Svensk arbetsrätt

 

Artiklar och föredrag

 

Juridik är ingen vetenskap. Det är ett sätt att göra system av maktförhållandena i samhället och använda detta system som tvistelösningsmodell. För den utövande juristen är det ett sätt att lära sig hur man skall hitta kunskaper och trots alla databaserade söksystem så är det oftast nu som på medeltiden  systematiserad minneskunskap som gäller.  Men de värderingar som den utövande juristen har, styr inom ganska vida gränser  de juridiska slutsatserna. Mina juridiska artiklar är därför inte opololitiska och det försöker jag inte heller ge sken av. De är oftast ett sätt att försöka ge kunskap om ämnet, men samtidigt att påvisa de bakomliggande värderingarna. Här är ett litet urval.

Titel

Kort om innehållet

Publicerad

Vita Jobb Artikel i SvD undertecknad av arbetsmarknadsborgarådet Roger Mogert i Stockholm samt de fackförbundsoförande som stödjer projektet Vita Jobb SvD 2005-04-08
Yttrandefrihetsförslag en pappertiger Den offentliga verksamheten inte minst vården drivs i allt större utsträckning i privaträttslig form, trots att den är skattefinansierad. Men skyddet för rättsäkerhet, och insyn i skattefinansierad verksamhet bygger i stort fortfarande på en lagstiftning som endast gäller för myndigheter. Det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar, de offentliganställdas yttrandefrihet, skyddet för offentliga tjänstemäns oberoende ställning, skydd som den privatanställde helt saknar. Detta skydd och därmed den grundlagsskyddade yttrandefriheten för de anställda försvinner när en verksamhet blir privat. En offentlig utredning har föreslagit regler som i stor bara konsevera det dåliga skyddet. Sv.D 20010809
Fri invandring

Byggnadsarbetareförbundet agerar polis och jagar invandrare utan arbets- och uppehållstillstånd. Det är en nyhet som går genom press, radio och teve. Och i Arbetaren nr 5 och 6 för 2002 fortsätter hetsjakten. Vad det själva verket är fråga om är renodlad social dumpning. Arbetsgivare med billig invandrad arbetskraft med slavlöner utan kollektivavtal konkurrerar ut seriösa arbetsgivare med högre kostnader för lön. Inte mycket har ändrats när det gäller denna fackliga erfarenhet ens sedan den första strejken som ledde till kollektivavtal, 1869 års murarstrejk i Stockholm.

Arbetaren nr 7 2002
Är det bra med lojala lärare   Lärartidningen (tror jag)
EG:s konkurrensrätt hot mot kollektivavtalet

Det här var en artikel jag skrev inför det att målet Jacobs skulle upp i EG-domstolen. Vid inträdet i EU var de svenska fackliga organisationerna oroliga för att den europeiska arbetsrättsliga modellen på sikt skulle minska utrymmet för kollektivavtalet. Fackföreningsrörelsen ville få garantier mot en sådan utveckling. Den svenska, då borgerliga regeringen, begärde och fick en fullständig försäkran att EG-rätten inte skulle medföra någon ändrad praxis för Sverige. Denna försäkran togs in i det svenska anslutningsfördraget. Idag har vi anledning att påminna om den oro vi då kände.

EG:s konkurrensrätt och andra regler om fri rörlighet över gränserna för varor och tjänster har hittills i sak inte tillämpats på kollektivavtal. EG-förordningen nr 2679/98 säger t.o.m. uttryckligen att bestämmelserna i denna inte får tolkas så att de på något sätt inverkar på utövandet av medlemsländernas grundläggande rättigheter, inklusive strejkrätten.

Men nu händer det saker som den europeiska fackföreningsrörelsen måste se upp med. För första gången ska EG-domstolen i ett mål om holländska pensionsförsäkringar ta ställning till om konkurrensrättsliga regler ska tillämpas på kollektivavtal (mål C-67/96 m fl).

