ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2009 Nr 37 Skadestånd för brott mot 11 § medbestämmandelagen. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Det här är en i icke refererad dom, ej referade av naturliga orsaker, eftersom den inte innehåller något nytt och gissningsvis saknar bolaget medel till att betala de utdömda skadestånden också.

Men domen är i alla fall intressant. Förbundet yrkade 300 000 kr i skadestånd för brott mot MBL 11 § eftersom företaget överhuvudtaget inte hade förhandlat innan man lade ned verksamheten, ett av de viktigast beslut ett företag kan fatta när de gäller de anställda. AD dömer ut 100 000 kronor. Företaget hade 13 anställda med gissningsvis minst 20 000 kr i månadslön, d.v.s. en månadskostnad inkl semester, arbetsgivaravgift och avtalsförsäkringar på över 32 000 x 13 d.v.s nästan 450 000 i månaden att jämföra med det av AD utdömda skadeståndet 100 000 kr + förbundets rättegångskostnader ca 150 000  kr. Att genomföra en MBL--förhandling tar normalt minst  mellan 14 dagar till en månad. Det är bara att konstatera att den arbetsrättsadvokat som rådgivit bolaget och sagt till dem att strunta i MBL-förhandling med AD:s praxis när det gäller skadestånd givit ett klokt råd.

Jämför man då detta med de oerhört kraftfulla skadestånd AD dömer ut mot enskilda anställda eller f.d. anställda vid brott mot företagshemlighetslagen och lojalitetsplikten kan man inte tycka annat än att det föreligger en viss snedhet i skadeståndsberäkningen från AD:s sida.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att det skall vara enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 2

Till utveckling av sin talan har parterna anfört huvudsakligen följande. 2

Förbundet 2

Bolaget 3

Domslut 4

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 37/09

                                                                              2009-05-13                  Mål nr A 135/08

Stockholm

KÄRANDE

Skogs- och Träfacket, Box 1152, 111 81 Stockholm

Ombud: förbundsjuristen Carolina Öhrn, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm

SVARANDE

Skannor Hus AB, 556718-3180, Industrivägen 13, 790 23 Svärdsjö

Ombud: Erik K, adress som ovan

SAKEN

skadestånd för brott mot 11 § medbestämmandelagen

______________________

Skannor Hus AB (bolaget) är genom hängavtal bundet av kollektivavtal i förhållande till Skogs- och Träfacket (förbundet).

Bolaget har den 17 januari 2008 sagt upp samtliga 13 anställda utan att inför beslutet om uppsägningarna förhandla med förbundet. Av de anställda var fyra medlemmar i förbundet. Tvist har uppkommit mellan parterna om bolaget därigenom har brutit mot 11 § medbestämmandelagen.

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet betala allmänt skadestånd med 300 000 kr för brott mot 11 § medbestämmandelagen, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 23 juni 2008) till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt yrkandet. Inget belopp har vitsordats som skäligt i och för sig. Inte heller ränteyrkandet har vitsordats som skäligt.

Förbundet har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört huvudsakligen följande.

Förbundet

Bolaget, som var verksamt i Svärdsjö, tillverkade delar till monteringsfärdiga hus. I januari 2008 tillträdde Erik K som verkställande direktör

i bolaget. De anställda kallades till ett möte hos bolaget den 17 januari samma år. Vid mötet sade bolaget upp samtliga 13 arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fyra av dem var medlemmar i förbundet.

Bolaget har inte förhandlat med förbundet före beslutet att säga upp arbetstagarna. Det har inte heller på något annat sätt kontaktat förbundet innan beslutet om uppsägningarna fattades och verkställdes.

Förbundet fick kännedom om uppsägningarna genom att en av de uppsagda medlemmarna kontaktade förbundets ombudsman Håkan Engberg och berättade att bolagets anställda hade sagts upp. Härefter påkallade förbundet förhandling med bolaget för brott mot förhandlingsskyldigheten.

Bolaget har under år 2008 fortsatt att bedriva verksamhet.

Beslutet om uppsägning har alltså inte föregåtts av förhandling med förbundet enligt 11 § medbestämmandelagen. Bolaget är därför enligt 54 § samma lag skadeståndsskyldigt mot förbundet.

Det har inte förelegat några omständigheter som utgör synnerliga skäl enligt 11 § andra stycket medbestämmandelagen. Bolaget har varit skyldigt att planera sin verksamhet så att förhandlingsskyldigheten kunnat fullgöras utan risk för tidsnöd.

Bolaget har som nämnts ovan inte på något sätt kontaktat förbundet före beslutet att säga upp arbetstagarna, vilket krävs för att undantagsregeln över huvud taget ska vara tillämplig.

Även om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att situationen var sådan att synnerliga skäl förelåg har bolaget ändå brutit mot 11 § medbestämmandelagen eftersom bolaget inte heller efter beslutet om uppsägning fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

Bolaget

Vid den aktuella tiden fick styrelsen i bolaget kännedom om att det saknades likvida medel i bolaget och att några nya order inte hade inkommit. Styrelsen var därför tvungen att omedelbart vidta åtgärder genom att säga upp personalen. Någon skyldighet att förhandla enligt medbestämmandelagen förelåg inte i den aktuella situationen eftersom det var fråga om att lägga ned hela verksamheten i bolaget. Det fanns inte något att förhandla om med förbundet eftersom situationen var sådan att det inte fanns några pengar till löner. Någon verksamhet har inte bedrivits i bolaget på flera månader.

Under alla förhållanden har det förelegat synnerliga skäl enligt 11 § andra stycket medbestämmandelagen, vilket innebär att bolaget fick fatta och verkställa beslut om uppsägning innan förhandlingsskyldigheten hade fullgjorts.

Domskäl

Arbetsdomstolen har företagit målet till avgörande efter huvudförhandling, som med stöd av 4 kap. 11 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister hållits i bolagets utevaro.

Vid huvudförhandlingen har på förbundets begäran hållits vittnesförhör med ombudsmannen Håkan Engberg. Bolaget har inte åberopat någon bevisning.

Tvisten gäller om bolaget har brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget beslutade att säga upp samtliga 13 anställda i bolaget.

Av 11 § medbestämmandelagen framgår att innan en arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av verksamheten, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. I paragrafens andra stycke finns en bestämmelse som medger undantag från förhandlingsskyldigheten. Enligt den regeln får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det. Det ligger på arbetsgivaren att visa att det finns sådana synnerliga skäl.

Av förarbetena till 11 § medbestämmandelagen (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 353) framgår att avsikten är att den i bestämmelsen fastlagda s.k. primära förhandlingsskyldigheten ska omfatta alla frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och innebörden för arbetstagarna, att man typiskt sett bör räkna med att en facklig organisation vill få tillfälle till förhandling. Vidare framgår att med viktigare förändring av verksamheten avses bland annat beslut som rör formerna för verksamheten och dennas omfattning i stort, som nedläggning eller inskränkning av driften i bolaget.

I detta fall har bolaget beslutat att säga upp samtliga arbetstagare med hänvisning till att verksamheten i bolaget skulle läggas ned. Beslutet har uppenbarligen haft ytterst stor betydelse för arbetstagarna och utgör utan tvivel en sådan viktigare förändring av verksamheten som avses i 11 § medbestämmandelagen. Bolaget har alltså varit skyldigt att förhandla med förbundet inför beslutet om uppsägningarna.

Bolaget har inte visat på några omständigheter som medför att det finns förutsättningar att tillämpa undantagsregeln i 11 § andra stycket medbestämmandelagen. Det har alltså inte framkommit att bolaget befunnit sig i en sådan nödsituation som gör att bolaget haft synnerliga skäl att fatta beslut om uppsägningarna innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts.

Det anförda innebär att bolaget har brutit mot 11 § medbestämmandelagen och därför ska betala allmänt skadestånd till förbundet. Bolaget har underlåtit att fullgöra den primära förhandlingsskyldigheten i en fråga som i allra högsta grad varit av stor betydelse för arbetstagarna. Såvitt framkommit har bolaget inte heller informerat eller på annat sätt kontaktat förbundet i frågan innan uppsägningarna skedde. Bolaget har alltså på ett allvarligt sätt åsidosatt reglerna om arbetstagarnas inflytande i arbetsgivarens beslutsprocess. Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning att skadeståndet bör bestämmas till 100 000 kr. Förbundet har stöd i lag för sättet att beräkna den yrkade räntan. Bolaget ska därför betala ränta på skadeståndsbeloppet enligt förbundets yrkande.

Vid denna utgång har förbundet rätt till ersättning för rättegångskostnader av bolaget.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar Skannor Hus AB att till Skogs- och Träfacket betala etthundratusen (100 000) kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 juni 2008 till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Skannor Hus AB att ersätta Skogs- och Träfacket för dess rättegångskostnader med fyrtiofyratusentrehundrasextioåtta (44 368) kr, varav 40 469 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Ander och Anders Tiderman. Enhälligt.

Sekreterare: Anne Lillieroth