ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2010 Nr 48 Förhandlingsvägran Fråga om förhandlingsvägran

Kurt Junesjös kommentar

Detta mål kan med fördel jämföras med AD 2010 nr 47. I det målet var det otvistigt att arbetsgivaren erhållit förhandlingsframställan, men han hävdade att förhandlingsskyldigheten fullgjorts vid telefonsamtal med Unionen. Bevisbördan låg hos arbetsgivaren som därför torskade. I detta mål bestrider arbetsgivaren att han fått förhandlingsframställan, trots att två kallelser sänts i lösbrev, som inte kommit i retur till Unionen. De borde alltså ha kommit fram. AD är mycket skeptisk till arbetsgivarens uppgifter det framgår av sättet att skriva.  Men bevisbördan för att kallelse skett till förhandling ligger hos kallande part, alltså torskar Unionen., helt i överensstämmelse med fast praxis i AD. Unionen borde nog se över sina rutiner för att kalla till förhandling.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 2

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Unionen. 3

Sammanfattning av grunderna för talan. 4

Föreningen. 4

Sammanfattning av grunderna för bestridandet 5

Domskäl 5

Tvisten. 5

Utredningen. 5

Har föreningen gjort sig skyldig till förhandlingsvägran?. 5

Rättegångskostnader 6

Domslut 6


ARBETSDOMSTOLEN                                                                                Dom nr 48/10

                                                                                                                           Mål nr A 202/09

Sammanfattning

Fråga om förhandlingsvägran.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 48/10

                                                                              2010-06-16                  Mål nr A 202/09

Stockholm

KÄRANDE

Unionen, 105 32 Stockholm

Ombud: förbundsjuristen Roland Bergkvist, samma adress

SVARANDE

A&C Aerobic Förening, 846501-2675, Spångatan 37 B, 211 53 Malmö

Ombud: advokaten Maria Hemzelius Fransson, Advokatfirman VICI HB, Box 1209, 221 05 Lund

SAKEN

skadestånd p.g.a. förhandlingsvägran

______________________

Mellan A&C Aerobic Förening (föreningen) och Unionen föreligger inte något kollektivavtal. Unionens medlem Niklas H var anställd hos föreningen under åren 2005–2010. Unionen har väckt talan mot föreningen i Arbetsdomstolen och gjort gällande att föreningen har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran under våren 2009 efter att Unionen begärt förhandling med föreningen angående Niklas Hs anställningsvillkor.

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta föreningen att till förbundet utge 50 000 kr i allmänt skadestånd, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 24 september 2009, till dess betalning sker.

Föreningen har bestritt käromålet. Sättet att beräkna räntan har vitsordats som skäligt i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Unionen

Niklas H arbetade under åren 2005–2010 som träningsinstruktör och receptionist hos föreningen. Han avslutade sin anställning hos föreningen i mars 2010.

I mars 2009 uppstod en diskussion mellan Niklas H och föreningens ställföreträdare, Dean P, om Niklas Hs skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter. Niklas H konstaterade att han och arbetsgivaren inte kunde komma överens i frågan. Han kontaktade därför Unionen.

Unionen skickade en skriftlig förhandlingsframställning till föreningen, daterad den 28 april 2009. I den uppgav Unionen att man önskade förhandla med föreningen då Niklas H kontaktat Unionen med anledning av förändringar i hans anställningsvillkor. Föreningen uppmanades att kontakta Unionen för att bestämma tid och plats för förhandling. Föreningen hördes dock inte av. Unionen skickade därför en påminnelse om sin begäran om förhandling till föreningen, daterad den 25 maj 2009. Inte heller denna besvarades av föreningen. Det var ombudsmannen Kenneth Malmström som skickade förhandlingsframställningarna till föreningen. De skickades som vanliga brev till den adress föreningen har uppgett som sin, dvs. Spångatan 37 B i Malmö. Inget av breven har kommit i retur till Unionen. Det är inte troligt att två brev inte skulle ha nått adressaten.

