ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 1 fordran på semesterersättning enligt träffat förlikningsavtal m.m. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Kurt Junesjös kommentar

Årets första dom  är ett klassiskt upplägg på en tvist med tredskande arbetsgivare, vilken inte insett att rättvisa enligt eget huvud och inte enligt lagboken är en dyr verksamhet. Trots att upplägget är enligt regelboken är det inte heller många på den fackliga sidan som använder den metod som LO-TCO Rättsskydds förbundsjurist Bosse Villner här regisserat. Och det är synd, för att en skriftlig förlikningsövernskommelse är ett kollektivavtal, som det kostar pengar att bryta, är en bra regel. Rätt brukad kan den innebära att arbetstagaren  slipper få fördröjda betalningar och fortsatta uppslitande  tvister även sedan man väl gjort upp tvisten. Även fråga om bevisbörda för förhandlingsvägran, som går helt enligt praxis, men där yrkandet om skadestånd för ej justerat protokoll, antagligen tillkommit för att undgå avvisningsyrkande enligt 4 kap 7 § arbetstvistlagen för icke genomförd central förhandling.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 3

Förbundet 4

Överenskommelsen om semesterersättning. 4

Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen. 5

Allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet för väg & ban. 5

Sammanfattning av grunderna för talan. 5

Roland D.. 6

Fordran enligt överenskommelsen. 6

Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen. 6

Allmänt skadestånd för brott mot avtalet för väg & ban. 6

Sammanfattning av grunderna för bestridandet 6

Domskäl 7

Bakgrund. 7

Tvisten. 7

Utredningen i målet 7

Är Roland D skyldig att betala den i förlikningsavtalet överenskomna semesterersättningen och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott?. 7

Har Roland D brutit mot förhandlingsordningen genom att inte justera ett protokoll?. 8

Sammanfattning och rättegångskostnader 8

Domslut 9


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 1/11

                                                                                                                  Mål nr A 66/10

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 1/11

                                                                              2011-01-12                  Mål nr A 66/10

Stockholm

KÄRANDE

Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81  Stockholm

Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81  Stockholm

SVARANDE

Roland D m u f Rolles Entreprenad, Sollefteå

SAKEN

fordran på semesterersättning enligt träffat förlikningsavtal m.m.

______________________

Mellan Roland D och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), (förbundet), gäller kollektivavtal, s.k. hängavtal till avtalet för väg & ban mellan Sveriges Byggindustrier och förbundet. Jimmie Lindström är medlem i förbundet och var anställd som grävmaskinist hos Roland D under perioden april–november 2007.

I februari 2009 väckte förbundet talan i Arbetsdomstolen mot Roland D och yrkade han skulle förpliktas att betala bl.a. utebliven semesterersättning till Jimmie Lindström. Under målets handläggning träffade parterna, den 15 juni 2009, en överenskommelse med bl.a. följande innehåll.

1. Roland D ska till Jimmie Lindström utge semesterersättning med 16 665 kr i ett för allt för tvistens lösande. Beloppet ska sättas in på Jimmie Lindströms lönekonto senast den 10 juli 2009. Från beloppet ska sedvanligt avdrag för preliminärskatt göras.

2. Förbundet åtar sig att senast den 1 juli 2009 till Roland

D lämna specificerad uppgift om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen av 32 000 kr avser.

Roland D betalade inte det överenskomna beloppet avseende semesterersättning. Tvist har uppstått mellan parterna om Roland D är skyldig att utge beloppet och om han gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att inte betala i enlighet med överenskommelsen. I anledning av


att förbundet påkallade förhandlingar i de tvistefrågorna har ytterligare tvist uppkommit mellan parterna om Roland D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet väg & ban genom att inte justera ett förhandlingsprotokoll.

Förbundet har väckt talan mot Roland D i Arbetsdomstolen och yrkat att domstolen ska förplikta Roland D att

1.                                                                                                till Jimmie Lindström betala 16 665 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 juli 2009 till dess betalning sker,

2.                                                                                                till var och en av Jimmie Lindström och förbundet betala allmänt skadestånd med 15 000 kr för kollektivavtalsbrott,

3.                                                                                                till förbundet betala allmänt skadestånd med 10 000 kr för kollektivavtalsbrott.

På de allmänna skadestånden har förbundet yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 17 maj 2010, till dess betalning sker.

