ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 16 förhandlingsvägran Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Ett okomplicerat mål om förhandlingsvägran. I domen AD 2008 Nr 079 dömde AD ut 50.000 kronor i ett okomplicerat mål om förhandlingsvägran. Normalskadeståndet vid okvalificerad förhandlingsvägran borde  nu vara lägst 50.000 kronor men domstolen sätter ned det allmänna skadeståndet i detta mål till 40.000 kronor. Praxis i AD flaxar som ett lakan uthängt för tvätt i vinden. I min kommentar till AD 2009 nr 85 skrev jag följande när domstolen bestämde skadeståndet till 30.000 kronor också i ett mål om förhandlingsvägran: ”Det här är ett vanligt mål om förhandlingsvägran där arbetsgivaren utan skäl ej inställt sig till förhandling. Vad som är anmärkningsvärt är egentligen bara skadeståndets storlek. 1982 (AD 1982 nr 54) bestämde AD skadeståndet i en vanlig förhandlingsvägran till 20.000, omräknat till i dagens (2009-09-01)  penningvärde  49 358,83 alltså 50.000 kronor.

Det är viktigt att man åtminstone upprätthåller ”straffvärdet” för ett så elementärt brott mot arbetsrättens grundläggande regler som förhandlingsskyldigheten.

Man ser här också att LO TCO Rättsskydd nu rättat in sig i ledet när det gäller AD:s nya praxis att inte tillåta sammanläggning av mål om förhandlingsvägran med den tvist som förhandlingen ursprungligen gällde. Sammanläggning av de båda tvisterna var tidigare ett vanligt knep bland erfarna processjurister mot arbetsgivare som saknade kollektivavtal för att slippa omvägen över  tingsrätt. Genom domen AD 2007 nr 28 nr satte AD P för denna metod. Här har alltså LO-TCO Rättskydd rättat in sig i ledet och det pågår därför ytterligare ett  mål mot samma arbetsgivare om ursprungstvisten i Solna tingsrätt. Processjuristerna tjänar ju pengar på det, men samhällsekonomiskt är det väl  inte någon hit.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehållsförteckning

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. 3

Förbundet 3

Bolaget 4

Domskäl 4

Domslut 5


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 16/11

                                                                                                                  Mål nr A 141/10

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   DOM                           Dom nr 16/11

                                                                              2011-03-16                  Mål nr A 141/10

Stockholm

KÄRANDE

Hotell och Restaurang Facket, Box 1143, 111 81 Stockholm

Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm

SVARANDE

Restorante di Juliana AB, 556617-6524, c/o Pehlivan, Trondheimsgatan 14, 164 30 Kista

Ombud: jur. kand. Peter Andrén, Sektor Fastighetsjuridik, S:t Göransgatan 78, 112 38 Stockholm

SAKEN

förhandlingsvägran

______________________

Mellan parterna i målet föreligger inget kollektivavtal. Det har mellan dem uppkommit tvist huruvida Restorante di Juliana AB har åsidosatt förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen.

Hotell och Restaurang Facket (förbundet) har väckt talan i Arbetsdomstolen mot bolaget och har därvid yrkat att bolaget ska förpliktas att till förbundet utge allmänt skadestånd med 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 10 augusti 2010) till dess betalning sker.

Bolaget har bestritt förbundets talan.

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Medlemmen i förbundet Claudio P arbetade i bolagets restaurang under tiden januari 2007 – maj 2008. Bolaget betalade sedan inte ut den semesterersättning som Claudio P var berättigad till. Semesterersättningen uppgick till omkring 22 000 kr.

Förbundet skickade den 22 juli 2008 ett kravbrev till bolaget, som dock inte besvarade brevet. Förbundet skickade den 13 oktober 2008 ett nytt kravbrev i form av en betalningsuppmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen. Beloppet angavs till 22 882 kr 98 öre. Bolaget svarade då genom sitt ombud att Kronofogdemyndigheten hade beslutat om utmätning i Claudio Ps lön och att bolaget därmed var förhindrat att utbetala det begärda beloppet. Bolaget angav vidare att Claudio P dock skulle få utbetalning med förbehållsbeloppet, 8 235 kr. Detta belopp betalades ut till honom i november 2008. Därmed återstod en skuld om ca 14 000 kr.

I mars 2010 sände förbundet ett kravbrev avseende det återstående fordringsbeloppet. Kravbrevet besvarades inte av bolaget. Förbundet påkallade därför den 4 maj 2010 förhandling med bolaget. I förhandlingsframställan angavs att förhandlingen skulle äga rum den 21 maj 2010. Förhandlingsframställan delgavs bolaget den 5 maj 2010. Bolaget inställde sig dock inte till förhandling vid det angivna tillfället.

