2004-02-24

 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Ärende:          Avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring

Parter:            Föreningen Svenskt Näringsliv

                      Landsorganisationen i Sverige (LO)

Närvarande:

för Svenskt     Karl Olof Stenqvist, ordförande, Kerstin Brodowsky, Bengt Huldt, Peter

Näringsliv       Jeppsson, Lars Josefsson, Johan Marcus, Jonas Milton, Göran Swanström,

                      Björn Tibell, Pär Andersson och Bo Sundén, vid protokollet

för LO           Erland Olauson, Jörgen Andersson, Tore Lidbom, Björn Sjöblom och    Anders Tiderman                

___________________________________________________________________________

§ 1                 Svenskt Näringsliv och LO ingår härmed ett avtal om omställningsförsäkring att gälla från och med den 1 september 2004. Avtalet ersätter dels tidigare av par­terna fastställda villkor för försäkring om avgångsbidrag (AGB), dels tidigare avtal mellan parterna avseende Kollektiv­avtalsstiftelsen Trygghetsfonden SAF-LO. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden SAF-LO ändrar namn till Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (TSL), se nedan § 4.

De gemensamma försäkringsvillkoren för AFA-försäkringarna och Avtals-

pension SAF-LO skall om inget annat anges i detta avtal även fortsätt­ningsvis gälla för AGB-försäkringen. Dessa försäkringsvillkor skall i tillämpliga delar äga motsvarande tillämpning för TSL och omställningsstöd. Avgiften till AGB-försäkringen och TSL tas ut genom Fora Försäkrings­central.

§ 2                 Omställningsförsäkringen innehåller dels AGB, dels ett omställningsstöd.

Avtalet skall underlätta de omställningsproblem som uppstår både för medarbe­tare och före­tag när arbetsbrist uppstår på företaget.

Medarbetarna skall hjälpas ekonomiskt och få stöd att finna nytt arbete.

Företagen skall bere­das sådana förutsättningar i bemanningshänseende som främjar deras fortsatta verksamhet.

§ 3                 Omställningsförsäkringen är ett avgiftsbestämt system. Förmånerna måste

således an­passas till den totala avgiftsnivån. Under en övergångsperiod skall även fonderade medel i AGB och TSL tas i anspråk.


Avgiften för finansiering av en omställningsförsäkring skall för 2004 vara 0,03 procent av debiteringsunderla­get. Kommande fem år sker en successiv upptrappning av avgiften varvid av­giften för respektive år hamnar på följande nivåer.

2005              Avgift 0,09 procent                                   

2006              Avgift 0,15 procent             

2007              Avgift 0,21 procent             

2008              Avgift 0,27 procent             

2009              Avgift 0,30 procent             

Avgiften skall för dessa år i sin helhet tills vidare finansiera TSLs verksamhet. Parterna skall med hänsyn till tillgängliga medel senast ett halvår före ett nytt kalenderår fastställa fördel­ningen av den totala avgiften mellan AGB-försäk­ringen respektive TSL för finansiering av ett omställningsstöd.

§ 4                 Parterna är överens om att stadgarna för TSL skall ha lydelse enligt bilaga 1.

Med hänvisning till stiftelselagen 11 kap 4 § andra stycket hemställer parterna hos styrelsen för TSL om godkännande av stadgeändringarna. 

TSL tillhandahåller i fråga om uppsägningar som sker från och med den 1 september 2004 omställningsstöd enligt villkor i bilaga 2 och enligt beslut i TSLs styrelse.

§ 5                 Försäkring om AGB meddelas av AFA Livförsäkringsaktiebolag och ersättning utbetalas enligt försäkringsvillkor i bilaga 3, från och med den 1 april 2005.

§ 6                 Försäkringsavtal om AGB ingås enligt gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäk­ringarna och Avtalspension SAF-LO. Företag som tecknat försäk­ringsavtal om AGB är också anslutet till TSL. Någon särskild anmälan till TSL behövs därför inte göras.

Om försäkringsavtal om AGB, efter uppsägning enligt gemensamma för-

säkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO, upphör att gälla upphör även anslutningen till TSL.

§ 7                 Svenskt Näringsliv och LO skall tillse att verksamheterna som regleras i avtalet löpande följs upp och utvärderas. Med hänsyn till att avtalet om en omställ­ningsförsäkring är ett av­giftsbestämt system skall AFA Livförsäkringsaktiebolag och TSL särskilt följa upp kostnads­utvecklingen för AGB respektive omställ­ningsstöd.

Parterna skall senast 2010 överväga en samlad hantering av omställningsstöd och AGB.