Lag och avtal tror jag
AD-dom stärker enskildas ställning Genom domen AD 2000 nr 29 slog AD fast att ett kollektivavtal inte får angripas genom att arbetsgivaren i efterhand utan vederlag under utpressningshot begär att de anställda ska avstå från sina avtalsenliga förmåner. Det kan ju tyckas föga överraskande. Vad som är mer överraskande är att SAF:s chefsjurist anser att domen inskränker de anställdas rätt att träffa frivilliga avtal med sin arbetsgivare. Ett sämre exempel på verklig avtalsfrihet kunde han knappast valt. SAF-tidningen april 2000
Offentliga tjänstemäns oberoende ställning hotad av AD? En hälsoskyddsinspektör i Stockholm, expert på sjuka hus var mycket effektiv, alltför effektiv ansåg bostadsbolaget. Han kostade dem mycket pengar i förelägganden. De vände sig till arbetsgivaren som omplacerade honom. AD godkände omplaceringen utan att överhuvudtaget beröra frågan att offentliga tjänstemäns rätt att självständigt fatta beslut under lagarna. Artikeln sätter in domen i ett offentligrättsligt sammanhang. Se också domen AD 1999 nr  48 Lag och avtal
Europarätten och strejkrätten i arbetsdomstolen   Lag och avtal
Munkavle på kommunalanställda Kommunförbundet förfäktar en mycket reaktionär politik när det gäller yttrandefriheten för kommunalanställda. Detta är en recension av en ytterst dubiös skrift om yttrandefrihet och lojlitet som kommunförbundet publicerat. Lärartidningen
Är yttrandefriheten en förhandlingsfråga? Fortsättningen på recensionen efter bemötande av författarna  
Lönedumping vid offentlig upphandling olaglig?    Lag och avtal
Tvångslagstiftning i stället för förhandlingar?

En kritisk genomgång av den statliga medlingsutredningens förslag som kom som en följd av LO:s sk LISA-utrednig. Här är några av "forskarnas" förslag:

  • En stridsåtgärd ska stå i rimlig proportion till målet (proportionalitetsprincipen).
  • Obligatorisk medlemsomröstning före beslut om strejk.
  • Rätt för medlaren att skjuta på stridsåtgärden under tiden som förhandlingar pågår.
  • Längre varseltider.
  • Avskaffande av sympatiåtgärder.
  • Lagstiftning emot stridsåtgärder som kan skada samhället (samhällsfarliga).
  • Endast förslaget om längre varsletider genomfördes.

När man sätter bocken till ötagårdsmästare, får det känt resultat.

Jag vet faktiskt inte var denn artikel publicerades
Strejk för avtalsrätt är inte olaglig     Lag och avtal
En ojämlik datapolitik ger dålig juridik   Seminarium
LO:s demokratiprojekt En kritisk grankning av LO:s demokrtiprojekt. Artikeln resulterade i en förbättring av inriktningen. LO_tidningen?
Europadomstolen ett hot mot strjkrätten Detta var en artikel jag skrev om det s.k Gustavssonmålet i Europadomstolen när komissionen vill fälla Sverige för att hotell och restauranganställdas förbund strejkat för att få till stånd ett vanligt kollektivavtal. Domstolen gick sedan pe en annan linje. du kan finna själva domen i fulltext här.  
Strejk En artikel om strejken och dess historia till LO-tidningen vid LO:s 100 årsjubileum LO Tidningen
Jämställdhetsministern fifflar med jämställdheten Det här var en artikel jag skrev åt Aftonbladet 1998, men den lyftes ut i sista ögonblicket för någon annan som var viktigare. Ej publicerad
En orättvis arbetsrätt Grafiska fackförbundet firade sitt 150 årsjubileum med en föredragsserie på Kvarnen i Stockholm. Jag fick då förmånen att hålla detta föredrag, men i verkligheten blev det mycket modifierat, eftersom det var en mycket debattlysten publik Ej publicerad

Integritet och pedofiler

Det här är en artikel som jag skrev till Göteborgsposten 1997. Den har fortfarande aktualitet, men nu har riksdagen på en fackordförandes förslag just genomfört en lagstiftning som medför att 40.000 personer om året får lämna brottsregisterutdrag, sannolikt till ingen nytta. Detta eftersom ingen av de pedofiler som hittils upptäckts inom skola och barntillsyne hittills varit straffad för detta brott tidigare. Artikel i GP
Äger arbetsgivaren din kropp? Vilken rättsäkerhet ger drogtester arbetstagaren Götborgstidningen