ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2010 Nr 80 lönefordran, Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Här är ett mål med den gamle ringräven Toivo Öhman vid spakarna, numera på arbetsgivarsidan. Arbetsrättstvister vinnes eller förloras inte sällan  på hur bevisbördan är placerad. I detta fall gällde det en tidsbegränsad anställning som parterna ostridigt var överens om att den skulle vara till årets slut. Normalt måste det föreligga avskedandeanledning för att sådan anställning skall kunna brytas i förtid. Bevisbördan för att något annat överenskommits låg alltså här på arbetsgivarsidan. Nu var emellertid parterna överens om att anställningen skulle upphöra i förtid, men att den sista arbetsmånaden skulle vara arbetsfri med full lön. Bevisbördan förflyttas till arbetstagarsidan för att en överenskommelse om arbetsfri avslutningsmånad träffats, eftersom huvudregeln är, inget arbete, ingen lön om ej ök om något annat. Det skulle förvåna om inte Toivo har varit med i regin på detta upplägg.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Domskäl 3

Tvisten. 3

Har Jimmy H rätt till en månadslön inklusive semesterersättning?. 4

Semesterersättning avseende tiden till och med den 15 augusti 2005. 6

Sammanfattning och rättegångskostnader 7

Domslut 7


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 80/10

                                                                                                                  Mål nr B 106/09

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 80/10

                                                                              2010-11-17                  Mål nr B 106/09

Stockholm

KLAGANDE

Christian P Björkvallens Entreprenad och Allservice,

Ombud: advokaten Toivo Öhman, Toivo Öhman Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2, 5 tr., 114 34  Stockholm

MOTPART

Jimmy H,

Ombud: förbundsjuristen Agneta Bern, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81  Stockholm

SAKEN

lönefordran

ÖVERKLAGAD DOM

Skellefteå tingsrätts dom den 11 augusti 2009 i mål T 763-06

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här.

Christian P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Jimmy Hs vid tingsrätten förda talan, befria honom från skyldigheten att utge ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten och förplikta Jimmy H att ersätta honom hans rättegångskostnader där.

Jimmy H har bestritt ändringsyrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på Christian Ps begäran förnyat förhör under sanningsförsäkran hållits med honom själv. På hans begäran har även ljud- och bildupptagningarna av vittnesförhöret vid tingsrätten med Gunnar S spelats upp. På Jimmy Hs begäran har ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med honom själv och med Joakim O spelats upp. Parterna har även åberopat skriftlig bevisning.

Som grund för och utveckling av talan har parterna anfört i allt väsentligt detsamma som är antecknat i tingsrättens dom med de tillägg och förtydliganden som framgår i det följande.

Domskäl

Tvisten

Mellan parterna är ostridigt att de träffat ett avtal om visstidsanställning av Jimmy H avseende perioden den 22 juni–31 december 2005 och att arbete utförts i vart fall till och med den 15 augusti 2005. Målet rör två tvistefrågor.

För det första är det tvistigt om Jimmy H har rätt till en månadslön samt semesterersättning, om sammanlagt 20 609 kr, avseende tiden den 16 augusti–15 september 2005. I denna del avser den huvudsakliga tvistefrågan om Jimmy H och Christian P omkring den 15 augusti 2005 träffat ett muntligt avtal om att Jimmy Hs anställning skulle upphöra den 15 september 2005, att han skulle vara arbetsbefriad under en uppsägningstid om en månad från och med den 16 augusti 2005 och att han skulle erhålla lön motsvarande heltidslön under uppsägningstiden eller om parterna var överens om att anställningen skulle upphöra den 15 augusti 2005 och att Jimmy H därmed inte har någon lönefordran.

För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att parterna kommit överens om en månads uppsägningstid är det tvistigt om Jimmy H har någon fordran på lön då Christian P gjort gällande att någon sådan rätt inte föreligger eftersom Jimmy H var behovsanställd. Om Arbetsdomstolen finner att Jimmy H har rätt till en månads arbetsfri uppsägningstid med lön är det slutligen tvistigt om kravet på lön är preskriberat. Även storleken på lönebeloppet är tvistigt.

Den andra tvistefrågan avser om Jimmy H fått den semestersättning han haft rätt till avseende tiden den 22 juni–15 augusti 2005 och om arbetsgivaren brutit mot semesterlagen genom att inte ha betalat ut semesterersättningen.

Har Jimmy H rätt till en månadslön inklusive semesterersättning?

Av 4 § anställningsskyddslagen framgår bl.a. att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat avtalats.

Jimmy H har gjort gällande att parterna, omkring den 15 augusti 2005, kom överens om att hans visstidsanställning skulle upphöra i förtid och att han skulle erhålla en uppsägningsmånad från den 15 augusti 2005 med full lön, dvs. heltidslön, och vara arbetsbefriad under uppsägningsmånaden, vilket innebar att anställningen skulle upphöra den 15 september 2005.

Enligt Christian P är det riktigt att det träffades en överenskommelse om att anställningen skulle upphöra i förtid, nämligen den 15 augusti 2005, men inte att det träffades en överenskommelse om en månads uppsägningstid som skulle vara arbetsbefriad.

Jimmy H har vidare gjort gällande följande. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte är visat att det träffats ett muntligt avtal med det innehåll som han påstått och Christian P inte kan visa att anställningen skulle upphöra den 15 augusti 2005 är det således inte visat att parterna träffat något avtal om att anställningen skulle upphöra i förtid. Det ursprungliga visstidsavtalet, med sista anställningsdag den 31 december 2005, gäller då mellan parterna och Christian P är enligt det avtalet skyldig att utge det yrkade beloppet till Jimmy H avseende en månadslön inklusive semesterersättning.

Arbetsdomstolen kan inte förstå parternas ståndpunkter på annat sätt än att de är överens om att de omkring den 15 augusti 2005 muntligen kom överens om att Jimmy Hs visstidsanställning skulle upphöra i förtid. Frågan är om de kom överens om att den skulle upphöra den 15 september 2005 med en månads arbetsfri uppsägningstid eller redan den 15 augusti 2005. Parterna är med andra ord överens om att Jimmy H inte skulle behöva utföra något arbete efter den 15 augusti 2005. Det är Jimmy H som gör gällande att han kommit överens med Christian P om en arbetsfri månad med lön. Som tingsrätten anfört är det Jimmy H som har bevisbördan för att det träffats en sådan överenskommelse.

Christian P har, i förhöret med honom, uppgett att han den 15 augusti 2005 berättade för Jimmy H och Joakim Olsson att det inte skulle finnas något mer arbete för dem framöver och att Jimmy H och Joakim Olsson var helt införstådda med det, även om de blev besvikna. Enligt Christian P var parterna då överens om att arbetet var slut och det var inte tal om någon månads arbetsfri uppsägningstid.

Även Jimmy H har berättat att det i mitten av augusti 2005 stått klart att det inte fanns något mer arbete för honom att utföra och att man därför kom överens om att anställningen skulle avbrytas. Därutöver har Jimmy H uppgett att parterna kom överens om att han skulle få en månads uppsägningstid med lön och att hans anställning skulle upphöra den 15 september 2005.

Även Joakim Olsson har berättat att det under augusti månad 2005 stod klart att det inte skulle finnas något mer arbete för dem. Han har vidare uppgett att man vid flera tillfällen diskuterade frågan om en månads uppsägningstid och att Christian P gått med på detta vid sammanträffandet hos Joakim Olsson då man gick igenom arbetsgivarintygen.

Arbetsdomstolen tar inledningsvis ställning till vilka slutsatser som kan dras av de uppgifter förhörspersonerna lämnat om vad som hände när själva överenskommelsen mellan parterna ska ha träffats. I denna del står ord mot ord. Jimmy Hs uppgift om att den påstådda överenskommelsen träffats vinner visserligen stöd av Joakim Olssons uppgifter. Deras uppgifter om när och hur överenskommelsen träffades är dock tämligen vaga. Jimmy H har i förhöret inte på något tydligt sätt berättat om när överenskommelsen ingicks, var den ingicks eller i vilket sammanhang och han har svävande svarat att den ingicks någon gång i tiden från och med den 15 augusti 2005 till och med den 23 augusti 2005, när arbetsgivarintygen lämnades över.

Förhören med Jimmy H och Joakim Olsson ger, enligt Arbetsdomstolens mening, inte något entydigt stöd för Jimmy Hs påstående att en överenskommelse med påstått innehåll träffades i samband med att parterna var överens om att anställningen skulle upphöra. Arbetsdomstolen finner att Jimmy H inte enbart på det nu behandlade underlaget kan anses ha visat att det träffades en sådan överenskommelse som han gjort gällande.

Parterna har vidare uppehållit sig en del vid den händelse, den 23 augusti 2005, då Jimmy H, Christian P och Joakim Olsson i Joakim Olssons bostad diskuterade de arbetsgivarintyg de fått av Christian P. Båda parterna har anfört att denna händelse är av betydelse för att visa vad parterna ska ha kommit överens om tidigare, den 15 augusti 2005. Följande är i denna del ostridigt. Christian P hade upprättat arbetsgivarintyg som han överlämnade till arbetstagarna på en bensinstation. De åkte därefter hem till Joakim Olsson. Enligt intygen hade Jimmy H och Joakim Olsson varit anställda till och med ”2005-08-15”. I intygen var inte ifyllt några arbetade timmar för september månad. Under sammanträffandet hos Joakim Olsson ringde denne till sitt fackförbund. Vid sammanträffandet gjordes vissa handskrivna justeringar på intygen. Ändringarna innebar bl.a. att Jimmy H och Joakim Olsson skulle vara anställda till och med ”2005-09-15” och att de arbetat 23 dagar om 184 timmar under september månad. Christian P gjorde kopior av de ändrade arbetsgivarintygen och behöll kopiorna.

Parterna är inte överens om vem som gjorde de handskrivna ändringarna. Jimmy H har gjort gällande att det var Christian P som gjorde ändringarna i hans arbetsgivarintyg medan Christian P har bestritt detta. Christian P har gjort gällande att det bl.a. utifrån en tolkning av handstilen med vilken de olika ändringarna gjorts kan dras slutsatsen att det inte är han som gjort ändringarna.

Arbetsdomstolen gör bedömningen att det inte går att dra några säkra slutsatser, vare sig mot bakgrund av den skriftliga eller den muntliga bevisningen, om vem eller vilka som gjort ändringarna i Jimmy Hs arbetsgivarintyg och att det inte av de lämnade uppgifterna går att dra några slutsatser i frågan om det träffats en överenskommelse dessförinnan av den innebörd som Jimmy H gjort gällande. Utredningen talar inte med någon styrka för att parterna var överens om de ändringar som gjordes, oavsett vem som gjorde dem.

Sammanfattningsvis gör Arbetsdomstolen bedömningen att Jimmy H inte mot Christian Ps bestridande visat att det träffats någon överenskommelse om att han skulle erhålla en månads uppsägningstid med lön och under vilken han skulle vara arbetsbefriad.

Då båda parter som sina förstahandsståndpunkter gjort gällande att de den 15 augusti 2005 enats om att avtalet skulle upphöra i förtid och det också tydligt framkommit vid förhören att parterna var ense härom kan Jimmy Hs talan inte heller vinna bifall på den av honom alternativt anförda grunden, att det ursprungliga avtalet skulle vara bindande mellan parterna.

Vid denna bedömning saknas det anledning för domstolen att ta ställning till vilken form av anställning Jimmy H hade.

Mot bakgrund av det anförda ska Jimmy Hs talan om ersättning för lön och semesterersättning för tiden den 16 augusti–15 september 2005 lämnas utan bifall. Tingsrättens dom ska således ändras i denna del.

Semesterersättning avseende tiden till och med den 15 augusti 2005

Jimmy H har därutöver gjort gällande att han har en fordran på semesterersättning om 3 876 kr, avseende perioden den 22 juni–15 augusti 2005.

Christian P har invänt att han betalat semesterersättningen för den aktuella tiden. Enligt Christian P har 2 000 kr utgivits som förskott, 840 kr betalats i källskatt och 1 036 kr betalats ut till Jimmy H i november 2005.

Jimmy H har bestritt dels att han fått något förskott om 2 000 kr, dels att beloppet 1 036 kr satts in på hans konto i november 2005. Han har inte kunnat vitsorda att källskatt om 840 kr erlagts.

Vad först gäller beloppet om 1 036 kr, som ska ha satts in på Jimmy Hs konto i november 2005, stöds Christian Ps påstående av Gunnar Swärds vid tingsrätten lämnade uppgifter. Som tingsrätten funnit vinner påståendet även stöd av det bokföringsmaterial och den kontrolluppgift som Christian P åberopat. Vidare har Christian P åberopat ett e-postmeddelande från Roslagens Sparbank, i vilket anges att insättningen är gjord till Jimmy H. Under rubriken ”Komplettering av uppgifter” har bl.a. angivits att datum för uttaget var den 13 november 2005, att summan var på 1 036 kr och till vilket kontonummer insättningen gjordes. Arbetsdomstolen kan inte dela tingrättens bedömning att e-postmeddelandet är oklart till sitt innehåll. Arbetsdomstolen noterar därutöver att av handlingar i målet, ingivna av Jimmy H, kan slutsatsen dras att det angivna kontonumret är Jimmy Hs kontonummer.

Arbetsdomstolen finner, till skillnad från tingsrätten, att Christian P får anses ha visat att 1 036 kr har satts in på Jimmy Hs konto i november 2005.

Vad sedan gäller det påstådda förskottet om 2 000 kr har följande framkommit. Gunnar Swärd har uppgett att han på Joakim Olssons förslag givit Jimmy H ett förskott med 2 000 kr, vilket han betalade till Joakim Olsson, som i sin tur skulle vidarebefordra pengarna till Jimmy H. Gunnar Swärd har vidare uppgett att han inte talat med Jimmy H om saken, men att Christian P bekräftat för honom att Jimmy H fått förskottet. Joakim Olsson har uppgett att det inte stämmer att han försökte ordna förskott för Jimmy Hs räkning, men att han flera gånger för egen del fått pengar i förskott, av vilka han dock inte lämnat några till Jimmy H.

Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att det inte är visat att något förskott om 2 000 kr kommit Jimmy H till del.

Såvitt avser påstående om att källskatt erlagts finner Arbetsdomstolen inte anledning att betvivla uppgiften att så har skett.

Slutsatsen av det anförda är att Jimmy Hs talan om semestersättning endast ska bifallas såvitt avser 2 000 kr och att tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.

Vid denna bedömning kan konstateras att Christian P brutit mot 30 § semesterlagen, enligt vilken semestersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Han har därmed ådragit sig skyldighet, enligt 32 § semesterlagen, att betala allmänt skadestånd till Jimmy H. Arbetsdomstolen finner att storleken på det allmänna skadeståndet, med hänsyn till omständigheterna, ska bestämmas till skäliga 5 000 kr. Tingsrättens domslut ska ändras i enlighet härmed.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolen har funnit att Jimmy Hs talan om lön och semesterersättning för tiden efter den 15 augusti 2005 ska avslås och att tingsrättens dom i denna del därmed ska ändras. Arbetsdomstolen har även funnit att tingsrättens dom ska ändras såvitt avser talan om semesterersättning för tiden den 22 juni–15 augusti 2005. Arbetsdomstolen har funnit att talan om semesterersättning ska bifallas endast såvitt avser ett belopp om 2 000 kr och även gjort bedömningen att det allmänna skadeståndet för brott mot semesterlagen ska ändras till ett belopp om 5 000 kr.

Vid denna utgång får Jimmy H anses vara den huvudsakligen tappande parten. Han har dock haft viss framgång med sina yrkanden om semesterersättning och allmänt skadestånd. Vad Christian P i denna del tappat kan inte anses vara allenast av ringa betydelse. Jimmy H ska därför förpliktas att ersätta Christian Ps rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen, men den bör – med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken – jämkas så att han förpliktas utge tre fjärdedelar av kostnaderna. Om skäligheten av de yrkade beloppen i sig råder inte tvist.

Christian P har vid huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen uppgett att mervärdesskatten är avdragsgill i hans rörelse. Mervärdesskatten är således inte en kostnad för honom och ska inte ingå i rättegångskostnaderna, vare sig vid tingsrätten eller i Arbetsdomstolen.

Domslut

1. Med ändring av tingsrättens domslut, punkten 1, förpliktar Arbetsdomstolen Christian P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice att till Jimmy H betala sjutusen (7 000) kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på 2 000 kr från och med den 15 oktober 2005 och på 5 000 kr från den 6 september 2006, allt till dess betalning sker.

2. Med ändring av tingsrättens domslut, punkten 2, befrias Christian P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice att utge ersättning för Jimmy Hs rättegångskostnader och förpliktas Jimmy H att ersätta Christian P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice hans rättgångskostnader vid tingsrätten med etthundratrettiotusentrehundratrettiosex (130 336) kr, varav 126 225 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 11 augusti 2009 till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Jimmy H att ersätta Christian P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice hans rättgångskostnader i Arbetsdomstolen med sjuttioniotusentvåhundra (79 200) kr, varav 75 900 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja H, Dag Ekman, Kerstin G. Andersson, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Torbjörn Johansson och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Per Lindblom