§ 8                 Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar respektive förbund att anta avtalet, inklusive bilagorna 1-3. Avtalet blir inte giltigt förrän det senast den 15 maj 2004 antagits på samtliga mellanvarande avtalsområden.

§ 9                 Avtalet gäller tills vidare och har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Det­samma gäller för det avtal som träffas mellan parterna inom respektive av­talsområde.

Om avtalet sägs upp mellan Svenskt Näringsliv och LO upphör vid samma

tidpunkt som detta avtal även avtalen mellan parterna inom respektive avtalsom­råde.

Skulle avtalet sägas upp av förbundspart inom ett avtalsområde äger

förbundsparterna inom övriga områden säga upp avtalet till upphörande vid samma tidpunkt som det först uppsagda avtalet om detta sker inom en månad från den första uppsägningen.

§ 10               Det noterades att ovanstående överenskommelse förutsätter godkännande av LOs styrelse.

§ 11               Att förutom ordföranden justera protokollet utses Erland Olauson.

Vid protokollet

Justeras

                                                                     Bilaga 1

Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL

§ 1  Namn

Stiftelsens namn är Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL.

Stiftelsen bildades ursprungligen genom överenskommelse 1983-08-17 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), numera Svenskt Näringsliv, och Landsorganisationen i Sverige (LO).

Till grund för stiftelsens verksamhet ligger avtal om en avgifts­bestämd omställnings­försäkring 2004-02-24 mellan Svenskt Näringsliv och LO.

§ 2 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet.

Svenskt Näringsliv och LO kan i kollektivavtal ge riktlinjer för stiftelsens verksamhet inom ändamålsbestämmelsen.

§ 3 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha sex le­damöter och lika många suppleanter varav Svenskt Näringsliv och LO vardera utser tre leda­möter och lika många suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid av ett kalenderår. Svenskt Näringsliv utser ordförande och LO vice ordförande.

För beslutförhet i styrelsen krävs att både av Svenskt Näringsliv och LO utsedda ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut skall vara enhälliga.

Styrelsens säte är i Stockholm.

§ 4 Protokoll och firma

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras av ordfö­randen jämte den eller de ytterligare personer som därtill utses.

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen därtill utser.


§ 5 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår utgöres av kalenderår.

§ 6 Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av fyra revisorer och fyra revi­sorssuppleanter som utses för en tid av ett kalenderår. Av revisorerna skall minst två vara auktoriserade. Jämväl suppleanterna för dessa skall vara auktoriserade.

Revisorerna utses gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO.

§ 7 Ansvarsfrihet

Styrelsens och revisorernas berättelser skall senast den 1 maj varje år överläm­nas till Svenskt Näringsliv och LO, som har att besluta om ansvarsfrihet.

  

§ 8 Likvidation

Därest kollektivavtal om avgift till stiftelsen skulle komma att upphöra kan stiftelsen efter gemensamt beslut av Svenskt Näringsliv och LO upplösas. Därvid skall even­tuellt över­skott användas för ändamål, om vilket stiftelsens styrelse efter samråd med Svenskt När­ingsliv och LO beslutar.

§ 9 Tillsyn

Stiftelsen undantages från tillsyn enligt 1929 års lag om tillsyn över stiftelser.

§ 10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas genom överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO.

________________________________________________________________________

Bilaga 2

 

Villkor för omställningsstöd

Förmån och kvalifikationskrav

§ 1 Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (TSL) tillhandahåller eller finansierar åt­gärder vilka skall underlätta för uppsagda medarbetare att få nytt arbete (omställningsstöd). TSLs styrelse bestämmer närmare om omställningsstödets utformning och omfattning samt villkoren för finansiering av ett sådant stöd.

§ 2 Medarbetare kan erhålla omställningsstöd längst t o m månaden före den då han/hon fyller 65 år.

Omställningsstöd kan inte beviljas i fall där anslutning till TSL görs inför förestående upp­sägningar på grund av arbetsbrist.

§ 3 Omställningsstöd kan beviljas om medarbetare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och vid anställningens upphörande har arbetat sammanhängande minst 16 timmar i genom­snitt per vecka under ett år vid ett eller flera företag som under anställningstiden var anslutet till TSLs omställningsstöd.

För medarbetare hos företag som anslutit sig till TSLs omställningsstöd får även anställnings­tid före anslutningen beaktas.

En medarbetare som har eller som avser att underrätta företaget om ogiltigförklaring av en uppsägning eller om att han eller hon vill yrka skadestånd från företaget med anledning av uppsägningen har inte rätt till omställningsstöd. Tid för underrättelse regleras i § 7.