Föreningen och Nordic Hälsotek AB (Hälsoteket) har en nära relation till varandra. Föreningen är underleverantör av vissa tjänster till Hälsoteket och Dean P är ställföreträdare för både föreningen och Hälsoteket. Hälsoteket, genom Dean P, har tidigare visat ovilja att förhandla med Unionen, bl.a. i ett ärende om en lönefordran avseende en i det bolaget tidigare anställd medlem. Det var ombudsmannen Frank Svensson som hade hand om det ärendet. Dean P var svår att komma i kontakt med och det var svårt att få till stånd en förhandling. En första kontakt togs i november 2008 och en förhandling kom till stånd först i maj 2009. Dean Ps agerande för Hälsotekets räkning i det ärendet talar för att han för föreningens räkning i även nu aktuellt fall medvetet negligerat förbundets begäran om förhandling.

Föreningen har varit medveten om att Unionen ville förhandla med föreningen om Niklas Hs anställningsvillkor. I samband med att Niklas H kontaktade Unionen uppmanade han Dean P att ta kontakt med Unionen, bl.a. i ett mejl den 25 april 2009 till Dean P. Blanca P är, enligt uppgift i en personalhandbok, ekonomiansvarig i såväl föreningen som Hälsoteket. Niklas H har även till henne framfört att Unionen ville förhandla med föreningen.

Sammanfattning av grunderna för talan

Föreningen har varit förhandlingsskyldig enligt 10 § medbestämmandelagen och har enligt 16 § samma lag varit skyldig att medverka till att en förhandling kom till stånd inom 14 dagar från mottagandet av en förhandlingsframställning. Föreningen har, trots att den fått del av två förhandlingsframställningar i april och maj 2009, inte kontaktat Unionen. Föreningen har därför gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. Föreningen är därmed, enligt 54 § medbestämmandelagen, skyldig att utge allmänt skadestånd till Unionen.

Föreningen

Föreningen har inte mottagit förhandlingsframställningarna i fråga. Det kan inte vitsordas att de aktuella framställningarna avsänts från Unionen.

Niklas H har inte till behörig företrädare för föreningen framfört att Unionen ville förhandla med föreningen. Av det mejl som Niklas H skickade till Dean P framgår inte att Unionen önskade förhandla med föreningen. Även om Niklas H skulle ha framfört att Unionen önskade förhandla med föreningen har det ingen betydelse för föreningens skyldigheter att medverka till förhandling. En förhandlingsframställning ska göras av den förhandlingsberättigade organisationen.

Föreningen har alltså inte haft kännedom om att Unionen hade en önskan om att förhandla med föreningen om Niklas Hs anställningsvillkor.

Det är riktigt att Dean P är ställföreträdare för såväl föreningen som Hälsoteket. Föreningen tillhandahåller viss personal för Hälsoteket. Varken föreningen eller Hälsoteket har visat någon ovilja att förhandla med Unionen. Det stämmer alltså inte att Dean P skulle vara negativt inställd till att förhandla med Unionen. Tvärtom har han, i egenskap av ställföreträdare för såväl Hälsoteket som föreningen, under de senaste 15 åren medverkat vid ett flertal förhandlingar med Unionen. Såvitt avser den person som hade ett lönekrav på Hälsoteket förhandlade Hälsoteket med Unionen under både våren och hösten 2008 angående bl.a. trakasserier som den anställde gjort gällande och därefter om uppsägning av personen i fråga.

Sammanfattning av grunderna för bestridandet

Föreningen har inte tagit del av Unionens förhandlingsframställningar. Föreningen har alltså inte gjort sig skyldig till förhandlingsvägran och är därmed inte heller skadeståndsskyldig.

Domskäl

Tvisten

Tvisten gäller om föreningen har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran genom att föreningen inte kontaktat Unionen och medverkat till att sammanträde för förhandling kommit till stånd. Den huvudsakliga tvistefrågan är om föreningen har tagit del av Unionens förhandlingsframställningar.

Utredningen

Arbetsdomstolen har hållit huvudförhandling i målet. Vid denna har på Unionens begäran hållits vittnesförhör per telefon med Niklas H samt vittnesförhör med ombudsmännen Kenneth Malmström och Frank Svensson. På föreningens begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med föreningens ställföreträdare Dean P. Föreningen har åberopat viss skriftlig bevisning.

Har föreningen gjort sig skyldig till förhandlingsvägran?

Parterna är överens om att föreningen varit förhandlingsskyldig med Unionen enligt 10 § medbestämmandelagen och att föreningen, om den fått del av en förhandlingsframställning, haft en skyldighet att medverka till förhandling enligt 16 § andra stycket medbestämmandelagen. Det är dock tvistigt om Unionen över huvud taget skickat framställningarna om förhandling daterade den 28 april 2009 respektive den 25 maj 2009 och om föreningen har tagit del av förhandlingsframställningarna.

När det gäller frågan om huruvida Unionen till föreningen per brev översänt förhandlingsframställningarna har Kenneth Malmström berättat att det var han som skrev de aktuella förhandlingsframställningarna och därefter lade breven hos Unionens vaktmästare för vidarebefordran med post. Det har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte framkommit något i utredningen som gör att det finns anledning att ifrågasätta Kenneth Malmströms uppgifter. Den avgörande frågan är dock om det är visat att föreningen fått del av förhandlingsframställningarna.

Enligt allmänna rättsgrundsatser sker befordran av meddelanden på avsändarens risk. Den som påstår sig ha avsänt ett meddelande har således normalt bevisbördan härför (jfr AD 1985 nr 1).

Kenneth Malmström har uppgett att förhandlingsframställningarna vid båda tillfällena skickades med vanligt brev till föreningens adress Spångatan 37 B i Malmö och att de inte kom i retur till Unionen. Det är ostridigt att den angivna adressen är föreningens adress. Enligt Arbetsdomstolens mening talar dessa omständigheter för att föreningen borde ha fått del av förhandlingsframställningarna. Vad Kenneth Malmström har uppgett utesluter dock inte att breven, efter att han lagt dem för vidare postbefordran, kan ha kommit bort. Det kan visserligen tyckas anmärkningsvärt att så skulle ha skett vid två tillfällen med bara en månads mellanrum. Enligt Arbetsdomstolens mening utgör detta förhållande dock inte tillräcklig grund för att ifrågasätta riktigheten av föreningens uppgift att den inte fått del av förhandlingsframställningarna. Dean P har i förhör uppgett att han, i egenskap av ställföreträdare för föreningen, inte fått del av framställningarna i fråga.

Unionen har också gjort gällande att Dean P, som ställföreträdare för Hälsoteket, tidigare visat ovilja att förhandla med Unionen och att detta skulle tala för, som det får förstås, att förhandlingsframställningarna kommit Dean P till del men att det varit ovilja att förhandla hos föreningen som varit skälet till den uteblivna kontakten. Enligt Arbetsdomstolens mening ger emellertid de uppgifter som har lämnats av ombudsmannen Frank Svensson om vissa svårigheter att få till stånd förhandlingar med Hälsoteket inte något stöd för att de aktuella förhandlingsframställningarna kommit föreningen till handa. Vad Niklas H har uppgett om sina kontakter med Dean P och Blanca P föranleder samma bedömning. Det finns ingen uppgift om att någon företrädare för föreningen på något sätt bekräftat att föreningen kände till att Unionen önskade förhandla med föreningen i den aktuella frågan.

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen det inte styrkt att föreningen tagit del av någon av Unionens två förhandlingsframställningar från april respektive maj 2009. Det är därmed inte visat att föreningen har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. Unionens talan ska alltså avslås.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska Unionen förpliktas ersätta föreningens rättegångskostnader. Om yrkat belopp råder inte någon tvist.

Domslut

1. Arbetsdomstolen avslår Unionens talan.

2. Unionen förpliktas ersätta A&C Aerobic Förenings rättegångskostnader med sjuttioniotusenfyrahundrasjuttioen (79 471) kr, varav 70 000 kr för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja H, Inger Andersson, Ingrid Lyberg,

Agne Werneskog, Pontus Sjöstrand, Bo Rönngren och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.

Sekreterare: Carin Häckter