Övergång av verksamhet

Här finner du domar enligt rubriken. Domarna finns också under andra ämnesområde. Det finns också nyinlagda domar som jag jag lagt in under de senaste månaderna. De har nu blivit så många att jag delat upp dem, men Här finns alla refererade domar i datumordning på den här sidan längst tillbaka till 1997. Du kan också söka domarna med sökmotorn som ligger på förstasidan; länk här(fungerar inte i Firefox), sökhjälp Här.

Kort kommentar

 
 

Domstolens sammanfattning   

Klicka på domsnummer så får Du domen i fulltext

AD 2010 Nr 88 Ett mål om övergång av verksamhet, där verksamheten hos den nya arbetsgivaren skett under ny arbetsledning och med delvis ändrade arbetsuppgifter. Förbundet kunde inte visa att någon utrustning övertagits från den gamla arbetsgivaren. Verkar följa praxis. AD 2010 Nr 88 övergång av verksamhet Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet vid ett entreprenörsbyte
AD 2009 Nr 80 Vid övergång av anställning inom koncern kan arbetstagaren begära att intjänad semesterrätt överflyttas till den nye arbetsgivaren genom meddelande till såväl den gamle som den nye arbetsgivaren. Här har arbetstagaren inte gjort någon sådan underrättelse och fråga är då om underrättelse i alla fall skett genom något som närmast får anses som konkludent handlade. AD finner inte att så skett . Regeln i semesterlagen verkar inte särskilt arbetstagarvänlig, men domen förefaller oklanderlig. AD 2009 Nr 80 En arbetstagare har bytt arbetsgivare inom en koncern. Fråga i huvudsak om hos den tidigare arbetsgiven eventuellt intjänade semesterförmåner övergått till anställningen hos den nya arbetsgivaren och därvid om kravet på förklaring enligt 31 § andra stycket semesterlagen varit uppfyllt.
AD 2009 Nr 55 Övergång av verksamhet innebär uppsägningsförbud pga. övergången och därmed följande rätt att stå kvar i anställningen. Som denna dom visar är det en verkligt svårbedömd figur. Man kan väl bara konstatera att ju fler domar som kommer på denna från EG-rätten härstammande princip dess svagare blir skyddet för arbetstgaren. Antingen har denne arbetsgivare haft verkligt kvalificerad juridisk rådgivning från början vilket verkar sannolikast eller också en djäkla tur, och Handelsmedlemmarna en motsvarande otur. AD 2009 Nr 55 En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts upp av handelsbolaget på grund av arbetsbrist och deras uppsägningstid har löpt ut före verksamhetsövergången. Fråga om arbetstagarnas anställningsavtal har övergått till aktiebolaget och då bl.a. om de avskedats eller sagts upp i strid med turordningsreglerna och, för det fall Arbetsdomstolen kommer fram till att anställningsavtalen inte har övergått till aktiebolaget, om aktiebolaget brutit mot anställningsskyddslagens bestämmelser om företrädesrätt till återanställning.

AD 2008 Nr 051 Övergång av verksamhet är en rättslig figur som införts i svensk arbetsrätt genom ett EG-direktiv och som sedan översatts i anställningsskyddslagen 6 b § och i 28 § MBL. Normalt är det enligt EG-domstolens praxis inte fråga om sådan övergång av verksamhet att arbetstagarens rättigheter följer med om verksamheten övergår till ett uthyrningsföretag, däremot om det övergår i en entreprenad. Detta har även betydelse för tillåtligheten av uthyrningsverksamhet eftersom bemanningsavtalet endast gäller uthyrningsverksamhet inte entreprenad, men det synes inte ha varit någon fråga i målet.

I detta mål liksom när fråga är om det är entreprenad eller inte gäller om den som ställer personal till förfogande också åtar sig ett övergripande ansvar för verksamheten, framförallt genom att tillhandhålla arbetsledare. Här konstaterade domstolen att om uthyrningsföretaget enbart tillhandahöll lagbaser så var det inte fråga om entreprenad och alltså inte övergång av verksamhet.

Domen visar på behovet av en utförligare kollektivavtalsreglering för att skydda arbetstagarnas rättigheter.

