ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 59 förhandlingsvägran. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

Kurt Junesjös kommentar

Mål som detta som avgörs genom tredskodom är normalt helt ointressanta, men detta innehåller en sak av intresse nämligen det skadestånd för förhandlingsvägran som AD dömer ut.

Handels hade begärt 75.000 i allmänt skadestånd, vilket AD prutade till 50.000. AD åberopade därvid att yrkandet75.000  klart översteg de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas vid Arbetsdomstolen för brott mot regler av ifrågavarande slag ”(se departementspromemorian Åtgärder för att minska arbetsdomstolens arbetsbörda, DS A 1977:3, i prop. 1976/77:141 s. 95 och Arbetsdomstolens dom nr 75/09 med där gjorda hänvisningar)”

50.000 är alltså för närvarande max för vad som går att få ut vid en normal förhandlingsvägran.

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av orginaldomen. Den har lagts till för att göra det enklare att läsa domen. Domstolens rubriker har formaterats med bevarande av nivåer, så att det skall vara möjligt att upprätta förteckningen. Namn som kan vara integritetskänsliga har avidentifierats. Det gäller i regel inte namn på domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktionärer etc, eftersom sådana uppgifter kan vara väsentliga för förståelsen av dom, domslut och prejudikatsvärde. I övrigt är det domstolens orginaldom.

Innehåll

Kurt Junesjös kommentar 1

Innehållsförteckning. 1

KÄRANDE.. 3

SVARANDE.. 3

SAKEN.. 3

Domskäl 3

Domslut 3

Rätt till återvinning. 4

Ledamot: Karin Renman. 4


ARBETSDOMSTOLEN                         Dom nr 59/11

                                                                                                                  Mål nr A 208/10

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.


ARBETSDOMSTOLEN                                   TREDSKODOM        Dom nr 59/11

                                                                              2011-06-22                  Mål nr A 208/10

Stockholm

KÄRANDE

Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm

Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm

SVARANDE

Troja Bemanning AB, 556791-4626, Båtsmannabacken 50, 147 33 Tumba

SAKEN

förhandlingsvägran

_____________________

Handelsanställdas förbund (förbundet) har framställt yrkanden och angett grunder på sätt som framgår av stämningsansökan, se domsbilaga 1, uteslutes här.

Arbetsdomstolen har den 28 oktober 2010 utfärdat stämning i målet med erinran om att tredskodom kunde komma att meddelas om skriftligt svaromål inte inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. Troja Bemanning, som delgavs stämning den 2 februari 2011 genom särskild delgivning med aktiebolag, har inte inkommit med svaromål.

Förbundet har yrkat att talan bifalles genom tredskodom.

Förbundet har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader avseende ombudsarvode med 13 875 kr.

Domskäl

Eftersom Troja Bemanning AB inte inkommit med svaromål inom föreskriven tid och då  förbundets framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för yrkandena ska talan bifallas genom tredskodom, utom i den del yrkandet klart överstiger de skadeståndsbelopp som vanligen tillämpas vid Arbetsdomstolen för brott mot regler av ifrågavarande slag (se departementspromemorian Åtgärder för att minska arbetsdomstolens arbetsbörda, DS A 1977:3, i prop. 1976/77:141 s. 95 och Arbetsdomstolens dom nr 75/09 med där gjorda hänvisningar). Det allmänna skadeståndet bestäms till 50 000 kr. Yrkad ersättning för rättegångskostnader får anses skälig.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar Troja Bemanning AB att till Handelsanställdas förbund betala allmänt skadestånd med 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 februari 2011 till dess betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen förpliktar Troja Bemanning AB att ersätta Handelsanställdas förbund för rättegångskostnader med 13 875 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.Rätt till återvinning

Troja Bemanning AB har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning inom en (1) månad från den dag domen meddelades. Söks återvinning inom denna tid tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen fast. Ansökan om återvinning skall göras skriftligen hos Arbetsdomstolen.

Ledamot: Karin Renman

Sekreterare: Martin Ulfving