Roland D har bestritt käromålet. Han har vitsordat yrkat belopp för semesterersättning som skäligt i och för sig. Några andra belopp har inte vitsordats. Ränteyrkandena har vitsordats såsom skäliga i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Överenskommelsen om semesterersättning

Jimmie Lindström var anställd som grävmaskinist hos Roland D under perioden april–november 2007. Jimmie Lindström hade sedan han avslutat sin anställning hos Roland D ett krav på lön och semesterersättning. Vid tvisteförhandlingar i december 2008 förband sig Roland D att betala lönefordran men bestred fordran på semesterersättning. Först efter att en konkursansökan lämnats in reglerades lönefordran i februari 2009.

Med anledning av Jimmie Lindströms fordran på semesterersättning väckte förbundet i februari 2009 talan mot Roland D i Arbetsdomstolen, mål A 33/09. Förbundet yrkade att Roland D till Jimmie Lindström skulle betala 16 665 kr avseende utebliven semesterersättning samt allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Parterna träffade vid den muntliga förberedelsen den 15 juni 2009 en överenskommelse. Den innebar bl.a. att Roland D skulle betala den yrkade semesterersättningen till Jimmie Lindström. Beloppet, med avdrag för sedvanlig preliminärskatt, skulle vara insatt på Jimmie Lindströms lönekonto senast den 10 juli 2009. Förbundet åtog sig att, senast den 1 juli 2009, lämna uppgifter till Roland D om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen om 32 000 kr avsåg.

Roland D har inte betalat den överenskomna semesterersättningen till Jimmie Lindström. Roland D har invänt att förlikningsavtalet blivit ogiltigt och att han därför inte är skyldig att betala beloppet. Han har gjort gällande att förbundet inte uppfyllt sin del av avtalet enligt punkten 2. I sak är detta felaktigt. Därutöver görs det gällande att oavsett om förbundet uppfyllt sin del av avtalet eller inte är Roland Nilssons åtagande att utge semesterersättningen i fråga inte på något sätt villkorat av förbundets åtagande enligt överenskommelsen. Avtalet är alltså giltigt och Roland D är därför skyldig att betala det överenskomna beloppet till Jimmie Lindström.

Förbundet har fullgjort sitt åtagande enligt överenskommelsen genom att förbundet i ett brev, daterat den 23 juni 2009, till Roland D har lämnat specificerad information om den verkställda betalningen. Brevet var av förbiseende inte adresserat med rätt postnummer. Det är emellertid inte sannolikt att brevet av den orsaken inte skulle ha kommit Roland D tillhanda inom rätt tid. Därtill skickade förbundet den begärda informationen än en gång sedan Roland D hävdat att han inte fått förbundets ursprungliga brev.

Det ska i sammanhanget tilläggas att Roland D i den tidigare korrespondensen med förbundet invänt att han inte är skyldig att betala semesterersättningen brutto. Invändningen är inte relevant eftersom en arbetstagares lön alltid anges som bruttobelopp. Arbetsgivaren, dvs. i detta fall Roland D, är skyldig att från bruttolönebeloppet dra av preliminärskatt och betala nettobeloppet till arbetstagaren.

Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen

Det förlikningsavtal som förbundet och Roland D träffade i mål A 33/09 är ett kollektivavtal. Det rör sig om ett skriftligt avtal vari arbetsgivaren och förbundet kommit överens om förpliktelser och rättigheter, bl.a. lön till arbetstagaren som är medlem i förbundet. Parterna har haft för avsikt att sluta ett kollektivavtal. Därav följer att överenskommelsen uppfyller 23 § medbestämmandelagens kriterier för att utgöra ett kollektivavtal. Eftersom Roland D, i strid mot avtalet, inte betalat det överenskomna beloppet till Jimmie Lindström har han gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och är därmed skyldig att utge allmänt skadestånd till både Jimmie Lindström och förbundet.

Allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet för väg & ban

Med anledning av att Roland D inte betalade den överenskomna semesterersättningen till Jimmie Lindström påkallades tvisteförhandlingar. Den lokala förhandlingen, som hölls den 22 september 2009, avslutades i oenighet och i protokollet antecknades att förbundet avsåg att begära central förhandling. Förbundsombudsmannen Björn-Inge Björnberg ringde därför upp Roland D den 27 november 2009. Björn-Inge Björnberg och Roland D kom överens om att hålla den centrala förhandlingen direkt per telefon. Förhandlingen genomfördes och avslutades i oenighet. De kom överens om att Björn-Inge Björnberg skulle upprätta ett förhandlingsprotokoll som sedan skulle justeras av Roland D. Förhandlingsprotokollet skickades till Roland D för justering. Då något justerat protokoll inte återkom till förbundet skickades protokollet ytterligare en gång till Roland D. Inte heller denna gång återkom Roland D, varvid förbundet meddelade honom att det frånträdde förhandlingarna. Av förhandlingsordningen i kollektivavtalet väg & ban framgår att protokoll ska vara justerat och motparten tillhanda snarast, dock senast inom en månad från mottagandet, om ej annat överenskommes. Genom att inte justera protokollet inom föreskriven tid har Roland D ådragit sig skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott. Han är därför skyldig att utge allmänt skadestånd till förbundet.

Sammanfattning av grunderna för talan

Enligt ett förlikningsavtal, ingånget mellan parterna den 15 juni 2009, är Roland D skyldig att till Jimmie Lindström utge 16 665 kr avseende semesterersättning. Roland D har inte betalt beloppet och är skyldig att enligt avtalet, som är giltigt, betala semesterersättningen i fråga. Genom att inte betala i enlighet med förlikningsavtalet, vilket är ett kollektivavtal, har Roland D gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och ska därmed, enligt 54 och 55 §§ medbestämmandelagen, betala allmänt skadestånd till både Jimmie Lindström och förbundet. Vidare har Roland D underlåtit att, enligt förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban, justera förhandlingsprotokollet från den centrala förhandlingen som hölls mellan parterna den 27 november 2009. För även det kollektivavtalsbrottet ska Roland D utge allmänt skadestånd till förbundet.

Roland D

Fordran enligt överenskommelsen

Parterna träffade i mål A 33/09 ett förlikningsavtal. Avtalet innebar bl.a. att han skulle betala Jimmie Lindström 16 665 kr i semesterersättning och att förbundet senast den 1 juli 2009 skulle tillhandahålla honom viss specificerad information. Förbundet överlämnade informationen först den 9 augusti 2009, dvs. drygt en månad för sent. De handlingar som förbundet påstått sig ha skickat till honom i tiden dessförinnan har han inte mottagit. Förbundets underlåtenhet att ge honom informationen i rätt tid innebär att förbundet brutit mot förlikningsavtalet. Den rättsliga följden av förbundets avtalsbrott är att hela avtalet blivit ogiltigt. Han är därför inte skyldig att betala den överenskomna semesterersättningen till Jimmie Lindström.

I sammanhanget ska tilläggas att förbundet har krävt att han ska betala semesterersättningen brutto. Det är felaktigt eftersom Jimmie Lindström enbart är berättigad till nettobeloppet efter att preliminärskatten betalats till Skatteverket. Förbundet har även i andra sammanhang krävt honom på bruttobelopp vilka han betalat, vilket innebär att han fått krav från Skatteverket på obetald skatt.

Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen

Det är riktigt att överenskommelsen som slöts mellan parterna den 15 juni 2009 utgör ett kollektivavtal. Såsom tidigare beskrivits blev avtalet ogiltigt med anledning av förbundets avtalsbrott. Han har alltså för egen del inte varit skyldig att fullfölja avtalet, varför han inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott.

Allmänt skadestånd för brott mot avtalet för väg & ban

Den 22 september 2009 hölls en lokal tvisteförhandling mellan parterna i Sollefteå. Vid förhandlingen var bl.a. han själv och förbundets ombudsman Anders Byquist närvarande. Det är inte riktigt att han förhandlat med förbundet centralt. Han har inte förhandlat med Björn-Inge Björnberg om den aktuella frågan och har heller inte talat med honom per telefon den 27 november 2009, dvs. den dag som förbundet påstår att den centrala förhandlingen ägde rum. Vid det aktuella tillfället befann han sig på sjukhus i Tyskland. För honom framstår det som märkligt att det skulle ha hållits en förhandling per telefon. Han har inte heller mottagit något förhandlingsprotokoll från den påstådda centrala förhandlingen eller meddelande från förbundet att det har frånträtt förhandlingen. Han har alltså inte brutit mot kollektivavtalet genom att inte underteckna det upprättade protokollet.

Sammanfattning av grunderna för bestridandet

Det förlikningsavtal som parterna ingick den 15 juni 2009 är ogiltigt och kan inte göras gällande av förbundet. Ogiltigheten följer av att förbundet inte fullföljt sitt åtagande enligt avtalet. Han är därför inte på grund av avtalet skyldig att betala beloppet i fråga till Jimmie Lindström. Härav följer att han inte heller brutit mot avtalet, som är ett kollektivavtal. Han är alltså inte skadeståndsskyldig för något avtalsbrott.

