IF Metalls bluffavtal om fredsplikt

Teknikarbetsgivarna (TA) sade i våren 2010 upp det förhandlingsavtal man hade med industriförbunden, bl.a. Metall, Industriavtalet. TA insåg försent att den lönenormerande verkan av Industriavtalet på övriga LO-förbund skulle gå bort. TA träffade därför i december 2010 ett nytt förhandlingsavtal med bl.a. IF Metall som påstods justera fredsplikten enligt Teknikavtalet Metall, så att avtalsförhandlingarna skulle föras utan fredsplikt från den 30 november 2011. IF Metall skulle alltså enligt vad man påstod kunna strejka under avtalsförhandlingarna som inleddes på hösten 2011, från den 1 december.

Men avtalet är en ren bluff och IF Metall har gått på en mina. Hela avtalsförhandlingen kommer att ske under fredsplikt ända till Teknikavtalet löper ut den 31 januari.

Du har hela avtalstexten här, den finns för övrigt på Teknikarbetsgivarnas hemsida.

Här är några utsnitt som visar hur snurrig överenskommelsen är:

Avtalstext

”De nu gällande Teknikavtalen har olika löptider. Avtalen för tjänstemännen löper ut den 30 september 2011 medan avtalet för arbetarna löper ut den 31 januari 2012. ”(Första stycket fredspliktsöverenskommelsen)

 

”Senast den 30 november 2011 ska förhandlingarna vara slutförda och nya Teknikavtal vara träffade avseende tiden från och med den 1 oktober 2011

respektive från och med den 1 februari 2012. Parterna är överens om att de nya avtalen ska löpa ut samtidigt.” (§ 2 fredspliktsöverenskommelsen)

 

”Omvänt förkortas fredsplikten, dock enbart i vad den gäller riksavtalsförhandlingen, enligt Teknikavtalet IF Metall och upphör vid utgången av november månad 2011. Parterna är således överens om att fredsplikt råder rörande anställningsvillkor och förhållanden i övrigt mellan parterna till och med den 30 november 2011. (§ 4 andra punkten fredspliktsöverenskommelsen) 

 

”När nya förbundsavtal träffas, senast den 30 november 2011, återinträder fredsplikten från och med dagen för det nya förbundsavtalets träffande. Krav som innefattar ändring av nu gällande förbundsavtal omfattas dock fullt ut av den fredsplikt som följer av respektive förbundsavtal och kan inte framställas. Som framgått medför den förkortade fredspliktstiden, som följer av denna reglering, inte att krav som hänför sig till framtida förbundsavtal kan träda i kraft förrän nu gällande förbundsavtal löpt ut.” (Sista stycket fredspliktsöverenskommelsen)

Avtalet strider mot MBL 41 och är därför ogiltigt när det gäller upphävande av fredsplikt

Enligt de bestämmelser som citeras ovan gäller teknikavtalet Metall oförändrat fram till den 31 januari 2012. Teknikavtalet Metall är ett heltäckande löneavtal som IF Metall är bundna av till den 31 januari 2012.

41 § MBL innehåller bl.a. följande bestämmelser, som är tvingande, dvs. de får inte ändras genom kollektivavtal på annat sätt än att föreskriva längre gående fredsplikt än som anges i 41 § , inte minska den. Läs särskilt första stycket punkten 2 och 4 nedan och jämför med fetstilen ovan:

 ”41 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får inte vidta eller delta i arbetsinställelse (lockout eller strejk), blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, om avtalet har ingåtts av en organisation och denna organisation inte i behörig ordning har beslutat åtgärden, om åtgärden strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal eller om åtgärden har till ändamål
1. att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller i en tvist huruvida ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot denna lag,
2. att åstadkomma ändring i avtalet,
3. att genomföra bestämmelse, som är avsedd att tillämpas sedan avtalet har upphört att gälla, eller
4. att stödja någon annan, när denne inte själv får vidta stridsåtgärd.

Slutsats

IF Metall skall föra förhandlingar om 2012 års avtal, som skall vara  lönenormerande för hela arbetsmarknaden under total fredsplikt. Övriga fackförbund är förbjudna att stödja dem med sympatiåtgärder enligt MBL 41 § st 1 punkt 4 till den 31 januari 2012.

Tala om fiasko för den svenska modellen!