ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 6 lönefordran Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar

Kurt Junesjös kommentar

Ett inte referat mål som gäller frågan om värdering av bevisning av vem som är arbetsgivare.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

SAKEN.. 3

ÖVERKLAGAD DOM... 3

Domskäl 3

Tvisten. 3

Är bolaget betalningsskyldigt?. 4

Beloppen. 4

Rättegångskostnader 5

Domslut 5


ARBETSDOMSTOLEN                       Dom nr 6/11

                                                                                                                  Mål nr B 110/09

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 6/11

                                                                              2011-01-26                  Mål nr B 110/09

Stockholm

KLAGANDE

Leif M,   Stockholm

MOTPART

Svensk Bolig AB i konkurs, 556592-0633, c/o Morten R, Bispegata 4, 0191  Oslo, Norge

Ställföreträdare: Morten R, adress som ovan

SAKEN

lönefordran

ÖVERKLAGAD DOM

Värmlands tingsrätts dom den 26 maj 2009 i mål nr T 2587-07 och

T 4163-07

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här.

Leif M har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska bifalla hans vid tingsrätten förda talan, befria honom från skyldigheten att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader och tillerkänna honom ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. I andra hand har Leif M yrkat att det belopp han ska betala som ersättning för motpartens rättegångskostnader ska sättas ned till ett skäligt belopp, högst 5 000 norska kr.

Svensk Bolig AB i konkurs (bolaget) har vid tingsrätten bestritt käromålet men vitsordat beloppen och ränteyrkandet så som skäliga i och för sig.

Leif M har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling i bolagets utevaro enligt 4 kap.

16 § tredje stycket arbetstvistlagen.

Som grund för och utveckling av talan har Leif M anfört i allt väsentligt detsamma som är antecknat i tingsrättens dom. Leif M har hörts under sanningsförsäkran i Arbetsdomstolen. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har åberopats.

Domskäl

Tvisten

Det är i målet ostridigt att Leif M den 26 september 2006 anlitats av Morten R för att utföra vissa arbetsuppgifter som haft samband med en ombildning av vissa hyresfastigheter till bostadsrätter, bostadsrättsföreningen Elovsbyn 19–21 – bostadsrättsföreningen – och att han också utfört visst angivet arbete i egenskap av arbetstagare under perioden september 2006–mars 2007. Den huvudsakliga tvistefrågan avser om bolaget är skyldigt att betala för arbetet och därvid om Morten R ingått anställningsavtalet med Leif M för Svensk Bolig AB:s (Svensk Bolig) räkning – som Leif M gjort gällande – eller för bostadsrättsföreningens räkning – som bolaget gjort gällande.

Är bolaget betalningsskyldigt?

Som tingsrätten anfört är det Leif M som har bevisbördan för att det är Svensk Bolig som varit hans arbetsgivare och att bolaget därmed är betalningsskyldigt för det arbete han ostridigt utfört.

Det som med styrka talar för att avtalet är ingånget med Morten R i hans egenskap av företrädare för Svensk Bolig och inte bostadsrättsföreningen är att bostadsrättsföreningen vid tidpunkten för anställningsavtalets ingående ännu inte hade Morten R som företrädare. Av uppgifter i målet – som inte bestritts – framgår att en föreningsstämma hölls den 28 september 2006 varvid föreningen, Spadtaget 900, namnändrades och fick en styrelse i vilken bl.a. Morten R ingick och att de nya uppgifterna registrerades i slutet av november 2006. En ytterligare omständighet som talar för att avtalet ingicks med och utfördes för Svensk Bolig är att det arbete som Leif M utförde avsåg arbetsuppgifter som hade samband med att aktivera bostadsrättsföreningen i sig och försäljningen av fastigheterna i fråga från Svensk Bolig till bostadsrättsföreningen, arbetsuppgifter som varit till nytta för Svensk Bolig. Försäljningen skedde i januari/februari 2007. Mot den bakgrunden framstår det som mindre sannolikt att bostadsrättsföreningen skulle ha ingått ett anställningsavtal med Leif M avseende samtliga utförda arbetsuppgifter. Av uppgifterna i målet får anses visat att Leif M hela tiden varit av uppfattningen att hans arbetsgivare var Svensk Bolig. Arbetsdomstolens samlade bedömning är att det får anses visat att anställningsavtalet ingicks mellan Leif M och Morten R i hans egenskap av företrädare för Svensk Bolig.