AD 2008 Nr 051 Ett sågverksföretag A har lagt ut sin truckverksamhet på entreprenad till företaget B. B har i sin tur anlitat ett företag C för att svara för bemanningen av truckarna. Sedan C sagt upp avtalet har B anlitat ett annat företag, D, som svarat för bemanningen av truckarna. Den närmare innebörden av D:s åtagande är tvistig i målet. I målet har uppkommit tvist i olika hänseenden med anledning av händelserna när D inledde sin medverkan vid sågverket. Avgörande frågor i målet har varit om det har förekommit en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen från C till D, alternativt från C till B. Arbetsdomstolen har besvarat frågorna nekande.
AD 2006 nr 16 Här lär AD arbetsgivarna hur de skall kunna sänka de anställdas löner, genom att på ett smart sätt organisera om verksamheten. AD 2006 nr 16 Två arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist då arbetsgivaren lade ned sin verksamhet på orten. Under uppsägningstiden erbjöds, sökte och tillträdde arbetstagarna anställningar hos samma arbetsgivare men på en annan ort. Arbetstagarna hade tidigare, i enlighet med en överenskommelse i form av kollektivavtal, haft personliga lönetillägg. Fråga har uppkommit dels om överenskommelsen innebär att arbetstagarna har rätt att behålla sina personliga tillägg så länge de är oavbrutet anställda hos samma arbetsgivare, dels om arbetstagarna har erhållit nya anställningar eller har kvar sina gamla anställningar

AD 2002 nr 63 Denna dom gäller EG:s överlåtelsedirektiv. Det direktivet är införlivat genom en ny bestämmelse i LAS 6b§ och 28 § MBL. Det innebär dels att de anställda ha rätt att övergå till den nya verksamheten och att lönen är skyddad övergångsvis. Genom AD:s och EG-domstolens tillämpning har direktivet fått allt mindre betydelse och kan knappast sägas ge mycket bättre skydd än den tidigare regleringen med företrädesrätt till ny anställning hos den övertagande arbetsgivaren. Den här domen är bra eftersom den på ett överskådligt sätt redogör för hur reglerna fungerar och de kriterier som gäller för att identitet ska föreligga mellan den gamla och den nya verksamheten. Den är också intressant på det sättet att den slår fast att det är överlåtelse där, som ofta är fallet vid entreprenadverksamhet egendom i egentlig mening inte överlåtes genom en direkt överenskommelse mellan den gamle och den nye arbetsgivaren, men verksamheten ändå bedrivs i samma lokaler och på samma plats.

AD 2002 nr 63 En kommunalt ägd gård arrenderas av företaget A. A arrenderar i sin tur ut gården till ett företag B, som bedriver restaurang- och konferensverksamhet där. Sedan B lämnat gården arrenderar A i stället ut denna till företaget C, som fortsätter att där bedriva restaurang- och konferensverksamhet. Det inträffade har ansetts utgöra en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen från B till C. En restaurangchef hos B som inte har fått fortsatt anställning sedan verksamheten övergått till C har tillerkänts ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.

AD 2000 nr 8

Detta mål innehåller inga principiella nyheter men är en mycket pedagogisk genomgång av rättsreglernas funktion  när det gäller28 § medbestämmandelagen, den bestämmelse som medför att ett kollektivavtal övergår till förvärvaren

AD 2000 nr 8

Fråga om förvärvaren av en verksamhet är bunden enligt 28 § medbestämmandelagen av det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. I målet behandlas frågan om bundenheten till följd av regeln i 28 § tredje stycket medbestämmandelagen varit tidsbegränsad till högst ett år från verksamhetsövergången.

ARBETSDOMSTOLEN DOM nr 8/00

2000-01-26 Mål nr A 48/99

AD 1999 nr 21.

Egentligen gäller inte skyldigheterna enligt EG:s överlåtelsedirektiv för den statliga sektorn. Den svenska anställningsskyddslagen säger emellertid att samma regler ska tillämpas för av verksamhet hos staten. I detta mål utreds vad som är övergång av statlig verksamhet, vad som händer om arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att överföra personalen.

Domen är en bra instruktion om hur övergångsreglerna ska tillämpas på den statliga sektorn.

