstolen ska vara behörig att pröva målet krävs att tvisten är en arbetstvist. Med arbetstvister avses enligt 1 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen, förutom tvister om kollektivavtal, andra tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågan om en tvist är en arbetstvist ska domstolen självmant ta upp till prövning.

För det fall ett anställningsförhållande ingår som ett nödvändigt moment för den grund som käranden åberopat till stöd för sin talan, dvs. om det för ett bifall till käromålet är avgörande att ett anställningsförhållande föreligger, är tvisten att betrakta som en arbetstvist. Detta gäller även om domstolen därefter kommer till den slutsatsen att ett anställningsförhållande inte anses föreligga och på den grunden avslår käromålet. Saknar det däremot betydelse för utgången i målet huruvida det föreligger ett anställningsförhållande eller inte, ska domstolen självständigt pröva denna fråga innan målet avgörs i sak. Finner domstolen därvid att den nödvändiga anknytningen till ett anställningsförhållande saknas är det inte fråga om någon arbetstvist. Råder det enighet mellan parterna om de omständigheter som kan inverka på frågan om en tvist är en arbetstvist eller inte, är det dessa omständigheter som ska läggas till grund för prövningen. Skulle däremot parterna ha olika uppfattning om de omständigheter som kan få betydelse för denna prövning, måste domstolen kunna utgå från de omständigheter som käranden har åberopat (se prop. 1974:77 s. 140 och AD 1984 nr 147 och AD 2003 nr 113).

I målet finns en uppgift om att Bo B varit anställd hos Holms Trädgård. Huruvida Holms Trädgård är eller var Pia Ws enskilda firma och om Pia W därmed var Bo Bs arbetsgivare framgår inte av handlingarna i målet. Pia W har emellertid inte gjort gällande att Bo B lånat pengar av henne i egenskap av anställd hos henne utan hon grundar sitt käromål enbart på Bo Bs betalningsåtagande i de fyra skuldebreven. Frågan om Bo Bs betalningsskyldighet enligt skuldebreven avser därmed, även om det förelegat ett anställningsförhållande mellan parterna i målet, inte förhållandet mellan parterna i egenskap av arbetsgivare och arbetstagare. Det förhållandet att Bo B till grund för bestridandet av käromålet påstått att skulden reglerats genom att Pia W gjort avdrag på hans lön leder inte till att tvisten är att bedöma som en arbetstvist.

Arbetsdomstolen finner mot bakgrund av det anförda att målet inte är någon arbetstvist och finner sig därmed inte behörig att pröva målet (jfr AD 1977 nr 82 och AD 1986 nr 8). Målet ska därför, enligt 2 kap. 7 § andra stycket arbetstvistlagen, överlämnas till hovrätt.

Arbetsdomstolens ställningstagande

Arbetsdomstolen överlämnar målet till Hovrätten för Nedre Norrland.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Cathrine Lilja Hansson, referent, och Lars Johan Eklund. Enhälligt.

Sekreterare: biträdande sekreteraren Kristina Wik