Bolaget har invänt att avsikten med avtalet hela tiden varit att det skulle vara bostadsrättsföreningen som skulle betala Leif M. Tingsrätten har funnit att Leif M skulle ha accepterat att byta arbetsgivare från Svensk Bolig till bostadsrättsföreningen. Arbetsdomstolen kan inte dela den slutsatsen. Av mejlkonversationen mellan Leif M och Morten R i början av februari 2007 angående betalningen av hans lön, framgår att Leif M redan då invände att hans arbetsgivare var Svensk Bolig. Det faktum att Leif M svarade att han inte hade något att erinra mot att föreningen skulle ombesörja utbetalningen av hans arvode och att en skatte- och avgiftsanmälan fyllts i – men såvitt framgår inte undertecknats – innebär inte, enligt Arbetsdomstolens mening, att det därmed är visat att det uppkommit ett anställningsavtal mellan honom och bostadsrättsföreningen. Domstolen finner inte heller genom dessa händelser visat att parternas gemensamma avsikt vid avtalsslutet var att bostadsrättsföreningen skulle vara arbetsgivare och betalningsansvarig.

Arbetsdomstolen finner sammanfattningsvis att Leif M visat att han ingått ett anställningsavtal med Svensk Bolig och att han utfört arbetet i fråga för Svensk Boligs räkning. Bolaget är därmed skyldigt att betala för det arbete han utfört, dvs. oavsett om bostadsrättsföreningen i sin tur kan anses skyldig att utge viss ersättning till bolaget för hela eller delar av detta arbete.

Beloppen

Av handlingar, ingivna av Leif M, framgår följande avseende det yrkade beloppet. Leif M har uppgett att han utfört 127 timmars arbete och att den överenskomna ersättningen var 1 450 kr per timme och avsåg bruttolön inklusive sociala avgifter. Den totala ersättningen har då angetts bli 184 151 kr. Av det totala beloppet har angetts att 139 065 kr – 80 756 kr avseende tiden fram till årsskiftet 2006/2007 och 58 309 kr för tiden därefter – är bruttolön, dvs. utan avdrag för preliminär skatt och exklusive sociala avgifter. Av handlingarna framgår att bolaget vitsordat beloppen i sig.

Leif M har anfört att den överenskomna timlönen var 1 450 kr inklusive arbetsgivaravgifter och att det är det beloppet gånger antalet arbetade timmar som domen ska omfatta samt att han annars får en lägre ersättning än vad som var överenskommet eftersom arbetsgivaravgiften nu är lägre när han fyllt 65 år.

Ett domslut som avser lön anges utan hänsynstagande till vilka skatter och avgifter som ska utgå. En arbetsgivare är alltså vid utbetalningen av ett lönebelopp skyldig att i förekommande fall göra avdrag för preliminär skatt och erlägga arbetsgivaravgifter. Vilken arbetsgivaravgift som ska erläggas är inte en fråga för Arbetsdomstolen att avgöra. Arbetsdomstolen har således, vid bestämmandet av vad bolaget ska förpliktas att betala, att utgå från de av bolaget vid tingsrätten vitsordade beloppen avseende de belopp som Leif M själv angett som ”bruttolön”, dvs. 80 756 kr + 58 309 kr. Bolaget ska alltså förpliktas att betala 139 065 kr.

Räntekravet är vitsordat och ska därmed utgå i enlighet med yrkandet på de ovan angivna beloppen.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång får Leif M anses som vinnande part. Han ska därmed befrias från skyldigheten att utge ersättning för bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten och bolaget ska i stället förpliktas att betala hans rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.

Leif M har yrkat ersättning för egna kostnader vid tingsrätten med 130 111 kr, varav 1 000 kr avser utlägg för resa, och i Arbetsdomstolen med 103 763 kr, varav 75 kr för utlägg. Han har uppgett att han även här avser ersättning inklusive arbetsgivaravgifter.

Arbetsdomstolen finner att Leif M får anses skäligen tillgodosedd med en ersättning om 31 000 kr avseende egna kostnader vid tingsrätten, varav 1 000 kr för utlägg, och 15 075 kr avseende egna kostnader i Arbetsdomstolen, varav 75 kr för utlägg.

Domslut

1.  Med ändring av tingsrättens domslut, punkten 1, samt undanröjande av kronofogdemyndighetens utslag den 18 juni 2007, nr 22-57938-07, förpliktas Svensk Bolig AB i konkurs att till Leif M betala etthundratrettioniotusensextiofem (139 065) kr, jämte en årlig ränta med 11 procent på 80 756 kr från den 1 april 2007 och på 58 309 kr från den 31 juli 2007, allt till dess betalning sker.

2.  Med ändring av tingsrättens domslut, punkten 2, befrias Leif M från skyldigheten att till Svensk Bolig AB i konkurs betala ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten och förpliktas Svensk Bolig AB i konkurs att ersätta Leif M hans rättegångskostnader vid tingsrätten med trettioentusen (31 000) kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 maj 2009 till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Svensk Bolig AB i konkurs att ersätta Leif M hans rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med femtontusensjuttiofem (15 075) kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Gösta Ihrfelt, Britt Angleryd,

Claes Frankhammar, Anders Hagman, Maria Hansson och

Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Niklas Berthelson