Regeringsbeslut

II 1

   

2001-12-06

N2000/4344/ARM

   

Prisextra i City AB

Norra Stationsgatan 58-60

113 33 STOCKHOLM

Överklagande av Arbetarskyddsstyrelsens beslut om arbetsmiljön för kassörer i utgångskassor

Regeringens beslut

Regeringen ändrar Arbetarskyddsstyrelsens beslut så att det får följande lydelse.

Ni föreläggs med stöd av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen vid vite av 200 000 kronor att senast den 1 juli 2002 ordna arbetet i butiken på följande sätt.

a) Varje arbetstagare får utföra kassaarbete högst sju timmar under en arbetsdag.

b) Varje arbetstagare får utföra kassaarbete högst fyra femtedelar av arbetstiden under en dag. Detta villkor gäller dock inte för arbetsdag då den sammanlagda arbetstiden är tre timmar eller mindre.

c) Kassaarbete får inte utföras mer än två timmar i sträck. Mellan två kassaarbetspass skall arbetstagaren alltid under minst 15 minuter beredas paus eller också syssla med annat arbete.

Ärendet

Yrkesinspektionen i Stockholms distrikt (numera ingående i Arbetsmiljöverket) förelade Er den 17 juni 1998 vid vite av 200 000 kronor att organisera och ordna arbetet i butiken så att varje arbetstagare inte utför kassaarbete under mer än två tredjedelar av arbetsdagen och med sammanhängande arbetspass understigande två timmars längd. Ni överklagade föreläggandet till Arbetarskyddsstyrelsen (numera del av Arbetsmiljöverket) som den 13 april 2000 fattade beslut i ärendet. Styrelsen ändrade föreläggandet på så sätt att kassaarbetet fick utgöra högst två tredjedelar av arbetsdagen för arbetstagare som arbetar mer än 20 timmar i veckan och högst tre fjärdedelar av dagen för dem som arbetar mindre än 20 timmar per vecka. Villkoret om arbetspassens längd liksom vitet kvarstod oförändrade.

Ni har överklagat Arbetarskyddsstyrelsens beslut hos regeringen. Arbetsmiljöverket har yttrat sig med anledning av överklagandet och Ni har beretts tillfälle att bemöta verkets yttrande.

Skälen för regeringens beslut

Det är av stor vikt att motverka belastningsskador på grund av ensidigt upprepat arbete. Såsom Arbetsmiljöverket framhållit i sitt yttrande är det härvid av avgörande betydelse att begränsa den dagliga exponeringen. Det är därför lämpligt att ange en maximal tid för kassaarbete under en arbetsdag. En avvägning måste i detta sammanhang ske mellan det medicinskt optimala och praktiskt möjliga.

Det är vidare av stor vikt att under arbetsdagen ge möjlighet till återhämtning genom pauser och omväxling med annat arbete. Av detta skäl är det lämpligt att såväl begränsa arbetspassens längd som att ange en gräns för hur stor del av arbetsdagen som får ägnas åt kassaarbete. Även här måste en avvägning ske mellan vad som är praktiskt möjligt och mest fördelaktigt ur ergonomisk synpunkt. Är arbetsdagen kortare än tre timmar framstår det dock inte som ändamålsenligt att kräva att viss del av dagen skall ägnas åt annat än kassaarbete.

Tillräcklig tid bör bestämmas från dagen för regeringens beslut för att vidta de ifrågavarande åtgärderna.

Vitet bör kvarstå oförändrat.

På regeringens vägnar

Mona Sahlin

Lars von Ehrenheim

Kopia till

Arbetsmiljöverket, Huvudkontoret, Avdelningen för juridiska frågor (J 301/01)

Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm (96/6921 58-60)