ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2010 Nr 5 Fordran på lön preskription mm Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Kurt Junesjös kommentar

Detta mål som inte kommer  refereras, innehåller en hel del praktisk vardagsjuridik, som preskription då part har gått in i förhandlingar utan att göra preskriptionsinvändning, preskription när part begärt anstånd att inge svaromål till tingsrätten och först sedan utvecklat talan, mm.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 3

Nacka tingsrätts dom den 9 oktober 2008 i mål T 2787-07. 3

Domskäl 3

Utredningen i Arbetsdomstolen. 3

Har Niklas Ls anställning bestått efter den 24 oktober 2002?. 4

Är anspråken på semesterersättning och allmänt skadestånd preskriberade?. 4

Sammanfattning och rättegångskostnader 5

Domslut 5


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 5/10

                                                                                                                  Mål nr B109/08

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 5/10

                                                                              2010-01-27                  Mål nr B 109/08

Stockholm

KLAGANDE

Niklas L,

Stockholm

MOTPART

Arife Ö,

Ombud: advokaten Lars Jelder, Advokat AB L.K. Jelder,

Box 22253, 104 22 Stockholm

SAKEN

fordran på lön m.m.

ÖVERKLAGAD DOM

Nacka tingsrätts dom den 9 oktober 2008 i mål T 2787-07

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Niklas L har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska fullt ut bifalla hans talan vid tingsrätten och befria honom från skyldighet att utge ersättning för Arife Ös rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta Arife Ö att utge ersättning för hans rättegångskostnader vid tingsrätten.

Arife Ö har bestritt ändring av tingsrättens dom.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som vid tingsrätten.

Domskäl

Mot bakgrund av Niklas Ls ändringsyrkande och Arife Ös invändningar har Arbetsdomstolen att ta ställning till följande frågor:

1.  Har Niklas Ls anställning hos Arife Ö bestått efter den 24 oktober 2002, så att han är berättigad till sjuklön för tiden den 25 oktober – den 8 november 2002?

2.  Har Niklas Ls anspråk på semesterersättning och allmänt skadestånd gått förlorade på grund av preskription?

Utredningen i Arbetsdomstolen

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på Niklas Ls begäran skett förnyat förhör under sanningsförsäkran med honom själv samt förnyade vittnesförhör med Menderes Ö och Per-Olov N. På hans begäran har också ljudinspelningen av förhöret vid tingsrätten med Ove R spelats upp. På Arife Ös begäran har skett förnyat vittnesförhör med Zafer Ö. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

Har Niklas Ls anställning bestått efter den 24 oktober 2002?

Det är Arife Ö som har bevisbördan för sitt påstående om att Niklas L sade upp sig med omedelbar verkan när han lämnade arbetsplatsen.

Beträffande vad som förekom vid telefonsamtalet den 24 oktober 2002 mellan Zafer Ö – som i praktiken förestod verksamheten i restaurangen – och Niklas L står ord mot ord. Zafer Ö har uppgett att Niklas L under samtalet sade upp sig med omedelbar verkan. Niklas L har förnekat att han sagt upp sig. Zafer Ös version stöds av de uppgifter som lämnats av hans bror, Menderes Ö. Att Niklas L hade för avsikt att avsluta anställningen vinner också klart stöd av de uppgifter som lämnats av Per-Olov N. Han har berättat att såväl Niklas L som Zafer Ö vid den aktuella tiden sade till honom att Niklas L skulle sluta vid restaurangen. Det har i målet inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta Per-Olof Ns uppgifter.

Enligt Arbetsdomstolens mening är det också av intresse att se hur parterna agerade under tiden efter det att Niklas L faktiskt lämnade arbetsplatsen. Zafer Ö har uppgett att han senare kontaktade Niklas L för att klara ut hur lönen för de arbetade dagarna i oktober 2002 skulle betalas ut samt att han därefter inte har mottagit något läkarintyg från Niklas L eller över huvud taget haft någon kontakt med denne innan HTF hörde av sig med krav under hösten 2004. Niklas L har uppgett att han lämnat läkarintyg till restaurangen i oktober och november 2002, men att Zafer Ö vägrade att ta emot handlingarna. Enligt Arbetsdomstolens mening har det inte framkommit annat än att Niklas L lämnade arbetsplatsen och, frånsett ett samtal med Zafer Ö om oktoberlönen, därefter inte hade någon kontakt med Zafer Ö förrän närmare två år senare, då han sade upp sig och HTF framställde krav på lön m.m. Niklas L har enligt domstolens mening inte kunnat förklara varför han inte tidigare kontaktade Arife Ö, om han under den tiden hade uppfattningen att anställningen bestod.