Bolaget är på grund av det anförda skyldigt att utge allmänt skadestånd till förbundet på grund av att bolaget inte inställde sig till förhandling den 21 maj 2010. Bolaget har tidigare bestritt skadeståndsskyldighet och har därvid anfört att bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Denna invändning saknar rättslig relevans. Vidare har bolaget invänt att skulden till Claudio P är reglerad. Den invändningen är oriktig. Det föreligger alltjämt tvist avseende Claudio Ps rätt till ytterligare betalning. Den tvisten är föremål för rättegång vid Solna tingsrätt.

Bolaget är sammanfattningsvis skyldigt att utge skadestånd till förbundet för den förhandlingsvägran som förekommit. Det saknas skäl att jämka det belopp som yrkats av förbundet.

Bolaget

Bolaget bedriver sedan juni 2008 inte längre någon verksamhet.

Förbundet framställde under år 2008 flera krav mot bolaget. Dessa krav blev föremål för förhandling. Därvid behandlades bl.a. Claudio Ps rätt till semesterersättning med det belopp som kunde utbetalas med hänsyn till att hans lön var föremål för utmätning. Förhandlingarna, som fördes genom telefonsamtal, brev och e-post avslutades genom ett brev den 27 oktober 2008 från bolaget till förbundet. Bolaget angav i brevet att bolaget på grund av Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut var förhindrat att utbetala det begärda beloppet, men att Claudio P skulle erhålla förbehållsbeloppet 8 235 kr. Förbehållsbeloppet utbetalades sedan till honom. Återstoden av det sammanlagda beloppet har bolaget betalat genom skatteavdrag, förskott till Claudio P och till Kronofogdemyndigheten. Kravet är alltså reglerat. Det är dock riktigt att kravet för närvarande är föremål för rättegång vid Solna tingsrätt.

Det är i och för sig riktigt att bolaget inte inställde sig till förhandling i maj 2010. Bolaget bestrider dock att det har förekommit någon förhandlingsvägran. Förhandling i fråga om Claudio Ps rätt till semesterersättning har ju förts mellan parterna under år 2008. Skälet till att bolaget inte inställde sig till förhandling i maj 2010 var alltså att ärendet redan var förhandlat och klart.

Domskäl

Målet har avgjorts efter huvudförhandling.

Följande är ostridigt. Förbundet påkallade den 4 maj 2010 förhandling med bolaget. I förhandlingsframställan angavs att förhandlingen skulle äga rum den 21 maj 2010. Förhandlingsframställningen delgavs bolaget den 5 maj 2010. Bolaget inställde sig dock inte till förhandlingen och avhördes såvitt framkommit inte till förbundet.

Bolaget har anfört, som saken måste uppfattas, att bolaget inte hade någon skyldighet att inställa sig till förhandlingen av det skälet att den tvistefråga som avsågs i förhandlingsframställningen redan hade blivit föremål för förhandling som avslutats i oktober 2008. Av utredningen framgår emellertid endast att det under hösten 2008 förekom sådana kontakter mellan parterna som inte hade karaktären av förhandling. Någon förhandling hade alltså inte tidigare ägt rum i frågan om Claudio Ps semesterersättning när förbundet i maj 2010 påkallade förhandling med bolaget. Bolagets nu berörda invändning mot förbundets talan kan därför inte godtas. Det kan tilläggas att det är uppenbart att parterna vid tidpunkten för förhandlingsframställningen hade olika uppfattningar i frågan om vilket belopp som hade utbetalats av bolaget till Claudio P. I målet är upplyst att den tvistefrågan nu är föremål för rättegång vid tingsrätt.

På grund av det anförda kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt 10 § medbestämmandelagen att träda i förhandling med förbundet. Bolaget är på grund därav skyldigt att utge allmänt skadestånd till förbundet. Arbetsdomstolen bestämmer beloppet till 40 000 kr.

Vid denna utgång ska bolaget som förlorande part ersätta förbundets rättegångskostnader. Förbundet har yrkat ersättning med 47 282 kr, varav 46 960 kr för ombudsarvode. Bolaget har överlämnat till Arbetsdomstolen att ta ställning till det yrkade beloppets skälighet. Med hänsyn till tvistens omfattning och karaktär anser Arbetsdomstolen skäligt att kostnaden för ombudsarvode begränsas till 30 000 kr.

Domslut

1. Arbetsdomstolen förpliktar Restorante di Juliana AB att till Hotell och Restaurang Facket utge allmänt skadestånd med 40 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 augusti 2010 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Restorante di Juliana AB att ersätta Hotell och Restaurang Fackets rättegångskostnader med 30 322 kr, varav 30 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Elisabeth Ankarcrona och Håkan Löfgren. Enhälligt.

Sekreterare: Björn Länsisyrjä