Parterna har inte genomfört någon central förhandling i tvistefrågan och han har heller inte mottagit protokollet från den påstådda förhandlingen. Han kan därför inte anses ha brutit mot skyldigheten att, enligt kollektivavtalets förhandlingsordning, inom viss tid justera ett protokoll.

Domskäl

Bakgrund

Roland D och förbundet träffade, den 15 juni 2009, en skriftlig överenskommelse om bl.a. att Roland D senast den 10 juli 2009 skulle betala semesterersättning till Jimmie Lindström med 16 665 kr. Förbundet åtog sig i samma överenskommelse att senast den 1 juli 2009 till Roland D lämna specificerad uppgift om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen av 32 000 kr avsåg. Roland D har inte betalat den överenskomna semesterersättningen till Jimmie Lindström.

Tvisten

Tvisten gäller flera frågor. Huvudfrågan är om Roland D är skyldig att utge den i förlikningsavtalet överenskomna semesterersättningen till Jimmie Lindström eller om förlikningsavtalet blivit ogiltigt med anledning av att förbundet inte fullföljt sina avtalsförpliktelser. Tvisten gäller även om Roland D genom att inte betala semesterersättningen gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Vidare föreligger tvist om Roland D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban genom att inte ha justerat ett protokollet från en central förhandling som enligt förbundet har hållits mellan parterna.

Utredningen i målet

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har vittnesförhör hållits med förbundsombudsmannen Björn-Inge Björnberg. På Roland Ds begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med honom själv.

Är Roland D skyldig att betala den i förlikningsavtalet överenskomna semesterersättningen och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott?

Förbundet har gjort gällande att Roland D i enlighet med förlikningsavtalet är skyldig att betala den överenskomna semesterersättningen  till Jimmie Lindström.

Roland D har invänt att förlikningsavtalet blivit ogiltigt eftersom förbundet brutit mot avtalet genom att förbundet inte uppfyllt sitt åtagande att till honom senast den 1 juli 2009 lämna den överenskomna informationen.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Parterna i ett avtal kan komma överens om att ena partens förpliktelse är villkorad av att motparten först fullgör sin del av avtalet eller någon annan skyldighet som det åligger parten att fullfölja.

Av ordalydelsen i nu aktuellt förlikningsavtal eller av avtalets utformning i övrigt framgår inte att Roland Ds förpliktelse på något sätt är villkorad av förbundets åtagande. Någon utredning som visar på att parterna haft en sådan avsikt med avtalet har heller inte företetts. Därav följer att oavsett om förbundet, såsom Roland D påstått, brutit mot överenskommelsen innebär detta inte att Roland D skulle vara befriad från sin skyldighet att betala det överenskomna beloppet till Jimmie Lindström. Det saknas därmed anledning för Arbetsdomstolen att pröva om förbundet uppfyllt sin del av förlikningsavtalet eller inte.

Av det ovan anförda följer att Roland D i enlighet med parternas överenskommelse är skyldig att till Jimmie Lindström utge semesterersättning med 16 655 kr.

Parterna är överens om att förlikningsavtalet är ett kollektivavtal. Eftersom Roland D, genom att inte betala det överenskomna beloppet till Jimmie Lindström, brutit mot överenskommelsen är han skyldig att utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till både Jimmie Lindström och förbundet.

Har Roland D brutit mot förhandlingsordningen genom att inte justera ett protokoll?

Förbundet har gjort gällande att Roland D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban genom att han inte justerat protokollet från en central förhandling som, enligt förbundet, hållits mellan parterna den 27 november 2009.

Roland Danielson har bestritt att det över huvud taget förevarit en central förhandling i tvistefrågan mellan parterna. Han har vidare gjort gällande att han inte mottagit något protokoll från den påstådda förhandlingen.

Förbundsombudsmannen Björn-Inge Björnberg har berättat bl.a. följande. Först skickades en förhandlingsframställning till Roland D. Denne svarade dock inte varför han ringde upp Roland D den 27 november 2009 och frågade om förhandlingarna kunde hållas per telefon. Roland D samtyckte till förslaget. Förhandlingarna genomfördes och båda parter fick lägga fram sina synpunkter på tvistefrågorna. Telefonsamtalet avslutades med att Roland D åtog sig att justera protokollet efter det att han mottagit det från förbundet. Förhandlingsprotokollet skickades i två omgångar till Roland D. Roland D återkom emellertid aldrig med ett justerat protokoll.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Av 15 § första stycket medbestämmandelagen framgår att parterna kan komma överens om att förhandla på annat sätt än genom sammanträde. Regleringen ger alltså utrymme för att förhandlingar ska kunna föras även per telefon om parterna är överens om det. För att förhandlingar enligt medbestämmandelagens mening ska anses ha förts krävs emellertid att parterna är införstådda med att ett möte eller ett samtal varit just en förhandling.

Björn-Inge Björnberg har i förhöret med honom uppgett att han och Roland D den 27 november 2009 haft ett telefonsamtal angående den aktuella tvisten och beskrivit vad som avhandlades. Roland Danielson har häremot, i förhör, uppgett dels att han inte har något minne av något telefonsamtal med Björn-Inge Björnberg den 27 november, dels att han den dagen befann sig på ett sjukhus i Tyskland. Björn-Inge Björnberg har uppgett att Roland D vid samtalet nämnde något om att denne var på väg till sjukhus eller var på sjukhus. Mot denna bakgrund saknas det enligt Arbetsdomstolens mening skäl att ifrågasätta Björn-Inge Björnbergs uppgift om att de två talades vid per telefon den aktuella dagen.

Björn-Inge Björnberg har vidare uppgett att enligt hans uppfattning förstod Roland D att det var fråga om en förhandling. Roland D har uppgett att han tycker det är konstigt att det skulle ha hållits en förhandling per telefon. Trots att Arbetsdomstolen funnit visat att telefonsamtalet i fråga ägt rum, finner Arbetsdomstolen inte genom vad enbart Björn-Inge Björnberg uppgett att det är utrett att Roland D verkligen insåg att telefonsamtalet innebar en förhandling. Arbetsdomstolen finner därmed inte visat att Roland D brutit mot förhandlingsordningen då han inte undertecknat det av förbundet upprättade protokollet. Förbundets talan i denna del ska därför avslås.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att förbundets talan såvitt avser semesterersättning till Jimmie Lindström ska bifallas och att Roland D ska förpliktas att betala allmänt skadestånd till Jimmie Lindström och förbundet för att ha brutit mot överenskommelsen av den 15 juni 2009, men att talan om kollektivavtalsbrott i övrigt ska avslås.

Arbetsdomstolen finner att det allmänna skadeståndet till var och en av Jimmie Lindström och förbundet bör bestämmas till 10 000 kr.

Förbundet har alltså inte vunnit full framgång med sin talan. Med tillämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken finner Arbetsdomstolen att förbundet ska tillerkännas en jämkad ersättning med två tredjedelar av sina rättegångskostnader. Det av förbundet yrkade beloppet för rättegångskostnader får anses skäligt.

Roland D har i en vid huvudförhandlingen ingiven handling, avseende egna rättegångskostnader, bland övriga uppgivna kostnader framställt ett krav på skadestånd om 30 000 kr avseende avtalsbrott. Av handlingen framgår inte uttryckligen mot vem kravet riktar sig. Roland D har vid hudförhandlingen uppgett att han anser sig ha en fordran på förbundet för att det brutit mot förlikningsavtalet och att han har rätt till beloppet som en ersättning för rättegångskostnad. Arbetsdomstolen uppfattar inte det framställda kravet som någon ansökan om stämning, varför det inte föranleder någon åtgärd från domstolens sida.

Domslut

1.  Roland D med uppgiven firma Rolles Entreprenad förpliktas att till Jimmie Lindström betala sextontusensexhundrasextiofem (16 665) kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 juli 2009 till dess betalning sker.

2.  Roland D med uppgiven firma Rolles Entreprenad förpliktas att till var och en av Jimmie Lindström och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) betala tiotusen (10 000) kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 maj 2010 till dess betalning sker.

3.  Den av Facket för Service och Kommunikation (SEKO) förda talan i övrigt avslås.

4.  Roland D med uppgiven firma Rolles Entreprenad förpliktas att ersätta Facket för Service och Kommunikation (SEKO) för rättegångskostnader med femtiotvåtusentrehundratrettioen (52 331) kr, varav 51 087 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jan Peter Duker och Håkan Löfgren. Enhälligt.

Sekreterare: Niklas Berthelson