Arbetsdomstolen kommer på grund av det anförda till slutsatsen att Niklas Ls anställning upphörde den 24 oktober 2002. Det betyder dels att han inte är berättigad till sjuklön för tiden därefter, dels att det belopp avseende semesterersättning som han kan vara berättigad till, enligt vad parterna är ense om, uppgår till endast 16 806 kr.

Är anspråken på semesterersättning och allmänt skadestånd preskriberade?

En arbetstagare som vill fordra semesterlön, semesterersättning eller skadestånd ska enligt 33 § semesterlagen väcka talan därom inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha erhållit den förmån till vilken anspråket hänför sig. Om detta försummas, är rätten till talan förlorad.

Den i semesterlagen angivna preskriptionsfristen i detta fall löpte ut under våren 2005, dvs. omkring två år innan talan väcktes i målet. Frågan är emellertid om Arife Ö har förlorat rätten att åberopa preskription genom att inte ha gjort invändning om detta i rätt tid.

Beträffande Niklas Ls anspråk på semesterersättning har framkommit att det fördes förhandlingar mellan HTF och Arife Ö, företrädd av Zafer Ö, i september 2006. Enligt ett protokoll som fördes av ombudsmannen Ove R medgav Arife Ö att utge semesterersättning som var oreglerad för perioden den 14 januari 2002 till uppsägningen i slutet av oktober 2002. Protokollet är visserligen inte justerat av Zafer Ö, men Ove R har inför tingsrätten bekräftat att protokollstexten korrekt återger vad som förekom vid förhandlingen. Arife Ö har i Arbetsdomstolen inte gjort annat gällande.

I Arbetsdomstolens praxis har ansetts att part som ingått i sakliga förhandlingar utan att åberopa en tillämplig preskriptionsbestämmelse får anses ha avstått från sin rätt att göra preskriptionsinvändning. Detta gäller preskriptionsbestämmelser inte bara i kollektivavtal, utan även i anställningsskyddslagen (se AD 1976 nr 44). Det finns enligt domstolens mening inte anledning att betrakta saken på annat sätt i fråga om preskriptionsbestämmelserna i semesterlagen.

Arife Ö har enligt vad som utretts inte bara ingått i sakliga förhandlingar om Niklas Ls semesterersättning utan även faktiskt medgett att utge semesterersättning avseende tiden fram till uppsägningen. Under sådana förhållanden får hon enligt domstolens mening anses ha avstått från rätten att göra preskriptionsinvändning såvitt gäller detta krav. Det betyder att Niklas Ls yrkande om semesterersättning ska bifallas avseende det tidigare angivna beloppet, 16 806 kr.

Saken ställer sig annorlunda såvitt gäller Niklas Ls yrkande om allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. I den delen har domstolen uteslutande att ta ställning till vad han har anfört om att Arife Ös preskriptionsinvändning avseende skadestånd anfördes först i svaromålet till tingsrätten och därmed har gjorts för sent. Svaromålet ingavs först efter ett beviljat anstånd, och enligt Niklas L skulle invändningen enligt 34 kap. 2 § rättegångsbalken ha framställts senast inom den i stämningen förelagda tidsfristen. Det följer emellertid av Arbetsdomstolens praxis att det inte är preklusionsregeln i 34 kap. 2 § rättegångsbalken som är tillämplig i fall som det aktuella (jfr avgörandet 1989 nr 30). Det avgörande är i stället huruvida part ingår i svaromål utan att åberopa preskription och därmed får anses ha avstått från rätten att göra invändning om detta. I det föreliggande fallet är det ostridigt att Arife Ös svaromål innehöll en tydlig invändning om preskription såvitt gäller det yrkade skadeståndet. Preskriptionsinvändningen är därmed gjord i rätt tid. Det betyder att Niklas Ls yrkande, som tingsrätten funnit, ska avslås.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att tingsrättens dom ska ändras på det sättet att Arife Ö ska förpliktas att utge sammanlagt (14 063 + 16 806 =) 30 869 kr jämte ränta.

Utgången innebär att Niklas L vinner bifall till endast en fjärdedel av vad han sammanlagt har yrkat. Arbetsdomstolen anser att han bör förpliktas att ersätta Arife Ö med hälften av hennes rättegångskostnader i båda instanserna. I fråga om beloppen som sådana råder inte tvist.

Domslut

1.  Med ändring av tingsrättens domslut i huvudsaken förpliktar Arbetsdomstolen Arife Ö att till Niklas L utge trettiotusenåttahundrasextionio (30 869) kr jämte ränta, på 14 063 kr från den 25 oktober 2002 och på 16 806 kr från den 23 september 2004.

2.  Med ändring av tingsrättens domslut såvitt avser rättegångkostnaderna vid tingsrätten förpliktar Arbetsdomstolen Niklas L att ersätta Arife Ös rättegångskostnader där med trettiotusen (30 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Niklas L att ersätta Arife Ös rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med tjugofemtusen (25 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Kerstin Brodowsky och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie N