Arbetsdomstolen Domar i fulltext AD 2009 nr 46 Ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Detta är en dom som inte refereras eftersom Gotlands kommun medgav talan i sin helhet. Torsten, som jag kallar honom i referatet  var den ende som valde att vänta ut domen, de andra tre som blev uppsagda på samma grund, en lex SARAH-anmälan, har träffat förlikning. Alla fyra har också fått lön under den tid tvisten pågått. Med lön, skadestånd och rättegångskostnader blir kommunens nota för uppsägningarna närmare sex miljoner kronor.

Men Torsten får inte tillbaka jobbet, eftersom kommunen köper ut honom enligt 39 § anställningsskyddslagen. Det kostar 16 månadslöner, cirka 287 000 kr enligt tidningen Kommunalarbetaren.

Att en kommun, alltså en offentlig myndighet använder över 6 miljoner av skattebetalarnas pengar för att sätta sig över i Sverige gällande rätt är skamligt. Att Arbetsmarknadsutskottet och senare riksdagen gav den offentlige arbetsgivaren denna rätt trots regeringsformens regler att behandla alla medborgare sakligt och opartiskt under lagarna, genom en ändring i lagen om offentlig anställning, är i och för sig egendomligt Men utskottet sade att man skulle följa tillämpningen av lagstiftningen för att se om den missbrukades som svar på en socialdemokratisk partimotion som motsatte sig ändringen(1993/94:AU16). Det finns kanske anledning för socialdemokraterna att läsa om sin egen motion. Nu är det bara Vänsterpartiet som återkommer med motioner i ämnet som regelmässigt avslås även med stöd av sossarna.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, för att göra det möjligt att upprätta förteckningen automatiskt. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats så att de givits ett förnamn som inte behöver vara identiskt med det ursprungliga och en bokstavsförkortning för efternamnet. I sällsynta fall vid särskilt integritetskänsliga domar har även vissa ortsnamn etc bytts ut för att göra det svårare att identifiera personen. Däremot har domare, ombud, och centrala och lokala funktionärer oftast fått behålla namnet, eftersom sådana uppgifter kan vara viktiga för att kunna bedöma domens värde.

Innehåll

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 2

Domskäl 2

Domslut 3

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 46/09

                                                                              2009-06-10                  Mål nr A 81/08

Stockholm

KÄRANDE

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm

Ombud: advokaten Birgitta Lind, Advokat Birgitta Lind AB,

Fleminggatan 21, 112 21 Stockholm

SVARANDE

Gotlands kommun, Klosterplan, 621 81 Visby

Ombud: arbetsrättsjuristerna Johanna Torstensson och Christina Madfors, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm

SAKEN

ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

______________________

Mellan parterna gäller kollektivavtal.

Torsten S har varit anställd som personlig assistent inom Social- och omsorgsförvaltningen inom Gotlands kommun. Han sades upp från sin anställning den 3 augusti 2007 av personliga skäl.

Svenska Kommunalarbetareförbundet har, såsom det slutligen bestämt sin talan, yrkat att Arbetsdomstolen ska ogiltigförklara uppsägningen av Torsten S samt förplikta Gotlands kommun att till honom utge 75 000 kr i allmänt skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 15 april 2008, till dess betalning sker.

Gotlands kommun har sedermera medgivit käromålet samt att utge ersättning för rättegångskostnader med skäligt belopp.

Svenska Kommunalarbetareförbundet har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 149 750 kr.

Kommunen har inte haft någon erinran beträffande yrkat belopp för rättegångskostnader.

Domskäl

Kommunen har medgett förbundets yrkande.

Skäl för att bifalla talan föreligger.

Domslut

1. Arbetsdomstolen förklarar uppsägningen av Torsten S ogiltig.

2. Gotlands kommun förpliktas att till Torsten S utge sjuttiofemtusen (75 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 april 2008 till dess betalning sker.

3. Gotlands kommun ska ersätta Svenska Kommunalarbetareförbundets rättegångskostnader med etthundrafyrtioniotusensjuhundrafemtio (149 750) kr, varav 132 750 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg