ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2010 Nr 33 Anställningsskydd, skadestånd, Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Kurt Junesjös kommentar

Detta är en inte refererad dom som jag väljer att lägga upp eftersom den är instruktiv när det gäller frågan om det är personliga skäl eller arbetsbrist som är grund för uppsägning. Arbetstagarombudets invänder i den frågan att det saknar betydelse huruvida arbetsbrist förelegat vid tidpunkten för skiljandet från anställning eftersom arbetsgivaren inte har företagit en regelrätt uppsägning av henne, vilket inte förefaller särskilt välpåläst. Domstolen konstaterar föga förvånande att även ett skiljande från arbetet som inte skett i korrekta former kan vara saklig grundat.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 3

Brott mot 8 § anställningsskyddslagen. 5

Sammanfattning, rättegångskostnader 5

Domslut 5


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 22/10

                                                                                                                  Mål nr B 33/09

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 22/10

                                                                              2010-03-31                  Mål nr B 33/09

Stockholm

KLAGANDE

Shutterbug Sweden Aktiebolag i konkurs, 556551-2570, Enegatan 3, 234 37 Lomma

Ombud: advokaten Carl Sjöstedt, Advokatfirman VICI, Box 1209, 221 05 Lund  

MOTPART

Lena W, 471127-3906, Trollsländevägen 12, 246 52 Löddeköpinge

Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Kajsa Collin, Advokatfirman Collin Foyen & Co KB, Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö

SAKEN

skadestånd

ÖVERKLAGAD DOM

Lunds tingsrätts dom den 26 februari 2009 i mål nr T 2108-08

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Sedan Shutterbug Sweden Aktiebolag överklagat tingsrättens dom har bolaget försatts i konkurs. Konkursförvaltaren har förklarat att konkursboet inte inträder i rättegången.

Shutterbug Sweden Aktiebolag i konkurs (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom ska avslå Lena Ws vid tingsrätten förda talan utom, som överklagandet måste förstås, såvitt avser skadestånd för åsidosättande av 30 § semesterlagen. Bolaget har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria bolaget från skyldigheten att ersätta Lena Ws rättshjälpskostnader vid tingsrätten och i stället ålägga henne att ersätta bolagets rättegångskostnader där.

Lena W har bestritt ändring av tingsrättens dom.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Parterna har till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen anfört i huvudsak detsamma som anges i tingsrättens dom.

Domskäl

Arbetsdomstolen har, med stöd av 4 kap. 15 § andra stycket arbetstvistlagen, avgjort målet utan huvudförhandling. Tingsrättens videoinspelning av förhören med Ola S, Lena W och Annika S har spelats upp. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

I målet förekommer flera tvistefrågor. Det råder för det första tvist om parterna har träffat en överenskommelse om ändring av Lena Ws anställningsvillkor innebärande en sänkning av hennes fasta månadslön. För den händelse domstolen inte anser detta vara fallet råder tvist huruvida Lena W genom bolagets lönesänkning ska anses ha blivit uppsagd från sin anställning, alternativt huruvida hon självmant har lämnat sin anställning. Om Lena W ska anses ha blivit uppsagd från sin anställning är slutligen tvistigt om det har förelegat saklig grund för uppsägningen.

I likhet med tingsrätten konstaterar Arbetsdomstolen att det i målet inte är visat att parterna träffat någon överenskommelse om förändring av Lena Ws anställningsvillkor på det sätt som bolaget påstått. Vidare instämmer Arbetsdomstolen i tingsrättens bedömning att Lena W inte kan anses ha sagt upp sig själv eller självmant ha frånträtt anställningsavtalet. Arbetsdomstolen delar också tingsrättens bedömning att bolagets åtgärd att sänka Lena Ws lön är att jämställa med en uppsägning. Vid detta förhållande har Arbetsdomstolen att ta ställning till om det förelegat saklig grund för uppsägning.

Bolaget har gjort gällande att det har förelegat saklig grund att säga upp Lena W eftersom det förelegat arbetsbrist. Lena W har bestritt att så har varit fallet. Hon har härvid gjort gällande att det saknar betydelse huruvida arbetsbrist förelegat vid tidpunkten för skiljandet från anställning eftersom bolaget inte har företagit en regelrätt uppsägning av henne. Hennes ståndpunkt i den delen kan domstolen dock inte godta. Även en uppsägning som sker utan iakttagande av formföreskrifterna i anställningsskyddslagen kan vara sakligt grundad. Det betyder att domstolen har att ta ställning till frågan om det har förelegat arbetsbrist hos bolaget vid tidpunkten för uppsägningen av Lena W.

Såsom Arbetsdomstolen vid ett flertal tillfällen slagit fast omfattar uttrycket arbetsbrist i anställningsskyddslagens mening inte endast fall av konkret brist på arbetsuppgifter, utan samtliga fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen, s.k. personliga skäl (se t.ex. AD 2006 nr 92 med däri gjorda hänvisningar). Under begreppet arbetsbrist faller alltså även sådant som att arbetsgivaren inte anser det befogat att bedriva visst arbete eller att arbetsgivaren annars av företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl anser det nödvändigt att säga upp en eller flera arbetstagare. Arbetsbrist utgör normalt sett saklig grund för uppsägning. Det är därvid ytterst arbetsgivarens bedömning av behovet av att genomföra exempelvis en inskränkning eller omorganisation av verksamheten som får bli avgörande för frågan huruvida arbetsbrist ska anses föreligga. Detta innebär att en domstol normalt inte har att gå närmare in på frågor om det berättigade från företagsekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförlig synpunkt i en av arbetsgivaren beslutad personalinskränkning. Uppsägning får emellertid tillgripas endast om någon annan lösning inte står till buds. Har arbetsgivaren gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska läget kan domstolen i princip inte ifrågasätta denna.

Arbetsdomstolen kan konstatera att det genom förhören med Ola S och Annika S har framkommit att bolaget, som endast hade fyra anställda, under år 2007 drabbades av ekonomiska svårigheter till följd av vikande försäljningssiffror. Ola S har uppgett i huvudsak följande. Bolagets intäkter täckte inte kostnaderna. Det krävdes en förändring av verksamheten för att bolaget över huvud taget skulle överleva. Eftersom annonsförsäljningen inte var lönsam fanns det inget annat alternativ än att förändra Lena Ws anställningsvillkor. Det bar sig inte att driva vidare annonsförsäljningen med den ordning som tillämpats. Detta var anledningen till att han ansåg sig tvungen att förändra Lena Ws anställningsvillkor.

Enligt Arbetsdomstolens mening har inte framkommit någon omständighet som ger anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som lämnats av Ola S. Det bör särskilt framhållas att Lena W i målet inte har gjort gällande att uppsägningen i själva verket var föranledd av andra skäl än dem som angetts av Ola S. Mot denna bakgrund anser domstolen att bolaget har visat att det förelegat arbetsbrist med avseende på Lena Ws anställning. Bolagets uppsägning av Lena W har därmed varit sakligt grundad. Vid detta förhållande ska yrkandet om allmänt skadestånd för brott mot 7 § anställningsskyddslagen avslås. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.

Brott mot 8 § anställningsskyddslagen

Med de ställningstaganden som domstolen har gjort i det föregående har bolaget vidgått brott mot 8 § anställningsskyddslagen och vitsordat det av tingsrätten utdömda beloppet. Tingsrättens dom i denna del ska därmed stå fast.

Sammanfattning, rättegångskostnader

Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att tingsrättens dom ska ändras på så sätt att bolaget ska förpliktas att betala endast sammanlagt 18 000 kr till Lena W. Beloppsmässigt har Lena Ws talan endast bifallits till en mindre del och processen i den delen borde inte ha föranlett några nämnvärda rättegångskostnader. Enligt Arbetsdomstolens mening bör hon anses som förlorande part både vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. Lena W ska därmed förpliktas att ersätta bolagets rättegångskostnader i båda instanserna. Lena W har överlämnat åt Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av den yrkade ersättningen. Arbetsdomstolen finner att den yrkade ersättningen är skälig.

Domslut

1. Med ändring av tingsrättens domslut i huvudsaken (punkten 1) förpliktar Arbetsdomstolen Shutterbug Sweden Aktiebolag i konkurs att till Lena W betala artontusen (18 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 8 000 kr från den 21 december 2007 och på 10 000 kr från den 21 mars 2008, allt till dess betalning sker.

2. Med ändring av tingsrättens domslut såvitt avser rättegångskostnaderna vid tingsrätten (punkten 3) förpliktar Arbetsdomstolen Lena W att ersätta Shutterbug Sweden Aktiebolags i konkurs rättegångskostnader där med åttiotusen (80 000) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Lena W att ersätta Shutterbug Sweden Aktiebolags i konkurs rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med tjugofemtusenfemhundra (25 500) kr, varav 20 400 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Kajsa Collin för det biträde hon lämnat Lena W till tjugofyratusennittioåtta (24 098) kr, varav 19 278 kr avser arbete och 4 820 kr mervärdesskatt.

Ledamöter: Michaël Koch, Claes-Göran Sundberg, Britt Angleryd, Karl- Olof Stenqvist, Anders Hagman, Anders Tiderman och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Marie-Louise Collin