AD 1999 nr 21

Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets polismyndigheter under Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Göteborg arbetade personal som var anställd av polismyndigheten. Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Arbetsdomstolen fann att det vid tillämpning av 6 b § anställningsskyddslagen är den anställande myndigheten som skall anses som arbetsgivare. Att det i detta fall inte var fråga om något byte av arbetsgivare i formell mening utgjorde således inte något hinder mot att pröva om en övergång av verksamhet eller del av en verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen hade skett. Arbetsdomstolen kom vid denna prövning fram till att en övergång av verksamhet förelåg. - I målet uppkom också fråga om anställningarna för två arbetstagare som hade arbetat i arresten hos polismyndigheten, och alltså inte i förvaret, också skulle anses ha övergått på SIV. Dessa två arbetstagare hade nämligen, när polismyndigheten inför övergången sade upp personal på grund av arbetsbrist, kommit att till följd av turordningsreglerna bli uppsagda i stället för två arbetstagare som arbetade vid förvaret. - Även fråga om SIV hade haft rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som till följd av övergången övergått på SIV.

 

PARTER:

SEKO - Facket för Service och Kommunikation mot Staten genom Statens invandrarverk.

ÄMNESORD: Övergång_av_verksamhet Arbetsgivarbegreppet Arbetsbrist LAGRUM: 6 b § lagen (SFS_1982:80) om anställningsskydd LR: 1982:80_b

MÅLNR: A-242-199

AD 1998 nr 146.

En restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i en restaurang. Domstolen konstaterar att bolaget inte övertagit materiella tillgångar, arbetskraft, administration eller kunder. Någon överlåtelse anses därför inte ha skett.

Bedömningen bygger på ett cirkelresonemang. Om den övertagande verksamheten inte övertar de anställda är det inte överlåtelse. Det ger en klar anvisning till en arbetsgivare att om han inte övertar någon av de anställda så är det inte överlåtelse enligt LAS 6 B. Målet är en fortsättning på AD:s dåliga praxis när det gäller skyddet vid överlåtelse av verksamhet. Till AD:s försvar måste tyvärr sägas att den numera, inte  när det gäller AD:s tidigaste avgöranden, har ett visst stöd i EG-domstolens domar.

AD 1998 nr 146.

 

Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i restaurangen till bolaget B. Tvist huruvida det har skett en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att bolaget B inte har övertagit några immateriella tillgångar, arbetskraft, administration eller kunder. Domstolen finner vid den helhetsbedömning som skall göras att det som har överlåtits inte kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet och kommer därför till slutsatsen att det inte har skett någon övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. Även fråga om det genom bolaget B:s handlande uppkommit ett anställningsförhållande mellan detta bolag och de som vid tidpunkten för överlåtelsen var anställda i bolaget Parter:

 

Hotell- och Restauranganställdas förbund mot Copperdeli Aktiebolag i Kvicksund.

ÄMNESORD: Övergång_av_verksamhet Restaurangrörelse Anställningsavtal Konkludent handlande LAGRUM: 6 b § lagen (SFS_1982:80) om anställningsskydd LR: 1982:80_b

MÅLNR: A-57-1997

AD 1998 nr 144

Detta är det första mål där AD funnit att det föreligger en övergång av verksamhet enligt EG:s överlåtelsedirektiv (6 B LAS). I målet behandlas också frågan om de anställda motsatt sig en övergång till den nya verksamheten.

AD 1998 nr 144.

En enskild näringsidkare överlåter en blomsterhandel till ett bolag. Arbetsdomstolen finner att det har skett en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. I målet uppkommer fråga om de som var anställda hos den enskilde näringsidkaren har motsatt sig att deras anställningsavtal övergår till den nye arbetsgivaren.

 

PARTER:

Handelsanställdas förbund mot Blomman SC Aktiebolag i Stockholm.

ÄMNESORD:

Övergång_av_verksamhet Motsatt sig övergång Blomsterhandel LAGRUM: 6 b § lagen (SFS_1982:80) om anställningsskydd LR: 1982:80_b

MÅLNR: A-143-1997

AD 1998 nr 124 

Ansvaret för förvar av utlänningar övergick den I oktober 1997 från Rikspolisstyrelsen till Statens Invandrarverk. Vid förvaret i Malmö anlitade Rikspolisstyrelsen ett bevakningsföretag. Arbetstagare hos detta företag utförde arbete vid förvaret. När Statens Invandrarverk övertog ansvaret för förvaret satte verket in egen personal som sedan utförde de arbetsuppgifter som tidigare utförts av arbetstagarna vid bevakningsföretaget. 
AD:s bedömning innebär i praktiken att entreprenadverksamhet aldrig följer med vid övergång. Det finns inget stöd för detta i EG-domstolens praxis, men AD frågar inte gärna om denna domstols råd, trots att man egentligen är skyldig till det.

AD 1998 nr 124 

Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Ansvaret för förvar av utlänningar övergick den 1 oktober 1997 från Rikspolisstyrelsen (RPS) till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Malmö anlitade RPS ett bevakningsföretag. Arbetstagare hos det företaget utförde arbete vid förvaret. När SIV övertog ansvaret för förvaret satte SIV in egen personal som sedan utförde de arbetsuppgifter som tidigare utförts av arbetstagarna hos bevakningsföretaget. Arbetsdomstolen fann att det avgörande för om de berörda arbetstagarna hos bevakningsföretaget kommit att få anställningar hos SIV är om det skett en övergång av verksamhet eller del av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen från bevakningsföretaget till SIV och att någon sådan övergång inte skett. 

PARTER: 

Svenska Transportarbetareförbundet mot Staten genom Statens invandrarverk. 
 
 

AD 1998 nr 121 

Enligt EG:s Övergångsdirektiv måste det vara identitet mellan de verksamheter arbetstagaren går mellan.
Prövningen ska ske enligt kriterierna i den dom av #EG-DOMSTOLEN som kallas Spijkers-domen. Den fråga som ställs är  om verksamheten efter övergången har bevarat sin identitet och om de som har övergått kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet.

AD 1998 nr 121 

Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimyndigheten i ett län har gått över till en kommun i länet i den mening som avses 6 b § anställningsskyddslagen. I domen berörs frågan om betydelsen av att förändringen skulle kunna 
betraktas som ett huvudmannaskapsbyte.
PARTER:
Statstjänstemannaförbundet mot Uddevalla kommun och Kristianstads kommun. 
 

 AD 1998 nr 44. 

HSB förvaltade på entreprenad en stiftelses fastigheter, omfattande cirka I 200 lägenheter.  Stiftelsen beslutade därefter att byta 
entreprenör.  På grund av den förlorade entreprenaden sade HSB upp 18 anställda och omplacerade fyra arbetstagare.  Tre av 
HSB:s anställda, två fastighetsskötare och en tjänsteman, hade vid olika tidpunkter fått anställning hos den nya entreprenören. 
Den nya entreprenören hade fått tillgång till vissa handlingar och nycklar som HSB tidigare hade haft hand om.  AD.  Det har 
inte varit fråga om övergång av verksamhet. 

  AD 1998 nr 44.

RUBRIK: En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta förvaltningen av stiftelsens fastigheter. Därefter byter stiftelsen entreprenör. Fråga om entreprenörsbytet varit att anse som en sådan övergång av del av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. 
PARTER: Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) mot Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen Aktiebolag i Eskilstuna. 
ÄMNESORD: Övergång av verksamhet, entreprenad LAGRUM: 6 b § lagen (SFS_1982:80) om anställningsskydd LR: 1982:80_6_b 
MÅLNR: A-102-1997 DOKTYP: Rättsfall KÄLLA: Arbetsdomstolens_domar NR: AD_44/1998 

 AD 1997 nr 81. 

Ett företag i fastighetsbranschen bedrev fastighetsskötseln med två egna anställda.  Företaget uppdrog åt ett entreprenörsföretag att utföra dessa sysslor.  Arbetstagarna sades samtidigt upp.  AD konstaterade följande. Även i ett fall som 
det föreliggande skall frågan om övergång av verksamhet ägt rum ske med utgångspunkt från de Sju "Spiikerskriteriema", Det finns inte skäl att generellt behandla fall av utläggning på entreprenad annorlunda än fallen av entreprenörsbyte. Övergång av verksamhet ansågs inte ägt rum. 
 
 
 

AD 1997 nr 81. 

RUBRIK: Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som entreprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum. 
PARTER: Fastighetsanställdas Förbund mot Fastighetsarbetsgivarnas Förbund och FF-Fastighetsservice Aktiebolag i Norrköping. 
ÄMNESORD: Övergång_av_verksamhet Entreprenad 
LAGRUM: 6 b § lagen (SFS_1982:80) om anställningsskydd 
MÅLNR: A-180-1996