Omställningsstöd kan även ges åt en medarbetare som slutat sin anställning utan att uppsäg­ning gjorts, om det klart framgår att medarbetaren slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist samt att upphörandet av anställningen inte är tvistigt.

Efter särskild ansökan och prövning kan omställningsstöd beviljas en medarbetare som valt att angripa en uppsägning rättsligt, om medarbetaren därefter återkallat sina anspråk samt  avstått från att ställa anspråk mot företaget med anledning av uppsägningen.

Lokala avtal

§ 4 Företag och lokal facklig organisation kan träffa avtal om att inte ta omställningsstöd en­ligt § 1 i anspråk. Ett sådant avtal skall avse åtgärder i händelse av övertalighet vid företaget. För företag som träffat sådant avtal reduceras, efter beslut av TSLs styrelse, avgiften med den procentsats som finansierar TSLs omställnings­stöd.

§ 5 Om ett företag på grund av obestånd eller på annat sätt inte uppfyller en förpliktelse som avtalats i samband med ett lokalt avtal enligt § 4 skall TSL tillhandahålla eller finansiera om­ställningsstöd enligt § 1. Återkrav kan riktas mot företaget från TSL.

§ 6 Företag och lokal facklig organisation som har ingått avtal enligt § 4 kan träffa avtal om att företaget åter skall ansluta sig till TSLs omställningsstöd. Medarbetarna omfattas av TSLs omställningsstöd först efter ett år.

 

Ansökan om omställningsstöd

§ 7 Företaget och lokal facklig organisation ansöker tillsammans till TSL om omställnings­stöd eller finansiering av ett sådant stöd. Av ansökan skall framgå vilka medarbetare som av­ses komma i åtnjutande av omställningsstöd.

TSL kan pröva annan ansökan än en gemensam ansökan från företaget och lokal facklig orga­nisation.

För medarbetare som omfattas av en ansökan om omställningsstöd är tiden för underrättelse om ogiltigförklaring av en uppsägning eller om att medarbetaren vill yrka skadestånd med anledning av uppsägningen en vecka. Underrättelsetiden räknas från det att ansökan kommit in till TSL. Emellertid kan underrättelsetiden på grund av en ansökan om omställningsstöd aldrig bli längre än som framgår av reglerna i 40 och 41 §§ lagen om anställningsskydd (LAS). När tiden för underrättelse gått ut är medarbetarens rätt till talan förlorad enligt 42 § LAS.

Ansökan om omställningsstöd kan inte prövas före det att underrättelsetiden löpt ut. Före det att ansökan prövas skall TSL undersöka om förutsättningar enligt § 2 eller § 3 för beviljande av ansökan föreligger.

§ 8 TSL tillhandahåller ansökningsformulär. Ansökan skall ha inkommit till TSL inom ett år från anställningens upphörande för att stöd skall kunna beviljas.

§ 9 De lokala parterna skall vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov enligt parternas gemensamma uppfattning inte kan tillgodoses med tillämpning av lag skall fastställandet av turordning ske genom avtalsturlista.

De lokala parterna skall därvid göra ett urval av de medarbetare som skall sägas upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva kon­kurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning.

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25‑27 §§ lagen om an­ställningsskydd överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid skall de ovan nämnda kriterierna gälla.

Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser.

Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna, om endera begär det, träffa överenskom­melse i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsätts att arbetsgivaren inför behandlingen av frågorna som här berörs tillhandahåller den lokala respektive den centrala avtalsparten relevant faktaunderlag.


___________________________________________________________________________

Bilaga 3

Försäkringsvillkor för avgångsbidrag (AGB)

Allmänna villkor

§ 1 För försäkring om avgångsbidrag (AGB) gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemen­samma försäkringsvillkoren och de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser som träffats av Svenskt Näringsliv och LO.

Försäkringsgivare för AGB är AFA Livförsäkringsaktiebolag (org nr 502000-9659).

§ 2 Varje försäkrad är försäkringstagare. De skyldigheter som enligt lagen om försäkringsavtal åvilar försäkringstagare gentemot försäkringsgivare, skall dock avse företaget, om det inte är fråga om uppgifter som den försäkrade har att lämna till AFA Livförsäkring.

§ 3 Vid försäkringsfall tillämpas de AGB-villkor som gäller vid uppsägningstillfället. Om medarbetaren slutar sin anställning enligt § 8 tillämpas de AGB-villkor som gäller vid den tid­punkt när det står klart att anställningen kommer att upphöra.

AGB-förmån och kvalifikationskrav

§ 4 Ett helt AGB utges med x kr. Om medarbetaren före anställningens upphörande uppnått 50 år höjs helt AGB med ett belopp om y kr för levnadsår fr o m 50 år t o m 60 år. AGB utges i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av ett heltidsarbete vid uppsägningstillfället.

Från en anställnings upphörande kan under en därefter löpande femårsperiod totalt endast ett helt AGB utbetalas.

Ett nytt AGB får inte utges förrän fem år förflutit från en anställnings upphörande som föranlett utbetalning av A-belopp enligt villkor gällande före den 1 april 2005. 

Styrelsen i AFA Livförsäkring skall senast ett halvår före ett nytt kalenderår fastställa AGB-be­loppen i första stycket.

§ 5 Rätt till AGB föreligger om medarbetarens anställning upphört genom uppsägning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion.

Vidare krävs att medarbetaren vid anställningens upphörande fyllt 40 år och varit anställd minst under fem sammanhängande år vid ett eller flera företag som under respektive anställningstid var anslutet till AGB-försäkringen. Kravet på fem sammanhängande år är uppfyllt om medarbetaren varit anställd minst 50 månader under femårsperioden. Den sammanhängande perioden skall be­räknas utifrån tidpunkten för antingen anställningens upphörande eller när anställningen skulle ha upphört enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. Med månad avses 30 dagar.

§ 6 För medarbetare hos företag som har tecknat AGB-försäkring får även anställningstid före försäkringsavtalets ikraftträdande beaktas.

§ 7 Medarbetaren har rätt till AGB längst t o m månaden före den då han fyller 65 år.

Rätt till AGB föreligger dock inte i fall där AGB-försäkringen tecknats inför förestående uppsäg­ningar på grund av arbetsbrist.

§ 8 AGB kan även ges åt en medarbetare som slutat sin anställning utan att uppsägning gjorts, om det klart framgår att medarbetaren slutar på initiativ av företaget. Detta gäller under förutsättning att anställningen upphör på grund av arbetsbrist och att den driftsmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion.

§ 9 Rätt till AGB föreligger inte om medarbetaren

1.        lämnat sin anställning med rätt till pension eller motsvarande ersättning från företaget eller

2.        före anställningens upphörande beviljats rätt enligt AFL till hel sjukersättning eller hel tids­begränsad sjukersättning enligt AFL. Om medarbetaren återgår i arbete genom an­ställning som motsvarar minst hälften av ett heltidsarbete i ett år inom fem år från an­ställningens upphörande utbetalas dock AGB i efterhand.

§ 10 Rätt till AGB föreligger inte om medarbetaren uppsagts från sin anställning vid ett företag men senast tre månader från anställningens upphörande erhållit återanställning eller annan an­ställning i annat företag inom samma koncern. Detsamma gäller om den försäkrade avböjt erbju­dande om en sådan anställning av skäl som lett eller skulle ha lett till nedsättning av ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Om uppsagd medarbetare senast tre månader från anställningens upphörande påbörjat ny anställ­ning i samma företag eller annat företag inom samma koncern men med ett lägre ordinarie ar­betstidsmått än den tidigare anställningen skall AGB utgå i proportion till skillnaden mellan ar­betstidsmåtten.

Rätt till AGB föreligger inte om medarbetaren vid verksamhetsövergång haft rätt att låta anställ­ningen övergå till det förvärvande företaget men avböjt detta och till följd av det blivit uppsagd hos det överlåtande företaget.

Anmälan om AGB

§ 11 Medarbetaren anmäler till AFA Livförsäkring om förhållanden som kan föranleda ersättning AFA Livförsäkring tillhandahåller anmälningsformulär. Anmälan skall ha inkommit till AFA Livförsäkring inom två år från anställningens upphörande för att rätt till ersättning skall föreligga. Om medarbetaren återgår i arbete enligt § 9 punkt 2 skall anmälan ha inkommit till AFA Livför­säkring inom två år från det att den anställningstiden varat i ett år.

VILLKOR FÖR AGB FRÅN 2002-01-

 

Särskilda bestämmelser

§ 12 Om kapitalbasen i AGB-rörelsen skulle underskrida den erforderliga solvensmarginalen upphör försäkringsskyddet att gälla för nytillkommande uppsägningar.

Vid krigstillstånd i Sverige upphör AGB-försäkringsskyddet likaledes att gälla.

§ 13 På förfallna AGB utges ej ränta.

§ 14 Om uppsägningen äger rum före den 1 april 2005, men anställningen upphör efter detta da­tum, tillämpas de villkor som gäller vid anställningens upphörande.